Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2019

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
2 Azs 330/2018 - 30 22. 8. 2019 B I. Důvodem pro zrušení rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění cizince soudem nemůže být samotná skutečnost, že bylo zrušeno rozhodnutí o zajištění tohoto cizince. Zda zrušení rozhodnutí o zajištění cizince bude mít vliv na výsledek soudního přezkumu rozhodnutí o prodloužení doby trvání jeho zajištění, závisí na konkrétních okolnostech případu, zejména na důvodech, pro které je rozhodnutí o zajištění cizince zrušeno, a na tom, do jaké míry se policie v rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění zabývala otázkou, zda jsou podmínky pro zajištění cizince i nadále splněny. II. Zrušení rozhodnutí o zajištění cizince v okamžiku, kdy již nemá žádné právní účinky, jelikož stanovená doba zajištění uplynula, nezakládá povinnost policie bez dalšího cizince propustit, pokud jeho zajištění trvá na základě pravomocného rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění. Další postup závisí na konkrétních okolnostech případu, zejména na důvodech, pro které bylo rozhodnutí o zajištění zrušen ...
8 As 289/2017 - 44 22. 8. 2019 B Udělení plné moci dle §33 správního řádu z roku 2004 ve správním řízení za jiného nemůže vyvolat žádné právní účinky pro tvrzeného zmocnitele, ledaže tento tvrzený zmocnitel věděl nebo musel vědět o udělení plné moci, ale přesto správní orgán o takové skutečnosti neinformoval.
9 As 121/2018 - 47 15. 8. 2019 B I. Zákonná pravidla stanovená pro vyhledávání a průzkum výhradních ložisek (§4a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu) se na zvláštní zásahy do zemské kůry [§22a odst. 1 zákona č. 62/1988 a §34 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)] aplikují toliko přiměřeně, a to s ohledem na specifickou povahu a účel zvláštních zásahů do zemské kůry. II. Při rozhodování o žádosti o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry (zde vytvoření hlubinného úložiště radioaktivního odpadu) nelze po správních orgánech požadovat, aby se zabývaly otázkou existence veřejných zájmů bránících následnému využití území (výstavbě úložiště). Geologický průzkum má sloužit k ověření, zda je realizace záměru v dané lokalitě vůbec možná a správní orgány posuzují pouze to, zda jiný veřejný zájem nebrání provedení samotného průzkumu.
9 Ads 434/2017 - 44 8. 8. 2019 B Zdravotní léčebná péče [§13 odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění] a poskytnutí léčivého přípravku [§13 odst. 2 písm. b) zákona o veřejném zdravotním pojištění] jsou samostatné zdravotní služby, jejichž úhradu z veřejného zdravotního pojištění zákon vzájemně nepodmiňuje.
9 Azs 102/2019 - 40 8. 8. 2019 B V odůvodnění rozhodnutí o určení státu příslušného k přijetí cizince zpět dle čl. 18 odst. 1 písm. d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 (Dublin III) se správní orgán nemusí z úřední povinnosti výslovně vypořádat s uplatněním čl. 8 až čl. 15 téhož nařízení, pokud se aplikací těchto článků zabýval a dospěl k závěru, že se na daný případ nepoužijí, případně nejsou-li o jejich neaplikování důvodné pochybnosti.
9 As 174/2019 - 44 8. 8. 2019 B Ustanovení §2 vyhlášky č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění účinném do 31. 12. 2018, bylo v rozporu s unijním právem, neboť nijak nezohledňovalo kritéria vyjádřená v čl. 27 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.
9 As 153/2019 - 73 8. 8. 2019 B Smluvní ujednání, jímž zadavatel změní smlouvu na veřejnou zakázku uzavřenou v souladu se zadávací dokumentací s vybraným uchazečem tím způsobem, že po vybraném uchazeči nebude oprávněn požadovat smluvní pokutu nikoliv zanedbatelné výše sjednanou za prodlení s dodáním, představuje podstatnou změnu práv a povinností ze smlouvy, která by mohla za použití v původním zadávacím řízení umožnit účast jiných dodavatelů ve smyslu §82 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění do 30. 9. 2016.
