Sbírka zákonů
ročník 2019

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
79/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
21. 3. 2019 Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:079.2019
78/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
21. 3. 2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 III, FIX %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:078.2019
77/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
21. 3. 2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025, CPI %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:077.2019
76/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
19. 3. 2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:076.2019
75/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
19. 3. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části §39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:075.2019
74/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 3. 2019 Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:074.2019
73/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 3. 2019 Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:073.2019
72/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:072.2019
71/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 3. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:071.2019
70/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:070.2019
69/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
8. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:069.2019
68/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
8. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:068.2019
67/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
8. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:067.2019
66/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:066.2019
65/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 3. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:065.2019
64/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
28. 2. 2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:064.2019
63/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
28. 2. 2019 Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:063.2019
62/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
28. 2. 2019 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:062.2019
61/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 2. 2019 Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:061.2019
60/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 2. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:060.2019
59/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 2. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:059.2019
58/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 2. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:058.2019
57/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
26. 2. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:057.2019
56/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 2. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019 sp. zn. PL. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:056.2019
55/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 2. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:055.2019
54/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 2. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:054.2019
53/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 2. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:053.2019
52/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 2. 2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019-2021, 0,00%
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:052.2019
51/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 2. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:051.2019
50/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:050.2019
49/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:049.2019
48/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:048.2019
47/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:047.2019
46/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:046.2019
45/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:045.2019
44/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:044.2019
43/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 2. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:043.2019
42/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:042.2019
41/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 2. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:041.2019
40/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 2. 2019 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:040.2019
39/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 2. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:039.2019
38/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:038.2019
37/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 2. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:037.2019
36/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 2. 2019 Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:036.2019
35/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:035.2019
34/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 2. 2019 Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:034.2019
33/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
12. 2. 2019 Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:033.2019
32/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
7. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:032.2019
31/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
7. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:031.2019
30/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
7. 2. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 Sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:030.2019

V roce 2019 bylo publikováno 79 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0,245 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).