Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2014

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
1 As 18/2014 - 32 6. 3. 2014 B Počátek tříměsíční lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přestupku podle §68 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nelze vázat na okamžik, kdy se navrhovatel dozvěděl o odevzdání věci orgánem Policie ČR v rámci jeho postupu před zahájením trestního řízení (tj. postupu podle §158 odst. 1 trestního řádu, kdy orgán Policie ČR nevystupuje jako orgán činný v trestním řízení). Takové odevzdání věci není „postoupením věci orgánem činným v trestním řízení“ ve smyslu §68 odst. 2 zákona o přestupcích.
3 Azs 24/2013 - 42 5. 3. 2014 B I. Vzhledem k tomu, že zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, nekonkretizuje způsob, jakým má ministerstvo zjišťovat splnění podmínek pro uložení povinnosti podle §46a odst. 1 písm. c) uvedeného zákona, lze dovodit, že tyto skutečnosti ministerstvo zjišťuje především ze spisů žadatele a informací od Policie ČR. Převzetí skutkových zjištění z předchozího řízení o zajištění do rozhodnutí o povinnosti setrvat v zařízení pro zajištění cizinců proto není nedostatkem tohoto rozhodnutí za předpokladu, že tato skutková zjištění umožňují dostačujícím způsobem posoudit, zda jsou splněny podmínky pro aplikaci tohoto institutu, včetně posouzení otázky, zda cizinec nespadá do chráněné skupiny osoby, na které nelze tento institut aplikovat. II. Ustanovení §46a odst. 1 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, dává možnost omezit žadatele o mezinárodní ochranu na svobodě na dobu do vycestování, maximálně po dobu 120 dnů. Z jazykového výkladu daného ustanovení lze dovodit, že správní orgán má možnost sprá ...
15 Kse 5/2013 - 45 4. 3. 2014 B I. Nechá-li si soudní exekutor postoupit pohledávku, nelze takové jednání podřadit pod zákonem vymezený pojem podnikání; podnikáním ani jinou výdělečnou činností, která je soudnímu exekutorovi ve smyslu §3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, zapovězena, není jednorázové postoupení pohledávky, nejedná se o soustavnou činnost, směřující k dosažení zisku, byť jejím výsledkem samozřejmě může i zisk být; o takovou činnost by se však nepochybně jednalo, pokud by soudní exekutor např. skupoval pohledávky ve velkém za účelem obchodování s nimi. Transakce tohoto typu s účastníkem exekučního řízení jsou však způsobilé narušit nezávislý výkon exekuční činnosti a důvěryhodnost a vážnost exekutorského stavu. II. Povinnost soudního exekutora na základě soudního rozhodnutí o zastavení exekuce a zrušení dosud vydaných příkazů k úhradě nákladů exekuce, vyplatit povinnému na základě těchto příkazů již vymožené plnění, není soukromoprávní obligací, nýbrž je důsledkem ex ...
15 Kse 4/2013 - 48 3. 3. 2014 B I. Kárným deliktem je dle exekučního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013 každé jednání contra legem, kterým soudní exekutor poruší povinnost stanovenou exekučním řádem, případně občanským soudním řádem, upravujícím postup exekutora při výkonu funkce, nebo jestliže jeho chováním byla narušena důstojnost exekutorského povolání. Jde tedy o jednání, které je buď protiprávní, nebo samo o sobě nemusí být ještě protiprávní, ale narušuje důstojnost exekutorského povolání. Na rozdíl od kvalifikace kárného provinění v §116 zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění účinném do 31. 12. 2012 je již zcela bez významu, pro závěr o spáchání kárného deliktu, zkoumat otázku závažnosti či opakovanosti porušení právní normy; takovou úvahu má k dispozici kárný senát pouze v případě hodnocení kárného deliktu jakožto závažného kárného deliktu. II. Existují-li zjevné indicie o personální i majetkové provázanosti soudního exekutora s obchodní společností, která se přihlásila d ...
5 As 102/2013 - 31 28. 2. 2014 B Pokud cizinec založil svůj rodinný život v České republice s vědomím, že jeho pobyt na území ČR je od počátku neoprávněný, bude rozhodnutí o jeho správním vyhoštění představovat nepřiměřený zásah do jeho soukromého a rodinného života ve smyslu §119a odst. 2 a §174a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod pouze výjimečně, což však nevylučuje, že takové mimořádné okolnosti mohou v konkrétní věci nastat.
