Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2019

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
2 As 122/2017 - 73 19. 9. 2019 B Poskytování homeopatie není poskytováním zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
5 Afs 266/2017 - 48 19. 9. 2019 B Pohledávka vzniklá státu (správci daně) podle §44 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. 3. 2019, není ani po novele insolvenčního zákona provedené s účinností od 1. 1. 2014 zákonem č. 294/2013 Sb. pohledávkou za majetkovou podstatou.
10 As 69/2019 - 48 19. 9. 2019 B Pod pojem zástavby ve smyslu §23 odst. 2 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, je třeba podřadit jakékoliv stavby, stavební úpravy či jejich soubory v jejich celku, a to včetně půdorysu a řešení vertikálních stavebnětechnických prvků (pláště budov, střechy, okna, apod.). Pod relativně široký pojem zástavba spadá i užší pojem nástavby, tj. stavby či stavebních úprav, kterými nedochází ke změně půdorysu původní stavby, ale pouze k rozšíření stávající stavby ve vertikálním směru [§2 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)].
10 Afs 81/2019 - 42 19. 9. 2019 B Delikt musí být vymezen ve výroku rozhodnutí o správním trestání tak, aby sankcionované jednání nebylo zaměnitelné s jiným jednáním, též v rozhodnutí o daňovém deliktu dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
5 Azs 235/2019 - 25 18. 9. 2019 B I. Při rozhodování o žádosti o udělení mezinárodní ochrany založené na obavách z vydání do země původu za účelem trestního stíhání je nutno – z hlediska možných důvodů pro udělení azylu dle §12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a zejména pro udělení doplňkové ochrany dle §14a odst. 1 a 2 písm. a), b) a d) téhož zákona – nejprve zvážit, zda se nejedná o tzv. zájmový (politický) případ trestního stíhání. Od toho lze pak odvinout úvahy o možnosti spravedlivého procesu vedeného s dotyčnou osobou, jakož i o bezpečnosti jejího pobytu ve vězení, vč. vazby, jimž musí předcházet zhodnocení záruk poskytnutých v rámci vydávacího (extradičního) řízení. II. Praxe tzv. (diplomatických) záruk není nijak standardizována ani systemizována a při jejich hodnocení je nezbytné dbát na to, aby byla skutečně zajištěna náležitá ochrana před nebezpečím porušení principu non-refoulement. Na posouzení kvality a spolehlivosti poskytnutých záruk nelze rezignovat, a to tím spíše, pokud ve vztahu k danému státu ex ...
1 As 436/2017 - 43 17. 9. 2019 B Souhlasy vydávané stavebním úřadem, zejména podle §96, §106, §122, §127 a §128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, jsou rozhodnutími správního orgánu dle §65 odst. 1 s. ř. s.
5 As 52/2017 - 24 16. 9. 2019 B V souladu s §68 odst. 3 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění účinném od 1. 7. 2010 do 31. 8. 2016 byla vysoká škola oprávněna, nikoliv však povinna stanovit ve svém studijním a zkušebním řádu možnost povolení mimořádného termínu zkoušky či přezkoušení za účelem získání zápočtu, a pokud tak neučinila, nebyla povinna o žádosti studenta o stanovení takového mimořádného (dodatečného) termínu vydávat rozhodnutí s náležitostmi dle citovaného ustanovení.
7 As 383/2018 - 43 9. 9. 2019 B I. Pro účely stanovení ceny tepelné energie dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie, se tzv. povolenými odpisy rozumí účetní odpisy stanovené podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pouze tehdy, odpovídá-li doba odpisování dlouhodobě obvyklé použitelnosti daného majetku, tj. době, po kterou je daný majetek na základě obecné zkušenosti v daném oboru (zde v oboru teplárenství) objektivně způsobilý ke svému používání, přičemž tato zkušenost by měla být obvyklá (přítomná ve většině případů) a současně dlouhodobá. II. Jestliže cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie, v rozhodné době žádné minimální odpisové sazby neuvádělo, byl Energetický regulační úřad v řízení o uložení pokuty za správní delikt spočívající v uplatnění vyšších než povolených odpisů v ceně teplené energie povinen prokázat, že se takto uplatněné odpisy skutečně odchylovaly od výše od ...