6 As 65/2019 - 35 7. 8. 2019 B Dokonce i tehdy, má-li pozemkový úřad za to, že se nejedná o zemědělský majetek a na věc tak nedopadá působnost zákona o půdě, může rozhodnout, že žadatel není vlastníkem určitých nemovitostí. Tím spíše může úřad vydat kladné meritorní rozhodnutí v situaci, kdy dojde k závěru, že se naopak o zemědělský majetek jedná (§9 odst. 4 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku). Takové rozhodnutí nelze považovat za nicotné (§76 odst. 2 soudního řádu správního), a to dokonce ani v případě, že by správní soud s věcným hodnocením pozemkového úřadu nesouhlasil. Jedná se o otázku zákonnosti takového rozhodnutí, kterou posuzuje obecný soud v řízení podle hlavy páté občanského soudního řádu.
8 As 80/2019 - 30 6. 8. 2019 B Rozhodnutí o udělení důtky ředitele školy [§31 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve spojení s §17 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky] je výchovným opatřením a nezasahuje do žádného veřejného subjektivního práva žáka či studenta.
5 Ads 281/2018 - 35 1. 8. 2019 B Pokud byl stěžovatelův zdravotní stav, s nímž byl srozuměn, takového charakteru, že vyžaduje opakovanou lékařskou péči, jejíž potřeba nastala i během pobytu v zahraničí obdobně, jako by nastala i v případě, pokud by nevycestoval mimo Českou republiku (svůj stát pojištění), nelze poskytnutí takové péče v zahraničí považovat za péči neodkladnou ve smyslu §14 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.
10 As 355/2017 - 101 31. 7. 2019 B Při výběru a dalším zadržování kauce dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), je pro účely běhu lhůty dle §84 odst. 1 soudního řádu správního nutno rozlišit výběr kauce dle §124a odst. 1 zákona o silničním provozu jako zásah jednorázový, na straně jedné, a zadržování a nakládání s kaucí správním orgánem, který je příslušný k vedení řízení o přestupku dle §124b zákona o silničním provozu, jako zásah trvající, na straně druhé. Zatímco žalobu proti nezákonnému výběru kauce je třeba podat do dvou měsíců ode dne jejího vybrání, lhůta pro podání žaloby proti trvajícímu zásahu v podobě nezákonného zadržování kauce počíná běžet každý den znovu, dokud nezákonný zásah trvá.
1 Afs 84/2019 - 38 26. 7. 2019 B Rozhodnutí o námitkách ve věci vyrozumění o převedení přeplatku (§159 ve spojení s §154 odst. 5 daňového řádu) je rozhodnutím ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s.
9 As 155/2018 - 48 25. 7. 2019 B Advokátní koncipient nemůže vlastním jménem a na vlastní účet poskytovat právní služby ve smyslu §1 odst. 2 věty první zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a to ani se souhlasem advokáta. Takovou činnost nelze považovat za jinou výdělečnou činnost podle čl. 15 odst. 4 usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1997 ze dne 31. října 1996, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky, ve znění účinném od 11. 9. 2010 do 29. 6. 2018.
10 Afs 45/2019 - 55 25. 7. 2019 B Při rozhodování o žádosti o povolení evidovat tržby ve zjednodušeném režimu podle §11 zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb musí správce daně vždy přihlédnout k účelu zákona, kterým je narovnat podnikatelské prostředí bez ohledu na velikost daňového subjektu.
1 As 192/2019 - 30 25. 7. 2019 B Je-li poštovní razítko na obálce zásilky, jejímž obsahem byla kasační stížnost odesílaná stěžovatelem z věznice, nečitelné a z obálky tak není zřejmé datum, kdy zásilka byla předána k poštovní přepravě, soud si k posouzení otázky včasnosti kasační stížnosti (§106 odst. 2 soudního řádu správního) obstará tvrzení stěžovatele o dni podání zásilky k poštovní přepravě a informace o odeslané zásilce z evidence Vězeňské služby ČR (§17 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, a §24 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody).
