Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 20.12.1995, sp. zn. I. ÚS 213/95 [ usnesení / GÜTTLER / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1995:1.US.213.95

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:1995:1.US.213.95
sp. zn. I. ÚS 213/95 Usnesení I. ÚS 213/95 ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu České republiky Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky E.K., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 6. 1995, sp. zn. 7 Cdo 138/93, a proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 4. 1993, sp. zn. 13 Co 14/93, takto: Ústavní stížnost se o d m í t á. Odůvodnění: Stěžovatelka se ústavní stížností ze dne 11. 9. 1995 domáhala přezkoumání rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 6. 1995, sp. zn. 7 Cdo 138/93 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 4. 1993, sp. zn. 13 Co 14/93. Dne 24. 10. 1995 byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad ústavní stížnosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, a byla jí stanovena lhůta 20 dnů od doručení této výzvy. Stěžovatelka ve stanovené lhůtě vady neodstranila. Podle §43 odst. 1 písm. a) cit. zákona soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh I. ÚS 213/95 odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť výzva byla doručena 2. 11. 1995 a stanovená lhůta uplynula marně. Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 20. prosince 1995 JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1995:1.US.213.95
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka I. ÚS 213/95
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 20. 12. 1995
Datum vyhlášení  
Datum podání 20. 9. 1995
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Güttler Vojen
Napadený akt  
Typ výroku odmítnuto pro neodstraněné vady - §43/1/a)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/záruka dědění
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-213-95
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 27211
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31