Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2018

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
3 Afs 173/2017 - 37 31. 10. 2018 B Rozhodnutí o změně exekučního titulu vydané podle §169 daňového řádu není vyloučeno ze soudního přezkumu.
10 As 356/2017 - 67 31. 10. 2018 B Důvodem hodným zvláštního zřetele ve smyslu §84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, není vždy jakékoliv porušení postupu stanoveného zákonem bez ohledu na ostatní skutkové okolnosti případu. Ke zrušení zadávacího řízení nemůže bez dalšího vést pouze snaha zadavatele vyhnout se případné sankci za své vlastní pochybení, např. za nedostatečnou opatrnost při formulaci zadávací dokumentace.
5 As 122/2016 - 36 30. 10. 2018 B Žádost o vydání nového rozhodnutí dle §101 písm. b) správního řádu ve věci pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí – a to s právními účinky zpětně ke dni doručení (původního) návrhu – není žádostí zjevně právně nepřípustnou ve smyslu §66 odst. 1 písm. b) správního řádu.
1 Afs 291/2017 - 33 30. 10. 2018 B I. Každé porušení dotačních podmínek, které nejsou v rozhodnutí o poskytnutí dotace vymezeny jako méně závažné, zakládá porušení rozpočtové kázně [§3 písm. e) ve spojení s §44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění do 29. 12. 2011]. II. Při stanovení výše odvodu za porušení rozpočtové kázně je třeba vycházet ze zásady přiměřenosti, tedy rozumného vztahu mezi závažností porušení rozpočtové kázně a výší za ně předepsaného odvodu. Správce daně musí zvážit, zda je důvod k odvodu v plné výši čerpaných či poskytnutých prostředků státního rozpočtu, či pouze k odvodu odpovídajícímu závažnosti a významu porušení povinnosti (§44a odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění do 29. 12. 2011) a své rozhodnutí náležitě odůvodnit. III. Týká-li se porušení povinnosti oddělitelné části poskytnuté dotace, odvod bude stanoven pouze částkou odpovídající této části dotace. I zde však mohou vyvstat okolnosti, které mohou s ohledem na malou ...
4 As 132/2018 - 59 25. 10. 2018 B Dotace poskytované v rámci jednotlivých dotačních programů na konkrétní projekty nepředstavují zpravidla plnění poskytované na základě běžných obchodních podmínek za konkrétní protiplnění ve prospěch poskytovatele dotace, a proto mohou zakládat splnění podmínky převážného financování veřejným zadavatelem pro určení příjemce těchto veřejných financí jako veřejného zadavatele dle §2 odst. 2 písm. d) bod 2. první alternativy zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
10 Afs 160/2018 - 45 25. 10. 2018 B Osoba, která činí návrh na vyloučení majetku z daňové exekuce dle §179 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, má v řízení o tomto návrhu procesní práva srovnatelná s procesními právy daňového subjektu při správě jeho daní. Má tedy v tomto řízení též právo být vyrozuměn o výslechu svědka, být tomuto výslechu přítomen a také právo klást svědkovi otázky v rámci dokazovaní (§96 odst. 5 daňového řádu).
10 As 190/2018 - 61 25. 10. 2018 B Státní ústav pro kontrolu léčiv je povinen v řízení o stanovení maximální ceny léčiv podle §39a odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, shromáždit údaje prokazující přítomnost (obchodovatelnost) léčivého přípravku na trhu referenčních zemí. Této povinnosti se nelze zbavit shromážděním cenových referencí léčivých přípravků zveřejněných v databázi referenčních zemí. Cenové reference nelze považovat za údaje o přítomnosti léčivých přípravků, na které se vztahuje vyvratitelná domněnka správnosti zakotvená v §39g odst. 8 zákona o veřejném zdravotním pojištění.
7 As 192/2017 - 35 24. 10. 2018 B Žadatel o informace může ve věcech svobodného přístupu k informacím podat žalobu přímo proti rozhodnutí povinného subjektu, kterým povinný subjekt po předchozím zrušovacím rozhodnutí odvolacího orgánu znovu odmítl požadovanou informaci poskytnout (§16 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
6 As 176/2017 - 96 24. 10. 2018 B Vedení účetnictví na základě živnostenského oprávnění a za odměnu pro společenství vlastníků jednotek v bytovém domě, v němž příslušník bezpečnostního sboru bydlí, resp. vlastní byt, bez dalšího neohrožuje zájem na řádném výkonu služby a plnění služebních povinností v bezpečnostním sboru. Na základě nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 24/17, č. 235/2018 Sb., nelze zákaz takového podnikání dovodit z §48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve spojení s vnitřním předpisem vydaným ředitelem bezpečnostního sboru. Zákaz takové výdělečné činnosti totiž nepřiměřeně zasahuje do práva příslušníka bezpečnostního sboru podnikat podle čl. 26 odst. 2 ve spojení s čl. 44 Listiny základních práv a svobod.
