Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2022

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
4 As 442/2021 - 30 14. 7. 2022 B Při vrácení kauce složené v rámci řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podle §115 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náležel navrhovateli sankční úrok zakotvený v §254 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném do 31. 12. 2020.
6 Ads 298/2021 - 38 13. 7. 2022 B I. Částku živobytí příjemce pobírajícího příspěvek na živobytí déle než šest měsíců tvoří pouze částka existenčního minima, ledaže příjemce naplňuje některou z podmínek (lze jej podřadit pod některou ze zákonem stanovených kategorií), na kterou se §24 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, nevztahuje. Po dosažení prvotních šesti měsíců pobírání příspěvku je pak následné naplnění příslušné podmínky v konkrétním měsíci rozhodující výhradně pro stanovení výše částky živobytí v měsíci následujícím (§10 odst. 3 téhož zákona). II. Správní orgány jsou povinny vycházet ve své rozhodovací činnosti ze skutečností známých jim z vlastních úředních evidencí (§6 odst. 2 správního řádu), ostatní rozhodné skutečnosti musí správnímu orgánu osvědčit příjemce dávky (§49 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi).
Konf 7/2022 - 14 27. 6. 2022 B Poskytování služby převzatého televizního vysílání, bez současného poskytování služby spočívající v přenosu tohoto vysílání uživatelům prostřednictvím sítí elektronických komunikací, je tzv. "službou obsahu" a není proto službou elektronických komunikací ve smyslu §2 odst. 3 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
10 As 163/2022 - 20 22. 6. 2022 B Soud zpravidla doručuje písemnost fyzické osobě, nemá-li aktivovanou datovou schránku, nejprve na adresu, která je uvedena v návrhu jako adresa pro doručení, aniž by předem ověřoval v příslušných evidencích, zda je totožná s evidenční adresou (§49 odst. 1 o. s. ř.). Až v případě, kdy vzniknou pochybnosti o tom, zda se fyzická osoba na adrese uvedené v návrhu zdržuje (např. zásilka se vrátí s dodatkem „adresát nezastižen“, či „nebylo možné zanechat výzvu“, popř. „adresát nemá na uvedené adrese domovní schránku“), začne soud ověřovat doručovací adresu, a to dotazem na příslušnou evidenci a zjistí, jakou adresu zde má fyzická osoba evidovánu [§46b písm. a) ve spojení s §49 odst. 2 o. s. ř.]. V případě, že se tato evidenční adresa liší od adresy uvedené v návrhu, pak soud nově doručuje na tuto nově zjištěnou evidenční adresu.
6 As 82/2022 - 25 15. 6. 2022 B Operátor trhu (§20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích), nemá pravomoc rozhodovat o pozastavení činnosti dodavatele energií, neboť pouze plní zákonem stanovenou informační povinnost (§12a odst. 2 téhož zákona). Rovněž nemá pravomoc přeřadit zákazníky do režimu dodavatelů poslední instance, neboť tato právní skutečnost nastává ze zákona. Autoritativně tedy nerozhoduje o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, ani jinak do jejich práv mocensky nezasahuje, není proto správním orgánem ve smyslu §4 odst. 1 s. ř. s.
7 As 418/2021 - 31 15. 6. 2022 B Rozdílná povaha vad nabídek uchazečů v nabídkovém řízení může vyvolávat i rozdílný postup zadavatele z hlediska §46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
6 Ads 133/2020 - 36 10. 6. 2022 B I. Pokud pojištěnka nesplní čekací dobu pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství podle §32 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je třeba nejprve zkoumat, zda dobu účasti na pojištění nesplnila za použití §32 odst. 3 a 4 téhož zákona [zde: úspěšným ukončením studia ve smyslu §32 odst. 4 písm. a) zákona o nemocenském pojištění]. Teprve pokud pojištěnka ani poté nesplňuje dobu účasti na pojištění, lze postupovat podle §32 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění. II. Splnění čekací doby podle §32 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, posuzují správní orgány ve smyslu §14 odst. 2 citovaného zákona v každém pojištění samostatně. Pojištěnka tedy může splnit potřebnou dobu účasti na pojištění ve smyslu §14 odst. 2 věty první a §32 odst. 2, 3 a 4 citovaného zákona ve více zaměstnáních, která vykonávala na částečný úvazek.
