Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2019

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
6 As 211/2017 - 88 22. 10. 2019 B I. V řízení o žalobě proti podmíněnému rozhodnutí správního orgánu soud zohlední k žalobní námitce zrušení nebo změnu podmiňujícího rozhodnutí správního orgánu, přestože ke zrušení nebo změně došlo po vydání napadeného (podmíněného) rozhodnutí správního orgánu (§75 odst. 1 s. ř. s.). II. Povolení změny stavby před dokončením zjednodušenou formou zápisem do stavebního deníku dle §118 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, představuje úkon správního orgánu dle §65 odst. 1 s. ř. s.
4 As 3/2018 - 50 22. 10. 2019 B Nejvyšší správní soud je v konkrétní věci („kasačně“) vázán právním názorem obsaženým v jeho dříve v této věci vydaném rozhodnutí, a to i v případech, kdy právní názor v dříve vydaném rozhodnutí lze považovat za judikaturní exces. Závaznost v konkrétní věci je překonána toliko odchylnou judikaturou soudů precedenčně nadřazených Nejvyššímu správnímu soudu; rozhodnutím rozšířeného senátu v téže věci ji překonat nelze.
3 Azs 201/2018 - 35 21. 10. 2019 B Vyhlásí-li krajský soud rozsudek vyvěšením na úřední desce soudu, je takto vyhlášeným rozsudkem vázán (§49 odst. 10 s. ř. s.), a nemůže následně doručit účastníkům řízení písemné vyhotovení rozsudku, které je s jeho vyhlášeným zněním v rozporu. Takový postup představuje vadu řízení, pro kterou Nejvyšší správní soud ke kasační stížnosti takový rozsudek zruší.
2 As 429/2018 - 25 18. 10. 2019 B I. Zásada neveřejnosti jednání ve správním řízení (§49 odst. 2 správního řádu) neznamená, že by úkonu nemohl být ze strany správního orgánu přítomen někdo jiný než úřední osoba (§14 odst. 1 správního řádu). Z racionálního důvodu a pro realizaci legitimního účelu se jej mohou účastnit též další osoby, jako jsou např. zapisovatelé, technický personál, stážisté, kolegové či další nestranné osoby; v jejich případě se nejedná o veřejnost. II. Vždy je třeba individuálně posuzovat, zdali je účast takových osob přiměřená, má ospravedlnitelný důvod a nežádoucím způsobem nezasahuje do provádění úkonu; tyto osoby přitom nemohou nijak zasahovat do průběhu daného úkonu.
7 Azs 374/2018 - 28 16. 10. 2019 B I. Pojem potomek občana Evropské unie uvedený v §15a odst. 1 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, zahrnuje rovněž osobu, jejíž vztah k tomuto občanovi není založen pokrevním poutem, ale osvojením. Podmínkou však je, že v důsledku osvojení vznikne mezi oběma trvalý přímý vztah rodiče a dítěte, kterým jsou dotyčné osoby spojeny. II. Jelikož na základě osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého dle §848 občanského zákoníku, nevzniká mezi osvojencem a osvojitelem z právního hlediska trvalý vztah rodiče a dítěte, nemůže být osoba, která byla tímto způsobem osvojena občany Evropské unie, považována za potomka občana Evropské unie v přímé linii ve smyslu čl. 2 bodu 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, tedy ani za potomka dle §15a odst. 1 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců.
4 Azs 249/2019 - 26 15. 10. 2019 B Za situace, kdy zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, blíže nespecifikuje způsob provádění výslechu účastníka řízení, je nutné, aby správní orgány postupovaly v jeho průběhu takovým způsobem, že nebudou vznikat pochybnosti o tom, jaké skutečnosti z výslechu plynou a jaký je skutkový stav věci.
4 As 142/2019 - 30 15. 10. 2019 B Pokud stěžovatelka v den státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu uskutečňovala prostřednictvím svých zaměstnanců prodej v prodejně s celkovou výměrou prodejní plochy větší než 200m2, porušila tak §1 odst. 1 písm. e) zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Je přitom nerozhodné, jakou výměru měla uvedeného dne jednorázově omezená prodejní plocha.
