Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2009

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
2 Afs 55/2009 - 67 27. 10. 2009 B Byla-li dotace ze státního rozpočtu poskytnuta i na mzdové výdaje, patří mezi výdaje rozpočtového roku i doplatek mzdy za měsíc prosinec.
2 As 90/2008 - 52 27. 10. 2009 B I. Pro posouzení aplikovatelnosti §102 odst. 5 zákona o silničním provozu (povinnost žadatele o vrácení řidičského oprávnění prokázat zdravotní a odbornou způsobilost) je podstatné, kdy nabylo právní moci sankční rozhodnutí ukládající trest zákazu činnosti, nikoli, kdy došlo k protiprávnímu jednání, za něž by tento trest uložen. Došlo-li k pravomocnému uložení této sankce po datu 30. 6. 2006, není o aplikovatelnosti §102 odst. 5 zákona o silničním provozu pochyb. V opačném případě je (dle modalit přicházejících v úvahu) nutno vážit, zda by použití tohoto ustanovení nezakládalo nepřípustné prolomení principu zákazu retroaktivního výkladu zákona, případně nepřípustnou analogii zákona. II. Ustanovení §102 odst. 5 zákona o silničním provozu (ve znění od 1. 7. 2006) nemá sankční povahu. Jeho účelem je preventivní vyloučení z účasti na silničním provozu těch řidičů, kteří pro svou dlouhodobou neúčast na provozu na pozemních komunikacích, mohou představovat ohrožení bezpečnosti a plynulost ...
8 Afs 46/2009 - 46 26. 10. 2009 A I. Plná moc neomezená a speciální, udělená pouze ve vztahu k části daňového řízení, není plnou mocí ve smyslu §17 odst. 7 věty první zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. II. Správce daně nemusí při zahájení daňové kontroly u právnické osoby disponovat konkrétním podezřením či pochybnostmi o řádném splnění kontrolované daňové povinnosti.
8 Afs 18/2009 - 110 26. 10. 2009 B Náklady na poradenské služby v souvislosti s přípravou a realizací procesu certifikace systému managementu (ISO) ani náklady vynaložené na samotnou certifikaci nepředstavují náklady příštího období a neúčtuje se o nich s časovým rozlišením.
8 Afs 31/2009 - 74 23. 10. 2009 B I. Obsahuje-li žaloba pouze obecné tvrzení, že správní řízení o odvolání trpělo vadami ovlivňujícími výrok napadeného rozhodnutí, nejedná se o žalobní bod ve smyslu §71 odst. 1 písm. d) s. ř. s. II. Uvede-li žalobce v blanketní žalobě, že ji doplní k určitému datu předcházejícímu uplynutí lhůty pro její podání, není dána povinnost krajského soudu vyzývat před takovým datem žalobce k doplnění žaloby (§37 odst. 5 s. ř. s.). Zbývají-li v takovém případě do konce lhůty k podání žaloby čtyři dny, z toho dva dny pracovního klidu, a žalobce lze kontaktovat pouze prostřednictvím jeho poštovní adresy, nevzniká pro krátký konec lhůty povinnost krajského soudu vyzvat žalobce k odstranění vad žaloby (§37 odst. 5 s. ř. s.).
8 Afs 27/2009 - 59 23. 10. 2009 B Tvoří-li daňový subjekt rezervy určené na opravu nemovitého majetku (§7 zákona č. 593/1992 Sb.), nese mj. důkazní břemeno k prokázání ekonomického účelu takových oprav.
9 As 21/2009 - 150 22. 10. 2009 A Při vydávání závazného stanoviska podle §149 správního řádu z roku 2004, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, je třeba na základě §154 správního řádu přiměřeně použít ustanovení o obsahu, formě a náležitostech rozhodnutí (§67 a §68 správního řádu z roku 2004).
8 Afs 8/2009 - 42 22. 10. 2009 A Tantiéma (§178 odst. 3 obchodního zákoníku) není dividendovým příjmem ve smyslu §36 odst. 2 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ale je příjmem ve smyslu §6 odst. 1 písm. c) zákona o daních z příjmů.
9 As 97/2008 - 78 22. 10. 2009 B Provozuje-li žalobce taxislužbu, provozuje přímo tu službu, jejíž cena je na území hl. m. Prahy regulována prostřednictvím úředně stanovené maximální ceny, a nikoliv jiný druh služby stejného užití, který by se od taxislužby lišil některými určenými podmínkami. Žalobce proto není oprávněn navýšit úředně stanovenou maximální cenu taxislužby o jím tvrzený rozdíl v ekonomicky oprávněných nákladech postupem podle §2 vyhlášky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, neboť zmíněné ustanovení na něj nelze vztáhnout.
