Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28.01.2004, sp. zn. 1 Ans 2/2003 [ usnesení / výz-A ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NSS:2004:1.ANS.2.2003

Zdroj dat je dostupný na http://www.nssoud.cz

[ č. 762 ] Řízení před soudem: dočasná povaha předběžného opatření

Právní věta Rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je rozhodnutím dočasným, neboť má pouze omezené trvání. Kasační stížnost směřující proti rozhodnutí, jímž byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření, je podle §104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. nepřípustná.

ECLI:CZ:NSS:2004:1.ANS.2.2003
sp. zn. 1 Ans 2/2003 – 35 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Michala Mazance v právní věci žalobce S. M., proti žalovanému Magistrátu města Opavy, Horní nám. 69, 746 01 Opava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 12. 2003, čj. 22 Ca 422/2003-23, takto: I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Odůvodnění: Dne 10. 11. 2003 byl Krajskému soudu v Ostravě doručen návrh na zahájení řízení, jímž se žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti Magistrátu města Opavy ve věci opravy zápisu v matriční knize podle zákona č. 301/2000 Sb. Žalobce žádal rovněž o vydání předběžného opatření, kterým by žalovanému správnímu orgánu bylo uloženo neprodlené vydání rozhodnutí ve věci. Krajský soud žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku. Ten svým podáním ze dne 18. 11. 2003 požádal o osvobození od soudních poplatků. Následně též doložil potvrzení o svých osobních, majetkových a výdělkových poměrech a soud mu usnesením ze dne 4. 12. 2003 osvobození přiznal. Usnesením z téhož dne, vydaným pod čj. 22 Ca 422/2003-23, zamítl Krajský soud v Ostravě žalobcův návrh na vydání předběžného opatření. V odůvodnění uvedl, že žalobce neprokázal ani neosvědčil, že by bylo potřeba zatímně upravit poměry účastníků pro hrozící újmu, jak to požaduje ustanovení §38 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jens. ř. s.“). Dále uvedl, že předběžné opatření nemůže být zásadně vydáno, jestliže by jeho obsah byl totožný s rozhodnutím ve věci samé. Krajský soud žalobce poučil, že proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky. Žalobce (dále jen „stěžovatel“) přesto brojí proti tomuto usnesení kasační stížností, v níž se dovolává důvodů kasace podle ustanovení §103 odst. 1 písm. a), b), c) a d) s. ř. s. Navrhl, aby napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo zrušeno a aby Magistrátu města Opavy bylo uloženo vydat rozhodnutí ve shora uvedené věci. Požádal též o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Kasační stížnost je nepřípustná a Nejvyšší správní soud ji jako takovou odmítl. Důvody nepřípustnosti kasační stížnosti jsou upraveny v ustanovení §104 s. ř. s. Podle odst. 3 písm. c) tohoto ustanovení je nepřípustná kasační stížnost proti rozhodnutí, které je podle své povahy dočasné. Rozhodnutí o předběžném opatření je rozhodnutím, které slouží k zatímní (tj. přechodné) úpravě poměrů účastníků (§38 odst. 1 s. ř. s.), a to do doby, než se změní poměry nebo než bude pravomocně rozhodnuto o věci samé. Předběžné opatření zaniká nejpozději dnem, kdy se rozhodnutí soudu, jímž se řízení končí, stalo vykonatelným (§38 odst. 4 s. ř. s.). Rozhodnutí o předběžném opatření je tedy rozhodnutím dočasným, neboť předběžné opatření má pouze omezené trvání: není-li zrušeno soudem, zaniká z moci zákona. Dočasnou povahu má i rozhodnutí, jímž byl – jako v případě stěžovatele – návrh na vydání předběžného opatření zamítnut. Zamítavé rozhodnutí totiž nijak nepředjímá postup soudu při rozhodování o věci samé; Krajský soud v Ostravě bude pokračovat v řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu, jíž se stěžovatel domáhal ve své žalobě. Nejvyšší správní soud kasační stížnost ze shora uvedených důvodů odmítl podle §46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s §120 s. ř. s. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení §60 odst. 3 ve spojení s §120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně dne 28. 1. 2004 JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Název judikátu:[ č. 762 ] Řízení před soudem: dočasná povaha předběžného opatření
Právní věta:Rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je rozhodnutím dočasným, neboť má pouze omezené trvání. Kasační stížnost směřující proti rozhodnutí, jímž byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření, je podle §104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. nepřípustná.
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí / napadení:28.01.2004
Číslo jednací:1 Ans 2/2003
Forma /
Způsob rozhodnutí:
Usnesení
odmítnuto
Účastníci řízení:Magistrát města Opavy
Prejudikatura:5 As 52/2004
Kategorie rozhodnutí:A
ECLI pro jurilogie.cz:ECLI:CZ:NSS:2004:1.ANS.2.2003
Staženo pro jurilogie.cz:2017-10-01