3 As 70/2020 - 73 7. 6. 2022 B Neurčité právní pojmy „všeobecné zvyklosti“ a „povaha výrobku“ obsažené v §13 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v souvislosti s definicí pojmu „měrná jednotka“ je s ohledem na transparentní fungování trhu a na co možná nejvyšší míru ochrany spotřebitele nutné vykládat tak, že se vztahují k určitému typu zboží, aniž by bylo možno brát ohled na jiné faktory. Identický typ zboží je proto zapotřebí označovat stejnou měrnou jednotkou bez ohledu na zvolený typ a místo prodeje.
10 Afs 469/2021 - 50 3. 6. 2022 B Pokud v daném řetězci transakcí chybí daň z přidané hodnoty ve zcela zanedbatelné výši (zde údajně jen několik málo tisíc korun), vyvolává to pochybnosti, zda lze na celý řetězec pohlížet jako na podvodný [§92 odst. 5 písm. d) daňového řádu].
8 Afs 313/2018 - 105 31. 5. 2022 B I. Odeslání vybraných výrobků podléhajících spotřební dani provozovatelem daňového skladu za použití průvodního dokladu a s poskytnutím povinné jistoty představuje dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně podle §25 odst. 1 písm. a) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění do 31. 3. 2010 [čl. 4 písm. c) směrnice Rady 92/12/EHS, o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani], přestože oprávněný příjemce z důvodu podvodného jednání třetích osob neví o tom, že mu jsou tyto výrobky odesílány, a to do okamžiku, než je tato skutečnost nebo jiná nesrovnalost či porušení předpisů zjištěna příslušnými orgány dotyčného členského státu. II. Pro zahájení dopravy vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně postačí, učiní-li odesílatel nezbytné formality týkající se vystavení průvodního dokladu podle čl. 18 odst. 1 směrnice Rady 92/12/EHS, o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků ...
2 As 97/2020 - 96 31. 5. 2022 B Ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ani z jiného právního předpisu neplyne, že by po zrušení pravomocného rozhodnutí o dodatečném povolení stavby (§129 citovaného zákona) správním soudem došlo k automatické obnově řízení o odstranění stavby, které bylo skončeno usnesením o zastavení řízení. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí o dodatečném povolení stavby, je na stavebním úřadu, aby obnovil řízení o odstranění stavby, v jehož rámci má být rozhodnuto o dodatečném povolení stavby. Možným řešením je i zahájení nového řízení o odstranění stavby.
6 As 22/2022 - 58 26. 5. 2022 B I. Rozvrhem práce mohou být porušena práva jednotlivce zastávajícího funkci soudce vyplývající z čl. 21 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, jejichž soudní ochrany se lze domáhat žalobou na ochranu před nezákonným zásahem podle §82 a násl. s. ř. s. II. Předseda soudu může rozvrhem práce nebo jeho změnou přeřadit soudce na jiný úsek téhož soudu i bez jeho souhlasu, avšak přeřazení musí sledovat legitimní cíl, nesmí mít diskriminační charakter (čl. 1 ve spojení s čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) a nesmí být vedeno úmyslem zasáhnout do nezávislého výkonu této funkce (čl. 82 odst. 1 Ústavy). Správním soudům nepřísluší nad tento rámec hodnotit vhodnost, rozumnost či efektivnost kritérií, na základě nichž byl konkrétní soudce pro přeřazení vybrán.
4 Afs 264/2018 - 85 26. 5. 2022 B Doručuje-li se do datové schránky dokument při správě daní, desetidenní časový interval podle §17 odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je nutno počítat v souladu s pravidlem podle §33 odst. 4 daňového řádu tak, že připadne-li poslední den tohoto intervalu na sobotu, neděli nebo svátek, je jeho posledním dnem nejblíže následující pracovní den.
