Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2015

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
3 As 113/2014 - 47 22. 12. 2015 A I. Dojde-li ke změně rozhodnutí o stanovení daně (poplatku), náleží daňovému subjektu úrok z neoprávněného jednání správce daně (§254 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) jen z částky zaplacené daně (poplatku), která převyšuje jeho zákonnou výši. II. Dojde-li ke vzniku nároku na úrok z neoprávněného jednání správce daně (§254 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) a v důsledku změny rozhodnutí o stanovení daně (poplatku) tento úrok vychází pouze z částky přesahující zákonnou výši daně (poplatku), pak rozhodným pro určení počátku doby, za níž úrok náleží, je den, kdy byl poplatek uhrazen ve výši přesahující zákonnou povinnost.
4 As 232/2015 - 46 22. 12. 2015 B Rozhodnutí v řízení o prodloužení stavebního povolení (§115 odst. 4 stavebního zákona z roku 2006) je výsledkem samostatné a poměrně široké správní úvahy podmíněné žádostí účastníka. Nejedná se o řízení toliko formální, které by vedlo k automatickému prodlužování platnosti stavebního povolení.
4 Afs 238/2015 - 29 22. 12. 2015 B Správce daně může vyzvat daňový subjekt k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení daně podle §92 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, i v rámci již probíhajícího postupu k odstranění pochybností podle §89 a 90 téhož zákona.
4 As 225/2015 - 32 18. 12. 2015 A Správní orgán je povinen v souladu s §73 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, umožnit obviněnému ze spáchání přestupku zvolit si obhájce i po zahájení ústního jednání. Pro výkon tohoto práva správní orgán obviněnému stanoví přiměřenou lhůtu.
7 As 289/2015 - 23 17. 12. 2015 A Ustanovení §166 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, musí být vykládáno v souladu s jeho doslovným zněním tak, že pro určení výše výsluhového příspěvku je rozhodné, jaký příjem byl (bývalému) příslušníku bezpečnostního sboru poskytnut za rozhodné období, nikoliv jaký příjem mu byl poskytnut v rozhodném období. Je-li tedy doplatek služebního příjmu za období od srpna 2008 do srpna 2011 poskytnut v roce 2011 a lze-li jednoznačně určit jeho části, které přísluší za jednotlivá dílčí období, není tento doplatek jako celek součástí příjmu za rok 2011. Součástí příjmu za rok 2011 je pouze ta část doplatku, která přísluší za tento rok.
1 As 145/2015 - 86 17. 12. 2015 B Návrh na vyslovení nicotnosti rozhodnutí správního orgánu je u soudu rozhodujícího v občanském soudním řízení ve smyslu §72 odst. 3 s. ř. s. uplatněn pouze tehdy, pokud je účastníkem učiněn výslovně.
10 As 229/2014 - 41 16. 12. 2015 A Pozbude-li stavební povolení, které bylo napadeno správní žalobou, platnosti v důsledku toho, že stavebník ve lhůtě dvou let od jeho právní moci nezahájil stavbu (§115 odst. 4 stavebního zákona z roku 2006), neodpadá tím předmět řízení o žalobě proti stavebnímu povolení.
10 As 180/2014 - 85 16. 12. 2015 A I. Pro naplnění pojmu negativní výlučné kontroly (obecně k pojmu kontrola viz §12 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže) je nezbytné kumulativní naplnění tří podmínek: 1) kontrolující soutěžitel je zároveň společníkem v kontrolovaném soutěžiteli, 2) kontrolující soutěžitel je schopen výkonem svých hlasovacích práv blokovat rozhodnutí kontrolovaného soutěžitele a 3) kontrolující soutěžitel sám není schopen svá rozhodnutí prosadit. II. Za část soutěžitele ve smyslu §14 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, je nutno považovat část soutěžitele představující relativně samostatnou hospodářskou jednotku bez ohledu na její právní status, která generuje vlastní obrat oddělitelný od obratu soutěžitele, jehož je součástí.