1 As 73/2009 - 78 22. 10. 2009 B Řidič vozidla je v zásadě odpovědný za spáchání přestupku podle smyslu §22 odst. 1 písm. f) bodu 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, i tehdy, pokud k překročení maximální povolené rychlosti dojde za situace, kdy ve vozidle nefunguje rychloměr.
3 As 15/2009 - 64 22. 10. 2009 B Za den, kdy se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání „dozvěděla o porušení povinnosti“, od kterého počíná běžet subjektivní prekluzivní lhůta pro uložení pokuty podle §61 odst. 1 věta první zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, je třeba považovat den konání jejího zasedání, na němž se podle §134 správního řádu z roku 2004 usnesla, že zahájí řízení o možném spáchání jiného správního deliktu.
8 Afs 34/2009 - 68 22. 10. 2009 B Úrok z přeplatku vztahující se k určité dani, jejíž den splatnosti nastal před 1. 1. 2007, je nutno počítat podle úpravy v §64 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do 31. 12. 2006 (čl. VI. bod 5 věta první zákona č. 230/2006 Sb.).
4 Ads 70/2009 - 44 22. 10. 2009 B Ustanovení §71 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, podle něhož má pojištěnec, který získal alespoň jeden rok zaměstnání, které bylo podle předpisů platných před 1. 6. 1992 zařazeno do I. (II.) pracovní kategorie nebo do I. (II.) kategorie funkcí, právo podat žádost o přepočet starobního důchodu podle předpisů platných k 31. 12. 1995, nelze použít pro „předčasný“ starobní důchod přiznaný podle §31 zákona o důchodovém pojištění (tzv. trvale krácený předčasný důchod).
4 Ao 2/2009 - 87 22. 10. 2009 B Respektoval-li odpůrce při tvorbě územního plánu obce plochu pro veřejně prospěšnou stavbu v rozsahu schváleném v platném územním plánu velkého územního celku, nelze zkoumat, zda ve vztahu k této ploše byla splněna kritéria vhodnosti, kritéria potřebnosti a kritéria minimalizace zásahů, neboť tyto zásady nemohl odpůrce při tvorbě územního plánu obce nikterak ovlivnit.
6 Ao 3/2009 - 76 21. 10. 2009 A Požadavek proporcionálního vztahu mezi veřejným zájmem na odstranění dopravní závady v obci a soukromým zájmem vlastníka pozemků zahrnutých do koridoru dopravní infrastruktury je naplněn, pokud je územní plán vymezující takový koridor v souladu s nadřazenou závaznou územně plánovací dokumentací a současně respektuje-li omezení plynoucí z rozhodnutí orgánů státní správy v oblasti státní památkové péče.
2 Afs 180/2006 - 64 21. 10. 2009 A I. Zaplacené úroky z půjčky lze považovat za daňový výdaj ve smyslu §7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro zdaňovací období roku 2003, i v případě, že podnikatelský záměr, na nějž byla půjčka podnikateli poskytnuta, se dosud neuskutečnil, a podnikateli tak dosud nevznikl očekávaný příjem. II. Podmínkou daňové uznatelnosti takových výdajů však stále zůstává, že byly vynaloženy za účelem dosažení, zajištění a udržení příjmů, byť očekávaných; a jedná se tedy o výdaje, které bezprostředně souvisejí s podnikatelskou činností, jsou přiměřené, mezi nimi a očekávanými příjmy existuje přímý vztah a daňový subjekt již prokazatelně započal s uskutečňováním podnikatelského záměru. Splnění těchto podmínek prokazuje daňový subjekt.
1 Afs 67/2009 - 67 21. 10. 2009 B Zákon č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek, se vztahuje i na vymáhaní pohledávek, které vznikly před nabytím účinnosti tohoto zákona.
4 Ads 135/2009 - 82 21. 10. 2009 B Nedostatek podmínek řízení spočívající v neexistenci návrhu na ustanovení zástupce podle §35 odst. 8 s. ř. s. způsobuje zmatečnost usnesení krajského soudu, jímž byl zástupce stěžovateli ustanoven.