7 Azs 391/2021 - 51 25. 5. 2022 B Při podání žádosti o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena podle §24 odst. 2 správní řádu, vždy dochází k posuzování naplnění podmínek pro prominutí zmeškání úkonu stanovených v §41 odst. 4 téhož zákona.
10 As 68/2022 - 42 25. 5. 2022 B Tichý společník není osoba zúčastněná na řízení (§34 odst. 1 s. ř. s.) v případě, kdy správní soud přezkoumává rozhodnutí, kterým finanční orgán snížil výnos z podnikání, na kterém se tichý společník podílí.
Nad 202/2020 - 59 25. 5. 2022 B Určení místní příslušnosti krajského soudu podle §7 odst. 3 s. ř. s. se vztahuje na všechny typy soudních řízení upravené v soudním řádu správním.
10 As 100/2022 - 85 23. 5. 2022 B I. Pro posouzení žádosti o udělení výjimky z emisních limitů stanovených podle závěrů o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle §14 odst. 5 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, je podstatný počáteční a konečný skutkový stav věci (plnění emisních limitů). Konečným stavem (emisním cílem) se rozumí emisní limity souladné se závěry o BAT. Správní orgán je při povolení výjimky povinen stanovit závazné podmínky, podle kterých bude v průběhu trvání výjimky kontrolovat, zda provozovatel spalovacího zařízení plní stanovený emisní cíl. II. Řízení vedené před správním orgánem není navazujícím řízení ve smyslu §9d odst. 2 věty první ve spojení s §3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud ve věci nebylo učiněno posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
5 Azs 84/2021 - 142 18. 5. 2022 B I. Při rozhodování dle §36 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, o prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území ČR, které bylo cizinci uděleno dle §43 odst. 1 ve spojení s §33 odst. 1 písm. a) téhož zákona z důvodu nepříznivé bezpečnostní situace v zemi původu, musí správní orgán posoudit na podkladě dostatečně aktuálních a adresných informací o zemi původu obdobné otázky jako v řízení o prodloužení doplňkové ochrany dle §53a odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, včetně případné možnosti vnitřního přesídlení cizince ve smyslu §2 odst. 7 téhož zákona, došlo-li od udělení daného povolení k dlouhodobému pobytu ke stabilizaci bezpečnostní situace v jiných částech země původu, než je ta, odkud cizinec pochází. II. Invaze ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu, zahájená dne 24. 2. 2022, je takovou výjimečnou skutečností, k níž ve věci prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu ...
10 As 79/2021 - 42 17. 5. 2022 B V případě, že by právní větu představovala pouhá citace zákona, není třeba právní větu vytvářet.
Nad 71/2022 - 88 17. 5. 2022 B Správním orgánem, jemuž je přičitatelné jednání v podobě identifikačních úkonů dle §65 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je příslušné krajské ředitelství Policie ČR, jehož příslušníci provedli tyto identifikační úkony. Je-li toto krajské ředitelství Policie ČR správně označeno v žalobě na ochranu proti nezákonnému zásahu, jejž žalobce spatřuje v provedení těchto identifikačních úkonů, jako žalovaný správní orgán ve smyslu §83 s. ř. s., je k řízení o této žalobě dle §7 odst. 2 s. ř. s. místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má toto krajské ředitelství Policie ČR sídlo.
8 Azs 56/2022 - 16 12. 5. 2022 B Doručení stejnopisu soudního rozhodnutí do vlastních rukou zákon výslovně předpokládá pouze u rozsudku (§54 odst. 3 s. ř. s.). Usnesení, jímž se řízení u soudu končí, tedy není třeba obligatorně do vlastních rukou doručovat. Pokud krajský soud doručí usnesení o zastavení řízení jako tzv. jinou písemnost (§50 o. s. ř.), a nikoliv do vlastních rukou (§49 o. s. ř.), doručil z hlediska způsobu doručování takové usnesení řádně.