3 Afs 99/2015 - 26 16. 12. 2015 B Rozhodnutí o zastavení přezkumného řízení podle §123 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, z důvodu, že nebyly dány podmínky pro jeho konání, nemá vliv na původní rozhodnutí správce daně. Je-li tedy původní rozhodnutí správce daně napadeno žalobou ve správním soudnictví, nelze procesní pochybení správce daně při vydání původního rozhodnutí odstranit rozhodnutím o zastavení přezkumného řízení podle citovaného ustanovení.
2 Afs 32/2015 - 41 16. 12. 2015 B Soud nemůže zamítnout žalobní námitky směřující proti délce a průběhu postupu k odstranění pochybností (dle §89 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) pouze s poukazem na to, že byly splněny zákonné předpoklady pro zahájení tohoto postupu. K nezákonnosti postupu k odstranění pochybností může vést i jeho excesivní délka či průběh. V takovém případě je úkolem krajského soudu v mezích žalobních námitek uvážit, zda vytýkané vady postupu k odstranění pochybností mohly mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci.
4 As 223/2015 - 43 16. 12. 2015 B Obec není povinna z vlastní iniciativy informovat zájemce, kteří podali nabídku v reakci na zveřejnění záměru o prodeji pozemku dle §39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), o obsahu ostatních nabídek a umožnit jim na ně reagovat. Není však porušením zásady transparentního a účelného nakládání s majetkem obce (§38 odst. 1 zákona o obcích), pokud k žádosti některého zájemce informaci o obsahu ostatních nabídek poskytne.Jestliže zastupitelstvo schválí na základě podané nabídky prodej pozemku za cenu vyšší, než byla uvedena jako cena požadovaná ve zveřejněném záměru[§39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)], nelze dovozovat, že by schválený prodej pozemku byl z toho důvodu nezákonný pro rozpor se zveřejněným záměrem.
8 As 95/2015 - 55 16. 12. 2015 B I. Státní zemědělská a potravinářská inspekce se nemůže vyhnout dosahu norem vnitrostátního práva upravujícího podmínky pro provedení laboratorního rozboru vzorků (§11 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků) tím, že pověří provedením rozboru laboratoř sídlící v jiném státě. II. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 nebrání členským státům zavést podrobné požadavky na průběh laboratorních měření, včetně požadavku na souběžnost a opakovanost měření. III. Duplikátní vzorek pro opakované zkoušení podle §7 odst. 6 ve spojení s §11 odst. 4 vyhlášky č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, je v laboratoři potřeba připravit vždy, není-li výslovně stanoveno jinak. Není proto rozhodné, že žalobce o přípravu duplikátního vzorku nepožádal. Uvedenou povinnost je třeba odlišit od požadavku čl. 11 odst. 6 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, podle kte ...
8 Afs 131/2014 - 31 16. 12. 2015 B Plynárenské zařízení - městský plynovod s příslušenstvím (zejm. armaturami, uzávěry a odvodňovači) - bylo před účinností občanského zákoníku z roku 2012, zpravidla třeba považovat za nemovitost, a tedy předmět daně podle zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.
8 Afs 91/2015 - 32 16. 12. 2015 B Pokud k nabytí nemovitosti došlo na základě tzv. prodeje z volné ruky podle §44a odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), jednalo se o nabytí nemovitosti při exekuci podle §8 odst. 1 písm. b) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Poplatníkem daně z převodu nemovitostí byl tedy nabyvatel.
