Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30.06.2015, sp. zn. 33 Cdo 2513/2015 [ usnesení / výz-E ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.2513.2015.1

Zdroj dat je dostupný na http://www.nsoud.cz
ECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.2513.2015.1
sp. zn. 33 Cdo 2513/2015-55 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Václavem Dudou ve věci žalobce P. Č. , proti žalované ARGEMON INVEST, s. r. o. se sídlem v Českých Budějovicích, Dr. Stejskala 113/2, o určení platební neschopnosti, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 17 C 245/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. října 2014, č. j. 8 Co 1805/2014-17, takto: I. Dovolání se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění: Žalobce podal dovolání proti shora uvedenému usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích (dále jen „soud prvního stupně“) ze dne 1. září 2014, č. j. 17 C 245/2014-12, o zamítnutí jeho návrhu na osvobození od placení soudního poplatku. Soud prvního stupně poté vyzval žalobce usnesením ze dne 15. října 2014, č. j. 17 C 245/2014-20, k úhradě soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč s poučením, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, bude řízení před soudem prvního stupně zastaveno. Usnesením ze dne 24. listopadu 2014, č. j. 17 C 245/2014-24, soud prvního stupně řízení pro nezaplacení soudního poplatku zastavil; toto rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 14. května 2015, č. j. 19 Co 1086/2015-49, potvrdil. Za této situace se dovolání, které žalobce podal proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. října 2014, č. j. 8 Co 1805/2014-17, stalo v důsledku okolností nastalých po vydání rozhodnutí bezpředmětným (k postupu soudu při bezpředmětnosti opravného prostředku, srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2004, sp. zn. 29 Odo 611/2002, jež je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu). Nejvyšší soud dovolání odmítl podle §243c odst. 3 a §218 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jeno. s. ř.“). Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 30. června 2015 JUDr. Václav Duda předseda senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:06/30/2015
Spisová značka:33 Cdo 2513/2015
ECLI:ECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.2513.2015.1
Typ rozhodnutí:USNESENÍ
Dotčené předpisy:čl. 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013
Kategorie rozhodnutí:E
Staženo pro jurilogie.cz:2016-03-20