4 As 202/2019 - 87 11. 10. 2019 B Osoba z řad dotčené veřejnosti dle §3 písm. i) bod 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, se může domáhat soudního přezkumu rozhodnutí správního orgánu v řízeních navazujících na posuzování vlivů dle §9d odst. 1 citovaného zákona za stejných podmínek jako jiné osoby domáhající se ochrany svých veřejných subjektivních práv u správních soudů (pokud z citovaného zákona nevyplývá něco jiného). Zejména je i takový žalobce povinen uvést žalobní body pouze ve lhůtě pro podání žaloby dle §71 odst. 2 s. ř. s. a správní soud přezkoumává i zákonnost procesu posuzování vlivů na životní prostředí v mezích takto včas uplatněných žalobních námitek (§75 odst. 2 věta prvá s. ř. s.), nikoli z úřední povinnosti.
2 Afs 435/2017 - 49 10. 10. 2019 B I. Činnosti běžně provozované v ekonomickém životě lze z hledisek daní z příjmů fyzických osob rozdělit do tří základních skupin: V první řadě může jít o činnosti, které podle právní úpravy, kterou nelze smluvně vyloučit, nebo s ohledem na jejich povahu či podstatou lze poskytovat pouze osobou samostatně výdělečně činnou. Opakem jsou činnosti, které podle své povahy či podstaty jsou natolik závislé na tom, komu jsou poskytovány, že u nich fakticky vůbec nelze uvažovat o potenciální nezávislosti toho, kdo je poskytuje. Třetí a v praxi nejčastější skupinou jsou činnosti, které lze poskytovat jak osobou samostatně výdělečně činnou, tak formou závislé práce. II. Mezi obojetné činnosti lze řadit širokou škálu činností kombinujících požadavky na intelektuální výkon, řemeslnou (manuální) zručnost či fyzickou zdatnost nejrůznějším způsobem. III. Aby činnost obojetné povahy bylo možno považovat za poskytovanou nezávisle, je třeba, aby ten, kdo ji poskytuje, tak činil dobrovolně, na základ ...
8 Ads 301/2018 - 45 9. 10. 2019 B I. Systemizace a změna organizační struktury podle §17 a §19 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, jsou závazné podklady pro rozhodnutí ve věcech služby, které soud přezkoumá v souladu s §75 odst. 2 s. ř. s. v žalobě proti rozhodnutí ve věcech služby. II. Správním orgánem v soudním řádu správním se u jiných žalob než žalob proti rozhodnutím nebo na ochranu proti nečinnosti při vydání rozhodnutí rozumí orgán moci výkonné, orgán územního samosprávného celku, jakož i fyzická nebo právnická osoba nebo jiný orgán, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy [§4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
7 As 388/2018 - 46 9. 10. 2019 B Nepovolenými enologickými postupy jsou ty enologické postupy, které právní úprava výslovně zakazuje, případně pak ty, u nichž nebyly dodrženy podmínky, za kterých by jinak povoleny byly (resp. by jinak mohly být použity). Definice falšování produktu podle §3 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), na uvedeném vymezení nic nemění, ale toliko odlišuje míru závažnosti jednání, kterým byly povolené enologické postupy porušeny.
10 Azs 127/2019 - 32 8. 10. 2019 B Řízení ve věci žádosti o udělení mezinárodní ochrany nelze zastavit podle §25 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, pokud se žadatel dostaví k pohovoru, sdělí informace o své identitě a reaguje na dotazy, které mu správní orgán klade. Otázka věrohodnosti žadatelových tvrzení je pak předmětem věcného posouzení žádosti.
Konf 14/2019 - 14 8. 10. 2019 B Je-li předmětem smlouvy poskytnutí poštovní služby, jedná se vždy o poštovní smlouvu (§5 odst. 1 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách). Příslušný k rozhodnutí o právech a povinnostech vyplývajících z poštovní smlouvy, mají-li souvislost s reklamovanou poštovní službou, je Český telekomunikační úřad, a to včetně návrhu na náhradu škody.
Nad 171/2019 - 52 4. 10. 2019 B K řízení o žalobě proti rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů u chráněných krajinných oblastí dle §43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jakož i o žalobě proti rozhodnutí o účastenství v řízení o povolení takové výjimky, není dána výlučná místní příslušnost Krajského soudu v Ostravě podle §7 odst. 4 s. ř. s.Regionálním pracovištím Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky zákon nesvěřil samostatné rozhodovací pravomoci. K řízení o žalobě proti rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů u chráněných krajinných oblastí, které v prvním stupni vydala Agentura ochrany přírody České republiky podle §78 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je proto v souladu s §7 odst. 2 s. ř. s. místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu sídlí ústředí Agentury (Městský soud v Praze).