9 Aps 15/2013 - 59 27. 2. 2014 A I. V případě žalob na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu je žalovaný správní orgán určen tvrzením žalobce (§83 s. ř. s.). Účinky žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu nastupují pouze ve vztahu k tvrzenému nezákonnému zásahu a ve vztahu ke správnímu orgánu, který žalobce v žalobě označil. Při záměně účastníků řízení na straně žalované pak účinky podané žaloby vůči novému žalovanému nastupují dnem podání návrhu na záměnu účastníků řízení. Při posuzování otázky zachování lhůt pro podání žaloby podle §84 odst. 1 s. ř. s. vůči novému žalovanému je tedy nutné vycházet ze dne podání návrhu na záměnu účastníků. II. Subjektivní lhůta pro podání žaloby na ochranu před nezákonným zásahem (§84 s. ř. s.) je stanovena v délce dvou měsíců ode dne, kdy se žalobce dozvěděl o nezákonném zásahu. Rozhodným okamžikem pro běh dvouměsíční subjektivní lhůty je okamžik, ke kterému se žalobce dozvěděl o jednání, v němž spatřuj ...
9 Afs 41/2013 - 33 27. 2. 2014 A I. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, upřednostňuje při stanovení daně hledisko materiální správnosti, nikoli hledisko fiskální (§1 odst. 2 citovaného zákona). Nově vymezený cíl správy daní, možnost správce daně provádět daňovou kontrolu i ve vyměřovacím řízení a skutečnost, že daňová ztráta je zcela obvyklou zákonnou odčitatelnou položkou, opravňují daňový subjekt za splnění zákonem stanovených, zejména hmotněprávních podmínek, uplatnit ztrátu v rámci probíhajícího nalézacího řízení, a to bez ohledu na postup zvolený správcem daně. II. Daňový subjekt je oprávněn uplatnit daňovou ztrátu v řízení vyměřovacím, jehož účelem je stanovení daně, v řízení doměřovacím, které je vedeno za účelem stanovení změny poslední známé daně, a to i v rámci postupu k odstranění pochybností či daňové kontroly, jakož i v řízení o řádném opravném prostředku proti rozhodnutí vydanému ve vyměřovacím či doměřovacím řízení (viz §134 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu).
9 Azs 41/2014 - 34 27. 2. 2014 B Při posuzování naplnění podmínek pro zrušení platnosti povolení k trvalému pobytu cizince nepostačuje vyjít při posouzení přiměřenosti zásahu do soukromého nebo rodinného života cizince pouze z intenzity narušení veřejného pořádku nebo práv a svobod druhých, ale musí být tato intenzita vždy poměřována s konkrétními a jasně identifikovanými zásahy do soukromého nebo rodinného života cizince (k §77 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky).
4 Aps 9/2013 - 48 27. 2. 2014 B I. Výběr kauce podle §125a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nelze pojímat jako rozhodnutí správního orgánu ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s., nýbrž proti uložení kauce zasahujícím policistou je třeba brojit žalobou na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu ve smyslu §82 s. ř. s. II. Na vymezení důvodu uložení kauce, který je podle §125a odst. 3 věty druhé zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, třeba uvést v písemném potvrzení o jejím převzetí, nelze klást nároky vycházející z požadavků na odůvodnění správního rozhodnutí podle §68 odst. 3 správního řádu z roku 2004. Postačí srozumitelné a okolnostem věci odpovídající stručné vyjádření, v čem policista spatřuje důvodné podezření, že se řidič motorového vozidla podezřelý ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bude vyhýbat přestupkovému řízení.
4 Aps 5/2013 - 79 27. 2. 2014 B Vzhledem k tomu, že počaté dítě má právní osobnost v návaznosti na splnění odkládací podmínky, podle níž se musí narodit živé (jako tzv. nasciturus), nabývá živé narozené dítě procesní způsobilost v soudním řízení správním. V předmětné věci proto stěžovatelce počala běžet lhůta k podání žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu teprve dnem jejího narození, a pokud byla žaloba následně podána ve dvouměsíční subjektivní lhůtě stanovené v §84 odst. 1 s. ř. s., nelze ji považovat za opožděnou.
7 Afs 70/2013 - 29 27. 2. 2014 B Know-how jsou výrobní, technické, provozní, vědecké, kulturní a jiné poznatky, dovednosti, zkušenosti, které jsou výjimečné, identifikovatelné, využitelné, nikoliv poznatky běžné, obecně dostupné či známé. Know-how ve výše uvedeném smyslu nemusí jeho držitel nabýt pouze vlastní činností, nýbrž i pořízením od jiné osoby.
