Sbírka zákonů
ročník 2018

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
261/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 11. 2018 Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:261.2018
260/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 11. 2018 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:260.2018
259/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 11. 2018 Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:259.2018
258/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 11. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:258.2018
257/2018 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 11. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:257.2018
256/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 11. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:256.2018
255/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 11. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:255.2018
254/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 11. 2018 Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:254.2018
253/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 11. 2018 Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:253.2018
252/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 11. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:252.2018
251/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 11. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:251.2018
250/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 11. 2018 Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:250.2018
249/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
31. 10. 2018 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:249.2018
248/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
31. 10. 2018 Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:248.2018
247/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 10. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:247.2018
246/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 10. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:246.2018
245/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 10. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:245.2018
244/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
25. 10. 2018 Vyhláška . Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:244.2018
243/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
25. 10. 2018 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:243.2018
242/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
25. 10. 2018 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:242.2018
241/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
25. 10. 2018 Nařízení vlády . Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:241.2018
240/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
25. 10. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:240.2018
239/2018 Sb.
(méně než 30 dnů)
25. 10. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:239.2018
238/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
23. 10. 2018 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18 ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:238.2018
237/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
23. 10. 2018 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:237.2018
236/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
23. 10. 2018 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:236.2018
235/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 10. 2018 Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení §48 odst. 2 zákona č. 361/ /2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:235.2018
234/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 10. 2018 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:234.2018
233/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 10. 2018 Nález Ústavního soudu ze dne 4. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 21/15 ve věci návrhu na zrušení §10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:233.2018
232/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 10. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:232.2018
231/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 10. 2018 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:231.2018
230/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 10. 2018 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:230.2018
229/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 10. 2018 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:229.2018
228/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 10. 2018 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:228.2018
227/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 10. 2018 Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:227.2018
226/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 10. 2018 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:226.2018
225/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 10. 2018 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:225.2018
224/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 10. 2018 Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:224.2018
223/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 10. 2018 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:223.2018
222/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 10. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:222.2018
221/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 10. 2018 Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:221.2018
220/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 10. 2018 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:220.2018
219/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 10. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:219.2018
218/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 10. 2018 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:218.2018
217/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 10. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:217.2018
216/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 10. 2018 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:216.2018
215/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
27. 9. 2018 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017-2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:215.2018
214/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
27. 9. 2018 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle §28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:214.2018
213/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
27. 9. 2018 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:213.2018
212/2018 Sb.
(méně než 60 dnů)
27. 9. 2018 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2018:212.2018

V roce 2018 bylo publikováno 261 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 6 stran v čase 0,213 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).