Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 20.09.2006, sp. zn. Nao 30/2006 - 202 [ usnesení / výz-E ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NSS:2006:NAO.30.2006:202

Zdroj dat je dostupný na http://www.nssoud.cz
ECLI:CZ:NSS:2006:NAO.30.2006:202
sp. zn. Nao 30/2006 - 202 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce S. M., zastoupeného advokátem JUDr. Vítězslavem Novákem, se sídlem Zábřežská 27, Šumperk, proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti (původně dovolání) proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 6. 1997, sp. zn. 2 Cao 260/96, vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 4 Ads 46/2006; o námitce podjatosti vznesené vůči soudcům Nejvyššího správního soudu JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Marii Turkové a JUDr. Petru Průchovi, takto: Soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Dagmar Nygrínová, JUDr. Marie Turková a JUDr. Petr Průcha nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování o kasační stížnosti (původně dovolání) vedené pod sp. zn. 4 Ads 46/2006, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 6. 1997, sp. zn. 2 Cao 260/96. Odůvodnění: Dne 11. 4. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dovolání žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. 6. 1997, sp. zn. 2 Cao 260/96, které Nejvyšší správní soud posoudil podle §129 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jens. ř. s.“), jako kasační stížnost. Dne 23. 8. 2006 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání, v němž stěžovatel vznesl námitku podjatosti vůči soudcům Nejvyššího správního soudu JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Marii Turkové a JUDr. Petru Průchovi. Stěžovatel má za to, že soudci JUDr. Dagmar Nygrínová, JUDr. Marie Turková a JUDr. Petr Průcha by měli být z projednávání věci vyloučeni, neboť v téže věci již jednají pod sp. zn. 1 Ads 3/2003 soudci 1. senátu zdejšího soudu. Zároveň stěžovatel uvádí, že byla porušena jeho práva podle Listiny základních práv a svobod. Shora uvedený spis byl postoupen senátu Nejvyššího správního soudu, jehož nejsou jmenovaní soudci členy a jemuž přísluší rozhodnout o námitce podjatosti (§8 odst. 5 s. ř. s.). Soudci JUDr. Dagmar Nygrínová, JUDr. Marie Turková a JUDr. Petr Průcha ve svém vyjádření ze dne 24. 8. 2006 uvedli, že k uvedené věci, ani k účastníkům řízení a jejich zástupcům nemají žádný vztah a žádnou z těchto osob neznají, stěžovatele znají jen z úředního styku. Navíc zde konstatovali, že námitka podjatosti nebyla podána v souladu s ustanovením §8 odst. 5 s. ř. s., podle nějž musí být námitka podjatosti zdůvodněna a musí obsahovat konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována. Z obsahu stěžovatelova podání se lze domnívat, byť díky nečitelnosti podání nikoli s určitostí, že podjatost uvedených soudců spatřuje stěžovatel v jejich účasti v jeho předchozích řízeních, která však není podle §8 odst. 1 s. ř. s. důvodem pro vyloučení soudce. Podle ustanovení §8 odst. 1, věty druhé s. ř. s. jsou z projednávání a rozhodnutí věci vyloučeni mimo jiné ti soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci v předchozím soudním řízení. Jinak vyjádřeno nemůže v téže věci u odlišných soudů jednat stejný soudce. Konkrétně soudce, který jednal nebo rozhodoval u krajského soudu v určité právní věci, nemůže v téže věci jednat nebo rozhodovat v následném řízení o kasační stížnosti. Obdobně je vyloučen soudce, který jednal či rozhodoval o kasační stížnosti, z řízení v téže věci u krajského soudu. V projednávané věci však tento důvod vyloučení pro podjatost není dán. Pokud žalobce namítá podjatost soudců zdejšího soudu JUDr. Dagmar Nygrínové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy, není taková námitka důvodná, neboť vyloučeni by mohli být ve smyslu §8 odst. 1 věta druhá s. ř. s. tehdy, pokud by se již dříve podíleli v rámci správních orgánů či na jiné úrovni soudní soustavy na rozhodování konkrétní projednávané věci, v níž je podjatost namítána. Tak tomu ovšem v posuzovaném případě není, přičemž není na závadu, pokud všichni soudci projednávali v minulosti jiné právní věci, v nichž byl žalobce účasten. Pokud pak má být důvodem podjatosti naopak to, že o jiné stěžovatelově věci již jedná první senát Nejvyššího správního soudu, ani to jistě nemůže být důvodem pro podjatost soudců senátu čtvrtého. Navíc i tyto důvody údajné podjatosti může zdejší soud pouze dovozovat, neboť stěžovatelovo podání opravdu není natolik čitelné, aby mohl být předpoklad o důvodech, pro něž podjatost namítá, postaven najisto. Jiný důvod podjatosti pak vzhledem k obsahu soudního spisu a vyjádření těchto soudců ze dne 24. 8. 2006 nepřichází v úvahu. Nejvyšší správní soud proto o námitce podjatosti rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně dne 20. září 2006 JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí / napadení:20.09.2006
Číslo jednací:Nao 30/2006 - 202
Forma /
Způsob rozhodnutí:
Usnesení
jiný výsledek
Účastníci řízení:
Prejudikatura:
Kategorie rozhodnutí:E
ECLI pro jurilogie.cz:ECLI:CZ:NSS:2006:NAO.30.2006:202
Staženo pro jurilogie.cz:2017-10-01