7 As 20/2013 - 23 27. 2. 2014 B I. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nerozlišuje mezi nosiči, na kterých je informace zachycena, tedy zda se jedná o listinu či zvukový, popř. obrazový, záznam. II. Povinný subjekt je povinen poskytnout informaci v plném rozsahu v anonymizované podobě, tedy bez chráněných osobních údajů. Pokud by poskytnutí informace bez chráněných osobních údajů nepředstavovalo pro povinný subjekt pouze jednoduchou operaci, lze od žadatele o poskytnutí informace žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopie (§17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). V této souvislosti musí být pořízení kopie vykládáno jako pořízení kopie včetně provedení anonymizace.
4 As 136/2013 - 70 27. 2. 2014 B Pokud stěžovatel jako žalobce podal obsahově totožnou žalobu ke dvěma krajským soudům, u nichž z jeho pohledu připadala v úvahu místní příslušnost v závislosti na tom, kdo má být považován za žalovaného, přičemž jeden z těchto krajských soudů shledal svoji místní příslušnost k projednání žaloby a o této věcně rozhodl, je třeba kasační stížnost proti usnesení druhého z těchto krajských soudů o postoupení (u něj podané) žaloby krajskému soudu místně příslušnému odmítnout podle §46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný. To platí zvláště za situace, kdy se stěžovatel nebránil proti usnesení, kterým byla druhá (kasační stížností napadeným usnesením postoupená) žaloba místně příslušným krajským soudem odmítnuta z důvodu překážky probíhajícího řízení o téže věci (překážky litispendence).
8 As 109/2013 - 34 26. 2. 2014 B Ustanovení §174a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, obsahuje výčet kritérií, které je nutno vážit při rozhodování o správním vyhoštění cizince. Správní orgán však nemusí v rozhodnutí výslovně vyjmenovat všech 11 tam uvedených kritérií a předjímat u některých případný dopad na rozhodnutí. Pokud například věk cizince nedává jakýkoli důvod považovat správní rozhodnutí z tohoto důvodu za specifické a takový důvod neplyne ani z průběhu řízení, není správní rozhodnutí nezákonné jenom proto, že správní orgán výslovně neuvedl, že ke kritériu věku nebylo zjištěno nic rozhodného. Obdobně je tomu u kritéria zdravotního stavu cizince.
3 Ads 21/2013 - 42 26. 2. 2014 B Ustanovení §26 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, obsahuje vyvratitelnou právní domněnku, kde důkaz opaku musí přinést poživatel dávky. Důsledky zde uvedené tedy nenastávají, pokud prokáže, že jeho majetek není využitelný, případně že k jeho využití vynaložil veškeré úsilí, jež po něm lze spravedlivě požadovat, i když k využití majetku nedošlo.
8 Aps 1/2013 - 58 25. 2. 2014 B Při úvaze o včasnosti žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem či donucením podle §82 a násl. s. ř. s. je v případě přípustnosti námitek jako prostředku stanoveného dle §85 s. ř. s. třeba, aby byla žaloba podána ve lhůtě, která počne běžet od okamžiku marného uplynutí lhůty pro vyřízení námitek. Pokud žalobce odvíjí lhůtu k podání žaloby až od faktického vyřízení námitek, ke kterému došlo později, nepostupuje správně a vystavuje se nebezpečí následného odmítnutí žaloby pro opožděnost.
7 Afs 25/2013 - 37 20. 2. 2014 A Ustanovení §3a odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění rozhodném pro období od 1. 6. do 31. 12. 2010, umožňovalo kompenzovat nedostatečné přidávání biopaliv u jednoho typu pohonných hmot v jednom roce „nadměrným“, ale přitom v mezích maximálních dovolených limitů se pohybujícím přidáním biopaliv do jiného typu pohonných hmot v předchozím roce.
7 Afs 33/2013 - 34 20. 2. 2014 A Poplatek za zprostředkování placený za účelem zajištění stravování zaměstnanců jejich zaměstnavatelem provozovateli stravenkového systému vedle částky za stravenky je zásadně součástí ceny jídla, a tedy výdajem (nákladem) ve smyslu §24 odst. 2 písm. j) bodu 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jehož zákonem stanovená část (55 %) je pro účely daní z příjmů daňově uznatelným výdajem (nákladem).
