infUsVec2,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 28.04.2010, sp. zn. III. ÚS 868/10 [ usnesení / HOLLÄNDER / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:2010:3.US.868.10.1

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:2010:3.US.868.10.1
sp. zn. III. ÚS 868/10 Usnesení Ústavní soud rozhodl dne 28. dubna 2010 mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudců Pavla Holländera a Jiřího Muchy, ve věci navrhovatelky Ing. I. K., zastoupené JUDr. Tomášem Plavcem, advokátem se sídlem v Chrudimi, Rooseveltova 335, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 12. 2009 č. j. 19 Co 324/2009-126 a Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 16. 3. 2009 č. j. 5 C 286/2007-90, takto: Návrh se odmítá. Odůvodnění: Navrhovatelka se domáhala zrušení výše citovaných rozsudků s tím, že se jimi cítí dotčena v právu zakotveném v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Uvedla, že žalobou podanou u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí uplatnila přiznaný restituční nárok na zaplacení částky 49.299,- Kč s příslušenstvím, a to po žalované, která působila jako členka představenstva Zemědělského družstva Zámrsk, vůči kterému jÍ nárok vznikl. Podle jejího přesvědčení označené družstvo mělo dostatek prostředků k úhradě restitučních pohledávek, jeho neschopnost plnění nastala poté, co v roce 1997 založilo společnost Agras Zámrsk, a. s., do které převedlo téměř veškerý majetek družstva v hodnotě 41.000.000,- Kč. Pro neschopnost hradit dluhy vstoupilo družstvo Zámrsk do likvidace, při které žalovaná působila jako likvidátorka, později jako navrhovatelka zahájení konkurzního řízení. Při tomto uplatnila svou pohledávku, avšak pro jednání členů představenstva, a tedy i žalované, její pohledávka nebyla uspokojena, a proto podala žalobu u soudu proti M. Z., která podle jejího přesvědčení doslova majetek družstva zašantročila. Soudy obou stupňů návrhu nevyhověly, odpovědnost žalované neshledaly. Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její základní právo nebo svoboda, zaručené ústavním pořádkem. Senát mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, shledá-li jej zjevně neopodstatněným [§72 odst. 1 písm. a), §43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Z obsahu stížností napadeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové zásah do práva, jehož se stěžovatelka v návrhu dovolává, zjištěn nebyl. Jmenovaný soud přezkoumal rozhodnutí soudu I. stupně, kterým byla její žaloba zamítnuta, a opodstatněně za použití a výkladu §194, §222 a §243 obchodního zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2000, skutkových zjištění o postavení žalované v Zemědělském družstvu Zámrsk, rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí ze dne 16. 3. 2009 č. j. 5 C 286/2007-90 potvrdil. Odvolací soud se ve svém rozhodnutí vypořádal se všemi námitkami žalobkyně, nyní stěžovatelky, vyložil rozsah práv a povinností členů představenstva akciové společnosti, jakož i členů představenstva družstva v rozhodné době a tak vyčerpávajícím způsobem rozsudek odůvodnil - proto lze na toto odůvodnění v dalším odkázat. Pro výše uvedené byl návrh směřující proti rozsudku soudu II. stupně odmítnut jako zjevně neopodstatněný, proti rozhodnutí soudu I. stupně pak jako nepřípustný [§43 odst. 2 písm. a), §72 odst. 3, 6 a §43 odst. 1 písm. e) zákona. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů]. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 28. dubna 2010 Jan Musil předseda senátu Ústavního soudu

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:2010:3.US.868.10.1
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka III. ÚS 868/10
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 28. 4. 2010
Datum vyhlášení  
Datum podání 25. 3. 2010
Datum zpřístupnění 18. 5. 2010
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán SOUD - KS Hradec Králové
SOUD - OS Ústí nad Orlicí
Soudce zpravodaj Holländer Pavel
Napadený akt rozhodnutí soudu
Typ výroku odmítnuto pro nepřípustnost
odmítnuto pro zjevnou neopodstatněnost
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy
  • 2/1993 Sb., čl. 11 odst.1
Ostatní dotčené předpisy
  • 513/1991 Sb., §194, §222, §243
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/restituce
Věcný rejstřík restituční nárok
likvidace
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3-868-10_1
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 65902
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-02