5 Azs 82/2016 - 29 18. 10. 2018 B I. Skutečnost, že cizinec pobýval v rámci povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky krátkou dobu, není sama o sobě (bez dalšího) jinou závažnou překážkou bránící prodloužení platnosti tohoto povolení podle §44a odst. 3 v návaznosti na §35 odst. 3 a §37 odst. 2 písm. b) s odkazem na §56 odst. 1 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (ve znění účinném do 16. 8. 2015). II. Pro zjištění celkové doby pobytu cizince na území České republiky jsou základním podkladem záznamy v cestovním dokladu, u nichž platí domněnka správnosti, kterou je možné vyvrátit v souladu s pravidly danými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 (Schengenským hraničním kodexem). Břemeno tvrzení a břemeno důkazní stíhá cizince, který sám nejlépe ví, kdy a kde se skutečně zdržoval v době platnosti svého povolení k pobytu na území České republiky.
9 Afs 337/2018 - 43 17. 10. 2018 B Zahájil-li správce daně daňovou kontrolu, není kontrolovaný daňový subjekt po dobu jejího trvání oprávněn podat dodatečné daňové přiznání k dani, která je jejím předmětem, byť by se netýkalo skutečností spadajících do rozsahu, v němž je tato daň ze strany správce daně prověřována. Podá-li přesto kontrolovaný daňový subjekt dodatečné daňové přiznání, jedná se o nepřípustné podání (§141 odst. 6 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu) a správce daně řízení o něm zastaví [§106 odst. 1 písm. b) daňového řádu]. Tento účinek daňové kontroly zůstane zachován, i pokud bylo následným soudním rozhodnutím určeno, že zahájení a provedení daňové kontroly bylo nezákonným zásahem, nevyplývá-li z takového rozhodnutí, že se ze strany správce daně jednalo o postup toliko formální a účelový, k němuž nelze přihlížet.
8 As 21/2018 - 66 17. 10. 2018 B I. Zjišťovací řízení se u záměrů uvedených v §7 odst. 2 zákona č. 100/201 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zaměřuje primárně na to, zda konkrétní záměr bude nebo nebude, s ohledem na svůj dopad na životní prostředí, evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, posuzován podle tohoto zákona. Zjišťovací řízení není správním řízením, neboť prvním úkonem v řízení je v případě negativního závěru zjišťovacího řízení až rozhodnutí o tomto závěru podle §7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. II. Případná pochybení ve zjišťovacím řízení mohou zasáhnout do veřejných zájmů hájených dotčenou veřejností [§3 písm. i) bodu 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí] až v okamžiku, kdy v jejich důsledku dojde k negativnímu závěru zjišťovacího řízení. Prostředkem nápravy pro dotčenou veřejnost je v takovém případě odvolání proti rozhodnutí podle §7 odst. 6 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, že záměr nebo jeho změna nebudou posuzov ...
8 As 198/2018 - 17 17. 10. 2018 B I po novele zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, účinné od 30. 9. 2017, nemůže krajský soud zastavit řízení dle §9 odst. 1 tohoto zákona po marném uplynutí lhůty k uhrazení soudního poplatku, pokud byla podána kasační stížnost proti usnesení o zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků. V případě zamítnutí této kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem musí krajský soud znovu vyzvat poplatníka k uhrazení soudního poplatku a stanovit mu k tomu lhůtu.
7 As 276/2017 - 28 11. 10. 2018 B Nelze obecně určit, jaká konkrétní doba vzdání se práva výpovědi smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem v souladu s návrhem obsaženým v jeho nabídce představuje dodatek měnící původní parametry smlouvy natolik, že by to v původním zadávacím řízení mohlo ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Při posouzení okolností konkrétního případu jsou podstatné rovněž podmínky, za nichž byla veřejná zakázka původně zadána.
7 As 93/2018 - 78 11. 10. 2018 B Řízení o zrušení patentu není správním řízením sporným dle §141 odst. 1 správního řádu.
10 As 139/2017 - 36 4. 10. 2018 B Provozovatelé loterií (a jiných podobných her) povolených před dnem 1. 1. 2012 měli od uvedeného dne povinnost hradit odvod z loterií (a jiných podobných her) dle §41 a násl. zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném od 1. 1. 2012.