9 Afs 103/2018 - 41 6. 9. 2019 B K prokázání nároku na odečet nezdanitelné části základu daně postačí, pokud fyzická osoba, která podává daňové přiznání samostatně, předloží správci daně dokumenty podle §38l odst. 1 č. 586/1992 Sb., zákona o daních z příjmů. Pokud i po předložení těchto důkazů správci daně vzniknou pochybnosti o oprávněnosti tohoto nároku, je na něm, aby konkrétními výhradami kvalifikovaně zpochybnil prokazované skutečnosti a uvedl, jak je možné jeho pochybnosti odstranit.
9 Azs 193/2019 - 48 4. 9. 2019 B Správní soud má povinnost aplikovat §75 odst. 1 s. ř. s. konformně s požadavky článku 5 odst. 4 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Požadavky z ní plynoucí je nutno upřednostnit, pokud by doslovná aplikace zásady přezkumu podle skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu, vedla k tomu, že by soudní přezkum rozhodování o nepovolení vstupu na území nebylo možno pokládat za „účinný přezkum v rozumných intervalech“. Z toho plyne povinnost soudu zohlednit i podstatné změny, k nimž došlo po vydání přezkoumávaného správního rozhodnutí, pokud tyto změny mohly vést k tomu, že pokračování omezení osobní svobody, které bylo původně nařízeno v souladu se zákonem, se stalo nezákonným.
9 Azs 208/2019 - 28 4. 9. 2019 B Pokud Ministerstvo vnitra opatří otiskem razítka „ZRUŠENO/REVOKED“ překlenovací vízový štítek vydaný podle §47 odst. 8 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 14. 8. 2017, jde o nezákonný zásah tehdy, pokud cizinec nesplňoval podmínky fikce trvání dlouhodobého víza dle §47 odst. 4 nebo 6 tohoto zákona. Nejde naopak o nezákonný zásah, pokud tyto podmínky cizinec nesplňoval, a Ministerstvo vnitra pochybilo pouze v tom, že teprve následně po otištění razítka vydalo usnesení podle §156 odst. 2 správního řádu, kterým překlenovací vízový štítek zrušilo.
4 Ads 194/2019 - 24 30. 8. 2019 B Ustanovení §12 odst. 1 písm. f) zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, umožňuje v případě použití příspěvku na zvláštní pomůcku v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání rozhodnout o vrácení jeho poměrné části, přičemž je nutné přihlédnout k tomu, zda byl naplněn účel přiznaného příspěvku a k tomu, zda použitá zvláštní pomůcka, resp. její dílčí komponenty splňují podmínku nejnižší ekonomické náročnosti a zohlednit případný rozdíl.
2 Azs 68/2018 - 60 30. 8. 2019 B I. Právní úprava doručování (§24 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu) zajišťuje, že žadatel o azyl má po celou dobu řízení možnost přebírat zásilky buď v azylovém zařízení, nebo v jiném místě hlášeného pobytu, které si zvolí. Dočasně pak může zásilky přijímat na doručovací adrese. Uvedené adresy jsou zásadně evidenční povahy a žadatel má široký prostor pro vlastní úvahu a volbu, kde bude po dobu řízení ve věcech mezinárodní ochrany zásilky přebírat. II. K tomu, aby se o doručování zásilky dozvěděl včas, postačí, bude-li žadatel o azyl zhruba jednou za týden až deset dnů kontrolovat poštovní schránku v místě doručování. Za těchto podmínek je zcela přiměřené po něm požadovat, aby výše uvedené také činil. Nečiní-li tak a v místě, kam mu má být doručováno, nekontroluje došlou poštu, je zásadně k jeho tíži, pokud si zásilku z tohoto důvodu nevyzvedne, a uplynutím úložní doby bude zásilka doručena fikcí §24 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu).
