Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2009

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
2 Aps 6/2008 - 86 23. 7. 2009 B Ani změna právní úpravy, ke které došlo v souvislosti s novelizací zákona o územních finančních orgánech k 1. 1. 2006, nevylučuje oprávnění finančních úřadů k provádění kontroly za účelem zjištění možného porušení rozpočtové kázně (s následkem odvodové povinnosti) postupem dle §16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
9 Afs 98/2008 - 137 23. 7. 2009 B Jestliže je příslušná osoba dotazována na důležité okolnosti v daňovém řízení, jež se týkají jiných osob, jsou-li jí známy (§8 odst. 1 věta první zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), jedná se zjevně o výslech svědka. Správce daně tedy není oprávněn volně volit mezi těmito právními úkony, nýbrž musí přihlédnout k jejich skutečnému obsahu, a to již z důvodu ochrany práv subjektu, s nímž je vedeno daňové řízení. Svědek je dle zákona povinen vypovídat pravdu a nic nezamlčet. O tom musí být poučen a poučen musí být i o následcích nepravdivé nebo neúplné výpovědi. Pro účely dokazování v daňovém řízení je však třeba preferovat použití bezprostředních, tj. před dožádaným správcem daně provedených důkazů. Daňový subjekt vzhledem ke zmíněné zásadě „rovnosti zbraní“ má právo se s těmito důkazy seznámit (a tedy nikoliv až s jakýmsi jejich shrnutím či zhodnocením provedeným dožádaným správcem daně). I na daňové řízení se vztahuje pravidlo, že finanční orgány jsou povinny postupovat ús ...
9 As 71/2008 - 109 23. 7. 2009 B Funkcí odůvodnění správního rozhodnutí je zejména doložit správnost a nepochybně i zákonnost postupu správního orgánu, jakož i vydaného rozhodnutí, jehož jedna z nejdůležitějších vlastností je přesvědčivost. Je proto nutné, aby se správní orgán v souladu s §68 odst. 3 správního řádu vypořádal s námitkami účastníků řízení, přičemž z odůvodnění jeho rozhodnutí musí být seznatelné, z jakého důvodu považuje námitky účastníka řízení za liché, mylné anebo vyvrácené. Nevypořádá-li se správní orgán s námitkou týkající se zákonného omezení maximální hmotnosti na 6 tun v případě vozidel pohybujících se po pozemní komunikaci zasahující do ochranného pásma podzemního vedení (§46 odst. 10 energetického zákona), je napadené rozhodnutí v této části nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů rozhodnutí [§76 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
1 Afs 19/2009 - 57 22. 7. 2009 A I. Výslech obviněného (§90 - §95 trestního řádu) patří mezi důkazní prostředky (§89 odst. 2 trestního řádu), současně je však prostředkem jeho vlastní obhajoby (§33 odst. 1 trestního řádu). Obviněný ve své výpovědi může uvádět i nepravdu. To může zásadním způsobem ovlivnit důkazní hodnotu protokolu o výpovědi obviněného pro účely daňového řízení (§31 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků). II. Provedení důkazu listinou zachycující výpověď osoby v trestním řízení (§31 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), pokud výpověď téže osoby nemohla být opětovně provedena v řízení daňovém, je omezením zásady bezprostřednosti dokazování. Není proto možné, aby takovýto důkaz, mající svůj původ v trestním řízení, byl jediným rozhodujícím důkazem, kterým by správce daně unesl své důkazní břemeno zpochybňující účetnictví daňového subjektu.
3 As 7/2009 - 49 22. 7. 2009 B I. Podle §123 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, může příslušný správní orgán rozhodnutím stanovit povinnost uhradit náklady spojené se správním vyhoštěním jak samotnému cizinci, tak dalším subjektům uvedeným v odstavcích 2 až 4. II. Podle §123 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, není správní orgán oprávněn uložit cizinci úhradu nákladů spojených se správním vyhoštěním nad rámec jeho peněžních prostředků.