2 As 5/2018 - 35 24. 7. 2019 B Stavební úřad může za účelem efektivního výkonu stavebního dozoru (§133 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, in fine) provést kontrolní prohlídku také tehdy, kdy je to potřebné pro plnění jeho úkolů vyplývajících ze stavebního zákona. Uvážení stavebního úřadu, kdy je potřebné kontrolní prohlídku provést, je omezeno požadavkem veřejného zájmu na kontrolní prohlídce, který je specifikován v §132 odst. 2 stavebního zákona.
6 Azs 373/2018 - 30 24. 7. 2019 B Při posuzování otázky, zda cizinec plní účel povoleného pobytu, je správní orgán rozhodující ve věcech pobytu cizinců oprávněn sám hodnotit charakter vykonávané výdělečné činnosti cizince (podnikání x závislá práce) a činit si o této otázce vlastní úsudek bez nutnosti obracet se dle §57 odst. 1 písm. a) správního řádu s podnětem k zahájení řízení na příslušný správní orgán rozhodující ve věcech zaměstnanosti.
6 Azs 28/2019 - 24 24. 7. 2019 B I. V případě ukončení přechodného pobytu cizince správní řád z roku 2004 ani zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, nestanoví žádnou lhůtu pro zahájení řízení z moci úřední. II. Jsou-li naplněny zákonné podmínky pro ukončení přechodného pobytu cizince podle §87f odst. 2 zákona č. 236/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, pak ani nadměrná prodleva správního orgánu se zahájením řízení nemůže založit dobrou víru a legitimní očekávání cizince v to, že mu pobyt na území České republiky zůstane zachován.
2 As 256/2017 - 48 23. 7. 2019 B I. Smyslem a účelem §168 odst. 2 věty druhé zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je omezením „kvalifikované“ dispozice s dokumentací stavby zabránit třetím osobám, jež nedisponují podle soukromého práva právem k ní, a nemohou tedy profitovat, zejména ekonomicky, z toho, že byla pořízena, k získání neoprávněné výhody. Jeho smyslem není ztěžovat jiným osobám obranu jejich práv. II. Pokud osoby uvedené v §168 odst. 2 stavebního zákona nebo jejich právní nástupci souhlas s pořízením dokumentace stavby neudělí, stavební úřad nemůže automaticky její pořízení odepřít. Musí posoudit, o jakou část dokumentace stavby se jedná a zda by jejím odepřením nebyla narušena spravedlivá rovnováha mezi právem žadatele na spravedlivý proces či na ochranu jeho hmotných základních práv (typicky práva vlastnit majetek podle čl. 11 Listiny) a právem pořizovatele dokumentace stavby či vlastníka stavby na vlastnictví dokumentace a na dispozici s ní. Stavební úřad posou ...
1 As 318/2018 - 41 23. 7. 2019 B Pojem provozovatele vozidla je v §2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a §2 odst. 15 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, vymezen na základě evidenčního principu. Postavení provozovatele vozidla a jeho odpovědnost za správní delikt podle §125f odst. 1 zákona o silničním provozu jsou spojeny se zápisem vlastníka nebo jiné osoby v registru silničních vozidel jako provozovatele vozidla, nikoli s pouhým vlastnictvím vozidla jako takovým. Je tedy nerozhodné, kdo je vlastníkem vozidla ve smyslu předpisů soukromého práva, podstatné je, kdo je jako provozovatel vozidla zapsán v registru silničních vozidel.
2 As 174/2017 - 30 19. 7. 2019 B Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení státního občanství České republiky podle §22 odst. 3 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství, je vyloučeno z přezkoumání soudem.
4 As 143/2019 - 45 19. 7. 2019 B Ustanovení §35c odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, neopravňuje policii k výběru kauce automaticky v jakémkoli případě, je-li podezřelý z přestupku příslušníkem jiného členského státu EU. Existenci důvodného podezření, že by případné vymáhání uložené pokuty bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, je třeba alespoň v řízení před soudem doložit konkrétními okolnostmi týkajícími se nákladů spojených s vymáháním pokut v dotčeném členském státě EU.