2 As 94/2018 - 54 4. 10. 2018 B I. Příloha č. 10 Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. 8/2017 ze dne 23. 11. 2017, čj. MSP-26/2017-OJD-ORG/32, stanovící odborné podmínky pro jmenování znalcem, je aktem metodické povahy, který přestože sjednocuje správní praxi v oblasti podmínek kladených na znalce, nezbavuje povinnosti individuálního odůvodnění a interpretace neurčitého pojmu „potřebné znalosti a zkušenosti z oboru“ ve smyslu §4 odst. 1 písm. e) zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. II. Potřebné znalosti v oboru pro jmenování znalcem lze nabýt absolvováním určitého obecně uznávaného vzdělání, ať již jde o vysokou školu či jiný způsob nabytí teoretických znalostí na požadované úrovni. Není vyloučeno, aby při nedostatku teoretického vzdělání žadatel jinak prokázal, že požadovanými znalostmi disponuje. III. Tzv. kurzy znaleckého minima nejsou speciální výukou pro znaleckou činnost ve smyslu §4 odst. 1 písm. e) in fine zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Tyto kurzy jsou součástí odbornos ...
10 As 239/2017 - 71 27. 9. 2018 B V případě úplné (100%) účasti státu na majetku obchodní korporace jsou splněna rozhodující kritéria pro závěr, že taková obchodní korporace je veřejnou institucí ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
2 As 112/2017 - 43 27. 9. 2018 B Zákaz vstupu do honitby (§9 odst. 3 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti) lze vydat jen v případě, že určitá honitba existuje, přičemž obsah tohoto zákazu musí být v souladu s konkrétními právními vlastnostmi dané honitby (zde: údajně honitba v podobě obory).
4 Afs 156/2018 - 32 27. 9. 2018 B Pokud Odvolací finanční ředitelství v řízení o odvolání proti zajišťovacímu příkazu vydanému dle §167 odst. 1 daňového řádu hodlá zohlednit nové (v zajišťovacím příkazu nepoužité) skutečnosti a důkazy, které je prokazují, je povinno s nimi daňový subjekt seznámit a umožnit mu vyjádřit se k nim dle §115 odst. 2 daňového řádu.
2 Afs 40/2018 - 58 27. 9. 2018 B Pojem „přesahu částky úroků“ ve smyslu čl. 11 odst. 4 Smlouvy mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku (č. 89/1992 Sb.) je autonomním pojmem této mezinárodní smlouvy a je tedy nezávislý na národní právní úpravě pravidel nízké kapitalizace.
1 Azs 264/2018 - 38 26. 9. 2018 B Opakované nabízení sexuálních služeb nedosahuje intenzity závažného narušování veřejného pořádku ve smyslu §119 odst. 2 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, nepředstavuje proto samo o sobě důvod pro vyhoštění občana Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka.
6 Azs 220/2018 - 30 21. 9. 2018 B Přestože se vízový štítek připojuje do cestovního dokladu (čl. 29 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech), není jeho součástí, nýbrž jde o samostatný doklad s odlišným účelem. Neoprávněně provedená změna vízového štítku proto nezpůsobuje neplatnost cestovního dokladu podle §116 písm. d) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a nemůže být důvodem pro uložení správního vyhoštění podle §119 odst. 1 písm. b) bodu 2 tohoto zákona.
10 As 120/2018 - 31 20. 9. 2018 B Smyslem a účelem zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, není nahradit veškeré škody způsobené oběti trestného činu. Ministerstvo spravedlnosti je při poskytování peněžité pomoci vázáno horní hranicí uvedenou v jednotlivých písmenech §28 odst. 1 tohoto zákona bez ohledu na to, že pravomocným rozsudkem (§28 odst. 2 téhož zákona) byla zjištěna vyšší škoda či nemajetková újma.
10 Azs 127/2018 - 30 20. 9. 2018 B Povinnost posuzovat přiměřenost dopadů do rodinného a soukromého života cizince (ve smyslu §174a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky) i v rozhodnutí, jímž správní orgán zamítá žádost o povolení k přechodnému pobytu, plyne přímo z čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.).
6 As 48/2018 - 35 18. 9. 2018 B Skutečnost, že předsedající při zasedání zastupitelstva obce nevyzve přítomnou veřejnost k vyjádření k programu, není sama o sobě nezákonným zásahem ve smyslu §82 a násl. s. ř. s., neboť nepředstavuje přímý a závazný zásah do práv jednotlivce.Nezákonným zásahem může být podle okolností postup, kdy předsedající při zasedání zastupitelstva neumožní konkrétnímu jednotlivci realizovat právo dle §16 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyjádřit na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem své stanovisko k projednávané věci. Půjde o situace, kdy konkrétní občan požádá o slovo ke konkrétnímu bodu programu nebo v rámci rozpravy před hlasováním o programu a předsedající (či zastupitelstvo) mu neumožní vystoupit výslovným sdělením, uplatněním síly, technickým opatřením (vypnutí mikrofonu apod.), případně jiným obdobným způsobem, a podle okolností též přehlížením. Tyto okolnosti musí být v řízení před soudem prokázány.