6 As 126/2020 - 47 11. 5. 2022 B I. Souhlas společenství vlastníků dle §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2018, k žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví je udílen osobou oprávněnou jednat za společenství vlastníků. II. Je-li žadatelem o stavební povolení společenství vlastníků, není třeba, aby podle §184a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2018, současně vyznačovalo svůj souhlas se stavebním záměrem na situačním výkresu dokumentace nebo projektové dokumentace.
2 As 73/2020 - 36 6. 5. 2022 B Postačí-li z více dostupných obdobně hodnotných památkově relevantních souborů [§2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči] chránit jen některé (např. zachovat v původní podobě jednu z více podobných v úvahu připadajících železničních stanic s původním vybavením), mají to být prioritně ty, které jsou ve vlastnictví veřejnoprávních entit.
2 As 103/2020 - 19 6. 5. 2022 B Má-li být fotografie měřeného vozidla pořízená měřicím zařízením použita jako stěžejní důkazní prostředek pro identifikaci vozidla, které překročilo nejvyšší povolenou rychlost, musí z ní být možno jednoznačně ztotožnit toto vozidlo, například znakem tovární značky a podstatnou částí registrační značky či specifickými detaily vozidla. Pouze tak lze dostát požadavkům §3 správního řádu na zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.
9 As 100/2021 - 35 5. 5. 2022 B Slovní spojení „provozovatel vozidla v systému elektronického mýtného“ užité v §22i zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je třeba vykládat jako podmnožinu provozovatele vozidla, jak jej zná zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Konf 20/2021 - 7 4. 5. 2022 B I. Shledá-li soud v řízení vedeném dle části páté o. s. ř., že rozhodnutí jiného orgánu vydané ve věci, která má být soudem v tomto řízení znovu projednána, je nicotné, neboť věc spadá do pravomoci soudů v občanském soudním řízení, podá zvláštnímu senátu zřízenému dle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, návrh na rozhodnutí kompetenčního sporu podle §1 odst. 1 písm. a) tohoto zákona. II. Není v pravomoci Energetického regulačního úřadu k návrhu smluvní strany podle §17 odst. 7 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, rozhodnout o změně závazku ze smlouvy.
2 Afs 338/2018 - 50 28. 4. 2022 B Při nařízení exekuce na základě vykonatelného zajišťovacího příkazu na daň dosud nestanovenou je třeba, aby správce daně (a následně i správní soud v řízení o žalobě proti exekučnímu příkazu) zkoumal, zda u zajišťované daně neuplynula ke dni vydání exekučního příkazu lhůta pro její stanovení (§148 daňového řádu).
13 Kss 1/2022 - 79 28. 4. 2022 B I. Návrh na obnovu řízení podle §22 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, je přípustný také ve věcech způsobilosti soudce a státního zástupce k výkonu funkce. II. Absence řádného opravného prostředku (jednoinstančnost) v řízení podle zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, není důvodem pro rozšiřování důvodů obnovy řízení stanovených v přiměřeně použitém §278 odst. 1 větě první trestního řádu. I obnova řízení podle zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, je mimořádný opravný prostředek sloužící výhradně k nápravě vad ve skutkových zjištěních.
3 As 265/2020 - 29 27. 4. 2022 B Písemnost určenou dvěma účastníkům řízení, kteří jsou manžely, nelze doručit jednou společnou poštovní zásilkou, v níž je adresátem pouze jeden z manželů, ledaže by byl druhým manželem prokazatelně zmocněn k přijímání doručovaných písemností ve smyslu §50a odst. 1 o. s. ř. Účastníci řízení, kteří učinili společný návrh (žalobu), vystupují v soudním řízení správním jako samostatní účastníci, a to i když se jedná o manžele žijící ve společné domácnosti, písemnosti proto musí být doručovány každému z nich samostatně.
2 Azs 17/2022 - 60 27. 4. 2022 B S utajovanou informací, o niž se opírají rozhodovací důvody (§169m zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky), se musí seznámit všichni členové senátu, kteří ve věci rozhodují. Že tak učinili, musí přezkoumatelně vyplývat z odůvodnění rozhodnutí soudu či ze soudního spisu, neboť zesílením role soudu v těchto věcech je vyvažováno omezení procesních práv účastníka, pokud jde o jeho přístup k utajovaným skutečnostem.