10 Afs 120/2015 - 44 16. 12. 2015 B Registrace chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, ani rozhodnutí o této registraci nejsou dlouhodobým nehmotným majetkem ve smyslu §32a odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ani ve smyslu §6 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
10 Afs 118/2015 - 36 16. 12. 2015 B Pojem „obdobný předmět plnění“ obsažený v §11 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 179/2010 Sb. a odvoditelný i ze zákonné úpravy předcházející této novelizaci, účinné od 15. 9. 2010, představuje krajní mez pro případnou změnu předmětu plnění v rámci konkrétního zadávacího řízení, jež navazuje na uzavřenou rámcovou smlouvu. Je-li změněný předmět plnění obdobný předmětu plnění uvedenému v rámcové smlouvě původně, je dále nutno zkoumat, zda změna předmětu plnění představuje podstatnou změnu v podmínkách stanovených v rámcové smlouvě, která v konkrétním zadávacím řízení vylučuje soutěž dodavatelů. Jen není-li změněný předmět plnění obdobný ve vztahu k předmětu plnění uvedenému v rámcové smlouvě nebo vylučuje-li jeho změna soutěž dodavatelů v rámci konkrétního zadávacího řízení, jde o zakázanou podstatnou změnu podmínek stanovených rámcovou smlouvou dle §89 odst. 8 a §92 odst. 5 citovaného zákona.
2 As 262/2015 - 18 16. 12. 2015 B Kasační stížnost proti usnesení krajského soudu o tom, že určitá osoba není osobou zúčastněnou na řízení (§34 odst. 4 s. ř. s.), není spojena s poplatkovou povinností.
8 Azs 144/2015 - 30 16. 12. 2015 B Princip subsidiarity žalob na ochranu před nezákonným zásahem pokynem nebo donucením správního orgánu (§82 a násl. s. ř. s.) nebyl dotčen novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb. a nadále platí i u žalob, jimiž se žalobce domáhá určení nezákonnosti zásahu.
9 As 223/2015 - 35 15. 12. 2015 A Vznikne-li spor o obsah doručené zprávy a nejedná-li se o zprávu obsahující chybný datový formát nebo počítačový program, které jsou způsobilé přivodit škodu na výpočetní technice (§64 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě), je pro vyhodnocení této zprávy podstatným její faktický obsah. Pouhé vyhodnocení sporné zprávy prostřednictvím spamového filtru jako „nevyžádané obchodní sdělení“ nepostačuje pro závěr, že se nejedná o úřední dokument, a proto se jím nebude správní orgán vůbec zabývat (§13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
5 As 87/2015 - 22 11. 12. 2015 A I. Kanalizační řád je interní předpis vlastníka kanalizace, který se stává závazným pro všechny uživatele kanalizace tím, že je schválen vodoprávním úřadem. Dojde-li proto ke stanovení hodnoty dlouhodobého srážkového úhrnu, od něhož se odvíjí cena stočného, v rámci změny kanalizačního řádu, která je schválena správním rozhodnutím, je tato hodnota závazně stanovena pro všechny uživatele kanalizace, jakož i pro provozovatele kanalizace, který je povinen provozovat kanalizaci v souladu s kanalizačním řádem dle §9 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. II. Vzhledem k tomu, že kanalizační řád ke své závaznosti vyžaduje schválení vodoprávním úřadem, je odběratel rozhodnutím o schválení změny kanalizačního řádu spočívající v závazném stanovení hodnoty dlouhodobého srážkového úhrnu přímo dotčen, neboť tato hodnota je podstatným parametrem, od něhož se odvíjí cena stočného, které je povinen platit. Z tohoto důvodu v takovém případě odběratel naplňuj ...
5 Ads 100/2015 - 37 11. 12. 2015 B Dlužník, s nímž je (také) na základě dlužnického návrhu vedeno insolvenční řízení, je do rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku osvobozen podle §11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve spojení s §229 odst. 3 písm. a) a §205 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení od soudního poplatku v řízeních ve správním soudnictví o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku.
7 Ads 182/2015 - 46 10. 12. 2015 A Oprávněné osobě náleží podle §24 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, příplatek k důchodu ve výši 15 Kč za každý měsíc služby ve smyslu §18 odst. 1 téhož zákona. Měsícem se rozumí běžný kalendářní měsíc.
1 As 158/2015 - 33 10. 12. 2015 B Pouhé podání podnětu ke kontrole dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s nímž je v případě jeho neoprávněnosti spojeno riziko hrazení nákladů kontroly, nezakládá přímé dotčení v právech dle §27 odst. 2 správního řádu z roku 2004.