5 As 212/2019 - 40 27. 9. 2019 B I. Urážlivé podání podle §44 odst. 1 s. ř. s. může být učiněno i v rámci příkazu k provedení platby soudního poplatku prostřednictvím internetového bankovnictví, pokud je k němu připojena zpráva pro příjemce obsahující vulgární výrok (doprovázený výhružkou) vůči soudci. II. Při úvaze o výši pořádkové pokuty soud přihlédne k závažnosti jednání i majetkovým poměrům dotčené osoby, které není nezbytně nutné podrobně zjišťovat ani k nim provádět dokazování v rámci jednání. Bezvýhradné trvání na (ústním) jednání by ve výsledku popíralo smysl a účel pořádkové pokuty jako rychlého a operativního opatření pro zajištění hladkého a efektivního průběhu řízení, včetně jeho důstojnosti a úcty k soudu.
4 Afs 164/2019 - 63 27. 9. 2019 B V případě zaměstnávání pracovníků v rámci tzv. mezinárodního pronájmu pracovní síly (§6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) nelze pouze z důvodu formální dohody o rozdělení mzdových nákladů na zaměstnance mezi ekonomického a právního zaměstnavatele uměle dovozovat, že se u daného zaměstnance vykonávajícího jedinou činnost jedná o dva samostatné příjmy od dvou zaměstnavatelů. Nelze proto v rámci zvýšení základu daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců o částku fiktivního, tzv. povinného, pojistného na sociální zabezpečení dle §6 odst. 12 zákona o daních z příjmů uplatňovat dvojí pojistné odpovídající maximálnímu vyměřovacímu základu na tohoto zaměstnance dle §15a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
8 Afs 265/2017 - 55 26. 9. 2019 B I. Ubytovací a stravovací služby poskytované v souvislosti s ambulantní zdravotní péčí nelze považovat za služby úzce související s poskytovanou zdravotní službou podle §51 odst. 1 písm. i) a §58 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve spojení s čl. 132 odst. 1 písm. b) a písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. II. Pokud účastník vznese nové námitky až po vyhlášení rozsudku, není nutné, aby je soud v rozhodnutí vypořádával, byť by šlo o otázky, kterými se soud zabývá z moci úřední (§49 odst. 10 věta druhá s. ř. s.).
2 Afs 316/2018 - 35 26. 9. 2019 B Nalézací řízení nelze podle §117 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, obnovit, pokud je možný postup podáním dodatečného daňového přiznání.
3 As 298/2017 - 23 26. 9. 2019 B Pro provedení zápisu bodů do registru řidičů (§123b zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů) je třeba vycházet z toho, že: 1) Existence pokutového bloku (či alespoň jeho kopie) není podmínkou sine qua non pro provedení odpovídajícího bodového záznamu; 2) Při provádění záznamu lze vycházet i z oznámení o uložení pokuty, jsou-li v něm uvedeny obligatorní náležitosti vyžadované pro pokutový blok; 3) Ke zpochybnění skutečností podávajících se z oznámení o uložení pokuty (vyvolávající nutnost dalšího dokazování) nepostačí pouhé tvrzení dotčené osoby, že se toho kterého přestupku nedopustila - tato tvrzení musí být konkretizována a zásadně též podepřena odpovídajícími důkazními návrhy.
11 Kss 3/2019 - 77 23. 9. 2019 B Kárný soud neschválí dohodu o vině a kárném opatření dle §314r odst. 2 trestního řádu, pokud jedná v nepřítomnosti kárně obviněného (§314q odst. 1 trestního řádu), zejména má-li kárný soud pochybnosti o postoji kárně obviněného, resp. o jeho upřímném, vážně míněném a svobodném uznání kárného provinění.
2 As 122/2017 - 73 19. 9. 2019 B Poskytování homeopatie není poskytováním zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
5 Afs 266/2017 - 48 19. 9. 2019 B Pohledávka vzniklá státu (správci daně) podle §44 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. 3. 2019, není ani po novele insolvenčního zákona provedené s účinností od 1. 1. 2014 zákonem č. 294/2013 Sb. pohledávkou za majetkovou podstatou.
