Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 10.07.2005, sp. zn. 22 Cdo 1506/2005 [ usnesení / výz-E ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NS:2005:22.CDO.1506.2005.1

Zdroj dat je dostupný na http://www.nsoud.cz
ECLI:CZ:NS:2005:22.CDO.1506.2005.1
sp. zn. 22 Cdo 1506/2005 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce L. P., zastoupeného advokátem, proti žalovaným: 1) J. K., 2) B. K., 3) J. K. a 4) M. K., zastoupeným advokátkou, o odstranění neoprávněné stavby, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 7 C 722/97, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 11. ledna 2005, č. j. 28 Co 367/2004-309, takto: I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění: Okresní soud v Rakovníku (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 12. května 2004, č. j. 7 C 722/97-281, zamítl žalobu na stanovení povinnosti žalovaným odstranit na vlastní náklady svoji garáž, oplocení a pergolu na pozemku parc. č. 2315/76 v kat. území Rakovník a rozhodl o nákladech řízení. Krajský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 11. ledna 2005, č. j. 28 Co 367/2004-309, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Proti rozhodnutí odvolacího soudu, které bylo žalobci doručeno 21. 2. 2005, žalobce podal 12. 4. 2005 tzv. blanketní dovolání, „a to z důvodů uvedených v ustanovení §241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. , tedy že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci“. Současně požádal o poskytnutí lhůty k doplnění odůvodnění dovolání. Soud prvního stupně přípisem z 13. 4. 2005, který byl zástupci žalobce doručen 15. 4. 2005, k předložení odůvodnění dovolání poskytl žalobci lhůtu 15 dní ode dne doručení přípisu. Doplnění dovolání, které soudu prvního stupně došlo 29. 4. 2005, bylo podáno na poštu 28. 4. 2005. Žalovaní se k dovolání nevyjádřili. Nejvyšší soud jako soud dovolací dospěl k závěru, že dovolání vykazuje nedostatky, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat. Podle §240 odst. 1 věty prvé občanského soudního řádu (dále “OSŘ“) účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle §241a odst. 1 OSŘ v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§42 odst. 4 OSŘ) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Podle §241b odst. 3 věty prvé OSŘ dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Uplatnění dovolacího důvodu podle §241a OSŘ předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán; pouhý odkaz na text zákona, anebo samotná citace skutkové podstaty některého z dovolacích důvodů uvedených taxativně v §241a odst. 2 a 3 OSŘ samo o sobě nestačí. Chybí-li totiž vylíčení okolností, v nichž dovolatel spatřuje naplnění dovolacího důvodu, není v takovém případě (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (§242 odst. 3 věta prvá OSŘ). K tomu viz C 2115 Souboru civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu – právní věty a rejstříky, vydávaného nakladatelstvím C. H. Beck, (dále „Soubor civilních rozhodnutí“), sešit 27. Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty, tj do dvou měsíců ode dne, kdy mu bylo doručeno napadené rozhodnutí odvolacího soudu. Z uvedeného vyplývá, že neobsahuje-li dovolání údaj o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, jde o vadu podání, kterou může odvolatel odstranit z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu jen do uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání. Marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty podle §241b odst. 3 OSŘ se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k opožděnému doplnění dovolání nemůže přihlížet z úřední povinnosti. Případná výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§243c odst. 1, §43 odst. 1 OSŘ), se proto po uplynutí této lhůty stává bezpředmětnou. Protože v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení §43 odst. 2 věty první OSŘ odmítnout. K tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR z 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 21, ročník 2004, dále usnesení Nejvyššího soudu ČR z 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, uveřejněné v Soudní judikatuře pod č. 31, ročník 2005, a C 2119 Souboru civilních rozhodnutí. Protože včas podané dovolání žalobce 12. 4. 2005 nesplňovalo náležitosti řádného dovolání podle §241a odst. 1 OSŘ a doplnění odůvodnění dovolání bylo podáno na poštu 28. 4. 2005, tedy po uplynutí dvouměsíční lhůty k podání dovolání, tj. po 21. 4. 2005, dovolací soud s ohledem na výše uvedené dovolání žalobce podle §241b odst. 3 a §43 odst. 2 OSŘ bez dalšího odmítl. O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle §243b odst. 5, §224 odst. 1 a §146 odst. 3 OSŘ, neboť žalobce, jehož dovolání bylo zamítnuto, na náhradu nákladů řízení nemá právo a žalovaným v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly. Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 10. července 2005 JUDr. František Balák, v. r. předseda senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/10/2005
Spisová značka:22 Cdo 1506/2005
ECLI:ECLI:CZ:NS:2005:22.CDO.1506.2005.1
Typ rozhodnutí:Usnesení
Dotčené předpisy:§241a odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
§241b odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Staženo pro jurilogie.cz:2016-03-20