infUs2xVecEnd, infUsVec2, infUsKratkeRadky-279-002,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 20.12.1995, sp. zn. II. ÚS 203/94 [ nález / PROCHÁZKA / výz-2 ], paralelní citace: N 88/4 SbNU 319 dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1995:2.US.203.94

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)

Pojmy "chatová oblast" a "rekreační středisko"

Právní věta Podle §11 odst. 1 písm. d) zák. č. 229/1991 Sb. nelze pozemky vydat v případě, že se na nich nachází zahrádková nebo chatová osada. Podle poznámky č. 10 k tomuto ustanovení se odkazuje na znění §52-58 vyhl. č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhl. č. 45/1979 Sb. Obě citované vyhlášky v odkázaných ustanoveních přímo pracují s pojmem chatová osada a přesně vymezují podmínky jejího zřízení. Při správné aplikaci původního znění a zákona o půdě pojem "rekreační středisko", uváděný v územním rozhodnutí může být věcně totožný svým obsahem s pojmem "chatová osada", jak jej uvádí zák. č. 229/1991 Sb. Účastníky ve správním řízení mohli být i majitelé jednotlivých chat, neboť tomu nebránilo původní znění zák. č. 229/1991 Sb. ve vztahu na §14 odst. 1 zák. č. 71/1967 Sb., o Správním řádu, kdy účastníkem řízení je i ten, kdo tvrdí, že může být správním rozhodnutím dotčen ve svých právech nebo právem chráněných zájmech nebo povinnostech, a to až do doby, než se prokáže opak.

ECLI:CZ:US:1995:2.US.203.94
sp. zn. II. ÚS 203/94 Nález Ústavní soud České republiky rozhodl dne 20. 12. 1995 v senátě ve věci ústavní stížnosti proti opatření Ministerstva zemědělství - Ústředního pozemkového úřadu Praha, čj. 3325/94-440, ze dne 10. 11. 1994, a rozhodnutí Pozemkového úřadu v Mladé Boleslavi ze dne 29. 12. 1992, čj. 385-136, 527/91, takto: Ústavní stížnost se zamítá . Odůvodnění: Navrhovatelé podali k Ústavnímu soudu České republiky ústavní stížnost, kterou tento soud obdržel dne 28. 12. 1994. Stížnost směřuje proti opatření Ministerstva zemědělství - Ústředního pozemkového úřadu Praha, čj. 3325/94-440, ze dne 10. 11. 1994. Podle názoru stěžovatelů Ministerstvo zemědělství-Ústřední pozemkový úřad tímto opatřením rozhodlo o odmítnutí návrhu stěžovatelů na přezkoumání rozhodnutí Pozemkového úřadu v Mladé Boleslavi v mimoodvolacím řízení, podle §65 Správního řádu (zákon č. 71/1967 Sb., ve znění změn a doplňků). Navrhovatelé zároveň poukazují na porušení ust. §11 odst. 1 písm. d) zák. č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, neboť podle tohoto ustanovení nelze vydat pozemky, na kterých byla zřízena chatová či zahrádková osada.V rozporu s tímto ustanovením však Okresní úřad Mladá Boleslav-Pozemkový úřad vydal dne 29. 12. 1992 rozhodnutí, čj. 385-136, 527/91, kterým podle §9 zák. č. 229/1991 Sb. rozhodl o vlastnictví oprávněných osob k zemědělským pozemkům, zastavěných chatami navrhovatelů. Chatová osada stěžovatelů byla zřízena na základě územního rozhodnutí již před 1. 10. 1976. Tímto rozhodnutím bylo jednak přesně vymezeno území této chatové osady, ale i další stavebně-technické podmínky výstavby a užívání rekreačního střediska, jak zněl tehdy běžný termín, neboť pojem chatová osada se objevil teprve ve stavebním zákoně z r. 1976. Z dalších skutečností, jako je rozhodnutí o vyhlášení stavební uzávěry a chatařského řádu, stěžovatelé dovozují, že chatová osada byla zřízena jako chatová osada trvalého charakteru, takže vzhledem k ust. §11 odst. 1 písm. d) zák. č. 229/1991 Sb. neměly být takovéto pozemky Okresním úřadem-Pozemkovým úřadem v Mladé Boleslavi oprávněné osobě vůbec vydány. Stěžovatelé dále uvádí ve své stížnosti, že s ohledem na tehdy platnou novelizaci zákona č. 229/1991 Sb., provedenou zák. č. 183/1993 Sb., Pozemkový úřad pochybil, když o vydání pozemků rozhodl bez účasti a vědomí stěžovatelů, neboť v této době byli ve smyslu §14 zák. č. 71/1967 Sb., účastníky řízení. Navrhovatelé - majitelé chat, se domáhali zrušení správního rozhodnutí cestou žaloby ke Krajskému soudu v Praze a návrhem na obnovu řízení u Pozemkového úřadu v Mladé Boleslavi. Jak Krajský soud, tak i Okresní úřad-Pozemkový úřad Mladá Boleslav návrh odmítly s odůvodněním, že podle současně platného znění zák. č. 229/1991 Sb. jsou účastníky řízení pouze oprávněná osoba, povinná osoba a Pozemkový fond. Právní názor Pozemkového úřadu, jímž byl odmítnut návrh stěžovatelů na povolení obnovy řízení ve věci vydaného restitučního rozhodnutí, byl opřen o doplněné znění §9 odst. 8 provedené zák. č. 183/1993 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 7. 1993, tedy znění, které v době vydání napadeného správního rozhodnutí (29. 12. 1992) nebylo platné a na jejich procesní postavení měl být proto aplikován právní předpis platný v době vydání restitučního rozhodnutí. Přes skutečnost, že odmítnutí návrhu na obnovu řízení nebylo učiněno rozhodnutím, podali proti tomuto vyřízení navrhovatelé odvolání, jež zároveň spojili s návrhem na přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení, podle §65 zák.č. 71/1967 Sb. (Správního řádu). Ministerstvo zemědělství - Ústřední pozemkový úřad odmítlo odvolání navrhovatelů s tím, že v daném případě se nejednalo o rozhodnutí ve smyslu Správního řádu, ale pouze o dopis, kterým správní orgán odmítl návrh na povolení obnovy řízení, neboť byl podán osobami neoprávněnými, neúčastníky řízení. Současně pak tento účastník řízení uvedl, že neshledal návrh na přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení důvodným, neboť původní znění zák. č. 229/1991 Sb. blíže nevymezovalo označení pojmu " chatová osada" a z poznámky č. 10 k ust. §11 odst. 1 písm. d) zák. č. 229/1991 Sb., které odkazuje na znění vyhlášky č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, dovodil, že otázka chatových osad, založených před rokem 1976, není v původním znění zák. č. 229/1991 Sb. řešena až do doby novelizace tohoto zákona, zákonem č. 183/1993 Sb. ze dne 1. 6. 1993. Uvedl proto, že není pochybením správního orgánu, pokud chatové osady zřízené před rokem 1976 nebyly za takovéto, ve smyslu ust. §11 odst. 1 písm. d), považovány. Stěžovatelé zdůrazňují, že rozhodnutí o vlastnictví k zastavěným pozemkům a jejich následné vydání oprávněné osobě je nezákonné, neboť takovéto pozemky neměly být ex lege nikdy vydány. Současně poznamenávají ke stanovisku Ministerstva zemědělství - Ústředního pozemkového úřadu, týkajícího se ochrany práv současného vlastníka nemovitostí, na kterého oprávněná osoba nemovitosti převedla, že předmětné pozemky byly v krátké době po jejich restituci převedeny na právního zástupce oprávněné osoby, z čehož dovozují, že oběma smluvním stranám muselo být při převodu zřejmé, že k vydání pozemků došlo v rozporu se zák. č. 229/1991 Sb. Své podání k Ústavnímu soudu České republiky navrhovatelé odůvodňují porušením čl. 11 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listiny), podle kterého má být majetek nezbytný k zajištění veřejného zájmu, ponechán ve vlastnictví státu. Navrhovatelé považují své právo na nerušenou rekreaci za okolnost odůvodňující existenci veřejného zájmu. Současně se odvolávají i na znění čl. 11 odst. 3 Listiny, podle kterého přechodem vlastnictví na soukromé osoby dochází k nebezpečí jeho zneužití na újmu práv druhých osob, v tomto případě navrhovatelů, kteří jsou a budou vystaveni nebezpečí neregulovaného zvyšování nájemného za užívání pozemků, popř. požadavku vlastníka pozemků na odstranění staveb rekreačních chat. K návrhu stěžovatelů se jako účastník řízení vyjádřilo Ministerstvo zemědělství - Ústřední pozemkový úřad, který mj. uvedl: "Předmětem pravomocného rozhodnutí Okresního úřadu - Pozemkového úřadu v Mladé Boleslavi ze dne 29. 12. 