Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2019

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
52/2019 Sb.m.s.
(méně než 10 dnů)
12. 11. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím Střed Spojených států o přidělování styčných důstojníků
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:052.2019
51/2019 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
29. 10. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. března 2019 pozměňující pravidlo 126 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/19)
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:051.2019
50/2019 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
29. 10. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:050.2019
49/2019 Sb.m.s.
(méně než 30 dnů)
29. 10. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:049.2019
48/2019 Sb.m.s.
(méně než 60 dnů)
1. 10. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o používání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení ze 14. března 2018
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:048.2019
47/2019 Sb.m.s.
(méně než 60 dnů)
1. 10. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:047.2019
46/2019 Sb.m.s.
(méně než 60 dnů)
24. 9. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:046.2019
45/2019 Sb.m.s.
(méně než 60 dnů)
24. 9. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:045.2019
44/2019 Sb.m.s. 5. 9. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi členskými státy Evropské unie o statusu vojenského a civilního personálu vyslaného k institucím Evropské unie, o statusu velitelství a ozbrojených sil, které mohou být poskytnuty Evropské unii v souvislosti s přípravou a plněním úkolů uvedených v článku 17 (2) Smlouvy o Evropské unii, včetně cvičení, a o statusu vojenského a civilního personálu členských států poskytnutého Evropské unii k působení v této souvislosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:044.2019
43/2019 Sb.m.s. 30. 8. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství (revidované) z roku 1952
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:043.2019
42/2019 Sb.m.s. 22. 8. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:042.2019
41/2019 Sb.m.s. 22. 8. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:041.2019
40/2019 Sb.m.s. 22. 8. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:040.2019
39/2019 Sb.m.s. 8. 8. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:039.2019
38/2019 Sb.m.s. 8. 8. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:038.2019
37/2019 Sb.m.s. 19. 7. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:037.2019
36/2019 Sb.m.s. 11. 7. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 – Mezinárodní standard)
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:036.2019
35/2019 Sb.m.s. 11. 7. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:035.2019
34/2019 Sb.m.s. 27. 6. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna pravidla prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:034.2019
33/2019 Sb.m.s. 27. 6. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:033.2019
32/2019 Sb.m.s. 27. 6. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:032.2019
31/2019 Sb.m.s. 18. 6. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:031.2019
30/2019 Sb.m.s. 18. 6. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o sukcesi České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:030.2019
29/2019 Sb.m.s. 13. 6. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska o spolupráci v oblasti školství a vědy
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:029.2019
28/2019 Sb.m.s. 13. 6. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:028.2019
27/2019 Sb.m.s. 13. 6. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle jednotlivých zemí
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:027.2019
26/2019 Sb.m.s. 13. 6. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:026.2019
25/2019 Sb.m.s. 13. 6. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o úpravách Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:025.2019
24/2019 Sb.m.s. 13. 6. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:024.2019
23/2019 Sb.m.s. 13. 6. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:023.2019
22/2019 Sb.m.s. 13. 6. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:022.2019
21/2019 Sb.m.s. 24. 5. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatých vŽenevě dne 5. května 2017
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:021.2019
20/2019 Sb.m.s. 16. 5. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:020.2019
19/2019 Sb.m.s. 16. 5. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO) o Programu stáží v ESO financovaných MŠMT
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:019.2019
18/2019 Sb.m.s. 24. 4. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:018.2019
17/2019 Sb.m.s. 24. 4. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:017.2019
16/2019 Sb.m.s. 16. 4. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951, revidované na 20. zasedání konference FAO v listopadu 1979 a na 29. zasedání konference FAO v listopadu 1997
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:016.2019
15/2019 Sb.m.s. 9. 4. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:015.2019
14/2019 Sb.m.s. 9. 4. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:014.2019
13/2019 Sb.m.s. 21. 3. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:013.2019
12/2019 Sb.m.s. 21. 3. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:012.2019
11/2019 Sb.m.s. 7. 3. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:011.2019
10/2019 Sb.m.s. 28. 2. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy TIR
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:010.2019
9/2019 Sb.m.s. 28. 2. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:009.2019
8/2019 Sb.m.s. 15. 2. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:008.2019
7/2019 Sb.m.s. 15. 2. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:007.2019
6/2019 Sb.m.s. 29. 1. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:006.2019
5/2019 Sb.m.s. 29. 1. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:005.2019
4/2019 Sb.m.s. 24. 1. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2019
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:004.2019
3/2019 Sb.m.s. 24. 1. 2019 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016
PDF
ECLI:CZ:SM:2019:003.2019

V roce 2019 bylo publikováno 52 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0,166 ms (z toho 0,030 ms NoSQL).