8 As 247/2018 - 70 29. 8. 2019 B Jestliže krajský soud nerozhodne o části opatření obecné povahy napadeného jako celek, tedy nevyčerpá celý předmět řízení (návrhový petit), je jeho postup stižen vadou, která měla za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé [§103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.].
8 Azs 305/2018 - 52 29. 8. 2019 B Jestliže správní orgán již dříve v řízení o uložení povinnosti opustit území [§50a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České] konstatoval, že nelze rozhodnout o správním vyhoštění cizince z důvodu nepřiměřeného dopadu takového rozhodnutí do jeho soukromého a rodinného života, nelze následně bez dalšího rozhodnout o jeho o správním vyhoštění dle §119 odst. 1 písm. b) bod 9. téhož zákona, aniž by správní orgán přesvědčivě vyložil, v čem se změnily skutkové okolnosti a z jakého důvodu již správní vyhoštění nebude mít nepřiměřený dopad do soukromého a rodinného života cizince.
9 Azs 39/2019 - 77 29. 8. 2019 B Odůvodněný strach z pronásledování z důvodu náboženství ve smyslu §12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, může být shledán i v případě příslušníka určitého náboženského společenství, který v minulosti nebyl vystaven žádnému konkrétnímu aktu pronásledování, pokud bude v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjištěno, že už z důvodu jeho členství je přiměřeně pravděpodobné, že by pronásledování z tohoto důvodu byl v budoucnu vystaven. Takovou přiměřenou pravděpodobnost pronásledování lze shledat i v důsledku kriminalizace členství v daném náboženském společenství, přičemž rozhodující je zejména pravděpodobnost stíhání takové skutkové podstaty v praxi země původu žadatele o mezinárodní ochranu.
8 Azs 205/2019 - 22 29. 8. 2019 B Rozhodnutí o ustanovení právního zástupce nabývá právní moci dnem, kdy bylo doručeno jak zástupci, tak zastoupenému (viz §55 odst. 5 ve spojení s §54 odst. 5 soudního řádu správního).
8 As 57/2019 - 57 28. 8. 2019 B Přístupové údaje do datové schránky se doručují dle §10 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, do vlastních rukou. Pokud je adresát přístupových údajů držitelem datové schránky, doručují se tyto údaje do jeho datové schránky způsobem do vlastních rukou.
6 As 24/2019 - 22 28. 8. 2019 B Pokud správní orgán neoznámí své rozhodnutí tzv. vedlejšímu (nepřímému) účastníkovi řízení ve smyslu §27 odst. 2 správního řádu, náleží takové osobě poté, co se o vydání rozhodnutí a řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování, dozví, třicetidenní subjektivní odvolací lhůta omezená navíc jednoroční objektivní lhůtou (§84 odst. 1 správního řádu). Devadesátidenní subjektivní lhůta pro podání odvolání neomezená žádnou objektivní lhůtou (§84 odst. 2 ve spojení s §83 odst. 2 správního řádu) se vztahuje jen na tzv. hlavní (přímé, neopomenutelné) účastníky řízení ve smyslu §27 odst. 1, příp. ve smyslu §27 odst. 3 správního řádu.
6 Afs 87/2018 - 68 28. 8. 2019 B Splatnost daně z příjmů nastala dle §40 odst. 1 věty poslední, ve spojení s §40 odst. 3 větou první zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, kterýkoli den tříměsíční lhůty pro podání daňového přiznání po uplynutí zdaňovacího období (tj. kterýkoli den do 31. 3.) a nebyla určena pouze jediným (posledním) dnem této lhůty (tj. dnem 31. 3.).
8 Afs 282/2017 - 44 28. 8. 2019 B Mezinárodní dožádání dle zákona č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní (do 20. 6. 2013), zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní (od 21. 6. 2013), nebo dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (od 1. 1. 2014), v případě přímých daní [§2 odst. 1 písm. a) zákona č. 253/2000 Sb. nebo §4 zákona č. 164/2013 Sb.] staví prekluzivní lhůtu ke stanovení daně i v případě, že tato lhůta započala běžet před účinností daňového řádu, tedy před 1. 1. 2011.