8 As 257/2018 - 44 18. 7. 2019 B Přiměřená doba na jídlo a odpočinek ve smyslu §60 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, musí být zajištěna příslušníkovi vykonávajícímu nepřetržitou službu i tehdy, pokud jeho zastoupení pro případ naplánované přestávky na jídlo a odpočinek není předem předvídatelně a dostatečně konkrétním způsobem organizačně zabezpečeno.
2 Afs 249/2017 - 66 18. 7. 2019 B Ustanovení §124a daňového řádu se vztahuje jen na případy, kdy v řízení o kasační stížnosti ve správním soudnictví došlo ke zrušení pravomocného rozhodnutí krajského soudu, na jehož základě bylo správcem daně vydáno nové rozhodnutí ve věci v souladu s právním názorem krajského soudu.
4 As 7/2019 - 31 11. 7. 2019 B Zadržet řidičský průkaz podle §118b odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, může zasahující policista i řidiči, kterému již byl uložen správní trest zákazu řízení motorových vozidel s tím, že jinak obvyklé účinky zadržení řidičského průkazu, tj. že řidič nesmí až do okamžiku pravomocného vydání rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu řídit motorová vozidla (§118b odst. 2), nastanou až po skončení doby původního správního trestu zákazu řízení motorových vozidel.
9 As 123/2019 - 23 11. 7. 2019 B Prodejce může na čokoládových výrobcích prodávaných v České republice použít pro označení směsné složky vymezené v příloze I směrnice 2000/36/ES, o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě, jak označení „čokoláda v prášku“, které je výslovně uvedeno v české verzi této směrnice, tak spojení „čokoládový prášek“, které je českým překladem termínů použitých v jiných jazykových verzích směrnice, neboť všechny jazykové verze směrnice mají stejnou závaznost.
2 Ads 340/2018 - 23 11. 7. 2019 B Nesplnění podmínky bezdlužnosti pro přiznání příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném místě podle §78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění do 31. 12. 2017, lze prominout jen v mezích zákonem předpokládaných úlev; míru výše nedoplatku a nepřiznaného příspěvku nelze zohlednit.
9 As 138/2019 - 35 11. 7. 2019 B Nezákonným zásahem ve smyslu §82 s. ř. s. není bez dalšího jakékoliv nezákonné jednání správního orgánu. Skutečnost, že správní orgán nevrátil žalobci opožděně zaplacenou pokutu ve výši 500 Kč bezodkladně, jak požaduje §125h odst. 7 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, proto nemusí s ohledem na okolnosti případu bez dalšího představovat nezákonný zásah ve smyslu §82 s. ř. s.
10 Azs 150/2019 - 41 11. 7. 2019 B Ustanovení §75 odst. 1 s. ř. s. nebrání správnímu soudu přihlédnout k dopadu určitých procesních návrhů, které byly učiněny ještě během správního řízení, ovšem příslušný orgán veřejné moci o nich rozhodl až po vydání žalobou napadeného rozhodnutí správního orgánu. Soud proto při posuzování trvalosti partnerského vztahu ve smyslu §15a odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, přihlédne též k tomu, zda v době probíhajícího správního řízení podaný návrh na rozvod vedl po rozhodnutí správního orgánu skutečně k rozvodu manželství, anebo naopak po rozhodnutí žalovaného byl (účelově podaný) návrh na rozvod vzat zpět.
2 Afs 192/2018 - 74 10. 7. 2019 B Zadavatel je s ohledem na individuální okolnosti veřejné zakázky oprávněn v zadávacích podmínkách předem transparentně specifikovat nediskriminační pravidla, za nichž potenciálním dodavatelům poskytne příslušnou součinnost k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky spočívající v předvedení vzorku zboží určeného k dodání (§56 odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách).
4 As 98/2019 - 30 4. 7. 2019 B Aktivní procesní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy (územního plánu) dle §101a odst. 1 s. ř. s. může být založena i tvrzením navrhovatele o zkrácení jeho práva na vymezení dobývacího prostoru založeného platným rozhodnutím o předchozím souhlasu s vymezením dobývacího prostoru dle §24 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon.