1992, čj. 385-136, 527/91, bylo vydání pozemků p. č. 563/1, 564, 565 a část p. č. 566 v katastrálním území B. oprávněné osobě, podle zákona č. 229/1991 Sb. Na těchto pozemcích bylo na základě územního rozhodnutí umístěno rekreační středisko, v jehož územním obvodu došlo k vybudování jednotlivých chat, a to před rokem 1976". Ústřední pozemkový úřad návrh na přezkoumání pravomocného rozhodnutí pozemkového úřadu mimo odvolací řízení a jeho zrušení podle §65 odst. 2 Správního řádu zamítl, z důvodů blíže specifikovaných v dopise ze dne 19. 11. 1994, čj. 3325/94-440. Tento účastník řízení uvedl, že v řízení především zkoumal, zda rozhodnutím pozemkového úřadu došlo k porušení zákona platného v době rozhodnutí. S ohledem na skutečnost, že ust. §11 odst. 1 písm. d) zák. č. 229/1991 Sb., ve znění zák.č. 93/1992 Sb., odkazovalo na vyhlášku č. 83/1976 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, ve znění vyhl. č. 45/1979 Sb., nedomnívá se účastník řízení (Ústřední pozemkový úřad), že pozemkový úřad, který ve věci pravomocně rozhodoval, se dopustil porušení zákona, když v restituci vydal pozemky, na které nebylo ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) vydáno územní rozhodnutí o umístění chatové osady. Ke změně textu ust. §11 odst. 1 písm. d) došlo až novelou zákona o půdě zákonem č. 183/1993 Sb. Podle novelizovaného znění se důvodem pro nevydání pozemku stává rovněž skutečnost, že na pozemku se nachází chatová osada, která byla zřízena před 1. 10. 1976. Otázkou ovšem zůstalo, uvádí tento účastník řízení, co lze chápat pod pojmem "chatová osada", neboť tento pojem není definován v žádném právním předpise. V rámci metodické pomoci pozemkovým úřadům vydal Ústřední pozemkový úřad dne 29. 7. 1994 Informaci, podle které se za chatovou osadu, která na pozemku existovala již před 1. 10. 1976 a jejiž existenci nelze doložit územním rozhodnutím, považuje zejména seskupení minimálně pěti chat, jejichž vlastníci užívají společná zařízení, jako jsou např. cesty, zdroj vody, rozvodní sítě aj. Toto vymezení představuje pouze doporučené kritérium a pozemkový úřad musí každý jednotlivý případ řešit individuálně. Dále pak Ústřední pozemkový úřad podotýká, že problém definice chatových osad, stejně jako osad zahrádkářských, vznikl především v souvislosti s úpravou znění §11 odst. 1 písm. d), po novelizaci zákona o půdě. Do této doby jediným zákonným kritériem existence či neexistence chatové osady bylo vydané územní rozhodnutí o jejím umístění na pozemku. Dalším důvodem, proč účastník řízení odmítl zrušit napadené rozhodnutí, byla skutečnost, že pozemky v době návrhu na přezkoumání rozhodnutí podle §65 Správního řádu, byly již ve vlastnictví dalších osob. Odvolací orgán neměl důvod k pochybnostem o tom, že veškeré úkony, spojené s vydáním a následným převodem pozemků, byly uskutečněny v dobré víře všech zúčastněných stran. Uvedl dále, že Správní řád ukládá správním orgánům dbát na to, aby práva nabytá v dobré víře byla co nejméně dotčena, rovněž z tohoto důvodu nelze proto, podle jeho názoru, napadené rozhodnutí prvoinstančního orgánu považovat za nezákonné. Přílohou vyjádření byla Ústavnímu soudu České republiky předložena Informace k postupu okresních pozemkových úřadů při posuzování a řešení případů ve smyslu ust. §11 odst. 1 písm. d) zák. č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K věci se vyjádřil i první vedlejší účastník řízení - Okresní úřad Mladá Boleslav - referát Pozemkového úřadu, který ve svém vyjádření uvedl, že jestliže navrhovatelé tvrdí, že napadeným opatřením došlo k porušení čl. 11 odst. 2 Listiny a považují své právo na výkon nerušené rekreace za okolnost odůvodňující existenci veřejného zájmu, pak podle názoru tohoto vedlejšího účastníka má citovaný zákon stanovit, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob. Taková právní úprava však dosud nebyla přijata. Vedlejší účastník řízení pak zdůraznil, že napadeným opatřením