2 Azs 390/2018 - 46 28. 8. 2019 B I. Podmínkou pro provedení nového řízení a vydání nového rozhodnutí dle §101 písm. b) správního řádu není vážný důvod, žadatel jej proto ve své žádosti nemusí tvrdit ani prokazovat; nové rozhodnutí však nesmí vést k obcházení zákona. II. V řízení o vydání nového rozhodnutí z důvodu dle §101 písm. b) správního řádu přezkoumá správní orgán naplnění podmínek, jejichž nesplnění bylo v původním zamítavém rozhodnutí žadateli vytýkáno; jestliže nazná, že nedostatky původní žádosti byly odstraněny, musí se v novém řízení meritorně zabývat i dalšími doposud neposuzovanými podmínkami pro její vyhovění. III. Povinnost správního orgánu vyzvat účastníka řízení k odstranění vad podání ve smyslu §45 odst. 2 správního řádu se uplatní též v řízení o vydání nového rozhodnutí dle §101 správního řádu.
8 Azs 1/2019 - 27 28. 8. 2019 B Ustanovil-li v řízení o žalobě krajský soud účastníku řízení opatrovníka (§29 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s §64 s. ř. s.), je takto ustanovený opatrovník oprávněn jménem účastníka řízení podat kasační stížnost a zastupovat jej i v řízení o kasační stížnosti.
1 Azs 146/2019 - 23 28. 8. 2019 B Ustanovení §124a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, neposkytuje dostatečnou zákonnou oporu pro zajištění cizince, který požádal o mezinárodní ochranu. Toto ustanovení je rozporné s požadavky unijního práva, neboť neobsahuje dostatečně konkrétní důvody, za nichž může k zajištění žadatele o mezinárodní ochranu dojít.
2 Azs 330/2018 - 30 22. 8. 2019 B I. Důvodem pro zrušení rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince soudem nemůže být samotná skutečnost, že bylo zrušeno rozhodnutí o zajištění tohoto cizince. Zda zrušení rozhodnutí o zajištění cizince bude mít vliv na výsledek soudního přezkumu rozhodnutí o prodloužení doby trvání jeho zajištění, závisí na konkrétních okolnostech případu, zejména na důvodech, pro které je rozhodnutí o zajištění cizince zrušeno, a na tom, do jaké míry se policie v rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění zabývala otázkou, zda jsou podmínky pro zajištění cizince i nadále splněny. II. Zrušení rozhodnutí o zajištění cizince v okamžiku, kdy již nemá žádné právní účinky, jelikož stanovená doba zajištění uplynula, nezakládá povinnost policie bez dalšího cizince propustit, pokud jeho zajištění trvá na základě pravomocného rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění. Další postup závisí na konkrétních okolnostech případu, zejména na důvodech, pro které bylo rozhodnutí o zajištění zrušen ...
8 As 289/2017 - 44 22. 8. 2019 B Udělení plné moci dle §33 správního řádu z roku 2004 ve správním řízení za jiného nemůže vyvolat žádné právní účinky pro tvrzeného zmocnitele, ledaže tento tvrzený zmocnitel věděl nebo musel vědět o udělení plné moci, ale přesto správní orgán o takové skutečnosti neinformoval.
9 As 121/2018 - 47 15. 8. 2019 B I. Zákonná pravidla stanovená pro vyhledávání a průzkum výhradních ložisek (§4a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu) se na zvláštní zásahy do zemské kůry [§22a odst. 1 zákona č. 62/1988 a §34 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)] aplikují toliko přiměřeně, a to s ohledem na specifickou povahu a účel zvláštních zásahů do zemské kůry. II. Při rozhodování o žádosti o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (zde vytvoření hlubinného úložiště radioaktivního odpadu) nelze po správních orgánech požadovat, aby se zabývaly otázkou existence veřejných zájmů bránících následnému využití území (výstavbě úložiště). Geologický průzkum má sloužit k ověření, zda je realizace záměru v dané lokalitě vůbec možná a správní orgány posuzují pouze to, zda jiný veřejný zájem nebrání provedení samotného průzkumu.