5 Afs 93/2008 - 94 15. 10. 2009 A Podle §5 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, se zdanění vybraných výrobků spotřební daní prokazuje daňovým dokladem, dokladem o prodeji či dokladem o dopravě vybraných výrobků. Pokud však daňovému dokladu (resp. dokladu o prodeji či dopravě) chybějí některé zákonem stanovené náležitosti, nebo jsou některé údaje na tomto dokladu uvedeny chybně, není vyloučeno, aby byly tyto nedostatky nahrazeny jinými důkazy prokazujícími zdanění vybraného výrobku spotřební daní.
3 Ads 64/2009 - 33 15. 10. 2009 B Ustanovení §2 a 3 vyhlášky č. 342/1997 Sb. v návaznosti na §77 - 77b zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, nejsou zvláštní právní úpravou ve smyslu §77 odst. 2, věty prvé, s. ř. s.
5 Afs 44/2009 - 64 9. 10. 2009 A Ustanovení §55a odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, podle něhož se proti rozhodnutí o žádosti o prominutí daně opravné prostředky nepřipouštějí, je třeba vykládat tak, že opravné prostředky nelze uplatnit jak proti rozhodnutí, kterým se žadateli promine daň či příslušenství daně zcela nebo zčásti, tak proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Obdobně nelze uplatnit opravný prostředek proti plošnému prominutí daně prostřednictvím tzv. generálního pardonu ministerstva financí.
4 Ads 51/2009 - 42 9. 10. 2009 A Doba pojištění osoby samostatně výdělečně činné na území České republiky a současně vykonávaná závislá činnost na území Rakouska zakládá podle bodu 3 přílohy VII nařízení Rady (ES) č. 1408/71 dvojí pojištění, jak ve státě zaměstnání, tak ve státě výkonu činnosti osoby samostatně výdělečně činné. Taková doba pojištění osoby samostatně výdělečně činné na území České republiky se hodnotí jako doba pojištění podle českých právních předpisů, a nelze ji proto pro stanovení osobního vyměřovacího základu vyloučit.Při výpočtu národního důchodu osoby migrující v rámci Společenství podle čl. 46 odst. 1 písm. a) bodu i) nařízení Rady (ES) č. 1408/71 se nepoužijí pravidla obsažená v čl. 47 téhož nařízení, ale postupuje se výhradně podle příslušných vnitrostátních předpisů, v tomto případě podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
5 As 51/2009 - 68 9. 10. 2009 B I. Pojem „veřejný pořádek“ ve smyslu §87k odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a čl. 27 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, nemůže být interpretován dle libovůle aplikujícího správního orgánu. Výklad pojmu veřejný pořádek je v kontextu práva občanů Evropské unie svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států limitován sekundárním právem Evropských společenství a zejména pak konzistentní judikaturou Evropského soudního dvora. II. Aplikace výhrady veřejného pořádku předpokládá kromě samotného porušení práva i existenci skutečného a dostatečně závažného ohrožení, kterým je dotčen základní zájem společnosti, přičemž však samo odsouzení pro trestný čin ještě bez dalšího aplikaci výhrady veřejného pořádku neumožňuje.
6 Azs 34/2009 - 89 9. 10. 2009 B Žadateli o mezinárodní ochranu, který trpí závažnou nemocí (zde HIV/AIDS), může hrozit skutečné nebezpečí vážné újmy ve smyslu §14a odst. 2 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu – mučení nebo nelidské či ponižující zacházení – spočívající v tom, že mu v zemi původu nebude dostupná potřebná zdravotní péče. Výklad pojmu „vážná újma“ musí v těchto případech vycházet z rozsahu zákazu mučení nebo nelidského či ponižujícího zacházení, jak je zakotven v čl. 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.).
9 Afs 4/2009 - 84 8. 10. 2009 A Dosahuje-li neziskový subjekt v rámci jednotlivých činností, které jsou jeho posláním, větší příjem, než jsou vynaložené náklady na něj, stává se tento příjem předmětem daně. Pro zjištění základu daně u neziskového subjektu je nutno porovnávat pouze zdanitelné příjmy a s nimi související výdaje, nikoli výdaje vynaložené na příjmy, které jsou od daně osvobozené nebo předmětem daně nejsou.
7 Afs 81/2009 - 64 8. 10. 2009 B Přeplatek na dani (zde dani z přidané hodnoty) z titulu dodatečného daňového přiznání na nižší daňovou povinnost (§41 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) vzniká ke dni splatnosti dodatečně vyměřené daně (§41 odst. 1 téhož zákona), a to za současného splnění podmínky §64 odst. 1 citovaného zákona, tj. že k tomuto okamžiku částka plateb převyšuje splatnou daň včetně příslušenství daně. Okamžik původního dne splatnosti daně (§40 odst. 1 citovaného zákona) je proto nerozhodný.
