infUsVec2, infUsBrne,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 23.08.1995, sp. zn. III. ÚS 181/95 [ usnesení / HOLLÄNDER / výz-3 ], paralelní citace: U 19/4 SbNU 345 dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1995:3.US.181.95

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)

Výlučná pravomoc odvolacího soudu, zda vysloví přípustnost dovolání proti svému potvrzujícímu rozsudku jako výrazu nezáv...

Právní věta Smyslem dovolání podle §238 odst. 2 písm. a) občanského soudního řádu je umožnit posouzení právních aspektů rozhodované věci dovolacím soudem v případech spojených na straně jedné s řešením případu "po právní stránce zásadního významu" a na straně druhé se shodným rozhodnutím soudů prvního i druhého stupně. Jde tudíž o určitou možnost sebereflexe soudů v případech, kdy soudy prvního i druhého stupně dospěly v řešení právních aspektů případu k závěru "zásadního významu". Za rozhodnutí "po právní stránce zásadního významu" nutno považovat zejména ta, která se odchylují od ustálené judikatury nebo přinášejí judikaturu novou, a to s možným dopadem na rozhodování soudů v obdobných případech.¨ Posouzení "zásadního významu" právní stránky případu je věcí nezávislého soudního rozhodnutí, jež není předmětem přezkumu ze strany Ústavního soudu.

ECLI:CZ:US:1995:3.US.181.95
sp. zn. III. ÚS 181/95 Usnesení Ústavní soud České republiky rozhodl ve věci ústavní stížnosti E. K. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. dubna 1995, č. j. 3 Cdo 31/95-129, a proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. listopadu 1994, č. j. 10 Co 393/94-109, o uzavření dohody o vydání nemovitosti, takto: Návrh se odmítá . Odůvodnění: I. Ústavní stížností, podanou Ústavnímu soudu České republiky, je požadováno zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. dubna 1995, č. j. 3 Cdo 31/95-129, a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. listopadu 1994, č. j. 10 Co 393/94-109. V řízení před obecnými soudy se stěžovatelka domáhala nahrazení projevu vůle k uzavření dohody o vydání nemovitosti. Proti rozsudku odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno zamítavé rozhodnutí soudu I. stupně, podala stěžovatelka dovolání s odkazem na ustanovení §237 písm. f) o. s. ř., ve kterém namítala skutečnost, že nebyla k jednání řádně obeslána, čímž byla, podle jejího názoru, zbavena možnosti vyjádřit se ke všem pro věc rozhodným skutečnostem. V ústavní stížnosti, směřující jak proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. dubna 1995, č. j. 3 Cdo 31/95-129, tak i proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. listopadu 1994, č. j. 10 Co 393/94-109, stěžovatelka vytýká Krajskému soudu v Praze neposkytnutí dovolání podle §238 odst. 2 písm. a) o. s. ř., čímž, podle mínění stěžovatelky, bylo znemožněno Vrchnímu soudu v Praze přezkoumat věc samu. V postupu obou soudů spatřuje pak porušení ústavních garancí ochrany vlastnického práva podle čl. 4 a čl. 9O Ústavy České republiky. K posouzení ústavní stížnosti si Ústavní soud České republiky od Okresního soudu v Mladé Boleslavi vyžádal spis sp. zn. 8 C 314/92. II. Podle §238 odst. 2 písm. a) o. s. ř. je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, jestliže odvolací soud vyslovil ve výroku svého potvrzujícího rozsudku, že je dovolání přípustné, protože jde o rozhodnutí po právní stránce zásadního významu. Smyslem uvedeného důvodu dovolání je otevření možnosti posouzení právních aspektů rozhodované věci dovolacím soudem v případech, spojených na straně jedné s řešením případu "po právní stránce zásadního významu" a na straně druhé se shodným rozhodnutím soudů prvního i druhého stupně. Jde tudíž o určitou možnost sebereflexe soudů v případech, kdy soudy prvního i druhého stupně dospěly v řešení právních aspektů případu k závěru "zásadního významu". Za rozhodnutí "po právní stránce zásadního významu" nutno považovat zejména ta, která se odchylují od ustálené judikatury nebo přináší judikaturu novou, a to s možným dopadem na rozhodování soudů v obdobných případech. Posouzení "zásadního významu" právní stránky případu je věcí nezávislého soudního rozhodnutí, jež není předmětem přezkumu ze strany Ústavního soudu. Dovolací důvod podle §238 odst. 2 písm. a) o. s. ř. svým smyslem přesahuje rozhodovaný případ a týká se zejména vytvoření procesního nástroje, sjednocujícího judikaturu soudů. Neposkytnutí dovolání podle uvedeného důvodu tedy nelze považovat za odepření soudní ochrany základních práv a svobod, a tudíž za porušení čl. 4 a 90 Ústavy České republiky. Na základě uvedeného nutno posuzovat návrh za zjevně neopodstatněný, čímž byl naplněn důvod jeho odmítnutí podle §43 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/1993 Sb. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. V Brně 23. srpna 1995 JUDr. Pavel Holländer soudce zpravodaj

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1995:3.US.181.95
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka III. ÚS 181/95
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) U 19/4 SbNU 345
Populární název Výlučná pravomoc odvolacího soudu, zda vysloví přípustnost dovolání proti svému potvrzujícímu rozsudku jako výrazu nezávislosti
Datum rozhodnutí 23. 8. 1995
Datum vyhlášení  
Datum podání 4. 7. 1995
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 3
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Holländer Pavel
Napadený akt  
Typ výroku odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost - §43/2/a)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy
  • 1/1993 Sb., čl. 4
  • 2/1993 Sb., čl. 36 odst.1
Ostatní dotčené předpisy
  • 99/1963 Sb., §238 písm.2
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu
základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-181-95
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 27614
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31