Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 10.12.2009, sp. zn. 5 As 65/2006 - 73 [ rozsudek / výz-B ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NSS:2009:5.AS.65.2006:73

Zdroj dat je dostupný na http://www.nssoud.cz
Právní věta Ustanovení §139 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečností informační službě, ve znění do 31. 12. 2006, pokud vylučovalo přezkumnou pravomoc soudu ve věci nároků uplatňovaných podle §124 citovaného zákona, bylo v rozporu s čl. 1, čl. 36 odst. 1 a odst. 2, čl. 37 odst. 3 Listiny a s čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.).

ECLI:CZ:NSS:2009:5.AS.65.2006:73
sp. zn. 5 As 65/2006 - 73 ROZSUDEK Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobkyně: Bc. E. R., zast. advokátem JUDr. Lubošem Kunou, se sídlem Táborská 29, Praha 4, proti žalovanému: Bezpečnostní informační služba, se sídlem Nárožní 2/1111, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2006, č. j. 8 Ca 57/2006 - 27, takto: I. V řízení přerušeném usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 4. 2007, č. j. 5 As 65/2006 - 51 se pokračuje . II. Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2006, č. j. 8 Ca 57/2006 – 27 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Odůvodnění: Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) podala u Městského soudu v Praze (dále „městský soud“) dne 1. 3. 2006 žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2006, č. j. 29-7/2005-BIS-1 ve věci přiznání úmrtného. Městský soud výše označeným usnesením žalobu odmítl jako nepřípustnou, vycházel přitom z ustanovení §139 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě ve znění před novelizací zákonem č. 362/2003 Sb., které vylučovalo přezkumnou pravomoc soudu ve věcech nároků uplatňovaných podle §124 zákona č. 154/1994 Sb. Proti tomuto usnesení podala stěžovatelka dne 12. 7. 2006 u městského soudu kasační stížnost, tato byla dne 2. 10. 2006 předložena k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud po předběžném posouzení věci dospěl k závěru, že ustanovení, které má být ve věci použito je v rozporu s ústavním pořádkem, proto dne 13. 4. 2007 podle čl. 95 odst. 2 Ústavy České republiky a §64 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu podal k Ústavnímu soudu návrh na vyslovení protiústavnosti ust. §139 odst. 1 zákona č. 139/1994 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2006. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 4. 2007, č. j. 5 As 65/2006 - 51 bylo řízení přerušeno do doby rozhodnutí Ústavního soudu. Dne 19. 11. 2009 rozhodl Ústavní soud nálezem sp. zn. Pl.ÚS 10/07 o tom, že ustanovení §139 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě ve znění před novelizací zákonem č. 362/2003 Sb., které vylučovalo přezkumnou pravomoc soudu ve věcech nároků uplatňovaných podle §124 zákona č. 154/1994 Sb., bylo v rozporu s článkem 1, článkem 36 odst. 1, odst. 2, článkem 37 odst. 3 listiny základních práv a svobod a s článkem 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. S ohledem na čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky jsou orgány veřejné moci povinny důsledky shledané protiústavnosti promítnout do své rozhodovací praxe, tedy neaplikovat citované ustanovení při řešení konkrétních případů. Nejvyšší správní soud na základě výše uvedeného zrušil napadené usnesení městského soudu a věc se mu vrací k dalšímu řízení. Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně dne 10. prosince 2009 JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Právní věta:Ustanovení §139 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečností informační službě, ve znění do 31. 12. 2006, pokud vylučovalo přezkumnou pravomoc soudu ve věci nároků uplatňovaných podle §124 citovaného zákona, bylo v rozporu s čl. 1, čl. 36 odst. 1 a odst. 2, čl. 37 odst. 3 Listiny a s čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.).
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí / napadení:10.12.2009
Číslo jednací:5 As 65/2006 - 73
Forma /
Způsob rozhodnutí:
Rozsudek
zrušeno a vráceno
Účastníci řízení:Bezpečnostní informační služba
Prejudikatura:
Kategorie rozhodnutí:B
ECLI pro jurilogie.cz:ECLI:CZ:NSS:2009:5.AS.65.2006:73
Staženo pro jurilogie.cz:2017-10-01