10 As 69/2019 - 48 19. 9. 2019 B Pod pojem zástavby ve smyslu §23 odst. 2 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, je třeba podřadit jakékoliv stavby, stavební úpravy či jejich soubory v jejich celku, a to včetně půdorysu a řešení vertikálních stavebnětechnických prvků (pláště budov, střechy, okna, apod.). Pod relativně široký pojem zástavba spadá i užší pojem nástavby, tj. stavby či stavebních úprav, kterými nedochází ke změně půdorysu původní stavby, ale pouze k rozšíření stávající stavby ve vertikálním směru [§2 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)].
10 Afs 81/2019 - 42 19. 9. 2019 B Delikt musí být vymezen ve výroku rozhodnutí o správním trestání tak, aby sankcionované jednání nebylo zaměnitelné s jiným jednáním, též v rozhodnutí o daňovém deliktu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
5 Azs 235/2019 - 25 18. 9. 2019 B I. Při rozhodování o žádosti o udělení mezinárodní ochrany založené na obavách z vydání do země původu za účelem trestního stíhání je nutno – z hlediska možných důvodů pro udělení azylu dle §12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a zejména pro udělení doplňkové ochrany dle §14a odst. 1 a 2 písm. a), b) a d) téhož zákona – nejprve zvážit, zda se nejedná o tzv. zájmový (politický) případ trestního stíhání. Od toho lze pak odvinout úvahy o možnosti spravedlivého procesu vedeného s dotyčnou osobou, jakož i o bezpečnosti jejího pobytu ve vězení, vč. vazby, jimž musí předcházet zhodnocení záruk poskytnutých v rámci vydávacího (extradičního) řízení. II. Praxe tzv. (diplomatických) záruk není nijak standardizována ani systemizována a při jejich hodnocení je nezbytné dbát na to, aby byla skutečně zajištěna náležitá ochrana před nebezpečím porušení principu non-refoulement. Na posouzení kvality a spolehlivosti poskytnutých záruk nelze rezignovat, a to tím spíše, pokud ve vztahu k danému státu ex ...
5 As 52/2017 - 24 16. 9. 2019 B V souladu s §68 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění účinném od 1. 7. 2010 do 31. 8. 2016 byla vysoká škola oprávněna, nikoliv však povinna stanovit ve svém studijním a zkušebním řádu možnost povolení mimořádného termínu zkoušky či přezkoušení za účelem získání zápočtu, a pokud tak neučinila, nebyla povinna o žádosti studenta o stanovení takového mimořádného (dodatečného) termínu vydávat rozhodnutí s náležitostmi dle citovaného ustanovení.
7 Azs 466/2018 - 38 11. 9. 2019 B Kurz českého jazyka pro cizince - přípravný kurz ke studiu na vysoké škole, spadající do programu celoživotního vzdělávání, nelze považovat za soustavnou přípravu na budoucí povolání formou prezenčního studia na vysoké škole dle §5 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
15 Kse 5/2018 - 135 10. 9. 2019 B Subjektivní lhůta upravená v §9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, platí i pro podání kárné žaloby ve věci soudních exekutorů.
7 As 383/2018 - 43 9. 9. 2019 B I. Pro účely stanovení ceny tepelné energie dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie, se tzv. povolenými odpisy rozumí účetní odpisy stanovené podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pouze tehdy, odpovídá-li doba odpisování dlouhodobě obvyklé použitelnosti daného majetku, tj. době, po kterou je daný majetek na základě obecné zkušenosti v daném oboru (zde v oboru teplárenství) objektivně způsobilý ke svému používání, přičemž tato zkušenost by měla být obvyklá (přítomná ve většině případů) a současně dlouhodobá. II. Jestliže cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie, v rozhodné době žádné minimální odpisové sazby neuvádělo, byl Energetický regulační úřad v řízení o uložení pokuty za správní delikt spočívající v uplatnění vyšších než povolených odpisů v ceně teplené energie povinen prokázat, že se takto uplatněné odpisy skutečně odchylovaly od výše od ...
9 Afs 103/2018 - 41 6. 9. 2019 B K prokázání nároku na odečet nezdanitelné části základu daně postačí, pokud fyzická osoba, která podává daňové přiznání samostatně, předloží správci daně dokumenty podle §38l odst. 1 č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů. Pokud i po předložení těchto důkazů správci daně vzniknou pochybnosti o oprávněnosti tohoto nároku, je na něm, aby konkrétními výhradami kvalifikovaně zpochybnil prokazované skutečnosti a uvedl, jak je možné jeho pochybnosti odstranit.