8 Ads 292/2019 - 22 27. 4. 2022 B Při opakované žádosti o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby podle §27 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, je lékař orgánu nemocenského pojištění povinen zdůvodnit, proč i nadále lze očekávat nebo proč oproti předchozímu posouzení nelze očekávat, že pojištěnec v krátké době nabude pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pojištěné činnosti (§66 odst. 1 téhož zákona).
10 As 472/2021 - 47 27. 4. 2022 B Pouze způsob hodnocení přijímací zkoušky, při němž jsou účastníci řádného i náhradního termínu v témže kole posuzováni společně, je v souladu s §60 odst. 2 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
10 As 542/2021 - 99 14. 4. 2022 B I. Pokud osoba zúčastněná na řízení není žalobcem, nemůže ani rozhojňovat žalobní body, jakkoli s napadeným rozhodnutím správního orgánu rovněž nesouhlasí (§34 odst. 3 s. ř. s.). To však neplatí ve specifickém typu řízení podle §16 odst. 5 věty druhé zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kdy soud může povinnému subjektu nařídit požadované informace poskytnout. Osoba zúčastněná na řízení, která nemohla podat žalobu, neboť jí výrok napadeného rozhodnutí správního orgánu prospívá, může v takových věcech v řízení o žalobě vznášet i takové námitky, kterými nezávisle na žalobě zpochybní správnost důvodů žalobou napadeného rozhodnutí. Krajský soud v řízení podle citovaného ustanovení musí posoudit všechny otázky, které jsou ve věci mezi účastníky řízení a osobami zúčastněnými sporné. II. Pokud žadatel v minulosti využíval jím získaných informací o platech úředních osob (§8b zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) v politickém boji, posiluje to tezi, ...
5 Azs 89/2022 - 24 14. 4. 2022 B Invaze ozbrojených sil Ruské federace na Ukrajinu, zahájená dne 24. 2. 2022, je takovou výjimečnou skutečností, k níž ve věci správního vyhoštění cizince na Ukrajinu přihlédne krajský soud, příp. Nejvyšší správní soud i přesto, že nastala po vydání žalobou napadeného rozhodnutí správního orgánu, případně po vydání kasační stížností napadeného rozhodnutí krajského soudu [§75 odst. 1 a §109 odst. 5 s. ř. s. a čl. 2 a 3 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.)].
10 As 444/2021 - 44 12. 4. 2022 B I. Je-li přestupek spáchán ve formě pokračování dílem za účinnosti starého přestupkového zákona (zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích), dílem za účinnosti nového přestupkového zákona (zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich), použije se na něj v úplnosti zákon účinný v době, kdy došlo k poslednímu dílčímu útoku, tedy nový přestupkový zákon [§2 odst. 4 písm. a) a §112 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich]. II. Je-li přestupek páchán ve formě pokračování, nemá na začátek běhu promlčecí doby vliv skutečnost, že správní orgán měl o tomto páchání povědomí. I v takovém případě začíná běžet promlčecí doba až dnem následujícím po dni, kdy došlo k poslednímu dílčímu útoku [§31 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich], eventuálně okamžikem, kdy bylo zahájeno řízení doručením oznámení o zahájení řízení podezřelému z přestupku, případně ústním vyhlášením takového oznámení (§78 odst. 2 ...
4 Afs 361/2021 - 31 8. 4. 2022 B Rozhodnutí o povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně z elektřiny dle §9 odst. 1 části čtyřicáté sedmé zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, zakládá právo navrhovatele k odběru elektřiny osvobozené od této daně k použití při činnosti uvedené v žádosti o toto povolení. Po dobu platnosti tohoto povolení správce daně není oprávněn přehodnotit to, zda elektřina k této činnosti použitá je od daně osvobozena.