1 As 110/2018 - 37 12. 9. 2018 B V řízení o žalobě proti rozhodnutí služebního funkcionáře ve věcech služebních poměrů dle §69 soudního řádu správního je žalovaným správním orgánem služební funkcionář, který ve věci rozhodl v posledním stupni. Odlišné právní názory zastávané částí judikatury tříčlenných senátů byly popřeny usnesením rozšířeného senátu ze dne 5. 5. 2015, čj. Nad 288/2014-58, č. 3257/2015 Sb. NSS.
1 Afs 79/2018 - 29 12. 9. 2018 B Samotná skutečnost, že v průběhu daňové kontroly uplyne prekluzivní lhůta pro stanovení daně, nečiní daňovou kontrolu prováděnou do okamžiku prekluze nezákonným zásahem ve smyslu §82 a násl. s. ř. s.
6 As 91/2018 - 74 11. 9. 2018 B Změna záměru, který neměl od počátku objektivně omezený časový rozsah provozu, spočívající v prodloužení životnosti zařízení (jeho přizpůsobení novým legislativním požadavkům), nepodléhá obligatornímu posouzení vlivů na životní prostředí, ledaže by vedla k navýšení aktuální kapacity či rozsahu záměru překračující zákonem stanovený limit nebo by sama o sobě spadala pod přílohu č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
6 Ads 122/2018 - 43 6. 9. 2018 B Odmítne-li nebo vrátí-li žadatel o mimořádnou okamžitou pomoc dar od soukromého subjektu, který má být nebo byl poskytnut a může být použit pro stejný účel jako požadovaná dávka, nebude zpravidla možné takového žadatele považovat za osobu v hmotné nouzi [§3 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi].
4 As 252/2018 - 27 6. 9. 2018 B Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností ode dne 1. 1. 2018 zkrátil lhůtu k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy vyplývající z §101b odst. 1 s. ř. s. ze tří let na jeden rok. Nastala-li účinnost opatření obecné povahy přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 225/2017 Sb., tj. před 1. 1. 2018, lhůta tří let k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy uplyne nejpozději 1. 1. 2019 (čl. XXXVIII bod 3. zákona č. 225/2017 Sb.).
7 As 87/2018 - 34 6. 9. 2018 B Ustanovení §20 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 204/2015 Sb. (kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) se aplikuje na přestupky spáchané ode dne 1. 10. 2015.
2 Azs 358/2017 - 46 31. 8. 2018 B Pokud se členský stát „dozví“, že může být pro osobu žádající o mezinárodní ochranu příslušný jiný členský stát, může tento požádat o přijetí žádající osoby zpět ve smyslu čl. 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013. Tam stanovená tříměsíční lhůta pro zaslání žádosti o přijetí zpět dožádanému státu začne běžet v okamžiku, kdy některý z orgánů členského státu získá vědomost o dostatečně pravděpodobné existenci rozhodné skutečnosti (zde: o pravděpodobné příslušnosti Švýcarska jako jiného členského státu, v němž žadatel o mezinárodní ochranu již dříve o tuto ochranu požádal).
9 Afs 196/2018 - 42 30. 8. 2018 B I. Cílem řízení o zajištění vybraných výrobků není zjišťování a určení jejich skutečného vlastníka, nýbrž prokázání, zda s nimi bylo nakládáno způsoby uvedenými v §42 odst. 1 nebo 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění platném do 31. 12. 2015. II. Pokud správce daně nerozhodne o uvolnění vybraných výrobků a současně panují důvodné pochybnosti o jejich vlastníkovi nebo o tom, které konkrétní osobě vlastnické právo svědčí, rozhodne správce daně o zabrání zajištěných vybraných výrobků (§42d zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních).
8 Afs 98/2018 - 52 29. 8. 2018 B Na zahájení přezkumného řízení dle §121 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, není právní nárok. Nezahájením přezkumného řízení tak nelze zasáhnout do práv daňového subjektu.