v žádném případě nemohlo dojít k uváděnému porušení čl. 11 odst. 3 Listiny, neboť opatřením Ministerstva zemědělství-Ústředního pozemkového úřadu nedošlo k přechodu vlastnictví na fyzické osoby. Dovozuje, že ve smyslu ust. §65 Správního řádu (zák. č. 71/1967 Sb.) není na přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení právní nárok a nelze tedy ve vyhovění či nevyhovění návrhu spatřovat porušení shora uvedených občanských práv a svobod. Pokračuje ve vyjádření v tom smyslu, že objasňuje právní vztahy v užívání pozemků navrhovateli před jejich vydáním, a to na základě nájemní smlouvy, uzavřené mezi stěžovateli a JZD Sukorady. K doložení této skutečnosti přiložil jako listinný důkaz územní rozhodnutí odboru výstavby a vodního hospodářství ze dne 17. 7. 1961, čj. výst./154/24c-1330/61, o umístění rekreačního střediska H. na pozemcích blíže specifikovaných v k. ú. obce B., s přiloženým situačním plánkem střediska a výpis z katastru nemovitostí obce Sukorady, ze kterého je zřejmé, že současnými vlastníky předmětných pozemků jsou JUDr. Z. a J. M.. K ústavní stížnosti se vyjádřil i pátý vedlejší účastník, který se plně ztotožnil s důvody uvedenými v opatření Ministerstva zemědělství-Ústředního pozemkového úřadu. Podle ust. §72 odst. 1 zák.č. 182/1993 Sb. jsou oprávněny ústavní stížnost podat fyzické osoby podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím řízení, jehož byly účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci byla porušena jejich základní práva nebo svobody, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Stěžovatelé označili způsob vyřízení svého návrhu na přezkoumání rozhodnutí v mimoodvolacím řízení Ministerstvem zemědělství-Ústředním pozemkovým úřadem ze dne 10. 11. 1994, pod zn. 3325/94-440, za opatření ve smyslu shora citovaného ust. §72 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb. Z předloženého listinného důkazu vyplývá, že shora jmenovaný státní orgán oznámil formou dopisu právním zástupcům stěžovatelů a účastníkům řízení dotčených napadeným rozhodnutím pozemkového úřadu ze dne 29. 12. 1992, čj. 385-136, 527/91, že z důvodů blíže uvedených v ústavní stížnosti a na základě výsledku předběžného řízení ve věci, Ústřední pozemkový úřad podanému návrhu na přezkoumání rozhodnutí v rámci mimoodvolacího řízení dle §65 Správního řádu nevyhovuje. Je zajisté v možnostech rozhodujícího správního orgánu za dodržení podmínek a rámce daného Správním řádem zjednat nápravu těch pravomocných rozhodnutí, které byly vydány v rozporu se zákony či jinými obecně závaznými právními předpisy. Podnět k přezkoumání může podat jakýkoli subjekt, tedy nejen účastník předchozího pravomocně skončeného řízení. Přitom Správní řád ukládá přezkoumajícímu správnímu orgánu povinnost vycházet z právního stavu a skutkových okolností v době vydání rozhodnutí. Mimořádný opravný prostředek, kterým přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení bezesporu je, slouží především k nápravě právních omylů, tj. k odstranění rozporu rozhodnutí se zákony. V době rozhodování platilo znění §11 odst. 1 písm. d) zák. č. 229/1991 Sb. v tom smyslu, že pozemky nelze vydat v případě, že se na nich nachází zahrádková nebo chatová osada, přičemž poznámka č. 10 k tomuto ustanovení odkazovala na znění §52-58 vyhl. č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhl. č. 45/1979 Sb. Obě shora citované vyhlášky pak v těchto ustanoveních přímo pracují s pojmem chatová osada a přesně vymezují podmínky jejího zřízení. Při správné aplikaci zákona o půdě a posouzení obsahu pojmu "rekreační středisko" uvedené v územním rozhodnutí s věcně totožným obsahem pojmu "chatová osada" uvedeným v zák. č. 229/1991 Sb. rozhodně nemohly u rozhodujícího orgánu vzniknout pochybnosti o nemožnosti vydat zastavěné pozemky i bez příslušné metodické informace Ministerstva zemědělství-Ústředního