7 As 204/2015 - 66 10. 12. 2015 B Zpráva o výchozí revizi energetického zařízení, prostřednictvím které žadatel prokazuje technické předpoklady energetického zařízení nově uváděného do provozu [viz §9 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích], se musí s ohledem na §5 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, vztahovat k bezpečnosti celého energetického zařízení, tj. k bezpečnosti souboru jeho jednotlivých částí.
1 Ads 252/2015 - 27 9. 12. 2015 A Účast na nemocenském pojištění podle §10 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, vzniká zaměstnanci dnem faktického započetí jeho výkonu práce, nikoli dnem formálního nástupu do práce, který je uveden v pracovní smlouvě.
4 Azs 228/2015 - 40 9. 12. 2015 B Při posuzování účelovosti manželství [zde při hodnocení toho, zda se cizinec stal rodinným příslušníkem občana EU dle §15a odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky] je nutné prokázat kumulativně jak úmysl obcházet zákon o pobytu cizinců k získání pobytového oprávnění, tak i úmysl nevést společný manželský život. Neexistence společné domácnosti je zde možnou indicií, nikoli však jednoznačnou oporou pro takový závěr. Důkazní břemeno ohledně uvedených skutečností nese správní orgán a v případě pochybností je nutno učinit závěr, že se nejedná o účelové manželství.
10 Afs 105/2015 - 44 9. 12. 2015 B Daň lze stanovit v souladu s tvrzením daňového subjektu (§144 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) jen tehdy, je-li toto tvrzení srozumitelné, vážné a vnitřně nerozporné. Neodhalil-li správce daně zjevný rozpor mezi nově vypočteným nižším základem daně ve vlastním dodatečném daňovém přiznání a údaji v jeho příloze (ze kterých byl zřejmý záměr naopak zvýšit základ daně), a doměřil daň podle tvrzení daňového subjektu, měl to napravit poté, co jej daňový subjekt na svůj omyl upozornil. Pokud při navazující daňové kontrole dospěl správce daně ke stejnému závěru jako daňový subjekt v příloze dodatečného daňového přiznání (tj. že daňový základ měl být vyšší) a doměřil mu nižší daňovou ztrátu, neměl mu zároveň stanovit penále (§37b odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků) právě s ohledem na to, že poslední známá daňová povinnost byla stanovena v důsledku omylu.
10 Afs 168/2015 - 45 3. 12. 2015 B I. Nestanoví-li zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, či obecně závazná vyhláška vydaná k jeho provedení žádná kritéria pro sankční zvýšení poplatku podle §11 odst. 3 zákona o místních poplatcích, musí správce poplatku o to důkladněji posuzovat všechny podstatné skutkové okolnosti a o to pečlivěji popsat v odůvodnění všechny úvahy, které ho vedly ke zvýšení poplatku. II. Odvolací orgán je povinen k námitce poplatníka přezkoumat i správní uvážení správce poplatku, které se projevilo v míře sankčního zvýšení (§11 odst. 3 zákona o místních poplatcích). Shledá-li, že správce poplatku zdůvodnil své správní uvážení nedostatečně, sám zhodnotí skutkové okolnosti věci a na základě toho případně změní výrok platebního výměru.
1 As 222/2015 - 71 2. 12. 2015 A Úkon Státní plavební správy o odborném šetření a stanovení příčin plavební nehody je deklaratorním správním rozhodnutím ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s., které je způsobilé plnohodnotného přezkumu v rámci správního soudnictví.
6 As 289/2014 - 59 2. 12. 2015 A Zákaz řídit motorová vozidla v době zadržení řidičského průkazu dle §118b odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, platí pro držitele řidičského oprávnění i v rámci školení bezpečné jízdy na výcvikové ploše školicího střediska. Nedodrží-li tento zákaz, nemůže ze svého protiprávního jednání čerpat výhodu odečtu bodů z registru řidičů dle §123e odst. 4 téhož zákona.