9 As 70/2019 - 34 4. 7. 2019 B I. Pojem systémové podjatosti není důvodu vztahovat na jakoukoliv situaci, v níž účastník řízení namítá podjatost všech úředních osob zařazených do správního orgánu, který vede předmětné řízení, pokud je zcela zjevné, že obsahem této námitky není systémové riziko podjatosti, tj. tvrzení, že důvodem podjatosti všech úředních osob je jejich zaměstnanecký, služební či obdobný poměr k subjektu, do něhož je organizačně zasazen příslušný správní orgán a jehož zájmy mohou být v daném řízení dotčeny. II. Nikoliv každá námitka podjatosti je bez dalšího způsobilá zpochybnit nepodjatost rozhodujících úředních osob a ve zcela výjimečných případech nikoliv každá námitka je dokonce způsobilá vyvolat postup podle §14 odst. 3 správního řádu. Pokud však oprávněná úřední osoba vyhodnotí podanou námitku jako na první pohled nedůvodnou a nepředloží ji k rozhodnutí svému představenému, nese riziko, že podjatost bude nakonec shledána v rámci opravných prostředků proti rozhodnutí ve věci samé, včetně říze ...
5 Afs 242/2018 - 36 2. 7. 2019 B Výhrada vlastnického práva dle §2134 občanského zákoníku působí vůči věřitelům kupujícího (tedy i ve vztahu ke správci daně daňového dlužníka) jen tehdy, bylo-li ujednání pořízeno ve formě veřejné listiny, popřípadě bylo-li pořízeno v písemné formě a podpisy stran byly úředně ověřeny (tehdy až ode dne úředního ověření podpisů).
10 Ads 90/2019 - 31 27. 6. 2019 B Dlouhodobější porucha ve státem provozovaném doručovacím systému je výjimečnou okolností, kterou soudy musí zohlednit při posouzení včasnosti doručení elektronického podání (§40 odst. 4 s. ř. s.). Účastník řízení nemůže být procesně odpovědný za to, že při doručení elektronického podání nastala neočekávaná prodleva v řádu několika hodin či dnů způsobená technickou závadou na straně státu.
5 Afs 61/2017 - 37 27. 6. 2019 B Možnost alternativního splnění povinnosti uvedením minimálního množství biopaliv do volného daňového oběhu pro dopravní účely stanovenou v §3a odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění účinném od 22. 7. 2011 do 31. 8. 2012 měla pouze povinná osoba dle odstavce 1 téhož ustanovení. Tuto povinnost nemohl ani způsobem uvedeným v odstavci 2 za povinnou osobu splnit její dodavatel.
1 As 190/2018 - 35 27. 6. 2019 B Taxativní výčet odměn, které bylo možno podle §71 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění účinném do 31. 12. 2017, udělovat uvolněným členům zastupitelstva za výkon jejich funkce, nebylo možno obcházet formou daru.
1 Afs 135/2018 - 71 27. 6. 2019 B Na řízení před správními soudy se nepoužije §11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 293/2013 Sb., který od placení soudního poplatku osvobozuje insolvenčního správce nebo dlužníka s dispozičními oprávněními v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku.
8 Azs 14/2019 - 22 26. 6. 2019 B Obecné vyjádření zadrženého cizince neoprávněně pobývajícího na území České republiky, že uvažuje o podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany, nepředstavuje překážku realizovatelnosti správního vyhoštění a není bez dalšího důvodem vylučujícím jeho zajištění za účelem správního vyhoštění podle §124 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
8 Afs 252/2016 - 96 25. 6. 2019 B Nárok na osvobození od daně z přidané hodnoty při vývozu zboží podle §66 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, není podmíněn propuštěním do příslušného celního režimu. Postačuje, pokud je prokázáno, že uvedené zboží bylo skutečně dodáno do třetích zemí mimo Evropskou unii.
