Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2015

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
64/2015 Sb.m.s. 23. 12. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2016 – 2019
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:064.2015
63/2015 Sb.m.s. 16. 12. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o vzájemném udělování vícevstupových víz držitelům diplomatických pasů ke krátkodobým oficiálním návštěvám
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:063.2015
62/2015 Sb.m.s. 16. 12. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o zavedení zjednodušené vízové praxe pro cestující za účelem obchodu, na základě rovného a recipročního přístupu
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:062.2015
61/2015 Sb.m.s. 7. 12. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Visegrádském patentovém institutu
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:061.2015
60/2015 Sb.m.s. 2. 12. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, vyhlášené pod č. 90/2013 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:060.2015
59/2015 Sb.m.s. 2. 12. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, obchodu a podnikání Albánské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:059.2015
58/2015 Sb.m.s. 2. 12. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:058.2015
57/2015 Sb.m.s. 2. 12. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o správě nedoplatků mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou upravující postupy pro platby a náhrady podle Smlouvy o poskytnutí záruky týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka ve prospěch investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a územích
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:057.2015
56/2015 Sb.m.s. 2. 12. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o poskytnutí záruky mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka ve prospěch investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a územích
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:056.2015
55/2015 Sb.m.s. 30. 11. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 49/2015 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:055.2015
54/2015 Sb.m.s. 30. 11. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:054.2015
53/2015 Sb.m.s. 30. 11. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu z roku 1997 pozměňujícího Mezinárodní úmluvu o zamezení znečištění z lodí z roku 1973
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:053.2015
52/2015 Sb.m.s. 30. 11. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí (MARPOL) a k Protokolu z roku 1978 týkajícího se Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:052.2015
51/2015 Sb.m.s. 14. 10. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:051.2015
50/2015 Sb.m.s. 23. 9. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o letecké dopravě
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:050.2015
49/2015 Sb.m.s. 23. 9. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:049.2015
48/2015 Sb.m.s. 9. 9. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:048.2015
47/2015 Sb.m.s. 20. 8. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:047.2015
46/2015 Sb.m.s. 21. 8. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Manilských změn přílohy Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:046.2015
45/2015 Sb.m.s. 21. 8. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:045.2015
44/2015 Sb.m.s. 10. 8. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady Mezinárodní finanční korporace č. 256
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:044.2015
43/2015 Sb.m.s. 10. 8. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny článku 1 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:043.2015
42/2015 Sb.m.s. 21. 7. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Osmého dodatkového protokolu k Ústavě světové poštovní unie, Prvního dodatkového protokolu ke Generálnímu řádu Světové poštovní unie, Světové poštovní úmluvě a Ujednání o poštovních peněžních službách
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:042.2015
41/2015 Sb.m.s. 17. 7. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:041.2015
40/2015 Sb.m.s. 17. 7. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:040.2015
39/2015 Sb.m.s. 3. 7. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:039.2015
38/2015 Sb.m.s. 19. 6. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o zrušení vízové povinnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:038.2015
37/2015 Sb.m.s. 19. 6. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 49ter, 76, 90 a Sazebníku poplatků prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:037.2015
36/2015 Sb.m.s. 10. 6. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o obchodu se zbraněmi
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:036.2015
35/2015 Sb.m.s. 22. 5. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:035.2015
34/2015 Sb.m.s. 18. 5. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:034.2015
33/2015 Sb.m.s. 7. 5. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:033.2015
32/2015 Sb.m.s. 7. 5. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě Světové meteorologické organizace, přijaté ve Washingtonu dne 11. října 1947
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:032.2015
31/2015 Sb.m.s. 6. 5. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:031.2015
30/2015 Sb.m.s. 28. 4. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrad České republiky k Evropské úmluvě o vydávání, Evropské úmluvě o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli a Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:030.2015
29/2015 Sb.m.s. 28. 4. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 2 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:029.2015
28/2015 Sb.m.s. 14. 4. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o korekturách anglického autentického znění Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:028.2015
27/2015 Sb.m.s. 14. 4. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:027.2015
26/2015 Sb.m.s. 14. 4. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 12/2014 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:026.2015
25/2015 Sb.m.s. 14. 4. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:025.2015
24/2015 Sb.m.s. 31. 3. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. října 2014 pozměňující pravidla 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133 a 134 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/14)
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:024.2015
23/2015 Sb.m.s. 27. 3. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:023.2015
22/2015 Sb.m.s. 10. 3. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2013, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:022.2015
21/2015 Sb.m.s. 10. 3. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:021.2015
20/2015 Sb.m.s. 10. 3. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:020.2015
19/2015 Sb.m.s. 31. 3. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:019.2015
18/2015 Sb.m.s. 3. 3. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:018.2015
17/2015 Sb.m.s. 3. 3. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:017.2015
16/2015 Sb.m.s. 26. 2. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2015 – 2018 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:016.2015
15/2015 Sb.m.s. 18. 2. 2015 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
PDF
ECLI:CZ:SM:2015:015.2015

V roce 2015 bylo publikováno 64 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0,171 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).