10 As 36/2019 - 33 15. 8. 2019 B Procesní strategie spočívající v opakovaném podávání neodůvodněných odvolání kombinovaných s následným podáním komplexní žaloby je zneužitím práva, čemuž bude přizpůsoben i rozsah soudního přezkumu. Svérázným přístupem k obhajobě v přestupkovém řízení přestupci nemohou přesunout celé dokazování až na správní soudy (§75 odst. 2 věta první s. ř. s.; §52 odst. 1 s. ř. s.; §77 odst. 2 s. ř. s.; §82 odst. 2 správního řádu; §89 odst. 2 správního řádu).
8 As 296/2018 - 41 14. 8. 2019 B Udělí-li účastník správního řízení výslovnou plnou moc pro své zastupování právě a pouze konkrétní právnické osobě, která však nebyla doposud zapsána do příslušného rejstříku (tedy právně nevznikla), nevyvolávají podání učiněná takovou osobou právní následky. Na tato podání nelze nahlížet ani jako na podání učiněná statutárním orgánem jako fyzickou osoba vlastním jménem (§34 odst. 4 správního řádu).
9 Ads 434/2017 - 44 8. 8. 2019 B Zdravotní léčebná péče [§13 odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění] a poskytnutí léčivého přípravku [§13 odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění] jsou samostatné zdravotní služby, jejichž úhradu z veřejného zdravotního pojištění zákon vzájemně nepodmiňuje.
9 Azs 102/2019 - 40 8. 8. 2019 B V odůvodnění rozhodnutí o určení státu příslušného k přijetí cizince zpět dle čl. 18 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 (Dublin III) se správní orgán nemusí z úřední povinnosti výslovně vypořádat s uplatněním čl. 8 až čl. 15 téhož nařízení, pokud se aplikací těchto článků zabýval a dospěl k závěru, že se na daný případ nepoužijí, případně nejsou-li o jejich neaplikování důvodné pochybnosti.
9 As 174/2019 - 44 8. 8. 2019 B Ustanovení §2 vyhlášky č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění účinném do 31. 12. 2018, bylo v rozporu s unijním právem, neboť nijak nezohledňovalo kritéria vyjádřená v čl. 27 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.
9 As 153/2019 - 73 8. 8. 2019 B Smluvní ujednání, jímž zadavatel změní smlouvu na veřejnou zakázku uzavřenou v souladu se zadávací dokumentací s vybraným uchazečem tím způsobem, že po vybraném uchazeči nebude oprávněn požadovat smluvní pokutu nikoliv zanedbatelné výše sjednanou za prodlení s dodáním, představuje podstatnou změnu práv a povinností ze smlouvy, která by mohla za použití v původním zadávacím řízení umožnit účast jiných dodavatelů ve smyslu §82 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění do 30. 9. 2016.
6 As 65/2019 - 35 7. 8. 2019 B Dokonce i tehdy, má-li pozemkový úřad za to, že se nejedná o zemědělský majetek a na věc tak nedopadá působnost zákona o půdě, může rozhodnout, že žadatel není vlastníkem určitých nemovitostí. Tím spíše může úřad vydat kladné meritorní rozhodnutí v situaci, kdy dojde k závěru, že se naopak o zemědělský majetek jedná (§9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku). Takové rozhodnutí nelze považovat za nicotné (§76 odst. 2 soudního řádu správního), a to dokonce ani v případě, že by správní soud s věcným hodnocením pozemkového úřadu nesouhlasil. Jedná se o otázku zákonnosti takového rozhodnutí, kterou posuzuje obecný soud v řízení podle hlavy páté občanského soudního řádu.