9 Azs 193/2019 - 48 4. 9. 2019 B Správní soud má povinnost aplikovat §75 odst. 1 s. ř. s. konformně s požadavky článku 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Požadavky z ní plynoucí je nutno upřednostnit, pokud by doslovná aplikace zásady přezkumu podle skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, vedla k tomu, že by soudní přezkum rozhodování o nepovolení vstupu na území nebylo možno pokládat za „účinný přezkum v rozumných intervalech“. Z toho plyne povinnost soudu zohlednit i podstatné změny, k nimž došlo po vydání přezkoumávaného správního rozhodnutí, pokud tyto změny mohly vést k tomu, že pokračování omezení osobní svobody, které bylo původně nařízeno v souladu se zákonem, se stalo nezákonným.
9 Azs 208/2019 - 28 4. 9. 2019 B Pokud Ministerstvo vnitra opatří otiskem razítka „ZRUŠENO/REVOKED“ překlenovací vízový štítek vydaný podle §47 odst. 8 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 14. 8. 2017, jde o nezákonný zásah tehdy, pokud cizinec nesplňoval podmínky fikce trvání dlouhodobého víza dle §47 odst. 4 nebo 6 tohoto zákona. Nejde naopak o nezákonný zásah, pokud tyto podmínky cizinec nesplňoval, a Ministerstvo vnitra pochybilo pouze v tom, že teprve následně po otištění razítka vydalo usnesení podle §156 odst. 2 správního řádu, kterým překlenovací vízový štítek zrušilo.
4 Ads 194/2019 - 24 30. 8. 2019 B Ustanovení §12 odst. 1 písm. f) zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, umožňuje v případě použití příspěvku na zvláštní pomůcku v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání rozhodnout o vrácení jeho poměrné části, přičemž je nutné přihlédnout k tomu, zda byl naplněn účel přiznaného příspěvku a k tomu, zda použitá zvláštní pomůcka, resp. její dílčí komponenty splňují podmínku nejnižší ekonomické náročnosti a zohlednit případný rozdíl.
2 Azs 68/2018 - 60 30. 8. 2019 B I. Právní úprava doručování (§24 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu) zajišťuje, že žadatel o azyl má po celou dobu řízení možnost přebírat zásilky buď v azylovém zařízení, nebo v jiném místě hlášeného pobytu, které si zvolí. Dočasně pak může zásilky přijímat na doručovací adrese. Uvedené adresy jsou zásadně evidenční povahy a žadatel má široký prostor pro vlastní úvahu a volbu, kde bude po dobu řízení ve věcech mezinárodní ochrany zásilky přebírat. II. K tomu, aby se o doručování zásilky dozvěděl včas, postačí, bude-li žadatel o azyl zhruba jednou za týden až deset dnů kontrolovat poštovní schránku v místě doručování. Za těchto podmínek je zcela přiměřené po něm požadovat, aby výše uvedené také činil. Nečiní-li tak a v místě, kam mu má být doručováno, nekontroluje došlou poštu, je zásadně k jeho tíži, pokud si zásilku z tohoto důvodu nevyzvedne, a uplynutím úložní doby bude zásilka doručena fikcí §24 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu).
8 As 247/2018 - 70 29. 8. 2019 B Jestliže krajský soud nerozhodne o části opatření obecné povahy napadeného jako celek, tedy nevyčerpá celý předmět řízení (návrhový petit), je jeho postup stižen vadou, která měla za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé [§103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].
8 Azs 305/2018 - 52 29. 8. 2019 B Jestliže správní orgán již dříve v řízení o uložení povinnosti opustit území [§50a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České] konstatoval, že nelze rozhodnout o správním vyhoštění cizince z důvodu nepřiměřeného dopadu takového rozhodnutí do jeho soukromého a rodinného života, nelze následně bez dalšího rozhodnout o jeho o správním vyhoštění dle §119 odst. 1 písm. b) bod 9. téhož zákona, aniž by správní orgán přesvědčivě vyložil, v čem se změnily skutkové okolnosti a z jakého důvodu již správní vyhoštění nebude mít nepřiměřený dopad do soukromého a rodinného života cizince.
