Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29.07.2005, sp. zn. 11 Tvo 32/2005 [ usnesení / výz-X ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NS:2005:11.TVO.32.2005.1

Zdroj dat je dostupný na http://www.nsoud.cz
ECLI:CZ:NS:2005:11.TVO.32.2005.1
sp. zn. 11 Tvo 32/2005 USNESENÍ Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání konaném dne 29. 7. 2005 stížnost obviněného P. K., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 5. 2005, sp. zn. 4 To 34/2005, a rozhodl takto: Podle §148 odst. 1 písm. c) tr. řádu se stížnost obviněného P. K. z a m í t á . Odůvodnění: Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 12. 2004, sp. zn. 3 T 6/2004, byl obviněný P. K. uznán vinným trestným činem pojistného podvodu podle 250a odst. 2, 5 tr. zák. a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s dozorem, a k povinnosti nahradit škodu. Stejným rozsudkem bylo rozhodnuto o vině a trestu obviněného R. L. Proti tomuto rozsudku podali oba obvinění a krajský státní zástupce odvolání a trestní věc se v době rozhodování o vazbě obviněného P. K. nacházela ve stadiu odvolacího řízení před Vrchním soudem v Praze. Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 9. 5. 2005, sp. zn. 4 To 34/2005, podle §71 odst. 4, 6, 7 tr. řádu ponechal obviněného P. K. z důvodu uvedeného v ustanovení §67 písm. a) tr. řádu i nadále ve vazbě. Proti tomuto usnesení podal obviněný ihned po jeho vyhlášení do protokolu o veřejném zasedání stížnost, kterou dosud blíže nezdůvodnil. Nejvyšší soud z podnětu podané stížnosti přezkoumal podle §147 odst. 1 tr. řádu správnost napadeného rozhodnutí i řízení, které mu předcházelo, a dospěl k tomuto závěru. O důvodnosti vazby obviněného P. K. bylo v průběhu dosavadního řízení opakovaně rozhodováno, naposledy usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 9. 5. 2005, kterým byl ponechán ve vazbě, neboť u něj byl i nadále shledán důvod vazby útěkové. Rozsudkem soudu prvního stupně byl obviněný uznán vinným závažným trestným činem, za který mu byl uložen přísný trest odnětí svobody. S ohledem na uložení tohoto trestu, byť nepravomocného, byla obava z vyhýbání se trestnímu řízení, ať již tím, že by mohl uprchnout, nebo tím, že by se mohl skrývat, v době rozhodování o vazbě reálná. V tomto směru lze odkázat na zdůvodnění všech předchozích rozhodnutí, včetně výroku i odůvodnění napadeného usnesení vrchního soudu. Protože se Nejvyšší soud s tímto rozhodnutím plně ztotožňuje, nemohla se stížnost obviněného P. K. setkat s úspěchem a nezbylo, než rozhodnout, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno. V současné době jsou ovšem úvahy o důvodnosti vazby obviněného P. K. zbytečné, protože rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 6. 2005 byla trestní věc obviněného pravomocně skončena a obviněný by měl být převeden z vazby do výkonu trestu odnětí svobody. Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 29. července 2005 Předseda senátu: JUDr. Pavel Kučera

Souhrné informace o rozhodnutí
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/29/2005
Spisová značka:11 Tvo 32/2005
ECLI:ECLI:CZ:NS:2005:11.TVO.32.2005.1
Typ rozhodnutí:Usnesení
Kategorie rozhodnutí:
Staženo pro jurilogie.cz:2016-03-20