Konf 21/2013 - 8 20. 2. 2014 A K rozhodnutí ve věci zastavení exekuce nařízené podle platebního výměru Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky okresním soudem, ve spojení s návaznou činností soudního exekutora, je příslušný soud v občanském soudním řízení (k §55 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, a k §268 a §269 o. s. ř.).
1 Afs 88/2013 - 66 19. 2. 2014 B Neuplatnil-li ručitel plnou moc u finančního úřadu (správce daně) příslušného k dani z nemovitosti, nebyla vůči tomuto správci daně účinná plná moc uplatněná vůči jinému finančnímu úřadu příslušnému ke správě jiné daně ručitele (např. ke správě daně z příjmů) dle §27 odst. 2 daňového řádu, a to i za situace, že oba finanční úřady vykonávaly správu daní v obvodu působnosti téhož finančního ředitelství podle zákona 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, účinného do 31. 12. 2012*).
1 As 151/2013 - 38 19. 2. 2014 B Soud přiznané osvobození kdykoliv za řízení se zpětnou účinností odejme, pokud se ukáže, že poměry účastníka byly jiné, než on sám tvrdil a které soud původně zjistil (§36 odst. 3 s. ř. s.). Soud však nesmí přiznané osvobození odejmout, pokud důvody pro takovýto postup existovaly již k datu původního rozhodnutí o osvobození a byly nebo musely být soudu v okamžiku původního rozhodnutí známy.
10 Azs 11/2014 - 22 19. 2. 2014 B Řízení o žalobě ve správním soudnictví ve věci mezinárodní ochrany dle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, lze zahájit pouze na základě podání, ve kterém jsou v českém jazyce uvedeny skutečnosti, ze kterých je možno v souladu s §37 odst. 3 s. ř. s. spolehlivě určit, čeho se podání týká a kdo jej činí, proti komu směřuje a co navrhuje.Dokud uvedené náležitosti nejsou objasněny, soud s podáním nakládá jako s podáním nejasného obsahu.
6 As 73/2013 - 35 14. 2. 2014 B V řízení o vyhoštění vedeném podle §119 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, se místní příslušnost správního orgánu neurčuje podle §11 odst. 1 písm. a) správního řádu z roku 2004, nýbrž podle §161 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
4 Ads 117/2013 - 27 14. 2. 2014 B Pokud Česká správa sociálního zabezpečení rozhodla o odnětí invalidního důchodu [§56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění] a v řízení o žalobě proti navazujícímu rozhodnutí o námitkách posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí zjistí, že pojištěnec byl k datu vydání napadeného rozhodnutí o námitkách ve skutečnosti invalidní, musí se komise vyjádřit i k otázce, zda invalidita žalobce trvala ke dni oduznání invalidity i nadále. V opačném případě je posudek neúplný a krajský soud na jeho základě nemůže rozhodnout o žalobě.
4 As 12/2014 - 15 14. 2. 2014 B Soudní tajemník není oprávněn ve věcech projednávaných ve správním soudnictví rozhodovat o žádostech o osvobození od soudních poplatků (§6 odst. 3 vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy).
6 As 10/2013 - 58 14. 2. 2014 B Podle §109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona z roku 2006 účinného do 31. 12. 2012 mohlo dojít k dotčení práv vlastníka sousedního pozemku či stavby na něm nejen samotnou výstavbou, nýbrž i následným užíváním stavby.
6 Ads 46/2013 - 35 13. 2. 2014 A I. Společným rysem všech znaků závislé práce vymezených v §2 odst. 1 zákoníku práce z roku 2006 je osobní či hospodářská závislost zaměstnance na zaměstnavateli. Tyto znaky slouží k odlišení závislé práce od jiných ekonomických aktivit (zejména samostatného podnikání), ale také od aktivit jiného charakteru (zejména mezilidské výpomoci). Proto musí správní orgány při postihování nelegální práce [§5 písm. e) bodu 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti] obviněnému prokázat naplnění všech těchto znaků – zaměstnanec osobně a soustavně vykonává práci jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů, přičemž se vůči zaměstnavateli nachází v podřízeném vztahu. II. Odměna sice nepředstavuje samostatný definiční znak závislé, resp. nelegální práce, avšak pokud jedna osoba poskytne nebo přislíbí druhé za její činnost odměnu, jde o významnou skutečnost pro posouzení, zda mezi nimi existuje vztah nadřízenosti a podřízenosti vyplývající z hospodářské závislosti zaměstnance na zaměstnavateli.