6 Ads 41/2008 - 67 7. 10. 2009 A I. Účelem §44 odst. 1 s. ř. s. je mimo jiné ochrana autority soudu. Deontická povaha soudní autority vyžaduje, aby nebyla v samém základě zpochybněna kompetence soudního orgánu konat své funkce. Správnost závěrů soudu lze kritizovat při respektování limitů oprávněnosti kritiky, přičemž kritiku lze považovat za oprávněnou, pokud svým obsahem a formou nevybočuje z účelu kritiky věcné způsobem, jenž by se dotýkal cti kritizovaného. II. Hodnotící soud, je-li součástí kritiky závěrů soudu, musí k tomu, aby požíval ochrany svobody projevu, jednak vyvěrat ze skutečnosti, jednak musí být povaze věci přiměřený. Úsudek o tom, že soud není vzdělán v oboru, který se údajně měl v rozhodnutí soudu uplatnit, leč se z povahy věci uplatnit nemohl, stejně jako úsudek o vnitřní mentální rezervaci soudu vůči svému dalšímu vzdělávání představuje kritiku excesivní, neboť postrádá jakéhokoliv věcného podkladu. Zcela neakceptovatelným z obou hledisek je poukaz na zdravotní handicap soudce spojený s pochybn ...
6 As 24/2009 - 80 7. 10. 2009 B Nevyplývá-li ze spisu zcela jednoznačně odpověď na spornou otázku v řízení, a sice zda a případně v jakém časovém rozmezí bylo správní rozhodnutí zveřejněno na elektronické úřední desce podle §92 odst. 3 stavebního zákona z roku 2006, a odvolací orgán si z tohoto důvodu opatří doklad, kterým tento údaj ověřuje, jedná se o opatření nového podkladu rozhodnutí, ve smyslu §90 odst. 1 písm. c) správního řádu z roku 2004. Odvolateli tak musí být dána možnost se k tomuto dokladu vyjádřit (§36 odst. 3 správního řádu z roku 2004).
1 Azs 13/2009 - 61 7. 10. 2009 B Úprava obsažená v §16 odst. 1 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění účinném do 20. 12. 2007, není v obecné rovině v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.
2 Ans 4/2009 - 93 6. 10. 2009 A ČEZ, a. s., je ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, veřejnou institucí povinnou poskytovat informace vztahující se k její působnosti.
2 As 80/2008 - 77 2. 10. 2009 B I. Pojem „občané“, užitý při definici účastníků řízení o povolení hornické činnosti v §18 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, je nutno vykládat extenzivně, tedy zahrnout pod něj i právnické osoby, splňují-li další kritéria uvedená v tomto ustanovení. II. Smluvně podložené právo na budoucí koupi nemovitosti, která má být dotčena povolením hornické činnosti, není právem ani právem chráněným zájmem ve smyslu §18 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě. Nezakládá tedy účastenské postavení v tomto řízení.
5 As 27/2009 - 66 30. 9. 2009 A Ve věci uložení sankce za porušení §42a odst. 1 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, přísluší přezkoumávat toliko skutečnost, zda se žalobce dopustil jemu přičítaného jednání, tedy, zda se dopustil omezení obecného užívání cesty vedoucí přes jeho pozemek; přitom je nutno postavit najisto otázku, zda tato cesta je účelovou komunikací. Pouze za předpokladu naplnění obou podmínek lze dospět k závěru, že žalobce mohl naplnit skutkovou podstatu přestupku.
8 Afs 51/2007 - 102 30. 9. 2009 B Ministerstvo obrany může uplatnit nárok na vrácení DPH při pořizování zboží, služeb a staveb hrazených z prostředků Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) teprve podle §86 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 16. 10. 2007.
5 As 65/2008 - 53 30. 9. 2009 B Při posuzování návrhu podle §12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, na zrušení údaje o místu trvalého pobytu osobě, která obývala na dané adrese samostatný byt před 1. 1. 1992, se správní orgán musí zabývat i otázkou, zda k uvedenému datu měla tato osoba k danému bytu právo osobního užívání ve smyslu §152 až §189 občanského zákoníku, ve znění do 31. 12. 1991, či právo obdobné, a zda tedy došlo k transformaci tohoto práva dle §871 občanského zákoníku na nájem, a pokud ano, zda tento nájemní vztah dosud trvá, anebo zanikl.
