Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22.12.2004, sp. zn. Nao 48/2004 - 21 [ usnesení / výz-E ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NSS:2004:NAO.48.2004:21

Zdroj dat je dostupný na http://www.nssoud.cz
ECLI:CZ:NSS:2004:NAO.48.2004:21
sp. zn. Nao 48/2004 - 21 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce O. L., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové 2, Horova 17, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného, o návrhu žalobce na vyloučení Mgr. Marie Kocourkové, předsedkyně senátu Krajského soudu v Hradci Králové z projednávání a rozhodnutí v právních věcech vedených u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 31 Ca 195-200/2004, takto: Mgr. Marie Kocourková, předsedkyně senátu Krajského soudu v Hradci Králové není v y l o u č e n a z projednávání a rozhodnutí věcí vedených u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 31 Ca 195/2004, 31 Ca 196/2004, 31 Ca 197/2004, 31 Ca 198/2004, 31 Ca 199/2004 a 31 Ca 200/2004, které byly spojeny ke společnému projednání s tím, že nadále budou vedeny pod sp. zn. 31 Ca 195/2004 usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. 10. 2004. Odůvodnění: Žalobce podal u Krajského soudu v Hradci Králové šest žalob proti rozhodnutím žalovaného ze dne 16. 7. 2004, č. j. 5047/170/2003, 5048/170/2003, 5049/170/2003, 5050/170/2003, 5051/170/2003 a 5052/170/2003. Tyto žaloby jsou vedeny u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 31 Ca 195/2004, 31 Ca 196/2004, 31 Ca 197/2004, 31 Ca 198/2004, 31 Ca 199/2004 a 31 Ca 200/2004. Přípisem ze dne 21. 9. 2004, došlém Krajskému soudu v Hradci Králové dne 23. 9. 2004 žalobce namítl podjatost soudkyně Mgr. Marie Kocourkové, neboť dne 21. 9. 2004 se dozvěděl, že Mgr. Marie Kocourková údajně pracovala jako zaměstnanec správce daně a tím by rozhodnutí nemuselo být nestranné. Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 13. 10. 2004 v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Marie Kocourkové a soudců JUDr. Magdaleny Ježkové a JUDr. Jana Rutsche rozhodl tak, že ke společnému projednání se spojují věci vedené pod sp. zn. 31 Ca 195/2004, 31 Ca 196/2004, 31 Ca 197/2004, 31 Ca 198/2004, 31 Ca 199/2004 a 31 Ca 200/2004 a nadále budou vedeny pod sp. zn. 31 Ca 195/2004, dále žalobci přiznal osvobození od soudního poplatku a žalobám přiznal odkladný účinek vůči rozhodnutím žalovaného ze dne 16. 7. 2004. Toto usnesení nabylo právní moci dne 15. 10. 2004. Poté Krajský soud v Hradci Králové předložil spis k rozhodnutí o námitce podjatosti Nejvyššímu správnímu soudu s vyjádřením předsedkyně senátu Mgr. Marie Kocourkové, podle něhož do roku 1995 byla zaměstnancem Finančního ředitelství v Hradci Králové, nepodílela se však u správního orgánu, tedy u žalovaného Finančního ředitelství v Hradci Králové, ani u Finančního úřadu v Jičíně, na projednání nebo rozhodování věci, která je předmětem soudního přezkoumání. Soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (§8 odst. 1 s. ř. s.). Účastník nebo osoba zúčastněná na řízení může namítnout podjatost soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce. Námitku musí uplatnit do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl; zjistí-li důvod podjatosti při jednání, musí ji uplatnit při tomto jednání. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka musí být zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z níž je dovozována. O vyloučení soudce rozhodne usnesením po jeho vyjádření Nejvyšší správní soud, a je-li námitka podjatosti soudní osoby, tlumočníka nebo znalce, senát po jejich vyjádření (§8 odst. 5 s. ř. s.). Podle obsahu předloženého spisu žalobce obdržel písemnosti od soudu z nichž mohl zjistit, že věc projednává mimo jiné předsedkyně senátu Mgr. Marie Kocourková dne 10. 9. 2004. Námitku podjatosti vznesl písemností ze dne 21. 9. 2004 a v ní uvádí, že téhož dne se dozvěděl o tom, že Mgr. Marie Kocourková údajně pracovala jako zaměstnanec správce daně a v tom tedy spatřuje její podjatost. Vzhledem k tomuto tvrzení žalobce v písemnosti ze dne 21. 9. 2004 lze dojít k závěru, že žalobce uplatnil námitku včas, tedy do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti dozvěděl. Námitku podjatosti odůvodnil tím, že Mgr. Marie Kocourková údajně pracovala jako zaměstnanec správce daně. Jiné skutečnosti žalobce netvrdil. Předsedkyně senátu Krajského soudu v Hradci Králové Mgr. Marie Kocourková ve svém vyjádření uvádí, že do roku 1995 byla skutečně zaměstnancem Finančního ředitelství v Hradci Králové avšak u správního orgánu, t. j. u žalovaného Finančního ředitelství v Hradci Králové, ani u Finančního úřadu v Jičíně, se na projednávání nebo rozhodování věci nepodílela. O tomto jejím vyjádření nemá Nejvyšší správní soud důvodu pochybovat. Konečně ani žalobce v námitce podjatosti netvrdí, že by se Mgr. Marie Kocourková na projednávání a rozhodnutí věci u správního orgánu podílela, jen tvrdí, že důvod podjatosti spatřuje v tom, že údajně pracovala jako zaměstnanec správce daně. Jen proto, že Mgr. Marie Kocourková v minulosti, t. j. do roku 1995 pracovala u Finančního ředitelství v Hradci Králové, není vyloučena z projednávání a rozhodnutí těchto věcí ve smyslu §8 odst. 1 s. ř. s., protože se nepodílela na projednávání nebo rozhodování těchto věcí u správního orgánu. Z důvodů v tomto usnesení uvedených Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, se Mgr. Marie Kocourková, předsedkyně senátu Krajského soudu v Hradci Králové, není vyloučena z projednávání a rozhodnutí právních věcí účastníků. Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně dne 22. 12. 2004 JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí / napadení:22.12.2004
Číslo jednací:Nao 48/2004 - 21
Forma /
Způsob rozhodnutí:
Usnesení
jiný výsledek
Účastníci řízení:
Prejudikatura:
Kategorie rozhodnutí:E
ECLI pro jurilogie.cz:ECLI:CZ:NSS:2004:NAO.48.2004:21
Staženo pro jurilogie.cz:2017-10-01