Sbírka zákonů
ročník 2021

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
56/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
11. 2. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:056.2021
55/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 2. 2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:055.2021
54/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 2. 2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně- klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:054.2021
53/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 2. 2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:053.2021
52/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 2. 2021 Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:052.2021
51/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 2. 2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:051.2021
50/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
12. 2. 2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:050.2021
49/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
10. 2. 2021 Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:049.2021
48/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
8. 2. 2021 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:048.2021
47/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 2. 2021 Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části §63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:047.2021
46/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 2. 2021 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:046.2021
45/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 2. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:045.2021
44/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 2. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:044.2021
43/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 2. 2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:043.2021
42/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 2. 2021 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2024, 0,00 %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:042.2021
41/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
5. 2. 2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:041.2021
40/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
1. 2. 2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:040.2021
39/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 2. 2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:039.2021
38/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 2. 2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:038.2021
37/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 2. 2021 Zákon o evidenci skutečných majitelů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:037.2021
36/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 2. 2021 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:036.2021
35/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 2. 2021 Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:035.2021
34/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
3. 2. 2021 Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:034.2021
33/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
28. 1. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:033.2021
32/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
28. 1. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:032.2021
31/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
28. 1. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:031.2021
30/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
1. 2. 2021 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:030.2021
29/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
1. 2. 2021 Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:029.2021
28/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 1. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:028.2021
27/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 1. 2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:027.2021
26/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 1. 2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:026.2021
25/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 1. 2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:025.2021
24/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 1. 2021 Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:024.2021
23/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 1. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:023.2021
22/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 1. 2021 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:022.2021
21/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 1. 2021 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:021.2021
20/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
20. 1. 2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:020.2021
19/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
20. 1. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:019.2021
18/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
20. 1. 2021 Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:018.2021
17/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 1. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:017.2021
16/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 1. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:016.2021
15/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 1. 2021 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:015.2021
14/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 1. 2021 Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:014.2021
13/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 1. 2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:013.2021
12/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
11. 1. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:012.2021
11/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
7. 1. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:011.2021
10/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
7. 1. 2021 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:010.2021
9/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
7. 1. 2021 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:009.2021
8/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 1. 2021 Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:008.2021
7/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 1. 2021 Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení §72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., §47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a §53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:007.2021

V roce 2021 bylo publikováno 56 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0,248 ms (z toho 0,034 ms NoSQL).