9 Azs 39/2019 - 77 29. 8. 2019 B Odůvodněný strach z pronásledování z důvodu náboženství ve smyslu §12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, může být shledán i v případě příslušníka určitého náboženského společenství, který v minulosti nebyl vystaven žádnému konkrétnímu aktu pronásledování, pokud bude v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že už z důvodu jeho členství je přiměřeně pravděpodobné, že by pronásledování z tohoto důvodu byl v budoucnu vystaven. Takovou přiměřenou pravděpodobnost pronásledování lze shledat i v důsledku kriminalizace členství v daném náboženském společenství, přičemž rozhodující je zejména pravděpodobnost stíhání takové skutkové podstaty v praxi země původu žadatele o mezinárodní ochranu.
8 Azs 205/2019 - 22 29. 8. 2019 B Rozhodnutí o ustanovení právního zástupce nabývá právní moci dnem, kdy bylo doručeno jak zástupci, tak zastoupenému (viz §55 odst. 5 ve spojení s §54 odst. 5 soudního řádu správního).
8 As 57/2019 - 57 28. 8. 2019 B Přístupové údaje do datové schránky se doručují dle §10 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, do vlastních rukou. Pokud je adresát přístupových údajů držitelem datové schránky, doručují se tyto údaje do jeho datové schránky způsobem do vlastních rukou.
6 As 24/2019 - 22 28. 8. 2019 B Pokud správní orgán neoznámí své rozhodnutí tzv. vedlejšímu (nepřímému) účastníkovi řízení ve smyslu §27 odst. 2 správního řádu, náleží takové osobě poté, co se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozví, třicetidenní subjektivní odvolací lhůta omezená navíc jednoroční objektivní lhůtou (§84 odst. 1 správního řádu). Devadesátidenní subjektivní lhůta pro podání odvolání neomezená žádnou objektivní lhůtou (§84 odst. 2 ve spojení s §83 odst. 2 správního řádu) se vztahuje jen na tzv. hlavní (přímé, neopomenutelné) účastníky řízení ve smyslu §27 odst. 1, příp. ve smyslu §27 odst. 3 správního řádu.
6 Afs 87/2018 - 68 28. 8. 2019 B Splatnost daně z příjmů nastala dle §40 odst. 1 věty poslední, ve spojení s §40 odst. 3 větou první zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, kterýkoli den tříměsíční lhůty pro podání daňového přiznání po uplynutí zdaňovacího období (tj. kterýkoli den do 31. 3.) a nebyla určena pouze jediným (posledním) dnem této lhůty (tj. dnem 31. 3.).
8 Afs 282/2017 - 44 28. 8. 2019 B Mezinárodní dožádání dle zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní (do 20. 6. 2013), zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní (od 21. 6. 2013), nebo dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (od 1. 1. 2014), v případě přímých daní [§2 odst. 1 písm. a) zákona č. 253/2000 Sb. nebo §4 zákona č. 164/2013 Sb.] staví prekluzivní lhůtu ke stanovení daně i v případě, že tato lhůta započala běžet před účinností daňového řádu, tedy před 1. 1. 2011.
2 Azs 390/2018 - 46 28. 8. 2019 B I. Podmínkou pro provedení nového řízení a vydání nového rozhodnutí dle §101 písm. b) správního řádu není vážný důvod, žadatel jej proto ve své žádosti nemusí tvrdit ani prokazovat; nové rozhodnutí však nesmí vést k obcházení zákona. II. V řízení o vydání nového rozhodnutí z důvodu dle §101 písm. b) správního řádu přezkoumá správní orgán naplnění podmínek, jejichž nesplnění bylo v původním zamítavém rozhodnutí žadateli vytýkáno; jestliže nazná, že nedostatky původní žádosti byly odstraněny, musí se v novém řízení meritorně zabývat i dalšími doposud neposuzovanými podmínkami pro její vyhovění. III. Povinnost správního orgánu vyzvat účastníka řízení k odstranění vad podání ve smyslu §45 odst. 2 správního řádu se uplatní též v řízení o vydání nového rozhodnutí dle §101 správního řádu.
8 Azs 1/2019 - 27 28. 8. 2019 B Ustanovil-li v řízení o žalobě krajský soud účastníku řízení opatrovníka (§29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s §64 s. ř. s.), je takto ustanovený opatrovník oprávněn jménem účastníka řízení podat kasační stížnost a zastupovat jej i v řízení o kasační stížnosti.
