infUsVec2,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 21.12.2009, sp. zn. IV. ÚS 3182/09 [ usnesení / ŽIDLICKÁ / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:2009:4.US.3182.09.1

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:2009:4.US.3182.09.1
sp. zn. IV. ÚS 3182/09 Usnesení Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Michaelou Židlickou ve věci navrhovatele A. K., právně zastoupeného advokátem Mgr. Pavlem Marťánem, Latrán 193, Český Krumlov, proti rozsudku Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 9. 4. 2009 č. j. 6 C 409/2007-101 a rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 11. 8. 2009 č. j. 22 Co 1438/2009-133, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: I. Ústavnímu soudu byl dne 9. 12. 2009 doručen návrh na zahájení řízení o ústavní stížnosti ve smyslu ustanovení §72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jenzákon o Ústavním soudu“), jímž se stěžovatel domáhal zrušení výše citovaných rozhodnutí obecných soudů. Předtím, než přistoupí k věcnému posouzení ústavní stížnosti, zkoumá Ústavní soud, zda návrh obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti a zda jsou splněny podmínky jeho projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu. Z ustanovení §72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu vyplývá, že ústavní stížnost lze podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. V pravém horním rohu napadeného rozsudku krajského soudu je uvedeno razítko „došlo dne 9. 10. 2009“. Ústavní soud si tuto informaci o doručení rozsudku krajského soudu telefonicky ověřil u okresního soudu v Českém Krumlově a dospěl k závěru, že předmětná ústavní stížnost je podána opožděně. Ústavní stížnost byla zaslána Ústavnímu soudu elektronickou formou dne 9. 12. 2009, přičemž lhůta k podání ústavní stížnosti počala běžet dne 10. 10. 2009 a marně uplynula dne 8. 12. 2009. Z výše uvedeného důvodu Ústavnímu soudu nezbylo než předmětnou ústavní stížnost odmítnout v souladu s ustanovením §43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu pro opožděnost. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné. V Brně dne 21. prosince 2009 Michaela Židlická soudce zpravodaj

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:2009:4.US.3182.09.1
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka IV. ÚS 3182/09
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 21. 12. 2009
Datum vyhlášení  
Datum podání 9. 12. 2009
Datum zpřístupnění 12. 1. 2010
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán SOUD - OS Český Krumlov
SOUD - KS České Budějovice
Soudce zpravodaj Židlická Michaela
Napadený akt rozhodnutí soudu
Typ výroku odmítnuto pro nedodržení lhůty
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení  
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=4-3182-09_1
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 64529
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-02