5 As 6/2021 - 35 8. 4. 2022 B I. Právnická osoba, která má sídlo v jiném členském státě Evropské unie, je oprávněna požádat o vydání základního povolení k provozování konkrétního druhu hazardní hry; pokud tak neučiní a po nabytí účinnosti zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, na území České republiky nadále provozuje bez povolení internetovou technickou hru, dopustí se správního deliktu (přestupku) podle §123 odst. 1 písm. b) citovaného zákona, za což jí lze uložit pokutu. II. Při určení výše pokuty podle 123 odst. 7 písm. a) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, není možné přehlížet roli internetu jako zvláštního „kanálu“ k nabízení hazardních her, který zvyšuje jejich společenská rizika. Naopak z hlediska výše pokuty nemá význam, je-li pachatelem právnická osoba usazená a licencovaná v jiném členském státě Evropské unie. Podstatné je, že tato osoba provozovala online hazard bez povolení – tudíž bez dostatečně efektivního dohledu a dodržení záruk z hlediska ochrany spotřebitelů a veřejného pořádku v ...
5 Afs 57/2021 - 31 8. 4. 2022 B I. Pojetí konkludentního vyměření daně dle §140 daňového řádu je zcela odlišné od fikce vyměření upravené v §46 odst. 4 a 5 zákona č. 338/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Podle daňového řádu se daň vyměřuje vždy platebním výměrem, který se zakládá do spisu (a to i tehdy, když se daň neodchyluje). Fikce vyměření dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, spočívala v tom, že se platební výměr nevydával a údaj o vyměření daně se provedl na formuláři daňového přiznání. Bylo možno tak učinit i zpětně, což se de facto dělo, proto obsahoval formulář daňového přiznání dva údaje: datum, kdy byl zápis učiněn a datum, k němuž se daň vyměřuje. II. „Konkludentní“ platební výměr dle daňového řádu je výsledkem vyměřovacího řízení, je vydáván v reálném čase, nelze jej následně antedatovat ani odůvodnit jeho „anulaci“ ve smyslu nálezu Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2011, sp. zn. 3244/09, č. 39/2011 Sb. ÚS. Uvedený nález, který reflektoval právní úpravu obsaženou v zákoně č. 337/1992 Sb. ...
10 As 106/2021 - 75 7. 4. 2022 B Koridor ve smyslu §2 odst. 1 písm. i) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tvoří součást závazné územně plánovací dokumentace. Jeho stanovení však bez dalšího neznamená, že stavbu s obdobným účelem nelze umístit jinde v obci, pokud to územní plán připouští.
10 Ads 400/2021 - 44 5. 4. 2022 B Dohoda o uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce (§78 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) působí ode dne jejího uzavření mezi zaměstnavatelem a úřadem práce. Nárok na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce (§78a citovaného zákona) tudíž vzniká zaměstnavateli až ode dne jejího uzavření, nikoli zpětně od začátku čtvrtletí, ve kterém byla dohoda uzavřena.
6 As 305/2021 - 37 1. 4. 2022 B Je-li řízení o přestupku zahájeno vydáním příkazu, proti kterému byl účinně podán odpor, přerušuje se promlčecí doba oznámením příkazu obviněnému [§32 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich].
1 Ads 337/2021 - 31 1. 4. 2022 B Při započtení doplatku důchodu nebo jeho části na úhradu dluhu na pojistném nebo penále [jde-li o dluh osoby samostatně výdělečně činné ve smyslu §115a odst. 1 písm. c) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 259/2017 Sb.] nelze aplikovat institut nezabavitelné částky uvedený v §278 o. s. ř.
8 Ao 1/2022 - 62 1. 4. 2022 B Soud při přezkumu mimořádného opatření vydaného podle zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, nemůže zohlednit individuální výhradu víry či svědomí navrhovatele. Soud se může zabývat pouze tím, zda není mimořádné opatření diskriminační ve vztahu k určité skupině osob ve smyslu čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého se základní práva a svobody zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, nebo tím, zda nedostatek výjimky z určité povinnosti není v rozporu s čl. 1 Listiny, podle kterého jsou lidé svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.