6 As 167/2015 - 37 2. 12. 2015 A I. Účel zákazu zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů v době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování (§30 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí) spočívá za prvé v obecném snížení vlivu předvolebních průzkumů na rozhodování voličů těsně před volbami, za druhé v zavedení určitého „období klidu“ pro reflexi, kdy již volič není uvedenými průzkumy ovlivňován, a za třetí v ochraně před metodologicky nesprávně uchopenými a potenciálně zkreslujícími průzkumy, kterým by se kandidující subjekty již nemohly v krátkém čase před volbami bránit. II. Ustanovení §65 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, podle něhož se jiného správního deliktu dopustí právnická osoba, která při provozování rozhlasového nebo televizního vysílání nebo při vydávání tisku v době počínající třetím dnem přede dnem voleb do zastupitelstva obce a končící ukončením hlasování zveřejní předvolební a volební průzkumy, se vztahuje i na ...
1 As 97/2015 - 164 2. 12. 2015 B Uloží-li krajský úřad dopravnímu podniku závazek zachovat dopravní služby, je povinen dopravnímu podniku vyrovnat závazkem vzniklá finanční břemena [čl. 14 odst. 4, 5 a 6 nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách]. Při výpočtu výše vyrovnání nelze zohlednit, že dopravní podnik byl povinen poskytovat totožné dopravní služby i na základě vnitrostátní licence, jejímž dobrovolným držitelem byl (§18 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě).
3 As 35/2015 - 32 2. 12. 2015 B Nepřihlédne-li správní orgán v rozhodnutí o odstranění a dodatečném povolení stavby [§88 odst. 1 písm. b) stavebního zákona z roku 1976] ke schválenému zadání změny územního plánu, která se týká území, na němž je taková stavba umístěna, nejedná se bez dalšího o vadu řízení, pro kterou by bylo namístě takové rozhodnutí správního orgánu zrušit (§76 odst. 1 a §78 odst. 1 s. ř. s.).
1 Azs 81/2015 - 42 2. 12. 2015 B I. Nezávislost překážky pro opatření si cestovního dokladu na vůli žadatele se jako podmínka pro vydání cizineckého pasu podle §113 odst. 7 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění účinném do 31. 12. 2015, uplatňovala jak ve vztahu k pasu s nosičem dat s biometrickými údaji, tak k pasu bez takového nosiče. II. Jestliže Ministerstvo vnitra v řízení o žádosti cizince o vydání cizineckého pasu zjistilo, že taková překážka existuje, ale že je dočasné povahy, mělo (podle §113 odst. 3 poslední věty zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění účinném do 31. 12. 2015) v tomto řízení vydat cizinecký pas bez nosiče dat s biometrickými údaji, nikoliv žádost zamítnout a vyzvat k podání nové žádosti o vydání cizineckého pasu ve zkrácené lhůtě.
6 As 213/2015 - 14 30. 11. 2015 A Souhlas vlastníka je tím znakem veřejně přístupné účelové komunikace (§7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), u něhož je třeba zhodnotit, zda cestu užíval blíže neurčený okruh osob (tj. veřejnost). Znak nutné komunikační potřeby se naopak zkoumá vždy ve vztahu ke konkrétním dotčeným nemovitostem, pro něž sporná cesta plní roli komunikační spojnice. Oba uvedené znaky musí být naplněny, aby bylo možno na soukromém pozemku deklarovat veřejnou cestu, avšak zkoumat je třeba každý z nich zvlášť.
2 Azs 258/2015 - 20 30. 11. 2015 B Znepřístupnění datové schránky advokáta (§11 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), který zastupuje účastníka řízení, má být pro soud varovným signálem nabádajícím k ověření, zda zastoupení účastníka řízení dotyčným advokátem i nadále trvá a může trvat.
