Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2020

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
8 Afs 23/2018 - 37 16. 1. 2020 B I. Důkazní povinnost, kterou podle §92 odst. 3 daňového řádu nese daňový subjekt, nedosahuje povinnosti prokázání tvrzených skutečností s absolutní jistotou, ale postačí prokázat dostatečnou míru pravděpodobnosti. Ta bude zpravidla naplněna, pokud bude možné z provedených důkazů učinit daný závěr bez vážných pochybností, přičemž je třeba zohlednit i čas uplynulý od doby, kdy prokazované skutečnosti nastaly. II. Nelze-li ověřit zápis provozovatele vozidla v technickém průkazu vozidla, lze pro účely určení poplatníka daně silniční podle §4 odst. 1 písm. a) zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, vyjít z údajů o provozovateli vozidla uvedených v registru vozidel.
7 As 310/2018 - 47 13. 1. 2020 B Držitel registrace referenčního léčivého přípravku není účastníkem řízení o registraci generika tohoto přípravku podle §26 a násl. zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Je však oprávněn domáhat se přezkumu takového rozhodnutí ve správním soudnictví. Lhůta k podání žaloby zpravidla počne běžet zveřejněním kódu registrovaného přípravku v informačním prostředku správního orgánu.
9 As 260/2018 - 21 13. 1. 2020 B Jestliže provozovatel vozidla označí za řidiče osobu, k níž sdělí dostatečné údaje, a věrohodně tvrdí, že dané vozidlo mohla tato osoba řídit, bude mít správní orgán zpravidla dostatek indicií k tomu, aby se pokusil nalézt pachatele přestupku. Není naplněním nezbytných kroků ke zjištění pachatele přestupku ve smyslu §125f odst. 4 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (ve znění účinném do 30. 6. 2017), pouze jediné doručení předvolání k podání vysvětlení, na něž označená osoba nereaguje, ale správní orgán musí učinit další smysluplný úkon směřující ke zjištění pachatele (např. předvedení dotčené osoby či ověření její aktuální adresy v příslušných registrech).
1 As 325/2019 - 28 9. 1. 2020 B K bezvýslednému vyčerpání prostředku ochrany před nečinností povinného subjektu ve smyslu §79 s. ř. s. dochází již v situaci, kdy nadřízený orgán na základě včasné stížnosti podle §16a odst. 1 písm. b) či c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přikáže povinnému subjektu poskytnout informaci, avšak ten ve stanovené lhůtě opět nekoná. To platí i tehdy, pokud povinný subjekt vyřídí na základě předchozího rozhodnutí nadřízeného orgánu o stížnosti pouze část žádosti a zbývající část ponechá opět bez jakékoliv reakce.

Za rok 2020 bylo zveřejněno 4 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 1 z celkem 1 stran v čase 0,045 ms (z toho 0,011 ms NoSQL).