Sbírka zákonů
ročník 2019

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
235/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
12. 9. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:235.2019
234/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
12. 9. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:234.2019
233/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
12. 9. 2019 Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:233.2019
232/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 9. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/18 ve věci návrhu na zrušení §11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:232.2019
231/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 9. 2019 Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:231.2019
230/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 9. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:230.2019
229/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 9. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:229.2019
228/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 9. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:228.2019
227/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 9. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:227.2019
226/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 9. 2019 Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:226.2019
225/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 9. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení §23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:225.2019
224/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 9. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení §148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:224.2019
223/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 9. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části §410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:223.2019
222/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 8. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:222.2019
221/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 8. 2019 Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:221.2019
220/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 8. 2019 Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:220.2019
219/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 8. 2019 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:219.2019
218/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 8. 2019 Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:218.2019
217/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 8. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:217.2019
216/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 8. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:216.2019
215/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 8. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:215.2019
214/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 8. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:214.2019
213/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 8. 2019 Vyhláška o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:213.2019
212/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 8. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 2.července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení §26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:212.2019
211/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
22. 8. 2019 Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:211.2019
210/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
22. 8. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:210.2019
209/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
22. 8. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:209.2019
208/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
22. 8. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:208.2019
207/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
22. 8. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:207.2019
206/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
22. 8. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:206.2019
205/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
22. 8. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:205.2019
204/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
22. 8. 2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:204.2019
203/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 8. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:203.2019
202/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 8. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:202.2019
201/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 8. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:201.2019
200/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 8. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:200.2019
199/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 8. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:199.2019
198/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
8. 8. 2019 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:198.2019
197/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
8. 8. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:197.2019
196/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
8. 8. 2019 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:196.2019
195/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
8. 8. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:195.2019
194/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
8. 8. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:194.2019
193/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
8. 8. 2019 Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:193.2019
192/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
8. 8. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:192.2019
191/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
8. 8. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:191.2019
190/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
8. 8. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:190.2019
189/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
31. 7. 2019 Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:189.2019
188/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
31. 7. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:188.2019
187/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
25. 7. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:187.2019
186/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
25. 7. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti §10 odst. 4. písm. b) zákonač. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:186.2019

V roce 2019 bylo publikováno 235 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 5 stran v čase 0,218 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).