8 Azs 20/2009 - 99 22. 7. 2009 B Žádost o udělení azylu, řízení o níž pravomocně neskončilo před nabytím účinnosti novely zákona o azylu zákonem č. 165/2006 Sb., je třeba posoudit jako žádost o poskytnutí mezinárodní ochrany, včetně povinnosti zabývat se institutem doplňkové ochrany.
1 Afs 54/2009 - 96 22. 7. 2009 B Skutečnost, že jeden ze soudců rozhodujících předmětnou věc byl před 15 lety společníkem a jednatelem jedné ze společností, jejichž účetní doklady z doby novější byly správcem daně v daňovém řízení týkajícím se jiné společnosti zpochybněny, nemůže bez přistoupení dalších relevantních okolností představovat opodstatněný důvod pro pochybnosti o jeho nepodjatosti podle §8 s. ř. s.
1 Afs 68/2009 - 42 22. 7. 2009 B Tvrdila-li žalobkyně (právnická osoba), žádající o osvobození od soudních poplatků, že není schopná soudní poplatky zaplatit z důvodu zablokování jejích účtů, pak bylo na místě, aby ji soud vyzval k doložení takového tvrzení. Nepostačuje, zaslal-li žalobkyni formulář určený pro fyzické osoby a poté, co jej žalobkyně vrátila proškrtaný zpět, její žádost zamítnul. Uvedeným postupem soud nenaplnil své povinnosti stanovené v §36 odst. 1 s. ř. s.
5 As 41/2009 - 84 22. 7. 2009 B V případě, kdy rozhodnutí žalovaného správního orgánu bylo krajským soudem zrušeno a rozhodnutí správního orgánu I. stupně pozbylo z tohoto důvodu právních účinků, nelze se úspěšně domáhat odkladného účinku kasační stížnosti směřující proti takovému rozsudku krajského soudu s odůvodněním, že stěžovateli hrozí nenahraditelná újma ve smyslu §73 odst. 2 ve spojení s §107 s. ř. s. právě v důsledku rozhodnutí správních orgánů.
6 Ads 88/2006 - 132 21. 7. 2009 A I. Ustanovení čl. 6 Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení, které odkazovalo na použití předpisů o nemocenském pojištění České republiky, v případě občana Švýcarska, vykonávajícího pracovní činnost na území České republiky, vylučovalo z použití §5 písm. b) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném do 31. 12. 2003. II. Správní praxe zakládající legitimní očekávání je ustálená, jednotná a dlouhodobá činnost (příp. i nečinnost) orgánů veřejné správy, která opakovaně potvrzuje určitý výklad a použití právních předpisů. Takovou praxí je správní orgán vázán. Lze ji změnit, pokud je změna činěna do budoucna, dotčené subjekty mají možnost se s ní seznámit a je řádně odůvodněna závažnými okolnostmi.
1 Ao 1/2009 - 120 21. 7. 2009 A I. Nájemce nemovitosti na území regulovaném územním plánem není aktivně procesně legitimován k návrhu podle §101a a násl. s. ř. s. na zrušení tohoto územního plánu nebo jeho části. II. Ten, kdo je aktivně legitimován k návrhu podle §101a a násl. s. ř. s., může tvrdit i porušení svých procesních práv v rámci procedury tvorby územního plánu, je-li představitelné, že toto porušení mohlo mít za následek dotčení těch jeho hmotných práv, od nichž se odvíjí aktivní legitimace. III. Odpůrcem v řízení podle §101a a násl. s. ř. s. o zrušení územního plánu je obec, jejíž zastupitelstvo územní plán vydalo. IV. Podmínkou zákonnosti územního plánu, kterou soud vždy zkoumá v řízení podle §101a a násl. s. ř. s., je, že veškerá omezení vlastnických a jiných věcných práv z něho vyplývající mají ústavně legitimní a o zákonné cíle opřené důvody a jsou činěna jen v nezbytně nutné míře a nejšetrnějším ze způsobů vedoucích ještě rozumně k zamýšlenému cíli, nediskriminačním způsobem a s vyloučením li ...