5 Afs 64/2012 - 79 13. 2. 2014 A I. Organizační složka zahraniční právnické osoby, která podnikala na území České republiky podle §21 a §22 obchodního zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 2013, nemá právní subjektivitu. Právní subjektivitu má výlučně zahraniční právnická osoba, která organizační složku zřídila. II. Vlastníkem nemovitosti na území České republiky je zahraniční právnická osoba (nikoliv její organizační složka), která vlastnictví k nemovitosti mohla nabýt podle §17 odst. 2 písm. d) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění účinném do 18. 7. 2011 pouze za předpokladu, že zde umístila podnik nebo právě organizační složku. III. Investiční společnost se sídlem v zahraničí, která zřizuje a obhospodařuje podílové fondy a na území České republiky podniká prostřednictvím své organizační složky, aniž by provozovala služby kolektivního investování (předmětem jejího podnikání je jen pronájem nemovitostí), není v postavení zahraniční investiční společnosti podle §39 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním ...
6 As 32/2013 - 46 13. 2. 2014 B Skutečnost, že v rejstříku ochranných známek se vyskytuje mnoho označení s určitým slovním prvkem (v daném případě u srovnávaných označení HEMAGEL, resp. Haemaccel slovní prvek „hema“), je sama o sobě pro posouzení zaměnitelnosti ochranných známek ze strany průměrného spotřebitele [§7 odst. 1 písm. a) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách] irelevantní, neboť průměrný spotřebitel si běžně v rejstříku nevyhledává; nadto množství zápisů ještě nic nevypovídá o tom, že jde o ochranné známky skutečně užívané pro výrobky a služby, pro které jsou zapsány.
5 Afs 80/2013 - 32 13. 2. 2014 B Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění do 15. 6. 2010 v §10a umožňoval vybírat místní poplatek pouze za provozovaný výherní hrací přístroj; pojem jiné technické herní zařízení, pod které lze podřadit i interaktivní videoloterní terminály, byl zaveden až novelou zákona č. 183/2010 Sb. s účinností od 16. 6. 2010.Zákonným podkladem pro vybírání místních poplatků je §1 zákona o místních poplatcích, který obsahuje taxativní výčet místních poplatků, žádné jiné poplatky než zde uvedené nelze vybírat (čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod).Obce jsou oprávněny vybírat místní poplatek za výherní hrací přístroje pouze tehdy, splňují-li tato zařízení zároveň definici dle §17 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
9 As 49/2013 - 44 13. 2. 2014 B Při posuzování zaměnitelnosti nabízeného zboží se zbožím, resp. označením, které je chráněno zapsanou ochrannou známkou, je třeba hodnotit celkový zejména vizuální dojem nabízeného zboží, povědomí spotřebitelů o ochranné známce na trhu, asociaci, která může mezi užívaným označením a ochrannou známkou vzniknout, a to vše z pohledu průměrného spotřebitele zařazeného do správné cílové skupiny (§4 odst. 1 a odst. 3 a §5 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a §8 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách).
7 As 75/2013 - 53 13. 2. 2014 B Institutu stavební uzávěry (zde ve vyhlášce hl. města Prahy o zřízení oblastí klidu) nelze užívat k dlouhodobé či trvalé ochraně určitých území před zastavěním (zde za účelem ochrany přírodního bohatství); k tomu je určen územní plán, do něhož je třeba omezení stavební činnosti na určitém území zapracovat [srov. §76 odst. 2 ve spojení s §90 písm. b) stavebního zákona z roku 2006].
2 Afs 20/2013 - 38 13. 2. 2014 B I. Pokud je v odvolacím řízení doplněno dokazování, musí odvolací rozhodnutí kromě náležitostí stanovených v §116 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, obsahovat i náležitosti plynoucí z §102 odst. 4 téhož zákona; tj. důkazy musí být vyhodnoceny. II. Bylo-li odvolací rozhodnutí zrušeno soudem, je vyloučeno, aby správní orgán v novém odvolacím rozhodnutí odkazoval na obsah a vyhodnocení důkazů ve zrušeném rozhodnutí. Je vadou soudního rozhodnutí, pokud takové hodnocení převezme.
