Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 20.12.1995, sp. zn. III. ÚS 267/95 [ usnesení / JURKA / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1995:3.US.267.95

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:1995:3.US.267.95
sp. zn. III. ÚS 267/95 Usnesení III. ÚS 267/95 ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu České republiky Ústavní soud ČR rozhodl, ve věci ústavní stížnosti navrhovatele M.M., proti Krajskému soudu v Brně, mimo ústní jednání dne 20. 12. 1995 předsedou senátu JUDr. Vladimírem Jurkou, takto: Návrh se o d m í t á. Odůvodnění: Navrhovatel podal dne 8. 11. 1995 Ústavnímu soudu ČR ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně, sp. zn. 30 Ca 16/94 ze dne 16. 11. 1994, kterým bylo v přezkumném řízení potvrzeno rozhodnutí P.ú. Z., č. j. PÚ 195/91/3-Pa ze dne 29. 12. 1993. Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že rozhodnutími výše uvedených orgánů bylo porušeno jeho vlastnické. právo a žádá zrušení napadených rozhodnutí. Návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti musí splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. Jednou z náležitostí návrhu je včasnost jeho podání. Podle §72 odst. 2 citovaného zákona lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí o posledním prostředku, který zákon k ochraně práva poskytuje. III. ÚS 267/95 Napadený rozsudek Krajského soudu v Brně, proti němuž směřuje ústavní stížnost, nabyl právní moci dne 2. 12. 1994. Ústavní stížnost podal navrhovatel dne 8. 11. 1995, Ústavnímu soudu byla doručena dne 9. 11. 1995. Z uvedených skutečností plyne, že návrh na zahájení řízení byl podán po lhůtě stanovené v §72 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nezbylo Ústavnímu soudu ČR, než návrh na zahájení řízení odmítnout, podle §43 odst. 1 písm. b) zák. č. 182/1993 Sb., jako návrh podaný po lhůtě stanovené pro jeho podání tímto zákonem. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné. V Brně dne 20. 12. 1995 JUDr. Vladimír Jurka předseda senátu ÚS ČR

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1995:3.US.267.95
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka III. ÚS 267/95
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 20. 12. 1995
Datum vyhlášení  
Datum podání 9. 11. 1995
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
STĚŽOVATEL - PO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Jurka Vladimír
Napadený akt  
Typ výroku odmítnuto pro nedodržení lhůty - §43/1/b)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-267-95
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 27686
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31