8 Afs 85/2007 - 54 21. 7. 2009 B I. Rozhodnutí o prominutí daně podle §55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je rozhodnutím vydávaným ve sféře správního uvážení. II. Slovní spojení „práva, která jemu přísluší“ (§65 odst. 2 s. ř. s.) zahrnuje také právo na to, aby se správní uvážení dálo v zákonných mezích a nedošlo k jeho zneužití.
8 Ao 1/2009 - 142 20. 7. 2009 A Při posuzování otázky, zda při přípravě územního plánu je třeba vydat územní opatření o stavební uzávěře (§97 stavebního zákona z roku 2006), tedy při úvaze, zda je toto opatření zapotřebí, protože by mohlo dojít ke ztížení nebo znemožnění využití území podle připravované územní plánovací dokumentace, je nutno vycházet z aktuálního stavu této přípravy (z její fáze).
7 As 47/2009 - 16 17. 7. 2009 A Soud ve správním soudnictví nemá pravomoc ustanovit advokáta osobě pro přípravu a podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí vydanému ve správním soudnictví. Advokáta v takovém případě určí Česká advokátní komora; proti její případné nečinnosti se lze bránit žalobou na ochranu proti nečinnosti správního orgánu podle §79 a násl. s. ř. s.
7 Afs 40/2009 - 78 17. 7. 2009 B Ze skutečnosti, že určitá osoba opakovaně vyzvedává v úložní době na poště za právnickou osobu písemnosti doručované poštou a převzetí zásilky potvrzuje nejen svým podpisem, ale i otiskem razítka této právnické osoby, lze zpravidla usoudit, že je k tomu, byť třeba jen konkludentně, příslušnou právnickou osobou pověřena.
9 Afs 86/2008 - 89 16. 7. 2009 A Pronajme-li si nájemce pozemek, který je veřejným prostranstvím ve smyslu §34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pak jeho povinnost hradit nájemné vyplývající ze soukromoprávního nájemního vztahu nenahrazuje veřejnoprávní povinnost platit místní poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství dle §4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.
6 Ao 2/2009 - 86 16. 7. 2009 A I. Účinností zákona č. 127/2005 Sb., kterým byl zaveden do soudního řádu správního institut opatření obecné povahy, se změnila povaha nařízení obce o stavební uzávěře. Takové nařízení již nadále není z materiálního hlediska právním předpisem, nýbrž opatřením obecné povahy. Proto může řízení o jeho zrušení vést jen Nejvyšší správní soud, který je v případě důvodnosti návrhu oprávněn stavební uzávěru zrušit, byť ta byla vyhlášena formou právního předpisu. II. Za účinnosti stavebního zákona z roku 1976 a prováděcí vyhlášky č. 132/1998 Sb. bylo možné stavební uzávěru vyhlásit z důvodu budoucího využití v území nebo jeho organizací podle připravované územně plánovací dokumentace tehdy, když orgán příslušný ke schválení územně plánovací dokumentace rozhodl o určitém způsobu budoucího funkčního využití daného území. Takovým orgánem bylo zastupitelstvo obce, a nikoliv její rada.
1 As 31/2009 - 81 16. 7. 2009 A I. Držitel zbrojní licence skupiny J podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 484/2008 Sb., byl oprávněn k nabývání střeliva k plnění úkolů stanovených ve zbrojní licenci, byť tato skutečnost nebyla v §38 odst. 8 výslovně uvedena. II. Vedení evidence střeliva je zákonnou povinností každého držitele zbrojní licence [viz §39 odst. 1 písm. k) bod 1. a §39 odst. 1 písm. d) bod 2 citovaného zákona] a této povinnosti se nemůže zbavit odkazem na to, že prováděcí předpis některé náležitosti jejího vedení podrobně nestanovil.
7 Afs 16/2009 - 51 16. 7. 2009 A Vlastník majetku patřícího do konkursní podstaty není oprávněn tvořit k tomuto majetku daňově uznatelnou rezervu na opravy; nájemci takového majetku však žádné ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2005, po dobu, po kterou nájemcem zůstává, nebrání rezervu tvořit.
