Sbírka zákonů
ročník 2020

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
309/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
1. 7. 2020 Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:309.2020
308/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
1. 7. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:308.2020
307/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
1. 7. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:307.2020
306/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2020 Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:306.2020
305/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2020 Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:305.2020
304/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:304.2020
303/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:303.2020
302/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:302.2020
301/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2020 Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:301.2020
300/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2020 Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:300.2020
299/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2020 Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:299.2020
298/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2020 Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:298.2020
297/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:297.2020
296/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2020 Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:296.2020
295/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2020 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:295.2020
294/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2020 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:294.2020
293/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2020 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:293.2020
292/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 6. 2020 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:292.2020
291/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 6. 2020 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:291.2020
290/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 6. 2020 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:290.2020
289/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 6. 2020 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:289.2020
288/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 6. 2020 Zákon, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:288.2020
287/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 6. 2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:287.2020
286/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 6. 2020 Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 47/18 ve věci návrhu na zrušení §67 odst. 2, eventuálně §67 a 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:286.2020
285/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 6. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:285.2020
284/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 6. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:284.2020
283/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 6. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:283.2020
282/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 6. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:282.2020
281/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 6. 2020 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:281.2020
280/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
23. 6. 2020 Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:280.2020
279/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 6. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:279.2020
278/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 6. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:278.2020
277/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 6. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:277.2020
276/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 6. 2020 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky 2020-2026 IV, CPI %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:276.2020
275/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
19. 6. 2020 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 IV, FIX %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:275.2020
274/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
16. 6. 2020 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:274.2020
273/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
16. 6. 2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:273.2020
272/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
11. 6. 2020 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:272.2020
271/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
11. 6. 2020 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:271.2020
270/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
11. 6. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:270.2020
269/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
11. 6. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:269.2020
268/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
5. 6. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:268.2020
267/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 6. 2020 Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:267.2020
266/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 6. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:266.2020
265/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 6. 2020 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:265.2020
264/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
5. 6. 2020 Vyhláška o energetické náročnosti budov
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:264.2020
263/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
2. 6. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:263.2020
262/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
2. 6. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:262.2020
261/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
2. 6. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:261.2020
260/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
2. 6. 2020 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:260.2020

V roce 2020 bylo publikováno 309 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 7 stran v čase 0,270 ms (z toho 0,038 ms NoSQL).