Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28.12.2005, sp. zn. 8 Azs 145/2005 [ usnesení / výz-E ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NSS:2005:8.AZS.145.2005

Zdroj dat je dostupný na http://www.nssoud.cz
ECLI:CZ:NSS:2005:8.AZS.145.2005
sp. zn. 8 Azs 145/2005 - 77 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce: A. S., zastoupeného JUDr. Radanou Pekárkovou, advokátkou v Brně, Hlinky 142a, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, v řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministra vnitra České republiky ze dne 17. 12. 2003, čj. OAM-2099/AŘ-2002, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 3. 2005, čj. 55 Az 32/2004 - 44, takto: I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. III. Odměna advokátky JUDr. Radany Pekárkové se určuje částkou 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Odůvodnění: Žalobou napadeným rozhodnutím Ministr vnitra České republiky rozhodl podle §59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, o zamítnutí rozkladu žalobce a o potvrzení napadeného rozhodnutí Ministerstva vnitra o neudělení azylu žalobci. Žalobce proti rozhodnutí žalovaného podal žalobu u Krajského soudu v Brně, který ji rozsudkem ze dne 31. 3. 2005 zamítl. Žalobce (stěžovatel) napadl tento rozsudek včasnou kasační stížností. Podáním, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 1. 12. 2005, vzal stěžovatel svoji kasační stížnost výslovně zpět. Proto bylo řízení v této právní věci zastaveno [§47 písm. a) ve spojení s §120 s. ř. s.]. O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením §60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s §120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno. Stěžovateli byla pro toto řízení před soudem ustanovena zástupcem advokátka; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát [§35 odst. 7 ve spojení s §120 s. ř. s.]. Soud proto určil odměnu advokátky částkou 1x 1000 Kč za jeden úkon právní služby – převzetí a příprava věci a 1x 75 Kč na úhradu hotových výdajů, v souladu s §9 odst. 3 písm. f), §7, §11 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, celkem 1075 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně 28. prosince 2005 JUDr. Petr Příhoda předseda senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí / napadení:28.12.2005
Číslo jednací:8 Azs 145/2005
Forma /
Způsob rozhodnutí:
Usnesení
zastaveno
Účastníci řízení:Ministerstvo vnitra
Prejudikatura:6 As 25/2003
Kategorie rozhodnutí:E
ECLI pro jurilogie.cz:ECLI:CZ:NSS:2005:8.AZS.145.2005
Staženo pro jurilogie.cz:2017-10-01