9 As 65/2008 - 66 16. 7. 2009 B Časové omezení platnosti dálničního kuponu pro kalendářní rok 2006 stanovené v §21b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, účinného od 1. 1. 2007, je nutno vykládat restriktivním způsobem, šetrným k ochraně právní jistoty adresátů právní normy.Pokud nárok na užití vybrané komunikace vznikl před účinností zákona č. 80/2006 Sb., tj. před 1. 1. 2007, řídí se platnost dálničního kuponu pro kalendářní rok 2006 dosavadní právní úpravou. Nárok užívat vybrané komunikace na základě řádně uhrazeného dálničního kuponu proto trvá až do 31. 1. 2007. Novou právní úpravou by se řídily pouze ty nároky, jenž vznikly za účinnosti nového předpisu.
9 As 92/2008 - 82 16. 7. 2009 B Provozovatel vozidla poruší §10 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, pokud přikáže nebo dovolí, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích použito vozidla, které překročí největší povolenou hmotnost vozidla, a to i bez ohledu na to, že v daném okamžiku nebyla naplněna maximální přepravní kapacita vozidla (počet přepravovaných osob).
7 As 24/2009 - 142 16. 7. 2009 B U označení „VIGOUR“, zapsaného jako slovní ochranná známka pro výrobky třídy 25 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, neexistuje pravděpodobnost záměny se starší slovní ochrannou známkou „VIGOSS“.
1 Afs 57/2009 - 83 16. 7. 2009 B Pokud daňový subjekt neunese důkazní břemeno dle §31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve vztahu k výdajům zahrnutým do základu daně, nelze považovat tyto výdaje za prokázané, a proto nemohou být pro účely stanovení základu daně odečteny od příjmů. Z povinnosti správce daně přihlížet ke všemu, co v řízení vyšlo najevo (§2 odst. 3 citovaného zákona), nevyplývá, že by měl správce daně při stanovení základu daně krátit odpovídajícím způsobem výši zdanitelných příjmů.
2 Afs 29/2009 - 60 15. 7. 2009 B I. Příjemce hotovostní platby se nemůže zprostit odpovědnosti za porušení §4 odst. 1 ve spojení s §6 odst. 2 zákona č. 254/2004 Sb., před novelou provedenou zákonem č. 303/2008 Sb., poukazem na skutečnost, že limit pro hotovostní platbu byl překročen v důsledku kolísání měny euro. Přepočet měny euro na české koruny je totiž otázkou právní (§4 odst. 2 uvedeného zákona), a proto se i zde použije maxima, že neznalost práva neomlouvá. II. Do limitu pro hotovostní platbu za zboží mezi obchodními partnery se počítá celková kupní cena, tedy včetně DPH. Ustanovení §3 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2004 Sb. se vztahuje pouze na platbu daně správci daně.
2 As 44/2009 - 44 14. 7. 2009 B Zaměstnanec žalobce (právnické osoby) v soudním řízení správním, které je vedeno ve věci uložení pokuty žalobci za správní delikt, není osobou zúčastněnou na řízení ve smyslu §34 s. ř. s. ani tehdy, je-li v civilním soudním řízení zaměstnanci pravomocně uloženo uhradit žalobci náhradu škody za vyměřenou pokutu.
Nao 36/2009 - 49 14. 7. 2009 B Podá-li účastník řízení podnět k prošetření trestného činu, jehož se měl dopustit soudce rozhodující v jeho věci, nezaloží to zpravidla bez dalšího důvodu pro vyloučení tohoto soudce z projednávání a rozhodování v dané věci (§8 s. ř. s.).
Na 172/2009 - 14 14. 7. 2009 B Exekuční příkaz vydaný podle §47 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, není přezkoumatelný ve správním soudnictví.
7 Afs 6/2009 - 74 9. 7. 2009 A Rezervou podle §10 odst. 2 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, je jen taková rezerva, která byla schválena příslušným báňským úřadem postupem podle §37a odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství.
