infUsVec2,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 28.12.2009, sp. zn. I. ÚS 2680/09 [ usnesení / DUCHOŇ / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:2009:1.US.2680.09.1

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:2009:1.US.2680.09.1
sp. zn. I. ÚS 2680/09 Usnesení Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Františkem Duchoněm ve věci ústavní stížnosti stěžovatele Ing. J. H., proti usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 5. 6. 2007, sp. zn. D 2604/2005, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 15. 6. 2009, kterou stěžovatel sepsal jako "obecný zmocněnec paní M. G.", navrhl zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí. Výzvou ze dne 26. 10. 2009 soudce zpravodaj vyzval stěžovatele k odstranění vad ústavní stížnosti. Stěžovatele informoval, že zákon o Ústavním soudu vyžaduje, aby každá ústavní stížnost byla sepsána advokátem, doložena jeho plnou mocí a kopiemi rozhodnutí, proti kterým směřuje. K odstranění vad návrhu stanovil stěžovateli lhůtu 30ti dnů od doručení výzvy. Výzva byla stěžovateli doručena dne 30. 10. 2009. Stěžovatel v poskytnuté lhůtě vady ústavní stížnosti neodstranil. Pouze sdělil, dopisem ze dne 25. listopadu 2009, že požádal o právní zastoupení advokátku JUDr. K. Š., která však zastoupení odmítla. Po zvážení konkrétní situace soudce zpravodaj dospěl k závěru, že ústavní stížnost nelze projednat, neboť stěžovatel neodstranil všechny vady, které mu byly vytknuty. Lhůta 30ti dnů k jejich odstranění byla zcela přiměřená a vady nebyly odstraněny ani do dnešního data. Vzhledem k tomu, že stěžovatel neodstranil všechny vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků, návrh odmítl podle §43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 28. prosince 2009 František Duchoň, v. r. soudce Ústavního soudu

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:2009:1.US.2680.09.1
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka I. ÚS 2680/09
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 28. 12. 2009
Datum vyhlášení  
Datum podání 16. 10. 2009
Datum zpřístupnění 6. 1. 2010
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán SOUD - OS Uherské Hradiště
Soudce zpravodaj Duchoň František
Napadený akt rozhodnutí soudu
Typ výroku odmítnuto pro neodstraněné vady
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení  
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-2680-09_1
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 64534
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-02