5 Afs 72/2015 - 36 27. 11. 2015 B V rámci kontroly prováděné celními úřady za účelem odhalení padělků či napodobenin zboží požívajícího ochranné známky není zboží posuzováno podle jeho sazebního zařazení, ale podle toho, zda dovozce disponuje souhlasem majitele ochranné známky.
4 As 173/2015 - 31 27. 11. 2015 B I. Výtku dle §7a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, tj. výtku za drobné nedostatky v exekuční a další činnosti exekutora, drobné nedostatky v činnosti exekutorského kandidáta nebo exekutorského koncipienta nebo drobné poklesky v chování, lze napadnout žalobou proti rozhodnutí správního orgánu dle §65 a násl. s. ř. s. II. Na vydání výtky dle §7a zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti nelze s ohledem na specifický charakter tohoto institutu aplikovat část druhou a třetí správního řádu z roku 2004; na její vydání se vztahují toliko základní zásady činnosti správních orgánů v §2 až §8 správního řádu z roku 2004.
7 Afs 131/2015 - 32 26. 11. 2015 A I. Námitka podle §159 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014, není řádným opravným prostředkem ve smyslu §108 odst. 1 písm. a) daňového řádu. Proto je žaloba ve správním soudnictví proti exekučnímu příkazu správce daně vydanému podle §178 odst. 1 daňového řádu ve smyslu §5 s. ř. s. přípustná, i když daňový subjekt námitku proti exekučnímu příkazu správce daně před podáním správní žaloby neuplatnil. II. Správce daně není povinen daňový subjekt v exekučním příkazu podle §178 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, poučit o možnosti uplatnit proti němu námitku podle §159 daňového řádu.
10 Azs 194/2015 - 32 26. 11. 2015 B I za přímé aplikace čl. 46 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany ve vztahu k možnosti uplatňovat nové skutečnosti platí, že lze vznášet pouze takové, které žadatel o mezinárodní ochranu nemohl bez vlastního zavinění uvést již v řízení před správním orgánem.
4 Ads 190/2015 - 72 26. 11. 2015 B Úkon podle §78 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, kterým se stanoví lhůta zaměstnavateli k vrácení poskytnutého příspěvku do státního rozpočtu v návaznosti na kontrolní zjištění o jeho vyplacení neprávem, je rozhodnutím dle §67 správního řádu z roku 2004, proti kterému je přípustný opravný prostředek (odvolání). Proti rozhodnutí o odvolání lze pak podat žalobu dle §65 a násl. s. ř. s.
9 As 207/2015 - 46 26. 11. 2015 B I. Pokud soud dospěje k závěru, že jemu adresovaný návrh nemohou řešit soudy rozhodující ve správním soudnictví pro nedostatek pravomoci (§4 s. ř. s.), návrh odmítne (§46 s. ř. s.), aniž by přicházel v úvahu postup podle §7 odst. 4 nebo 5 s. ř. s. (postoupení věci z důvodu věcné nebo místní nepříslušnosti). II. K projednání spojeného návrhu podle §101a odst. 1 věty druhé s. ř. s. na zrušení opatření obecné povahy a žaloby na zrušení rozhodnutí, ve kterém bylo opatření obecné povahy užito, je místně příslušný soud, který je příslušný k řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.
2 As 53/2015 - 40 25. 11. 2015 B Tvrdí-li žadatel v řízení o určení právního vztahu podle §142 správního řádu z roku 2004, že je osobou, jež byla ve zkráceném stavebním řízení podle §117 stavebního zákona z roku 2006, ve znění účinném do 31. 12. 2012, opomenuta jako ten, kdo má právo uplatnit námitky proti provádění stavby, považuje se pro účely vydání deklaratorního rozhodnutí dle §142 správního řádu z roku 2004, zda vzniklo právo stavby, podmínka prokázání, že je takové rozhodnutí nezbytné pro uplatnění jeho práv, za splněnou.