7 As 17/2009 - 61 9. 7. 2009 A Přechodná ustanovení zákona č. 218/2004 Sb. (konkrétně čl. II bod 1) nutno vyložit tak, že „nedotčenost“ dřívějších rozhodnutí o výjimkách ze zákazu podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v daném případě znamená, že osoba, která podle dřívější právní úpravy legálně držela ptáky na základě registračního listu, nemusela pro tyto ptáky mít tzv. rozhodnutí o odchylném postupu podle úpravy nové (§5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), a proto ani nebyla povinna o ně žádat.
9 Afs 87/2008 - 81 9. 7. 2009 A Nastavení technických kvalifikačních předpokladů, které nemají žádnou vazbu na předmět a rozsah požadované zakázky ve smyslu §30 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ale znemožní některým dodavatelům ucházet se o veřejnou zakázku, lze považovat za skrytou formu nepřípustné diskriminace v zadávacích řízeních ve smyslu §25 citovaného zákona.
7 Aps 2/2009 - 197 9. 7. 2009 B I. Žalobu je třeba posuzovat pro účely určení žalobního typu (§79 a §82 s. ř. s.) podle jejího obsahu, a nikoliv podle toho, jak ji žalobce označil; pro soud je přitom závazný její petit. II. Existuje-li rozpor mezi obsahem žaloby a jejím petitem, případně je protichůdný již samotný petit, a tyto rozpory nebyly odstraněny ani po provedeném jednání před soudem, je řízení před krajským soudem zatíženo jinou vadou řízení [§103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.], která mohla mít vliv na rozhodnutí o věci samé.
9 Afs 61/2008 - 48 9. 7. 2009 B Splňuje-li majetek v okamžiku jeho odkoupení po ukončení smlouvy o dlouhodobém finančním pronájmu věci kritéria hmotného majetku dle §26 odst. 2 a §29 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, neztrácí tento charakter pro účely tvorby rezervy na opravu tohoto majetku pouze stanovením jeho kupní (vstupní) ceny nižší než 40 000 Kč.
7 Afs 94/2008 - 55 9. 7. 2009 B Majetkový podíl (§7 odst. 4 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech) je majetkovým právem ve smyslu §18 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., a proto nebyl pro zdaňovací období roku 1993 předmětem daně z příjmů právnických osob, nabyla-li jej právnická osoba úplatně od původní oprávněné osoby.
5 As 49/2009 - 138 8. 7. 2009 B Soudnímu dvoru Evropských společenství se předkládají tyto předběžné otázky:1. Je třeba čl. 2 písm. i) a k) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole ve spojení s čl. 1 písm. e) a f) směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech a bodem D10 Přílohy IIA a R1 přílohy IIB téže směrnice vykládat tak, že první z kritérií stanovených Soudním dvorem v rozsudku ze dne 13. 2. 2003, Komise v. Lucembursko, C-458/00, Recueil, s. I-1553, pro to, aby spalování odpadu bylo možné pokládat za energetické využití odpadu ve smyslu bodu R1 přílohy IIB citované směrnice (tj. hlavním účelem operace musí být umožnit odpadu plnit užitečnou funkci, tedy vyrobit energii), může být splněno i v případě, kdy není dána ani jedna z okolností, které Soudní dvůr v citovaném rozsudku uvádí jako okolnosti svědčící pro využití odpadu, tedy v případě, kdy platbu za tuto operaci neprovádí provozovatel zař ...
3 Ans 1/2009 - 58 8. 7. 2009 B Žalobou na ochranu proti nečinnosti podle §79 odst. 1 s. ř. s. se nelze úspěšně domáhat vydání rozhodnutí v případech, kdy je možno správní řízení zahájit jen z moci úřední a správní orgán při vyřízení podnětu k jeho zahájení postupoval podle §42 správního řádu z roku 2004.
