Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28.12.2004, sp. zn. Konf 120/2003 - 5 [ usnesení / výz-A ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NSS:2004:KONF.120.2003:5

Zdroj dat je dostupný na http://www.nssoud.cz

[ č. 508 ] Dualismus práva: pozemkové úpravy

Právní věta Příslušným rozhodnout o žalobě proti rozhodnutí o přechodu vlastnických práv podle ustanovení §9 odst. 6 zákona ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,**) je soud ve správním soudnictví.**) Nyní srov. §11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (zkrácený název).

ECLI:CZ:NSS:2004:KONF.120.2003:5
sp. zn. Konf 120/2003-5 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, rozhodl ve složení: předseda JUDr. Karel Podolka a soudci JUDr. Roman Fiala, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Pavel Pavlík, JUDr. Petr Příhoda a JUDr. Marie Žišková, o návrhu Okresního soudu v Českém Krumlově na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi tímto soudem a Krajským soudem v Českých Budějovicích, za účasti žalobců a) J. K., b) M . O., a žalovaného Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Český Krumlov, Plešivec 287, Český Krumlov, o zrušení rozhodnutí žalovaného o přechodu vlastnických práv, vedené u Okresního soudu v Českém Krumlově pod sp. zn. 7 C 114/2003, takto: I. Příslušný vydat rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí Okresního úřadu v Českém Krumlově, pozemkového úřadu, ze dne 23. 10. 2002, čj. PÚ-48809/2002, o přechodu vlastnických práv, je soud ve správním soudnictví. II. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 2. 2003, čj. 10 Ca 37/2003-21, se zrušuje. Odůvodnění: Návrhem došlým zvláštnímu senátu pro rozhodování některých kompetenčních sporů se obrátil na tento senát Okresní soud v Českém Krumlově a požádal, aby zvláštní senát rozhodl spor o věcnou příslušnost vzniklý ve smyslu §1 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Sb. mezi Krajským soudem v Českých Budějovicích a tímto okresním soudem ve věci vedené pod sp. zn. 7 C 114/2003. Z předložených spisů vyplynuly tyto pro rozhodnutí podstatné skutečnosti: Okresní úřad v Českém Krumlově, pozemkový úřad, dne 23. 10. 2002 pod čj. PÚ- 48809/2002 rozhodl podle ustanovení §9 odst. 6 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a §19 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, o přechodu vlastnických práv v katastrálním území Š., tak, jak je uvedeno v přílohách, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Žalobou, podanou u Okresního soudu v Českém Krumlově a poté neformálně postoupenou Krajskému soudu v Českých Budějovicích, se shora označení žalobci domáhali zrušení tohoto rozhodnutí správního orgánu. Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 2. 2003, čj. 10 Ca 37/2003-21, bylo vysloveno, že se žaloba odmítá. Jak vyplývá z odůvodnění tohoto usnesení krajský soud vycházel ze závěru, že se jedná o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci vydané v mezích zákonné pravomoci správních orgánů. Proto tento soud postupoval podle ustanovení §46 odst. 2 s. ř. s. Věcně příslušný k projednání žaloby proti rozhodnutí pozemkového úřadu je dle krajského soudu okresní soud (§249 o. s. ř.) s tím, že žalobce (žalobci) může ve lhůtě jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat žalobu proti rozhodnutí Pozemkového úřadu v Českém Krumlově ve smyslu ustanovení §244 o. s. ř., a to u Okresního soudu v Českém Krumlově. Žalobci poté dne 14. 4. 2003 podali žalobu u tohoto okresního soudu, když se zcela zřejmě řídili poučením uvedeným v usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 2. 