Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 20.12.1995, sp. zn. I. ÚS 253/95 [ usnesení / GÜTTLER / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1995:1.US.253.95

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:1995:1.US.253.95
sp. zn. I. ÚS 253/95 Usnesení I. ÚS 253/95 ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu České republiky Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti stěžovatele O.K., proti rozsudku Okresního soudu v Karviné ze dne 24. 6. 1994, sp. zn. 9 T.241/93, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 3. 1995, sp. zn. 28 To 112/94, takto: Ústavní stížnost se o d m í t á. Odůvodnění: Stěžovatel se ústavní stížností ze dne 7. 11. 1995 domáhal "přešetření" citovaných rozsudků, kterými bylo rozhodnuto o trestu odnětí svobody s tím, že žádá ukončení nezákonného odsouzení. Ústavní soud zjistil, že stížnost je neúplná a vykazuje některé vady podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Především však byl Ústavní soud povinen zjistit, zda byla ústavní stížnost stěžovatele podána ve lhůtě stanovené pro její podání citovaným zákonem. V této věci byl stěžovatel vyzván k doplnění stížnosti v té skutečnosti, zda napadá i výše uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, což svým podáním ze dne 5. 12. 1995 potvrdil. I. ÚS 253/95 Podle §72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb. lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. Tímto rozhodnutím je v případě stěžovatele rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 3. 1995, sp. zn. 28 To 112/94. Uvedený rozsudek ve spojení s citovaným rozsudkem Okresního soudu v Karviné, jak bylo zjištěno ze zprávy Okresního soudu v Karviné ze dne 12. 12. 1995, nabyl právní moci dne 13. 3. 1995. Stěžovatel návrh podal až po lhůtě 60 dnů stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., jak je shora uvedeno. Podle §43 odst. 1 písm. b) citovaného zákona soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li návrh podán po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem. Podmínky tohoto usnesení jsou splněny, a proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 20. prosince 1995 JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1995:1.US.253.95
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka I. ÚS 253/95
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 20. 12. 1995
Datum vyhlášení  
Datum podání 14. 11. 1995
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Güttler Vojen
Napadený akt  
Typ výroku odmítnuto pro nedodržení lhůty - §43/1/b)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení /žádný trestný čin a trest bez (předchozího) zákona
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-253-95
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 27249
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31