4 As 2/2009 - 107 8. 7. 2009 B Základní právo na zákonného soudce (tj. příslušnost soudu a soudce) není vyčerpáno jen zákonným vymezením věcné, funkční a místní příslušnosti soudu ani pouhým zákonným vymezením obsazení soudu. Součástí základního práva na zákonného soudce je i zásada přidělování soudní agendy a určení složení senátů na základě pravidel, obsažených v rozvrhu práce soudů.Zastoupení soudců se stejně jako složení senátů musí řídit předem stanovenými pravidly, určenými rozvrhem práce.
5 Ao 1/2009 - 186 3. 7. 2009 B Větrné elektrárny představují zcela nepochybně nadmístní prvek v rámci daného území. Skutečnost, že oblast a místo krajinného rázu a jejich charakteristika jsou zmíněny v příloze 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. jakožto sledované jevy v rámci územně analytických podkladů obcí, žádným způsobem nezpochybňuje kompetenci kraje koordinovat a usměrňovat pomocí zásad územního rozvoje územní plánování jednotlivých obcí na území kraje mimo jiné z hlediska ochrany krajinného rázu. Opačný výklad by vedl k absurdním závěrům, protože pak by do výlučné kompetence obcí spadalo územní plánování z hlediska dalších jevů uvedených ve zmiňované příloze vyhlášky, které mají mnohdy nejen nadmístní, ale přímo celostátní význam, např. dálnice, rychlostní silnice, vysokorychlostní železniční tratě, celostátní železniční dráhy apod.
Vol 6/2009 - 22 1. 7. 2009 A Zdravotnické zařízení či ústav sociální péče jsou na základě §28 odst. 2 písm. b) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, povinny včas a řádně informovat voliče, kteří jsou v tomto zařízení či ústavu umístěni a zároveň nemají v obci, kde se ústav či zařízení nacházejí, trvalý pobyt, o možnosti účasti ve volbách do Evropského parlamentu v daném místě a dotázat se jich, zda si přejí být zapsáni na seznam voličů do Evropského parlamentu v uvedené obci.
3 Ads 40/2008 - 114 30. 6. 2009 A Při existenci některé ze skutečností bránících zařazení nebo vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání může úřad práce podle §55 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, vydat rozhodnutí o povinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti pouze tehdy, když již předtím kvůli této skutečnosti pravomocně rozhodl o vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání za použití §30 odst. 1 písm. a) téhož zákona.
4 Ads 73/2009 - 54 30. 6. 2009 A Kryjí-li se navzájem doby účasti na pojištění podle §5 odst. 1 písm. s) (náhradní doba péče o osobu blízkou) a písm. n) (vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání bez nároku na podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nepřihlíží se k uvedeným dobám při stanovení rozsahu účasti na pojištění podle §5 odst. 1 písm. n) citovaného zákona.
4 Ans 3/2009 - 76 30. 6. 2009 B I. Byť úkon správního orgánu nemá formální znaky rozhodnutí, nicméně podle svého obsahu nepochybně představuje rozhodnutí v materiálním smyslu, chybí podmínky řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu (§79 s. ř. s.). II. Podmínky řízení chybí též tehdy, domáhá-li se žalobce žalobou na ochranu proti nečinnosti správního orgánu podle §79 s. ř. s. zahájení řízení o mimořádném opravném prostředku, jež lze zahájit toliko z moci úřední.
4 Ads 56/2009 - 64 30. 6. 2009 B Doba trvání pracovního poměru celníka se podle §224 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, nezapočítává do doby rozhodné pro přiznání odchodného, neboť zákon č. 113/1997 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2006, výslovně uváděl, že doba pro přiznání odchodného počíná běžet dnem vzniku služebního poměru podle tohoto zákona.
4 Azs 23/2009 - 64 30. 6. 2009 B Podává-li žadatel o mezinárodní ochranu opakovanou žádost, stanoví zákon č. 283/1991 Sb., o azylu, pro věcné posouzení žádosti podmínku tvrzení nových skutečností či zjištění. Je tedy povinností žadatele, aby takovéto nové skutečnosti či zjištění správnímu orgánu v nové žádosti uvedl. V opačném případě je nucen správní orgán na základě §10a písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, posoudit žádost jako nepřípustnou.