2003. Jako žalovaný je v této žalobě označeno Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad v Českém Krumlově. Okresní soud v Českém Krumlově namítá nedostatek své pravomoci věc projednat a rozhodnout. Uvádí, že dle jeho názoru se jedná o správní rozhodnutí vydané ve veřejném zájmu, který je dán organizací území, čímž se naplňuje účel podle ustanovení §2 zákona č. 289/1991 Sb. Obsahově jde v podstatě o shodný případ, jako rozhodnutí o vyvlastnění, příp. o územní rozhodnutí vydané podle stavebního řádu. Vzhledem k direktivnímu charakteru rozhodnutí (změna vlastnictví) nejde o soukromoprávní vztah, ale o vztah patřící do veřejné sféry. V daném případě je příslušný k projednání a rozhodnutí správní senát Krajského soudu v Českých Budějovicích. Při řešení vzniklého sporu o pravomoc mezi obecným soudem a soudem ve správním soudnictví se zvláštní senát řídil následující úvahou: K posouzení soukromoprávního či veřejnoprávního charakteru dotyčného správního rozhodnutí o přechodu vlastnických práv se nabízejí různé cesty. Především použití teorie zájmové, teorie mocenské, teorie organické či metody právního regulování. Žádná z nich však není natolik spolehlivá, aby dokázala poskytnout odpověď na položenou otázku v každém konkrétním případě a většinou přichází v úvahu použití jen některé z nich, vždy se zřetelem na konkrétní okolnosti dotyčného právního vztahu. V daném případě se především nabízí použití zájmové teorie. Její podstata spočívá v tom, že veřejné právo chrání zájmy veřejné, zatímco soukromé právo zájmy soukromé, přičemž veřejným zájmům se přikládá vyšší hodnota (větší „právní cennost“) než zájmům soukromým (srov. H. J.: Dualismus právní, in: Slovník veřejného práva československého, svazek I., s. 493 a násl.). Účel pozemkových úprav je vymezen přímo v zákoně, konkrétně v §2 zákona č. 284/1991 Sb. Podle tohoto ustanovení pozemkovými úpravami se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky se jimi prostorově a funkčně upravují nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost pozemků a vyrovnání jejich hranic. Současně se jimi vytvářejí podmínky k racionálnímu hospodaření, k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajiny a zvýšení její ekologické stability. Veřejný zájem na provedení pozemkových úprav (v případě potřeby) je tedy jasně vyjádřen již v tomto zákonném ustanovení, zejména pak ve větě druhé. Zároveň je třeba poukázat na to, že správní orgán v tomto případě autoritativně zasahuje do vlastnických práv. Předmětem řízení před soudem není sama otázka vlastnického práva, není zde sporu o vlastnické právo, nýbrž jeho předmětem je přezkum rozhodnutí o přechodu vlastnických práv, tedy rozhodnutí o založení, byť i zčásti nových, od dosavadního stavu odlišných práv. Právě tento právní titul, nikoliv vlastnické právo samotné a jeho povaha je určující pro stanovení, zda věc náleží do pravomoci soudů ve věcech občanskoprávních anebo soudů ve věcech správního soudnictví. Ze všech těchto důvodů zvláštní senát vyslovil podle ustanovení §5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., že rozhodovat o žalobě proti rozhodnutí Okresního úřadu v Českém Krumlově, pozemkového úřadu, o přechodu vlastnických práv, náleží soudu ve správním soudnictví. V důsledku tohoto rozhodnutí pak zvláštní senát dále podle ustanovení §5 odst. 3 téhož zákona zrušil usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž byla pravomoc tohoto soudu popřena, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté. Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle §5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány i soudy. Dále tedy bude v původním řízení o podané žalobě pokračovat Krajský soud v Českých Budějovicích. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně dne 28. prosince 2004 JUDr. Karel Podolka předseda zvláštního senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Název judikátu:[ č. 508 ] Dualismus práva: pozemkové úpravy
Právní věta:Příslušným rozhodnout o žalobě proti rozhodnutí o přechodu vlastnických práv podle ustanovení §9 odst. 6 zákona ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,**) je soud ve správním soudnictví.**) Nyní srov. §11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (zkrácený název).
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí / napadení:28.12.2004
Číslo jednací:Konf 120/2003 - 5
Forma /
Způsob rozhodnutí:
Usnesení
příslušný soud
Účastníci řízení:Okresní soud v Českém Krumlově
Krajský soud v Českých Budějovicích
Prejudikatura:
Kategorie rozhodnutí:A
ECLI pro jurilogie.cz:ECLI:CZ:NSS:2004:KONF.120.2003:5
Staženo pro jurilogie.cz:2017-10-01