Sbírka zákonů
ročník 2019

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
183/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
19. 7. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:183.2019
182/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
19. 7. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:182.2019
181/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
19. 7. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:181.2019
180/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
19. 7. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:180.2019
179/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 7. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:179.2019
178/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 7. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:178.2019
177/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 7. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:177.2019
176/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
16. 7. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:176.2019
175/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
11. 7. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:175.2019
174/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
11. 7. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:174.2019
173/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
11. 7. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:173.2019
172/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
11. 7. 2019 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:172.2019
171/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
11. 7. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:171.2019
170/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
11. 7. 2019 Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:170.2019
169/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 7. 2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:169.2019
168/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 7. 2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:168.2019
167/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 7. 2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:167.2019
166/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 7. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:166.2019
165/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
1. 7. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:165.2019
164/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
1. 7. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:164.2019
163/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
1. 7. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:163.2019
162/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 6. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:162.2019
161/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 6. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ve věci návrhu na zrušení §97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, §88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, §68 odst. 2 a §71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:161.2019
160/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 6. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:160.2019
159/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 6. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:159.2019
158/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 6. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:158.2019
157/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 6. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:157.2019
156/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 6. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:156.2019
155/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 6. 2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:155.2019
154/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 6. 2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:154.2019
153/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 6. 2019 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:153.2019
152/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 6. 2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:152.2019
151/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 6. 2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:151.2019
150/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 6. 2019 Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:150.2019
149/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 6. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:149.2019
148/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 6. 2019 Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:148.2019
147/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
19. 6. 2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:147.2019
146/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
19. 6. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:146.2019
145/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
13. 6. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:145.2019
144/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
13. 6. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:144.2019
143/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
13. 6. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:143.2019
142/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 6. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:142.2019
141/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 6. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:141.2019
140/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 6. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:140.2019
139/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 6. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:139.2019
138/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 6. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:138.2019
137/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 6. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:137.2019
136/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 6. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:136.2019
135/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
4. 6. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:135.2019
134/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
30. 5. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:134.2019

V roce 2019 bylo publikováno 183 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,221 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).