1 As 454/2017 - 94 25. 6. 2019 B Vydává-li opatření obecné povahy orgán obce nebo kraje v přenesené působnosti, je v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí odpůrcem ve smyslu §101a odst. 3 s. ř. s. tento orgán obce či kraje, nikoli samotná obec či samotný kraj.
2 Azs 101/2019 - 74 21. 6. 2019 B I. Při rozhodování podle §11a odst. 4 zákona o azylu postupuje Ministerstvo vnitra podobně jako v případě §14 tohoto zákona, jelikož i v §11a odst. 4 je užito kombinace neurčitého právního pojmu („důvodů hodných zvláštního zřetele“) a správního uvážení („ministerstvo může“). II. Není nezbytné v rozhodnutí ministerstva výslovně uvést, že neshledalo důvody k uplatnění §11a odst. 4 zákona o azylu, pokud všechny okolnosti, které vedle toho, že musely být zkoumány (a byly zkoumány) jako údajné nové důvody tvrzené žadatelem o azyl, by mohly být rozumně představitelné jako důvody zvláštního zřetele hodné, byly v rámci řízení o opakované žádosti vzaty v úvahu ve své skutkové dimenzi (ministerstvo zkoumalo, zda jsou stejné, anebo nové oproti důvodům v žádosti předešlé) i v dimenzi právní, tedy z hlediska dopadů na životní poměry žadatele. Pokud ministerstvo dospělo k závěru, že není důvodu měnit něco na hodnocení těchto okolností oproti jejich předešlému posouzení, implicitně shledalo, že př ...
1 As 171/2019 - 48 20. 6. 2019 B I. Navrhovatel musí v návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti tvrdit, jaká újma (§107 ve spojení s §73 odst. 2 s. ř. s.) mu hrozí v důsledku právních účinků napadeného rozhodnutí krajského soudu a potažmo rozhodnutí správního orgánu. Jinými slovy tvrzená újma musí vyplývat z právních účinků rozhodnutí přezkoumávaného v dané věci, nikoliv z rozhodnutí či jiných skutečností, k nimž došlo až následně, neboť odkladný účinek působí vždy ve vztahu k přezkoumávanému rozhodnutí krajského soudu, případně též ve vztahu ke správnímu rozhodnutí, k jehož přezkumu řízení před krajským soudem vedlo. Odkladný účinek kasační stížnosti podané proti rozsudku krajského soudu, jehož předmětem je přezkum rozhodnutí o vydaném stavebním povolení, tak nemůže pozastavit (sistovat) účinky později vydaného kolaudačního souhlasu. II. Z dočasné (zatímní) povahy institutu odkladného účinku kasační stížnosti rovněž vyplývá, že skutečnosti, z nichž je hrozící újma dovozována, se musí týkat zejména be ...
7 Afs 373/2018 - 39 19. 6. 2019 B Nastal-li den rozhodný pro přiznání nároku na úrok z nadměrného odpočtu náležející za dobu prověřování (jímž se ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 5. 2014, čj. 7 Aps 3/2013-47, rozumí den následující po uplynutí tříměsíční lhůty počínající běžet dnem následujícím po posledním dni příslušného zdaňovacího období) před 1. 1. 2015, kdy nabyl účinností zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, a další související zákony, a současně byl před účinností uvedeného zákona ukončen i postup k odstranění pochybností, neuplatní se ustanovení §254a zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, a plátci v takovém případě náleží za období od počátku čtvrtého měsíce od skončení zdaňovacího období, za něž nárok uplatnil, do dne uhrazení nadměrného odpočtu úrok z oprávněně uplatněné částky ve výši stanovené podle §155 odst. 5 daňového řádu.
8 As 302/2018 - 55 18. 6. 2019 B Správní orgán nevede o tom, zda osoba je, či není účastníkem, samostatné řízení; usnesení o tom, zda někdo je, či není účastníkem (§28 odst. 1 spr. ř.) není „rozhodnutím ve věci“ dle §100 odst. 1 spr. ř. Obnova „řízení o účastenství“ proto není přípustná.