4 Ads 88/2008 - 35 30. 9. 2009 B Požadavku poživatele starobního důchodu, aby při výpočtu procentní výměry tohoto důchodu byla doba předchozího pobírání plného invalidního důchodu považována za dobu vyloučenou, není možno vyhovět, neboť tato doba se kryje s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy (§16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).
8 As 49/2008 - 62 30. 9. 2009 B Rozhodl-li soud bez jednání v době, kdy ještě neuplynula lhůta, jíž stanovil účastníkům řízení k vyjádření, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez jednání, zatížil řízení vadou, jež mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.
4 Ads 55/2009 - 82 30. 9. 2009 B K tomu, aby členství uchazeče o zaměstnání v orgánu obchodní společnosti (ať už ve formě jednatele, člena představenstva, či člena dozorčí rady) představovalo rozhodnou skutečnost, pro kterou není možné uchazeče o zaměstnání zapsat do evidence uchazečů o zaměstnání, musí být kumulativně dány všechny 4 podmínky plynoucí z §25 odst. 1 písm. a), b), či c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti; jakmile není jedna z uvedených podmínek naplněna (tedy pokud např. uchazeč o zaměstnání o zaměstnání nedostává za výkon své práce jako člen orgánu obchodní společnosti odměnu vůbec, či odměnu dostává, ale její výše nepřesahuje spolu s případným jiným výdělkem polovinu minimální mzdy), není povinností uchazeče o zaměstnání při podání žádosti o zařazení do evidence uchazečů tuto skutečnost osvědčit.
4 Ads 50/2009 - 63 30. 9. 2009 B I. Ustanovení §25 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, předpokládá, že při posuzování stupně závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby bude úřad práce vycházet ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, případně z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Rozhodnutí úřadu práce o snížení příspěvku na péči opírající se pouze o výsledek sociálního šetření, který posudkový lékař převzal, aniž by ho jakkoli doplnil, trpí vadou ve smyslu §76 odst. 1 písm. b) s. ř. s., tedy vychází ze skutkového stavu, které vyžaduje zásadní doplnění. II. Jakkoli příspěvek na péči vyplácený na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sleduje jiný cíl, než tomu bylo v případě zvýšení důchodu pro bezmocnost (§70 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení), jistě nebylo úmyslem zákonodárce novou úpravou snížit procesní standard při posuzování míry zá ...
9 As 42/2009 - 124 30. 9. 2009 B Ustanovení §38 odst. 6 správního řádu z roku 2004 je třeba vykládat ústavně konformním způsobem a respektovat tak ústavně zaručené právo účastníka řízení vyjádřit se ve své věci ke všem prováděným důkazům ve smyslu čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
8 Afs 11/2008 - 108 30. 9. 2009 B Banky byly ve zdaňovacím období roku 2000 povinny účtovat o dluhopisových výnosech tzv. dluhopisů starého bloku (tj. dluhopisů emitovaných do 31. 12. 1997) v souladu s aktuálním zněním Účtové osnovy pro banky brutto způsobem a takto účtovaný příjem byl vylučován ze základu daně na řádku 120 daňového přiznání.
1 Afs 94/2009 - 56 30. 9. 2009 B Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v §4 odst. 1 písm. f) jasně formuluje podmínky, za kterých se dopravce stává plátcem daně. Jsou-li kumulativně splněny, dopravce se stane plátcem daně bez dalšího, tj. bez ohledu na skutečnost, zda věděl, nebo vědět mohl, že přepravované výrobky podléhají spotřební dani.
6 Ao 4/2009 - 104 30. 9. 2009 B Vysloví-li dotčený orgán souhlas se zpracováním změny územního plánu podle §47 stavebního zákona z roku 2006, není v rozporu s §4 odst. 3 citovaného zákona (vázanost dotčeného orgánu jeho předchozím stanoviskem), pokud následně nesouhlasí se zvoleným věcným řešením podle §50 citovaného zákona.
2 As 65/2009 - 76 30. 9. 2009 B Kasační stížnost proti uložení povinnosti složit zálohu na náklady provedení důkazu (§59 odst. 2 s. ř. s.) není přípustná, jelikož směřuje jen proti výroku o nákladech řízení (§104 odst. 2 s. ř. s.).
