Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22.12.2004, sp. zn. 3 As 4/2004 [ rozsudek / výz-A ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NSS:2004:3.AS.4.2004

Zdroj dat je dostupný na http://www.nssoud.cz

[ č. 1069 ] Řízení před soudem: rozhodování správního orgánu ve věcech soukromoprávních

Právní věta Je-li z žaloby nepochybné, že ji nemá projednat a rozhodnout o ní specializovaný senát krajského soudu pro věci správního soudnictví, jemuž byla žaloba nesprávně přidělena, ale jiný senát téhož soudu v občanském soudním řízení, musí být věc krátkou cestou – interním neformálním postupem – předána civilnímu soudnímu oddělení k projednání a rozhodnutí. Je nepřípustné, aby specializovaný senát nejprve odmítl návrh a až poté věc předal k vyřízení jinému senátu téhož soudu v občanském soudním řízení (§46 odst. 4 s. ř. s.).

ECLI:CZ:NSS:2004:3.AS.4.2004
sp. zn. 3 As 4/2004 - 44 ROZSUDEK Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobců: a) E. B., b) S. A. F.k, oba zastoupeni JUDr. Vladimírem Jablonským, advokátem se sídlem 28. října 1001/3, Praha 1, proti žalovanému Katastrálnímu úřadu pro hlavní město Prahu, se sídlem Praha 8, Pod sídlištěm 1800/9, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 4. 2003, č. j. V-33351/2002/SY, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2003, č. j. 8 Ca 161/2003-19, takto: Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2003, č. j. 8 Ca 161/2003-19, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Odůvodnění: Včasnou kasační stížností, k poštovní přepravě předanou dne 27. 8. 2003 se stěžovatelé (dále též „žalobci“) domáhali zrušení usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2003, č. j. 8 Ca 161/2003-19, kterým byla odmítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, ze dne 15. 4. 2003, č. j. V-33351/2002/SY, kterým žalovaný zamítl návrh na zápis vkladu do katastru nemovitostí, týkající se konkrétních nemovitostí. Žalobou se žalobci rovněž domáhali, aby soud rozhodl o zápisu vkladu do katastru jejich vlastnického práva, pro každého jednou polovinou. Městský soud v Praze usnesením žalobu odmítl; v odůvodnění zejména uvedl, že v daném případě napadeným rozhodnutím Katastrální úřad Praha-město rozhodl o vkladu vlastnického práva k nemovitostem, tedy o právu soukromém, proto nelze uvedené rozhodnutí přezkoumat a rozhodovat o něm ve správním soudnictví. Z takového důvodu soud podle §68 písm. b) s. ř. s. odmítl návrh na přezkoumání rozhodnutí žalovaného (§46 odst. 2 s. ř. s.). Žalobci napadli usnesení městského soudu kasační stížností. Především namítali, že rozhodnutí soudu o odmítnutí jejich návrhu bylo nezákonné, neboť sami zcela přesně již v žalobě formulovali žalobní petit tak, aby bylo rozhodnuto o zápisu vkladu jejich vlastnického práva do katastru nemovitostí, zápis vkladu byl předmětem správního rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 4. 2003, č. j. V-33351/2002/SY. Žalobci nikdy nepochybovali o tom, že je jejich žaloba podávána podle §244 a násl. o. s. ř. Soud tak nesprávně vyhodnotil jejich návrh jako žalobu podanou podle §65 s. ř. s., a to zcela v rozporu se zněním jejich žalobního návrhu. Takovým postupem soud pochybil, nebyl oprávněn o dané věci rozhodovat v rámci správního soudnictví a proto navrhují, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Žalovaný podal ke kasační stížnosti své vyjádření. Uvedl, že má za to, že Městský soud posoudil danou věc správně, kasační stížnost není důvodná, a proto navrhl, aby byla zamítnuta. Nejvyšší správní soud přezkoumal důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněného důvodu, v němž žalobci tvrdí, že usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla jejich žaloba odmítnuta, je nezákonné [§103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.]. Kasační stížnost je důvodná. Ze soudního spisu je zřejmé, že žalobci podali žalobu prostřednictvím svého zástupce k Městskému soudu v Praze. V žalobním petitu uvedli, že navrhují, aby soud rozhodl, že s právními účinky ke dni 10. 9. 2002 se zapisuje vklad vlastnického práva žalobců, a to každému jednou ideální polovinou k nemovitostem - domu čp. 2323 na pozemku parc. č. 3716 a pozemku parc. č. 3716, zapsaným v katastru nemovitostí na LV č. 1513 pro katastrální území V., a to na základě dohody o vydání věci ze dne 2. 9. 2002 ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 24. 5. 2001, č. j. 20 C 131/95. Žalobu podali žalobci soudu příslušnému, v žalobním petitu jasně formulovali, čeho se domáhají. V dané věci nebylo pochybnosti o tom, že se nejedná o stav, kdy soud měl rozhodovat o přezkoumání rozhodnutí správního orgánu, jehož předmětem jsou veřejná subjektivní práva účastníků řízení. Naopak, bylo zřejmé, že se žalobci domáhají u soudu svého práva návrhem v občanském soudním řízení, v němž soud rozhoduje o právu k nemovitostem (§244 a násl. o. s. ř.). Je-li z návrhu žalobců nepochybné, že věc nespadá k projednání a rozhodnutí specializovanému senátu soudu pro věci správního soudnictví, ale má o ní rozhodovat jiný senát téhož soudu podle občanského soudního řádu, věc musí být krátkou cestou, interním neformálním postupem předána příslušnému soudnímu oddělení k projednání a rozhodnutí. Postup, kdy specializovaný senát soudu, jemuž byl návrh nesprávně přidělen, nejprve rozhodl o odmítnutí návrhu a až poté věc popřípadě předal k vyřízení jinému senátu téhož soudu pro občanskoprávní věci, je nepřípustný (§46 odst. 4 s. ř. s.), rozhodnutí soudu bylo z tohoto důvodu nezákonné. Městský soud v Praze je v dalším řízení vázán právním názorem vysloveným Nejvyšším správním soudem v tomto rozsudku (§110 odst. 3 s. ř. s.). O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne krajský soud v novém rozhodnutí (§110 odst. 2 s. ř. s.). Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně dne 22. prosince 2004 JUDr. Josef Baxa předseda senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Název judikátu:[ č. 1069 ] Řízení před soudem: rozhodování správního orgánu ve věcech soukromoprávních
Právní věta:Je-li z žaloby nepochybné, že ji nemá projednat a rozhodnout o ní specializovaný senát krajského soudu pro věci správního soudnictví, jemuž byla žaloba nesprávně přidělena, ale jiný senát téhož soudu v občanském soudním řízení, musí být věc krátkou cestou – interním neformálním postupem – předána civilnímu soudnímu oddělení k projednání a rozhodnutí. Je nepřípustné, aby specializovaný senát nejprve odmítl návrh a až poté věc předal k vyřízení jinému senátu téhož soudu v občanském soudním řízení (§46 odst. 4 s. ř. s.).
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí / napadení:22.12.2004
Číslo jednací:3 As 4/2004
Forma /
Způsob rozhodnutí:
Rozsudek
zrušeno a vráceno
Účastníci řízení:Katastrální úřad Praha-město
Prejudikatura:
Kategorie rozhodnutí:A
ECLI pro jurilogie.cz:ECLI:CZ:NSS:2004:3.AS.4.2004
Staženo pro jurilogie.cz:2017-10-01