Nad 45/2014 - 47 13. 2. 2014 B Na rozdíl od žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, kde žalovaného určuje přímo zákon (viz §69 s. ř. s.), tedy bez ohledu na to, zda jej žalobce nesprávně označí, v případě žaloby zásahové určuje žalovaného vždy sám žalobce svým tvrzením (viz §83 s. ř. s.). Rovněž při aplikaci §7 odst. 2 s. ř. s., podle něhož je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany, je třeba u zásahové žaloby vycházet z žalobního tvrzení.
6 Ads 63/2013 - 63 12. 2. 2014 B I. Povinnosti na úseku prevence rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců (§102 zákoníku práce z roku 2006) mají vzájemné průniky, pokud jde o osoby odpovědné za jejich přijetí. Jedno a totéž opatření tak mohou mít povinnost přijmout různé subjekty na různých úrovních řízení a každý z nich může být postižen v řízení o správním deliktu [§30 odst. 1 písm. e) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce] za své vlastní selhání. II. Jestliže má zaměstnavatel jako dodavatel určité stavby signály, že udělením pokynu svým zaměstnancům či subdodavatelům by je vystavil riziku, kterému nelze na jeho řídící úrovni nijak efektivně předejít, pak má odmítnout takový pokyn vydat do doby, než bude riziko odstraněno nebo než budou přijata potřebná opatření na úrovni celé stavby nebo koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany ...
Nao 67/2014 - 39 11. 2. 2014 B Důvodem podjatosti podle §8 odst. 1 s. ř. s. není skutečnost, že soudce, který rozhoduje v řízení o kasační stížnosti, dříve působil jako soudce Ústavního soudu a podílel se tam na rozhodování o návrhu na zrušení právního předpisu, který má nyní aplikovat.
14 Kse 8/2013 - 115 10. 2. 2014 B Faktické předání vydražené nemovitosti exekutorem jejímu vydražiteli porušuje zásadu nestrannosti exekutora a je kárným proviněním podle §116 odst. 2 písm. a) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, ve znění do 31. 12. 2013.
4 Ads 123/2013 - 23 7. 2. 2014 B Znak blízké časové souvislosti jednotlivých útoků, který musí být naplněn pro to, aby určité jednání mohlo být posouzeno jako pokračování v deliktu (§116 trestního zákoníku z roku 2009 analogicky) musí být posouzen vždy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu. Nelze však akceptovat takový výklad, který by prostřednictvím aplikace pokračování v deliktu na dlouhou přetržku mezi jednotlivými útoky vedl k tomu, že delikt, který by byl v době dalšího útoku již promlčen, by mohl být považován za součást jediného skutku, v důsledku čehož by se tak znovu „obnovila“ jeho trestnost.
4 Ads 107/2013 - 29 6. 2. 2014 B Osoba poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči (§23 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) je aktivně legitimována k podání žaloby proti rozhodnutí o odvolání týkajícímu se odnětí nebo snížení příspěvku na péči. Takovou žalobu proto nelze odmítnout podle §46 odst. 1 písm. c) s. ř. s.
1 As 106/2013 - 44 6. 2. 2014 B Doručení písemnosti fikcí podle §24 odst. 1 správního řádu z roku 2004 není vyloučeno ani tehdy, pokud se doručuje na adresu trvalého pobytu adresáta, kterou je adresa ohlašovny [§2 písm. d) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech]. Doručení fikcí však není možné v situaci, kdy ohlašovna nepřebírá výzvy o uložení písemnosti (§23 odst. 4 a 5 správního řádu z roku 2004). V takovémto případě správní orgán ustanoví adresátovi opatrovníka dle §32 odst. 2 správního řádu z roku 2004.
6 As 147/2013 - 29 6. 2. 2014 B Provést důkaz výslechem účastníka řízení sice (s ohledem na §51 odst. 1 správního řádu z roku 2004) lze i v takovém správním řízení, pro něž není výslovně upraven (jako např. pro sporné řízení dle §141 odst. 6 téhož zákona), jeho použitelnost je však značně omezená. Výslech účastníka řízení totiž není určen k tomu, aby při něm účastník uváděl svá tvrzení o rozhodujících skutečnostech, ani aby se touto formou vyjadřoval k jiným provedeným důkazům. K tomu slouží primárně podání, návrhy a jiné procesní úkony účastníka řízení.