pozemkového úřadu. Tento svůj "právní omyl" mohl rozhodující správní orgán napravit cestou autoremedury, aniž bylo nutné hledat složité a nepřesvědčivé argumenty na potvrzení správnosti takového rozhodnutí. Ústavní soud České republiky zastává názor, že účastníkem řízení v době vydání správního rozhodnutí mohli být nepochybně i stěžovatelé, neboť tomu nebránilo jak tehdejší znění zákona č. 229/1991 Sb., tak i znění ust. §14 odst. 1 Správního řádu, které uvádí, že účastníkem řízení ..... je i ten, kdo tvrdí, že může být rozhodnutím ve svých právech , právem chráněných zájmech nebo povinnostech přímo dotčen, a to až do doby než prokáže opak. Přes tyto skutečnosti, jimiž se Ústavní soud České republiky v rámci úplnosti a spravedlnosti řízení cítil povinen zabývat, musí znovu opakovat již mnohokrát publikovaný závěr, že není dalším odvolacím orgánem v soustavě obecných soudů a nemůže ani suplovat zatím blíže nejasné pravomoci Nejvyššího správního soudu České republiky, je však oprávněn jednat pouze a v těch případech, kdy došlo k porušení základních práv a svobod občana ve smyslu čl. 10 Ústavy. Stěžovatelé doložili svoji ústavní stížnost tvrzením porušení čl. 11 odst. 2, 3 Listiny. Článek 11 odst. 2 stanoví, že zákon upraví, který majetek nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, rozvoje národního hospodářství a veřejného zájmu smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob; zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo právnických osob se sídlem v České republice. Citované ust. čl. 11 však podle názoru Ústavního soudu nevykazuje žádnou souvislost s projednávanou ústavní stížností, neboť se projednávaný případ na znění čl. 11 odst. 2 vůbec nevztahuje, neboť nejsou splněny náležitosti, uváděné v tomto odstavci, a to potud, že zájem chatařů nelze považovat za veřejný zájem. K tomu navíc by muselo přistoupit zákonné vymezení, vztahující se na tyto konkrétní pozemky. Další uváděné porušení čl. 11 odst. 3 Listiny, které deklaruje, že vlastnictví nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy, má dopad na předmět ústavní stížnosti pouze v tom smyslu, že proti zneužití vlastnických práv jinými subjekty je možné se dovolat ochrany zákona. Vzhledem ke skutečnosti, že Ústavní soud České republiky neshledal porušení uváděných základních práv a svobod, nezabýval se již ani problematikou restitucí pozemků, na kterých se chatová osada nachází, rozhodl o zamítnutí ústavní stížnosti stěžovatelů. Rozhodnutí Ústavního soudu České republiky je závazné pro všechny orgány i osoby (čl. 89 odst. 2 Ústavy). Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu České republiky se nelze odvolat. V Brně dne 20. 12. 1995

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1995:2.US.203.94
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka II. ÚS 203/94
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) N 88/4 SbNU 319
Populární název Pojmy "chatová oblast" a "rekreační středisko"
Datum rozhodnutí 20. 12. 1995
Datum vyhlášení  
Datum podání 28. 12. 1994
Datum zpřístupnění 15. 10. 2007
Forma rozhodnutí Nález
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 2
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Procházka Antonín
Napadený akt rozhodnutí správní
Typ výroku zamítnuto
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy
  • 2/1993 Sb., čl. 11 odst.2, čl. 11 odst.3
Ostatní dotčené předpisy
  • 183/1993 Sb.
  • 2/1993 Sb., čl. 11 odst.1, čl. 11 odst.3
  • 229/1991 Sb., §11 odst.1 písm.d, §9 odst.8, §11 odst.1 písm.d, §9 odst.8
  • 71/1967 Sb., §14 odst.1, §14 odst.1
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík účastník řízení
osoba/oprávněná
opatření
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-203-94
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 26737
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31