infUsVec2,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 29.04.2010, sp. zn. III. ÚS 634/10 [ usnesení / MUCHA / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:2010:3.US.634.10.1

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:2010:3.US.634.10.1
sp. zn. III. ÚS 634/10 Usnesení Ústavní soud rozhodl dne 29. dubna 2010 v senátě složeném z předsedy Vladimíra Kůrky a soudců Jiřího Muchy (soudce zpravodaj) a Jana Musila mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky M. V., zastoupené Mgr. Ing. Petrem Konečným, advokátem v Olomouci, Na Střelnici 39, proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 11. 2009 č. j. 25 Cdo 2815/2007-908, rozsudku Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci ze dne 23. 1. 2007 č. j. 40 Co 377/2006-814 a rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 7. 4. 2005 č. j. 12 C 211/2001-661, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: Stěžovatelka navrhuje zrušení výše uvedených rozhodnutí, neboť má za to, že jimi obecné soudy porušily její základní práva podle čl. 11 odst. 4 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod a dle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Z ústavní stížnosti a z kopií přiložených rozhodnutí vyplývá, že stěžovatelka se žalobou u Okresního soudu v Olomouci domáhala zaplacení částky 1.017.137,40 Kč z titulu náhrady škody. Uvedené částky se stěžovatelka domáhala s odůvodněním, že v soukromém veterinárním zařízení žalovaného (MVDr. M. M.) nechala ošetřit svého psa plemene Čivava výjimečné velikosti, který v důsledku nesprávného léčebného zákroku musel být pro špatný zdravotní stav utracen. Stěžovatelka požadovala náhradu nákladů vynaložených na léčbu psa ve výši 14.444,40 Kč a náhradu ušlého zisku z možné komercializace svého psa, neboť ten byl, jako nejmenší pes na světě, zapsán v Guinessově knize rekordů. Po přezkoumání ústavní stížnosti dospěl Ústavní soud k závěru, že ústavní stížnost v části, v níž směřuje proti usnesení Nejvyššího soudu, jímž bylo odmítnuto dovolání stěžovatelky jako nepřípustné, není opodstatněná. V části, v níž ústavní stížnost směřuje proti rozsudkům soudů prvního a druhého stupně, které předcházely rozhodnutí Nejvyššího soudu, ji Ústavní soud posoudil jako opožděně podanou. Z obsahu stížností napadeného usnesení Nejvyššího soudu zásah do práv, jichž se stěžovatelka v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Jmenovaný soud opodstatněně shledal, že jde o dovolání nepřípustné, a své rozhodnutí s poukazem na v podání uvedené dovolací důvody, opírající se o §237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen "OSŘ"), jakož i s poukazem na ustanovení §241a odst. 2 písm. b) a odst. 3 OSŘ vyčerpávajícím způsobem odůvodnil. Na toto odůvodnění lze v dalším odkázat. Závěr Nejvyššího soudu o tom, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu nemá po právní stránce zásadní význam ve smyslu ustanovení §237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 OSŘ, nelze považovat za zásah do základních práv a svobod stěžovatelky. Nutno dodat, že stěžovatelka v ústavní stížnosti proti podstatě závěru dovolacího soudu o nepřípustnosti dovolání dle §237 odst. 1 písm. c) OSŘ, tj. závěru o tom, že napadené rozhodnutí ve věci samé nemá po právní stránce zásadní význam, ani žádný argument nezmínila. Pokud jde o rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci a Okresního soudu v Olomouci, je zřejmé, že stěžovatelka pokládá ústavní stížnost proti nim za včasnou, neboť lhůtu pro své podání odvíjí ode dne doručení rozhodnutí Nejvyššího soudu o jí podaném dovolání. Tímto způsobem by však bylo možno postupovat pouze v případě, kdyby dovolání bylo Nejvyšším soudem odmítnuto jako nepřípustné z důvodů závisejících na jeho uvážení (§72 odst. 4 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Tato podmínka však v daném případě splněna není. Odmítl-li Nejvyšší soud dovolání stěžovatelky pro uplatnění nezpůsobilých dovolacích důvodů, zjevně se tak nestalo "z důvodů závisejících na jeho uvážení", a nelze proto ve vztahu k odvolacímu rozhodnutí aplikovat §72 odst. 4 zákona o Ústavním soudu; v takovém případě je pro běh lhůty k podání ústavní stížnosti třeba aplikovat §72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu; 60denní lhůta počíná běžet již od doručení rozhodnutí odvolacího soudu. Ústavní stížnost tak byla proti rozhodnutí odvolacího soudu (a tím i proti rozhodnutí prvostupňového soudu) podána opožděně. Vzhledem k výše uvedenému Ústavní soud ústavní stížnost v části směřující proti usnesení Nejvyššího soudu podle ustanovení §43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl jako zjevně neopodstatněnou a v části směřující proti rozsudkům Krajského soudu v Ostravě - pobočky v Olomouci a Okresního soudu v Olomouci ji podle ustanovení §43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítl jako návrh podaný po lhůtě k tomu stanovené. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 29. dubna 2010 Vladimír Kůrka předseda senátu Ústavního soudu

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:2010:3.US.634.10.1
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka III. ÚS 634/10
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 29. 4. 2010
Datum vyhlášení  
Datum podání 4. 3. 2010
Datum zpřístupnění 4. 5. 2010
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán SOUD - NS
SOUD - KS Ostrava
SOUD - OS Olomouc
Soudce zpravodaj Mucha Jiří
Napadený akt rozhodnutí soudu
Typ výroku odmítnuto pro nedodržení lhůty
odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy
  • 2/1993 Sb., čl. 36 odst.1
Ostatní dotčené předpisy
  • 40/1964 Sb., §420
  • 99/1963 Sb., §237 odst.1 písm.c, §241a odst.2 písm.b, §241a odst.3
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /ústavnost a spravedlivost rozhodování obecně
Věcný rejstřík škoda/náhrada
dovolání
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka Rozhodnutí ESLP Vašíčková proti ČR z 10. 9. 2013 č. 64598/10: stížnost vyškrtnuta ze seznamu pro smírné urovnání ve smyslu čl. 39 Úmluvy
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-634-10_1
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 65865
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-02