Vol 18/2019 - 13 18. 6. 2019 B Z ústavního pořádku, mezinárodního ani unijního práva nelze dovodit povinnost státu zajistit občanům České republiky možnost hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ze zahraničí. Stávající právní úprava obsažená v §2, 3 a 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, proto není v rozporu s ústavním pořádkem ani s žádnými mezinárodními závazky České republiky.
12 Ksz 2/2018 - 165 17. 6. 2019 B I. Státní zástupce porušuje své povinnosti, jestliže se, a to zčásti i na svém pracovním počítači, podílí na zpracování podání, která nesouvisejí s plněním jeho pracovních úkolů a představují formy právní pomoci poskytované advokáty jejich klientům. S ohledem na princip subsidiarity kárného postihu však v případě prokázané toliko nízké četnosti a velmi malého podílu státního zástupce na vyhotovení takových písemností však uvedené jednání ještě nedosahuje intenzity kárného provinění podle §28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. II. Státní zástupce se dopouští kárného provinění podle §28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, jestliže vědomě v rozporu s povinností vystříhat se při výkonu své funkce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestranný výkon působnosti státního zastupitelství a státního zástupce, zejména neumožnit, aby funkce státního zástupce byla zneužita k prosazování soukromých zájmů, která mu je uložena v ustanovení §24 odst. 2 větě první a větě d ...
Ars 8/2018 - 41 13. 6. 2019 B Ačkoli je žádoucí, aby kandidující politické strany uváděly ve své předvolební propagaci přímo pojmy „zadavatel“ a „zpracovatel“ [§16 odst. 6 a §16h odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky], nedopustila se politická strana přestupku, jestliže v situaci, kdy ještě Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran ani soudy jednoznačně nevyložily požadavky citovaných ustanovení, opatřila své předvolební letáky (pouze) svou zkratkou a údaji o svém sídle, webových stránkách a e-mailové adrese.
1 As 159/2019 - 29 13. 6. 2019 B I. Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, neobsahuje samostatnou úpravu podmínek a provedení práva na informace, která by dostatečným způsobem zaručovala ústavní právo na informace a upravovala komplexně jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací ve smyslu §2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. II. Ustanovení §23a odst. 13 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění účinném do 31. 8. 2013 (nyní §23a odst. 14 zákona č. 555/1992 Sb.), představuje zvláštní normu, která omezuje obecný postup podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tím, že stanoví zvláštní důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí údajů vedených pro účely evidence osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody. Takovými údaji jsou informace, kter ...
9 Afs 64/2019 - 52 13. 6. 2019 B Výzvou k prokázání příjmů dle §38x zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je zahájen postup vedoucí ke zjišťování skutečností rozhodných pro stanovení daně, který se dotýká práv daňového subjektu již tím, že je správcem daně prováděn, a nemusí vyústit ve vydání rozhodnutí. Prostředkem ochrany před nezákonnou výzvou k prokázání příjmů, případně před nezákonným postupem na tuto výzvu navazujícím, je žaloba na ochranu před nezákonným zásahem dle §82 a násl. soudního řádu správního.
6 Afs 60/2019 - 43 12. 6. 2019 B Poskytne-li pachatel správci cla nesprávný údaj nebo doklad v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie [§47 odst. 3 písm. b) zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon] a bude-li mít nesprávnost vliv na výši stanoveného cla, zaniká podle §49 odst. 1 celního zákona odpovědnost pachatele za přestupek pouze tehdy, pokud pachatel nesprávnost v podaném prohlášení či oznámení oznámí správci cla do šedesáti dnů po právní moci rozhodnutí, kterým je ukončeno celní řízení, a zároveň mu poskytne veškerou součinnost k opravě tohoto prohlášení nebo oznámení. Pokud pachatel uvedeného přestupku lhůtu pro oznámení nesprávnosti zmešká, jeho odpovědnost za přestupek nezaniká, dochází však k podstatnému snížení horní hranice pokuty, kterou lze za přestupek uložit (§49 odst. 2 celního zákona).

Za rok 2019 bylo zveřejněno 155 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,094 ms (z toho 0,030 ms NoSQL).