8 As 80/2019 - 30 6. 8. 2019 B Rozhodnutí o udělení důtky ředitele školy [§31 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve spojení s §17 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky] je výchovným opatřením a nezasahuje do žádného veřejného subjektivního práva žáka či studenta.
8 Afs 250/2018 - 54 2. 8. 2019 B V řízení o návrhu na zastavení daňové exekuce dle §181 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, lze úspěšně zpochybnit vykonatelný exekuční titul, což může vést k zastavení daňové exekuce. Správce daně se nemůže odmítnout zabývat namítanými vadami exekučního titulu pouze s odkazem na zásadu oddělenosti vyměřovacího a exekučního řízení.
5 Ads 281/2018 - 35 1. 8. 2019 B Pokud byl stěžovatelův zdravotní stav, s nímž byl srozuměn, takového charakteru, že vyžaduje opakovanou lékařskou péči, jejíž potřeba nastala i během pobytu v zahraničí obdobně, jako by nastala i v případě, pokud by nevycestoval mimo Českou republiku (svůj stát pojištění), nelze poskytnutí takové péče v zahraničí považovat za péči neodkladnou ve smyslu §14 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.
10 As 355/2017 - 101 31. 7. 2019 B Při výběru a dalším zadržování kauce dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), je pro účely běhu lhůty dle §84 odst. 1 soudního řádu správního nutno rozlišit výběr kauce dle §124a odst. 1 zákona o silničním provozu jako zásah jednorázový, na straně jedné, a zadržování a nakládání s kaucí správním orgánem, který je příslušný k vedení řízení o přestupku dle §124b zákona o silničním provozu, jako zásah trvající, na straně druhé. Zatímco žalobu proti nezákonnému výběru kauce je třeba podat do dvou měsíců ode dne jejího vybrání, lhůta pro podání žaloby proti trvajícímu zásahu v podobě nezákonného zadržování kauce počíná běžet každý den znovu, dokud nezákonný zásah trvá.
1 Afs 84/2019 - 38 26. 7. 2019 B Rozhodnutí o námitkách ve věci vyrozumění o převedení přeplatku (§159 ve spojení s §154 odst. 5 daňového řádu) je rozhodnutím ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s.
9 As 155/2018 - 48 25. 7. 2019 B Advokátní koncipient nemůže vlastním jménem a na vlastní účet poskytovat právní služby ve smyslu §1 odst. 2 věty první zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a to ani se souhlasem advokáta. Takovou činnost nelze považovat za jinou výdělečnou činnost podle čl. 15 odst. 4 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky, ve znění účinném od 11. 9. 2010 do 29. 6. 2018.
1 As 127/2018 - 99 25. 7. 2019 B Zelený bonus je cenou (elektřiny). Příjem ze zeleného bonusu podle §4 odst. 7 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, tvoří spolu s tržní cenou elektřiny vyráběné z podporovaných zdrojů či s cenou vyčíslenou v rámci samospotřeby vyrobené elektřiny dle §4 odst. 16 téhož zákona konečný příjem výrobce jako protiplnění za vyrobenou elektřinu. Z ekonomického hlediska a z pohledu výrobce se tedy jedná o část celkové ceny elektřiny pro výrobce.
10 Afs 45/2019 - 55 25. 7. 2019 B Při rozhodování o žádosti o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu podle §11 zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb musí správce daně vždy přihlédnout k účelu zákona, kterým je narovnat podnikatelské prostředí bez ohledu na velikost daňového subjektu.
1 Azs 181/2018 - 29 25. 7. 2019 B Ani případné nesplnění povinnosti součinnosti účastníka řízení označit důkazy na podporu svých tvrzení (§52 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu) nezbavuje správní orgán povinnosti zjistit podstatný skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§3 správního řádu).