2 Afs 70/2012 - 50 3. 2. 2014 B Zajišťovací instituty ručení a zástavního práva mají odlišnou povahu (ručení například ulpívá na osobě, zástavní právo se prvotně váže k věci; zástavní právo je limitováno cenou zástavy atd.). Tyto odlišnosti plynou přímo z pozitivně právního zakotvení ručení v §546 až §554, respektive z vymezení zástavního práva v §152 až §174 občanského zákoníku z roku 1964, což brání mechanickému přenášení argumentace týkající se institutu ručení na institut zástavního práva.
8 As 2/2014 - 32 3. 2. 2014 B Okruh bezpečnostních sborů, do nichž mohou být vysláni příslušníci bezpečnostních sborů s nárokem na příplatek za službu v zahraničí podle §119 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění účinném od 1. 1. 2007 není omezen pouze na mezinárodní bezpečnostní sbory zřízené pod záštitou OSN (na rozdíl od předchozí právní úpravy, viz §9 odst. 24 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě).
4 Azs 23/2013 - 39 31. 1. 2014 B Podmínky pro udělení doplňkové ochrany za účelem sloučení rodiny podle §14b odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nejsou splněny v případě žadatelky o udělení mezinárodní ochrany, která má se svojí nezletilou dcerou, které byla doplňková ochrana udělena, jen velmi omezený kontakt, nežije s ní ve společné domácnosti, nepečuje o ni a na tuto péči ani významněji nepřispívá, a to zvláště pokud byla nezletilá dcera žadatelky pravomocným soudním rozhodnutím svěřena do opatrovnictví své babičky (matky žadatelky) a stěžovatelce bylo krátce před podáním žádosti o udělení mezinárodní ochrany uloženo správní vyhoštění.
8 As 40/2012 - 73 30. 1. 2014 A Při úvaze, zda je provozovatel povinen při výrobě automobilových volantů potažením základní kovové kostry výrobku polyuretanovou pěnou požádat o vydání integrovaného povolení podle §2 písm. g) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování, je třeba mimo jiné provést srovnávací jazykový výklad unijního práva – směrnice Rady 96/61/ES o integrované prevenci a omezování znečištění. Tak lze určit obsah pojmu „základní plastické hmoty“ užitý v této směrnici a v kategorii 4.1 h) přílohy č. 1 citovaného zákona.
3 Ads 51/2013 - 24 30. 1. 2014 B Po rozhodnutí o neplatnosti doručení podle §24 odst. 2 správního řádu z roku 2004, je pro posouzení, zda byla dodržena lhůta k podání žaloby (§72 odst. 1 s. ř. s.), důležité, kdy následně došlo k řádnému doručení napadeného správního rozhodnutí.
1 As 103/2013 - 43 30. 1. 2014 B Příslušný stavební úřad rozhoduje o změně využití území rovněž v případech, kdy se kategorie způsob využití pozemku evidovaná v katastru nemovitostí nemění, ale faktické využití a jeho kvantita včetně vnějších vlivů určité plochy se zcela nebo zčásti proměňují (§80 stavebního zákona z roku 2006).
2 Afs 2/2014 - 18 30. 1. 2014 B Pravomoc rozhodovat o prominutí příslušenství daně nepřešla po pozbytí platnosti zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zpět na ministerstvo financí a není ani důvod, aby se tak stalo po nabytí účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky (§20 odst. 2 citovaného zákona).
9 As 39/2013 - 34 30. 1. 2014 B I. Povinnost zakotvená v §49 odst. 3 písm. e) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, podle které je dopravce povinen ve stanovených termínech přijímat opatření určená k předcházení vzniku mimořádných událostí, se vztahuje pouze k událostem na železničních celostátních a regionálních dráhách. II. Drážní inspekce není po účinnosti novely zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, provedené zákonem č. 181/2006 Sb. oprávněna dopravci uložit přijetí opatření k předcházení vzniku mimořádných událostí na tramvajové dráze. III. Provozovatel tramvajové dráhy a dopravce na této dráze mají povinnost činit opatření k předcházení mimořádných událostí dle §49 odst. 3 písm. d) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.
9 As 15/2012 - 27 29. 1. 2014 A Byla-li pozemní komunikace místní komunikací podle právních předpisů účinných před 1. 4. 1997, zůstává jí tento status i podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. To neplatí, nesplňuje-li znaky místní komunikace uvedené v tomto zákoně.

Za rok 2014 bylo zveřejněno 424 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 8 z celkem 9 stran v čase 0,111 ms (z toho 0,038 ms NoSQL).