Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2023

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
47/2023 Sb.m.s. 12. 12. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o aplikaci ustanovení článku 9 odst. 4 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:047.2023
46/2023 Sb.m.s. 7. 12. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Andorrským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:046.2023
45/2023 Sb.m.s. 7. 12. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení (The Organisation for Joint Armament Cooperation) (Organisation Conjointe de Coopération en matiere ďArmement – OCCAR) o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:045.2023
44/2023 Sb.m.s. 7. 12. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem školství a vědy Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:044.2023
43/2023 Sb.m.s. 7. 12. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Saským státním ministerstvem kultu o pokračování spolupráce při realizaci společného dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Fridricha Schillera v Pirně
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:043.2023
42/2023 Sb.m.s. 4. 12. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o vojensko-technické spolupráci
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:042.2023
41/2023 Sb.m.s. 4. 12. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:041.2023
40/2023 Sb.m.s. 31. 10. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2023 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:040.2023
39/2023 Sb.m.s. 11. 10. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:039.2023
38/2023 Sb.m.s. 6. 10. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:038.2023
37/2023 Sb.m.s. 29. 9. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o výslovném ukončení platnosti Dohody o vývozu morfia a podobných drog ze Spojeného království do Československé republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:037.2023
36/2023 Sb.m.s. 29. 9. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění čl. 5 až 22 a čl. 24 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:036.2023
35/2023 Sb.m.s. 22. 8. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 73/2013 Sb. m. s., kterým byly vyhlášeny změny Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z rezoluce Sborů guvernérů IBRD č. 596
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:035.2023
34/2023 Sb.m.s. 22. 8. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 72/2013 Sb. m. s., kterým byly vyhlášeny změny Dohody zřizující Mnohostrannou agenturu pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:034.2023
33/2023 Sb.m.s. 22. 8. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě českého autentického znění článku 35 Konzulární úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:033.2023
32/2023 Sb.m.s. 22. 8. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2023 - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:032.2023
31/2023 Sb.m.s. 11. 8. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o ukončení platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemném poskytnutí pozemků pro výstavbu technických středisek na pomoc službám pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě a o podmínkách výstavby těchto středisek ze dne 14. listopadu 1980 a Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při dalším zlepšení obchodně technických služeb pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě z 5. června 1974, podepsaného dne 4. března 1991
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:031.2023
30/2023 Sb.m.s. 1. 8. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:030.2023
29/2023 Sb.m.s. 28. 7. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:029.2023
28/2023 Sb.m.s. 28. 7. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:028.2023
27/2023 Sb.m.s. 28. 7. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Druhého švýcarského příspěvku vybraným členským státům Evropské unie na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci Evropské unie
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:027.2023
26/2023 Sb.m.s. 28. 7. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje úprava počtu vízových úřadů, na nichž mohou žadatelé z Nového Zélandu požádat o vízum podle Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:026.2023
25/2023 Sb.m.s. 28. 7. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní republikou o dvoustranné spolupráci v oblasti obrany
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:025.2023
24/2023 Sb.m.s. 12. 7. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:024.2023
23/2023 Sb.m.s. 15. 6. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Dohody o mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů č. 273
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:023.2023
22/2023 Sb.m.s. 19. 5. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o opravách vrtulníků provozovaných Ministerstvem obrany Republiky Severní Makedonie
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:022.2023
21/2023 Sb.m.s. 19. 5. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Společným štábem o přidělování styčných důstojníků Ministerstva obrany České republiky ke Společnému štábu
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:021.2023
20/2023 Sb.m.s. 19. 5. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:020.2023
19/2023 Sb.m.s. 21. 4. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 22/2001 Sb. m. s., o sjednání Mezinárodní úmluvy o vzájemné správní pomoci při předcházení, šetření a potlačování celních deliktů
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:019.2023
18/2023 Sb.m.s. 14. 4. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Smlouva o energetické chartě a které nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 372/1999 Sb.
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:018.2023
17/2023 Sb.m.s. 11. 4. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Hostitelské dohodě týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou České republiky a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém (GNSS)
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:017.2023
16/2023 Sb.m.s. 11. 4. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o letecké dopravě
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:016.2023
15/2023 Sb.m.s. 11. 4. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:015.2023
14/2023 Sb.m.s. 30. 3. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:014.2023
13/2023 Sb.m.s. 3. 3. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:013.2023
12/2023 Sb.m.s. 3. 3. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:012.2023
11/2023 Sb.m.s. 3. 3. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:011.2023
10/2023 Sb.m.s. 3. 3. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:010.2023
9/2023 Sb.m.s. 3. 3. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2023 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:009.2023
8/2023 Sb.m.s. 3. 3. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Korejskou republikou o leteckých službách
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:008.2023
7/2023 Sb.m.s. 31. 1. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:007.2023
6/2023 Sb.m.s. 23. 1. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:006.2023
5/2023 Sb.m.s. 11. 1. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou, zastupovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a Španělským královstvím, zastupovaným Ministerstvem školství a odborného vzdělávání, o fungování a činnosti česko-španělských bilingvních tříd na gymnáziích v České republice
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:005.2023
4/2023 Sb.m.s. 5. 1. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury a mládeže mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:004.2023
3/2023 Sb.m.s. 5. 1. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:003.2023
2/2023 Sb.m.s. 5. 1. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:002.2023
1/2023 Sb.m.s. 5. 1. 2023 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a sdělovacích prostředků Chorvatské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2023:001.2023

V roce 2023 bylo publikováno 47 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 1 stran v čase 1,050 ms (z toho 0,919 ms NoSQL - scan 10455 záznamů).