Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22.12.2004, sp. zn. Nao 35/2004 - 4 [ usnesení / výz-E ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NSS:2004:NAO.35.2004:4

Zdroj dat je dostupný na http://www.nssoud.cz
ECLI:CZ:NSS:2004:NAO.35.2004:4
sp. zn. Nao 35/2004 - 4 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně H. K., proti žalovanému Úřadu městského obvodu – statutárního města Pardubice - městský obvod Pardubice 5, st. úřad, Češkova 22, 530 02 Pardubice, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, pod sp. zn. 52 Ca 10/2004, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti, o vyloučení soudců, takto: Soudci JUDr. Drahomíra Lukešová, Mgr. Petra Venclová, JUDr. Marie Pavlíčková, JUDr. Jan Dvořák a JUDr. Milan Špryňar nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, pod sp. zn. 52 Ca 10/2004. Odůvodnění: Žalobou podanou u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 22. 1. 2004 se žalobkyně domáhá ochrany proti nečinnosti, ve spojení s rozhodnutím sp. zn. SU/367/03/Si z 30. 6. 2003, jakož i s rozhodnutím sp. zn. SU/535/Ch ze 24. 9. 2003. Žalobkyně v podání ze dne 21. l. 2004 adresovaném „Krajskému soudu, pobočka v Pardubicích, předseda Krajského soudu“ mimo jiné uvedla: „Zaraven Vam osobne, a dalsim, ktere resi me zaloby podavam namitku podjatosti z důvodu pomeru k hejtmanovi a poslanci Vanovi.“ Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, u něhož je řízení vedeno, posoudil tuto část podání jako uplatnění námitky podjatosti účastníkem řízení, o které podle ustanovení §8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jens. ř. s.“) je oprávněn rozhodovat Nejvyšší správní soud v Brně, a proto mu tento návrh postoupil k rozhodnutí. Ještě před tím, než Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, věc postoupil Nejvyššímu správnímu soudu, vzhledem k tomu, že podání žalobkyně týkající se uplatnění námitky podjatosti, mělo vady, vyzval usnesením žalobkyni k jejich odstranění, a stanovil jí k tomu lhůtu dvou týdnů ode dne doručení tohoto usnesení. Podle citovaného ustanovení s. ř. s. je k případnému vyloučení soudních osob nutné jejich vyjádření. Proto byla vyžádána vyjádření všech těch osob, vůči nimž námitka podjatosti směřuje. Jedná se o soudce, kteří jsou oprávněni danou věc vyřizovat, a to JUDr. Drahomíra Lukešová, Mgr. Petra Venclová, JUDr. Marie Pavlíčková a JUDr. Jan Dvořák. V případě námitky směřující vůči „předsedovi krajského soudu“ se tato námitka vzhledem k obsahu podání žalobkyně ze dne 21. 1. 2004 týká nikoliv předsedy Krajského soudu v Hradci Králové pana JUDr. Milana Bořka, ale místopředsedy tohoto soudu pověřeného vedením jeho pobočky v Pardubicích, pana JUDr. Milana Špryňara. Všichni soudci se k podané námitce podjatosti vyjádřili tak, že se ve shora označené věci necítí být podjati a není jim ani známa žádná skutečnost, ze které by mohl vyplynout důvod případných pochybností o jejich nepodjatosti. Nejsou jim známy žádné skutečnosti, pro které by byli z projednávání a rozhodnutí ve shora označené věci vyloučeni. Nejvyšší správní soud posoudil vznesenou námitku podjatosti a dospěl k závěru, že námitka podjatosti v předmětné věci není důvodná. Podle §8 odst. 1s. ř. s.“ jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. V projednávané věci však žádný z těchto důvodů podjatosti zjištěn nebyl. Rovněž sami soudci se vyjádřili tak, že nemají k účastníkům žádný vztah, a stejně tak nemají žádný vztah ani k věci samé. Poměr k věci může vyplývat především z přímého právního zájmu soudce na projednávané věci, tedy zejména v případech, kdy by mohl být rozhodnutím soudu přímo dotčen ve svých právech. Soudcův poměr k účastníkům nebo k jejich zástupcům může být založen především příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem, může jít také o vztah ekonomické závislosti. Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v §8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Tak jak zákon tuto příslušnost stanovil, je tato zásadně dána, a postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vzhledem k tomu lze vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen vskutku výjimečně a z opravdu závažných důvodů, které mu reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě. Takové důvody však v projednávané věci zjištěny nebyly, neboť všichni v úvahu přicházející soudci shodně prohlásili, že žádný vztah k účastníkům řízení, tedy ani k žalovanému nemají. Soudci JUDr. Drahomíra Lukešová, Mgr. Petr Venclová, JUDr. Marie Pavlíčková, JUDr. Jan Dvořák a JUDr. Milan Špryňar nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, pod sp. zn. 52 Ca 10/2004. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 22. 12. 2004 JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí / napadení:22.12.2004
Číslo jednací:Nao 35/2004 - 4
Forma /
Způsob rozhodnutí:
Usnesení
jiný výsledek
Účastníci řízení:
Prejudikatura:
Kategorie rozhodnutí:E
ECLI pro jurilogie.cz:ECLI:CZ:NSS:2004:NAO.35.2004:4
Staženo pro jurilogie.cz:2017-10-01