1 Azs 146/2019 - 23 28. 8. 2019 B Ustanovení §124a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, neposkytuje dostatečnou zákonnou oporu pro zajištění cizince, který požádal o mezinárodní ochranu. Toto ustanovení je rozporné s požadavky unijního práva, neboť neobsahuje dostatečně konkrétní důvody, za nichž může k zajištění žadatele o mezinárodní ochranu dojít.
16 Kss 1/2019 - 56 28. 8. 2019 B I. Právní úprava kárného řízení podle zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, podle níž návrh na obnovu kárného řízení lze účinně podat pouze ve lhůtě tří let od právní moci rozhodnutí kárného senátu (§22 odst. 1 tohoto zákona), se použije na návrh kárně obviněného na obnovu řízení i v případě, že směřuje proti rozhodnutí v kárném řízení, jež bylo vydáno před účinností zákona č. 7/2002 Sb. II. Jsou-li skutkové okolnosti rozhodné pro posouzení včasnosti návrhu na obnovu jasné a zřejmé již ze spisového materiálu, který má soud k dispozici, a není-li o nich důvodných pochyb, je možno v neveřejném zasedání rozhodnout i o zamítnutí návrhu na obnovu kárného řízení pro jeho opožděnost.
2 Azs 330/2018 - 30 22. 8. 2019 B I. Důvodem pro zrušení rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince soudem nemůže být samotná skutečnost, že bylo zrušeno rozhodnutí o zajištění tohoto cizince. Zda zrušení rozhodnutí o zajištění cizince bude mít vliv na výsledek soudního přezkumu rozhodnutí o prodloužení doby trvání jeho zajištění, závisí na konkrétních okolnostech případu, zejména na důvodech, pro které je rozhodnutí o zajištění cizince zrušeno, a na tom, do jaké míry se policie v rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění zabývala otázkou, zda jsou podmínky pro zajištění cizince i nadále splněny. II. Zrušení rozhodnutí o zajištění cizince v okamžiku, kdy již nemá žádné právní účinky, jelikož stanovená doba zajištění uplynula, nezakládá povinnost policie bez dalšího cizince propustit, pokud jeho zajištění trvá na základě pravomocného rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění. Další postup závisí na konkrétních okolnostech případu, zejména na důvodech, pro které bylo rozhodnutí o zajištění zrušen ...
8 As 289/2017 - 44 22. 8. 2019 B Udělení plné moci dle §33 správního řádu z roku 2004 ve správním řízení za jiného nemůže vyvolat žádné právní účinky pro tvrzeného zmocnitele, ledaže tento tvrzený zmocnitel věděl nebo musel vědět o udělení plné moci, ale přesto správní orgán o takové skutečnosti neinformoval.
1 As 81/2019 - 50 21. 8. 2019 B Povinnost řádně zalesnit holiny uloženou v rámci nápravného opatření Českou inspekcí životního prostředí je nutno chápat v kontextu povinností vlastníka lesa vyplývajících ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a souvisejících předpisů (viz zejména §31 a §32 zákona o lesích) tak, že vlastník lesa je povinen ve stanovené lhůtě osázet holiny vhodným sadebním materiálem v odpovídajícím počtu a dostatečně zabezpečit novou výsadbu proti negativním vlivům (v posuzovaném případě působení lesní zvěře).
9 As 121/2018 - 47 15. 8. 2019 B I. Zákonná pravidla stanovená pro vyhledávání a průzkum výhradních ložisek (§4a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu) se na zvláštní zásahy do zemské kůry [§22a odst. 1 zákona č. 62/1988 a §34 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)] aplikují toliko přiměřeně, a to s ohledem na specifickou povahu a účel zvláštních zásahů do zemské kůry. II. Při rozhodování o žádosti o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (zde vytvoření hlubinného úložiště radioaktivního odpadu) nelze po správních orgánech požadovat, aby se zabývaly otázkou existence veřejných zájmů bránících následnému využití území (výstavbě úložiště). Geologický průzkum má sloužit k ověření, zda je realizace záměru v dané lokalitě vůbec možná a správní orgány posuzují pouze to, zda jiný veřejný zájem nebrání provedení samotného průzkumu.

Za rok 2019 bylo zveřejněno 190 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,092 ms (z toho 0,031 ms NoSQL).