5 Afs 77/2015 - 43 25. 11. 2015 B I. V případě, kdy je zboží předmětem více po sobě následujících dodání mezi různými osobami povinnými k dani z přidané hodnoty, které jednají jako takové, avšak předmětem pouze jediné přepravy uvnitř Společenství, musí být určení plnění, jemuž má být tato přeprava přičtena, tedy prvnímu či dalšímu dodání, provedeno s ohledem na celkové posouzení všech okolností posuzovaného případu (nikoliv jen například s ohledem na tzv. kritérium organizace přepravy) za účelem prokázání toho, které z dodání splňuje všechny podmínky, které se vážou k dodáním uvnitř Společenství (§7 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). II. Prvním pořizovatelem nemusí nutně být vždy bez dalšího osoba, která přepravu zajistila, resp. k ní dala příkaz. Není vyloučeno, aby tato přeprava byla ve prospěch kupujícího zajištěna jinou osobou, která s přepravcem uzavře přepravní smlouvu, z níž nabude práv a povinností právě tento kupující - pořizovatel (§7 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané ...
6 As 133/2015 - 53 25. 11. 2015 B Povinnost hlásit krajské veterinární správě dovoz živočišného produktu z jiného členského státu EU [§30 odst. 3 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči] se omezuje jen na situace, kdy je oznámení nezbytné pro provedení veterinární kontroly při příchodu produktu na místo určení.
6 Afs 161/2014 - 84 24. 11. 2015 A Nedošlo-li k převodu vlastnictví nemovitosti, neboť smlouva byla absolutně neplatná, ovšem přesto byla na základě tohoto neplatného převodu pravomocně vyměřena daň z převodu nemovitostí, bylo možno se domáhat obnovy řízení nejpozději ve lhůtě pro vyměření daně podle §22 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění účinném do 31. 12. 2010 ve spojení s §54 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
4 Afs 210/2014 - 57 24. 11. 2015 A Penále podle §37b zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2010, a podle §251 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, má povahu trestu; je na ně třeba aplikovat čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod a články 6 a 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.).
12 Ksz 6/2015 - 47 24. 11. 2015 B Státní zástupce se dopouští kárného provinění podle §28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, jestliže po obdržení žádosti obviněného o propuštění z vazby na svobodu v rozporu s §73b odst. 2 trestního řádu ve lhůtě pěti pracovních dnů této žádosti nevyhoví ani ji nepředloží k rozhodnutí soudci a příkaz k propuštění vydá až po uplynutí 18 dnů od doručení žádosti a v poslední den zákonné tříměsíční lhůty od právní moci rozhodnutí o vzetí do vazby uvedené v §72 odst. 1 trestního řádu.
8 As 72/2015 - 67 19. 11. 2015 A Nezákonným zásahem správního orgánu ve smyslu §82 s. ř. s. nemůže být úkon městské části při nakládání s jí svěřeným majetkem hlavního města Prahy, neboť městská část v tomto případě nemá postavení správního orgánu, ale účastníka soukromoprávního vztahu. Soud takovou žalobu proti nezákonnému zásahu odmítne podle §46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pro nedostatek pravomoci soudů rozhodujících ve správním soudnictví [§4 odst. 1 písm. c) s. ř. s.].
2 As 218/2015 - 62 19. 11. 2015 B I. Televizní relace nebo její část, v jejímž rámci provozovatel televizního vysílání nabízí divákům možnost zúčastnit se hry o cenu prostřednictvím přímé volby telefonního čísla za vyšší sazbu, je teleshoppingem ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. l) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb a §2 odst. 1 písm. r) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, tehdy, pokud představuje skutečnou nabídku služeb. II. Televizní relace, která je svou povahou teleshoppingem ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, spadá pod definici reklamy podle §1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. III. Správní orgán při hodnocení, zda jde o klamavou obchodní praktiku podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nejprve zjišťuje, zda je podřaditelná pod některé z jednání vyjmenov ...

Za rok 2015 bylo zveřejněno 390 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 8 stran,
v čase 0,000103 sekundy z toho 0,000027 sekundy NoSQL databáze.