1 As 376/2020 - 33 1. 4. 2022 B I. Služební funkcionář je oprávněn učinit si v souladu s §180 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, úvahu o tom, kdy příslušník dosáhne věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod. II. Doba studia příslušníka bezpečnostního sboru na civilní vysoké škole, která byla obklopena výkonem funkce zařazeným v I. kategorii, se také posuzuje jako výkon funkce v této kategorii (zde: pro úvahu o splnění podmínek pro snížení věkové hranice pro vznik nároku na starobní důchod).
6 As 288/2021 - 41 1. 4. 2022 B Pro účely výpočtu koeficientu zastavěnosti pozemku či podobného regulativu stanoveného v nástrojích územního plánování je třeba chápat zastavěnou plochu jako plochu pod půdorysem jakékoli stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, bez ohledu na to, jestli má podlaží.
4 As 192/2019 - 66 30. 3. 2022 B Usnesení o určení neplatnosti doručení podle §24 odst. 2 správního řádu ve spojení s §41 odst. 6 téhož zákona není rozhodnutím ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s., tedy úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva nebo povinnosti. Ze soudního přezkumu je proto vyloučeno podle §70 písm. a) s. ř. s. Žalobu proti takovému usnesení soud jako nepřípustný návrh odmítne podle §46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
6 Ads 14/2021 - 38 30. 3. 2022 B I. V případě postupu dle dvoustranných proporcionálních smluv o sociálním zabezpečení, založených na principech koordinace, hodnotí pro účely nároku na důchodovou dávku doby pojištění získané mimo území České republiky nositel pojištění státu, podle jehož právních předpisů měla být doba pojištění získána, a to podle práva tohoto státu. II. V případě postupu dle koordinačních nařízení Evropské unie [nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení] hodnotí pro účely nároku na důchodovou dávku doby pojištění získané mimo území České republiky nositel pojištění státu, podle jehož právních předpisů měla být doba pojištění získána, a to podle práva tohoto státu.
10 Afs 179/2020 - 56 29. 3. 2022 B Organizátor propagační akce poskytuje cestovní službu [§89 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; čl. 306 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty], pokud propagační akce zahrnuje dílčí služby cestovního ruchu jako dopravu, ubytování či stravování (§1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění účinném do 28. 12. 2015), které organizátor pořídil od subdodavatelů. V takovém případě se použije zvláštní režim zdanění a organizátorovi nevznikne nárok na vrácení daně v jiném členském státě (§89 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. 12. 2021) navzdory tomu, že není běžnou cestovní kanceláří a že nemá potřebná živnostenská oprávnění.
1 Azs 36/2022 - 31 24. 3. 2022 B V situaci, kdy je dle všeobecně známých informací zřejmé, že na Ukrajině dochází k svévolnému násilí v důsledku mezinárodního ozbrojeného konfliktu, a celé území Ukrajiny tak nadále nesplňuje jedno z kritérií bezpečnosti ve smyslu §2 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a Přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany, nelze žádost o udělení mezinárodní ochrany žadatele, jehož zemí původu je Ukrajina, zamítnout jako zjevně nedůvodnou podle §16 odst. 2 zákona o azylu.
1 Afs 334/2017 - 208 23. 3. 2022 A Postavení dodavatele zboží nebo poskytovatele služeb jako plátce daně z přidané hodnoty je jednou z hmotněprávních podmínek nároku na odpočet daně z přidané hodnoty [§72 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, čl. 168 písm. a) směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty]. Dodavatel zboží nebo poskytovatel služeb nemusí být jednoznačně identifikován, pokud ze skutkových okolností s jistotou vyplývá, že postavení plátce daně z přidané hodnoty nutně měl. Důkazní břemeno o tom tíží daňový subjekt uplatňující nárok na odpočet daně z přidané hodnoty. Výjimkou je situace, kdy údaje potřebné k ověření, zda je hmotněprávní podmínka nároku na odpočet naplněna, má k dispozici správce daně.

Za rok 2022 bylo zveřejněno 104 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 3 stran,
v čase 0,000106 sekundy z toho 0,000037 sekundy NoSQL databáze.