infUsLengthVec83,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 16.05.1995, sp. zn. II. ÚS 62/95 [ usnesení / BROŽOVÁ / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1995:2.US.62.95

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:1995:2.US.62.95
sp. zn. II. ÚS 62/95 Usnesení II ÚS 62/95 ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu České republiky Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele I.S., o návrhu ze dne 22. 3. 1995, takto: Návrh se o d m í t á. Odůvodnění: Navrhovatel ve svém návrhu ze dne 22. 3. 1995, doručeném Ústavnímu soudu dne 24. 3. 1995, uvedl, že rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 10. 1994, sp. zn. I Nt 404/94, kterým byl dle ustanovení §283 písm. d) tr. ř. zamítnut návrh na povolení obnovy, došlo k porušení řady ustanovení trestního zákona a trestního řádu a žádal proto ústavní soud o revizi svého případu. Ústavní soud vyrozuměl navrhovatele ohledně vad návrhu přípisem, doručeným oproti podpisu dne 3. 4. 1995. Současně mu byla do 3. 5. 1995 poskytnuta lhůta k odstranění vad návrhu. Přípisem ze dne 29. 4. 1995 požádal navrhovatel o pozastavení řízení před Ústavním soudem až do rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení. II ÚS 62/95 Po uplynutí lhůty pro odstranění vad návrhu Ústavní soud znovu přezkoumal návrh navrhovatele spolu s jeho přípisem ze dne 29. 4. 1995 a dospěl k závěru, že se jedná o návrh, který nemá náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., mimo jiné proto, že navrhovatel není zastoupen advokátem. Za této situace a s přihlédnutím k tomu, že dne 3. 5. 1995 uplynula lhůta k odstranění vad, byl návrh navrhovatele dle ustanovení §43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb. odmítnut, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. JUDr. Iva Brožová V Brně dne 16. 5. 1995 soudkyně Ústavního soudu ČR

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1995:2.US.62.95
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka II. ÚS 62/95
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 16. 5. 1995
Datum vyhlášení  
Datum podání 24. 3. 1995
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Brožová Iva
Napadený akt  
Typ výroku odmítnuto pro neodstraněné vady - §43/1/a)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /specifika trestního řízení /žádný trestný čin a trest bez (předchozího) zákona
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=2-62-95
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 27550
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31