4 Ads 74/2009 - 56 29. 9. 2009 B Nejasnosti při doručení správního rozhodnutí podle §55e odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, (doručování advokátovi do vlastních rukou v kárném řízení) nemohou mít vliv na zákonnost rozhodnutí ve věci samé, pokud se kárně obviněný advokát seznámil s obsahem předmětného správního rozhodnutí a jím podané odvolání bylo věcně projednáno.
12 Ksz 2/2008 - 124 29. 9. 2009 B I. Povinnost uložená státnímu zástupci v §24 odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, vystříhat se v osobním životě i při výkonu svých politických práv všeho, co by mohlo ohrozit vážnost funkce státního zástupce nebo vážnost státního zastupitelství anebo důvěru v nestranný výkon působnosti státního zástupce nebo státního zastupitelství, je porušena, pokud státní stupce poskytne médiím (tisku) informace o svých osobních vztazích z minulosti, které sám deklaruje jako - pro veřejnost hodnotící důvěryhodnost státního zástupce - nepochybně znepokojující až šokující, přičemž své setrvání ve funkci odůvodní za těchto okolností ryze materiálními motivacemi. II. Omezení uložené státnímu zástupci v §24 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb. je v proporcionálním vztahu k ústavně zaručené svobodě projevu v případě, kdy by jeho nerespektování vedlo k ohrožení autority a důvěryhodnosti funkce státního zástupce a státního zastupitelství. III. Je-li autorita a důvěryhodnost funkce státn ...
4 Ads 133/2008 - 122 25. 9. 2009 B I. Žádost o uvolnění ze služebního poměru podle §105 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, která obsahuje suspensivní podmínku, při jejímž naplnění se má uvolnění realizovat, je neplatným právním úkonem. II. Žádost o uvolnění ze služebního poměru podle §105 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, nelze vzít zpět, ani ji nelze jednostranně odvolat.
6 Ads 103/2009 - 64 24. 9. 2009 A Jestliže v kalendářním roce, který předchází účinnosti zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, došlo k souběhu vyloučené doby s dobou, v níž byl dosažen hrubý výdělek, a starobní důchod se přiznává za dobu po 31. 12. 1997, je pro účely stanovení osobního vyměřovacího základu zapotřebí postupovat podle §3a vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 302/1997 Sb., a nikoliv podle §12 odst. 7 věty druhé a odst. 8 vyhlášky č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění účinném ke dni 31. 12. 1995. Ustanovení §14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se při výpočtu ročního vyměřovacího základu podle předchozí věty neuplatní.
1 Ao 1/2009 - 185 23. 9. 2009 A I. Vlastník pozemku či stavby dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření nebo zastavitelných ploch, je oprávněn podat námitky k návrhu územního plánu dle §52 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tyto námitky však nejsou omezeny pouze na části týkající se uvedených nemovitostí dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření nebo zastavitelných ploch, nýbrž se mohou týkat jakékoli části návrhu územního plánu, nebo i postupu při jeho zadání či zpracování. II. Zrušení etapizace výstavby u ploch určených k zastavění je podstatnou úpravou návrhu územního plánu ve smyslu §53 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). III. Pokud vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí zpracované podle §10i odst. 2 a 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pos ...
4 As 7/2009 - 66 23. 9. 2009 A Je-li ve výroku napadeného rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, kterým bylo shledáno spáchání jiného správního deliktu podle §60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, označen pouze odvysílaný pořad, neobsahuje popis skutku veškeré zákonné znaky uvedené skutkové podstaty jiného správního deliktu. Popis skutku totiž v takovém případě postrádá jakákoli skutková zjištění týkající se potenciálního ohrožení zákonem chráněných objektů (tj. veřejného zájmu na fyzickém, psychickém či mravním vývoji dětí a mladistvých), které je zákonným znakem skutkové podstaty jiného správního deliktu podle §60 odst. 3 písm. d) citovaného zákona.
1 Azs 43/2009 - 66 23. 9. 2009 A Výrazné zhoršení zdravotního stavu, byť související s nemocí již posouzenou v předchozí žádosti o udělení mezinárodní ochrany, ve spojení s dalšími relevantními skutečnostmi a zjištěními (zde nová informace o zemi původu a neaplikovatelnost závěrů učiněných v rozhodnutí o předchozí žádosti) představuje nové skutečnosti a zjištění ve smyslu §10a písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Za rok 2009 bylo zveřejněno 565 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 3 z celkem 12 stran v čase 0,113 ms (z toho 0,038 ms NoSQL).