1 As 192/2019 - 30 25. 7. 2019 B Je-li poštovní razítko na obálce zásilky, jejímž obsahem byla kasační stížnost odesílaná stěžovatelem z věznice, nečitelné a z obálky tak není zřejmé datum, kdy zásilka byla předána k poštovní přepravě, soud si k posouzení otázky včasnosti kasační stížnosti (§106 odst. 2 soudního řádu správního) obstará tvrzení stěžovatele o dni podání zásilky k poštovní přepravě a informace o odeslané zásilce z evidence Vězeňské služby ČR (§17 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, a §24 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody).
2 As 5/2018 - 35 24. 7. 2019 B Stavební úřad může za účelem efektivního výkonu stavebního dozoru (§133 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, in fine) provést kontrolní prohlídku také tehdy, kdy je to potřebné pro plnění jeho úkolů vyplývajících ze stavebního zákona. Uvážení stavebního úřadu, kdy je potřebné kontrolní prohlídku provést, je omezeno požadavkem veřejného zájmu na kontrolní prohlídce, který je specifikován v §132 odst. 2 stavebního zákona.
6 Azs 373/2018 - 30 24. 7. 2019 B Při posuzování otázky, zda cizinec plní účel povoleného pobytu, je správní orgán rozhodující ve věcech pobytu cizinců oprávněn sám hodnotit charakter vykonávané výdělečné činnosti cizince (podnikání x závislá práce) a činit si o této otázce vlastní úsudek bez nutnosti obracet se dle §57 odst. 1 písm. a) správního řádu s podnětem k zahájení řízení na příslušný správní orgán rozhodující ve věcech zaměstnanosti.
6 Azs 28/2019 - 24 24. 7. 2019 B I. V případě ukončení přechodného pobytu cizince správní řád z roku 2004 ani zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, nestanoví žádnou lhůtu pro zahájení řízení z moci úřední. II. Jsou-li naplněny zákonné podmínky pro ukončení přechodného pobytu cizince podle §87f odst. 2 zákona č. 236/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, pak ani nadměrná prodleva správního orgánu se zahájením řízení nemůže založit dobrou víru a legitimní očekávání cizince v to, že mu pobyt na území České republiky zůstane zachován.
2 As 256/2017 - 48 23. 7. 2019 B I. Smyslem a účelem §168 odst. 2 věty druhé zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je omezením „kvalifikované“ dispozice s dokumentací stavby zabránit třetím osobám, jež nedisponují podle soukromého práva právem k ní, a nemohou tedy profitovat, zejména ekonomicky, z toho, že byla pořízena, k získání neoprávněné výhody. Jeho smyslem není ztěžovat jiným osobám obranu jejich práv. II. Pokud osoby uvedené v §168 odst. 2 stavebního zákona nebo jejich právní nástupci souhlas s pořízením dokumentace stavby neudělí, stavební úřad nemůže automaticky její pořízení odepřít. Musí posoudit, o jakou část dokumentace stavby se jedná a zda by jejím odepřením nebyla narušena spravedlivá rovnováha mezi právem žadatele na spravedlivý proces či na ochranu jeho hmotných základních práv (typicky práva vlastnit majetek podle čl. 11 Listiny) a právem pořizovatele dokumentace stavby či vlastníka stavby na vlastnictví dokumentace a na dispozici s ní. Stavební úřad posou ...
1 As 318/2018 - 41 23. 7. 2019 B Pojem provozovatele vozidla je v §2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a §2 odst. 15 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vymezen na základě evidenčního principu. Postavení provozovatele vozidla a jeho odpovědnost za správní delikt podle §125f odst. 1 zákona o silničním provozu jsou spojeny se zápisem vlastníka nebo jiné osoby v registru silničních vozidel jako provozovatele vozidla, nikoli s pouhým vlastnictvím vozidla jako takovým. Je tedy nerozhodné, kdo je vlastníkem vozidla ve smyslu předpisů soukromého práva, podstatné je, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v registru silničních vozidel.
2 As 174/2017 - 30 19. 7. 2019 B Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení státního občanství České republiky podle §22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství, je vyloučeno z přezkoumání soudem.

Za rok 2019 bylo zveřejněno 188 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,096 ms (z toho 0,031 ms NoSQL).