9 As 26/2009 - 85 26. 6. 2009 A Prohlášení pozemků za nehonební orgánem státní správy myslivosti na základě žádosti vlastníka dle §17 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, musí předcházet posouzení existence „zájmu vlastníka“ na takovém prohlášení.Na základě vlastníkem jasně vyjádřených a dostatečně doložených důvodů je orgán státní správy myslivosti povinen uvážit a řádně odůvodnit, zda legitimní omezení vlastníka v důsledku výkonu práva myslivosti je, či není ve vztahu k vlastnickému nebo jinému ústavně zaručenému právu proporcionálním. Pouhé podání žádosti o prohlášení pozemků za nehonební samo o sobě existenci „zájmu vlastníka“ neprokazuje.
2 As 44/2008 - 72 26. 6. 2009 B Přesvědčení povinného subjektu o tom, že požadovaná informace nespadá pod režim zákona o svobodném přístupu k informacím, jej nezbavuje povinnosti vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) podané v režimu tohoto zákona. Závěr o tom, že se jedná o informaci, jejíž poskytování upravuje zvláštní zákon (§2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím), v sobě již zahrnuje věcné posouzení žádosti, jež musí být možné přezkoumat v odvolacím, případně v navazujícím soudním řízení (§16 citovaného zákona).
6 Ans 2/2008 - 90 26. 6. 2009 B Změny evidovaných údajů registrované Českým statistickým úřadem podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, jsou pouze záznamy evidenčního charakteru, které nelze považovat za rozhodnutí ve smyslu správního řádu. Provedení záznamu je pouze součástí evidenčního systému a nemá vliv na vznik, změnu nebo zánik práv, nelze se žalobou proti nečinnosti správního orgánu podle §79 s. ř. s. domáhat rozhodnutí o odvolání o neprovedení změny názvu stěžovatelky v registru ekonomických subjektů.
9 Afs 80/2008 - 352 26. 6. 2009 B Sdělení výsledku šetření provedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve smyslu §52 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, za účelem shromáždění informací odůvodňujících zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele (§57 téhož zákona) nezakládá překážku věci rozhodnuté v řízení o porušení zákona při zadávání veřejných zakázek.
9 Afs 92/2008 - 110 26. 6. 2009 B Rozhoduje-li krajský soud ve věci znovu po zrušení svého předchozího rozhodnutí Nejvyšším správním soudem, není oprávněn rozhodnout o věci samé bez jednání, aniž by bylo v řízení postaveno najisto, že jsou splněny zákonné podmínky pro takový procesní postup. To platí především za situace, kdy krajský soud není vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu, který zruší jeho rozhodnutí z důvodu nepřezkoumatelnosti spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí.
7 As 10/2009 - 86 25. 6. 2009 A Je-li podáno ohlášení na stavbu, jež podléhá řízení o povolení stavby, stavební úřad takové podání odloží podle §105 odst. 4 stavebního zákona z roku 2006. Institut odložení podání zajišťuje, že o podání stavebníka bude rozhodnuto v zákonem stanovené lhůtě, že bude poučen, co může dále ve věci stavby činit, že proti usnesení o odložení může podat odvolání a případně, že rozhodnutí odvolacího orgánu může napadnout žalobou podle §65 a násl. s. ř. s.
5 Afs 70/2008 - 152 25. 6. 2009 A Pokud žadatel předloží jako povinnou součást žádosti o dotaci ze státního rozpočtu projekt, na jehož realizaci je dotace přidělena, jsou pro něj podmínky, které přislíbil v daném projektu, závazné a jejich porušení je třeba považovat za neoprávněné použití finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ve smyslu §3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tedy za porušení rozpočtové kázně dle §44 odst. 1 písm. b) citovaného zákona.

Za rok 2009 bylo zveřejněno 565 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 6 z celkem 12 stran v čase 0,116 ms (z toho 0,037 ms NoSQL).