2 As 68/2017 - 42 29. 8. 2018 B I. Veřejná správa, a tedy i ozbrojený sbor jako její specifická součást, má v mezích zákona široký prostor pro uspořádání své organizační struktury dle aktuálních potřeb. V mezích, v jakých to zákon umožňuje, je konkrétní podoba této organizační struktury věcí manažerského a velitelského rozhodnutí k tomu příslušných funkcionářů. II. Správní soudy mají zkoumat důvody, účelnost, vhodnost a další věcné parametry zvolené organizační struktury jen ve výjimečných případech, například v souvislosti s konkrétními a vážné pochybnosti vyvolávajícími podezřeními, že zvolená organizační struktura či její změna má sloužit k šikaně či diskriminaci a ve skutečnosti nemá žádný rozumný důvod (§2 odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání).
10 Afs 179/2017 - 32 29. 8. 2018 B I po prohlášení konkurzu (§244 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) na majetek spořitelního družstva (družstevní záložny) je toto družstvo oprávněno podat správní žalobu o zrušení rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení působit jako družstevní záložna.
2 As 124/2017 - 23 28. 8. 2018 B Ustanovení §68e zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění účinném do 30. 6. 2016, umožňovalo přiznat příplatek až do výše 15 % služebního tarifu stanoveného v §68 odst. 2 téhož zákona pouze taxativně vyjmenovaným osobám, tedy veliteli vojenského útvaru, vojenského záchranného útvaru, náčelníkovi, vedoucímu nebo řediteli vojenského zařízení nebo vojenského správního úřadu a řediteli nebo veliteli organizačního útvaru ministerstva nebo Vojenského zpravodajství, který je ministrem zmocněn k samostatnému hospodaření s veřejnými prostředky, sestavování ekonomického výkazu o vyčleněných a použitých finančních prostředcích a personálních a majetkových zdrojích. Neumožňovalo proto tento příplatek přiznat osobám, jež fakticky vykonávaly činnosti, k nimž by byly oprávněny osoby uvedené v tomto taxativním výčtu, avšak nebyly jmenovány do zákonem vypočtených funkcí (např. byly pouze zástupcem velitele útvaru).
1 Azs 137/2018 - 50 23. 8. 2018 B Prokáže-li se v řízení o žádosti o udělení mezinárodní ochrany (§10 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu), že v žadatelově zemi původu existují natolik závažné nedostatky v systému vězeňství a justice, které se týkají obecně všech trestně stíhaných či vězněných osob a které ve svém důsledku představují hrozbu skutečného nebezpečí vážné újmy, nemusí žadatel (který je v zemi původu trestně stíhán) za účelem udělení doplňkové ochrany (§14a téhož zákona) prokazovat, že vážná újma bude způsobena právě jemu.
9 As 165/2017 - 45 23. 8. 2018 B Institut právního omylu je spjat se zaviněním, a proto se neuplatní v případech objektivní odpovědnosti za správní delikt/přestupek (k §17 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich).
7 As 264/2018 - 36 23. 8. 2018 B Dojde-li mezi rozhodnutím žalovaného správního orgánu o uložení pokuty a rozhodnutím krajského soudu o přezkumu tohoto rozhodnutí ke snížení horní hranice sazby pokuty, neplyne z čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod požadavek, aby byla pokuta, která byla uložena při samé spodní hranici sazby, označena za zjevně nepřiměřenou a aby krajský soud využil moderační pravomoc podle §78 odst. 2 s. ř. s.
9 Ads 308/2017 - 28 16. 8. 2018 B Jestliže se odvolací orgán v průběhu odvolacího řízení proti rozhodnutí I. stupně, kterým byla zamítnuta žádost o zvýšení příspěvku na péči a současně dosud pobíraný příspěvek žadateli odejmut, z posudku posudkové komise dozvěděl, že se žadatel v důsledku následně zhoršeného zdravotního stavu považuje dle §8 odst. 2 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby, byl povinen tuto okolnost v dosud nepravomocně skončeném řízení zohlednit a příspěvek na péči od rozhodného data přiznat.
7 As 217/2018 - 25 16. 8. 2018 B Skutečnost, že dovozce splnil podmínky pro legální dovoz vína a obstaral si doklady potřebné podle platného evropského práva, nenaplňuje sama o sobě požadavek vynaložení veškerého úsilí za účelem liberace podle §40 odst. 1 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění účinném do 30. 6. 2017.
1 As 165/2018 - 40 16. 8. 2018 B Žádá-li účastník řízení o udělení licence k provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem (§14 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem) pro určité přesně vymezené časové období, není možno, aby správní orgán nad rámec této žádosti, kterou je vázán, posuzoval skutkové a právní otázky, které se vztahují k jinému časovému období. To platí pro správní orgány obou stupňů. Správní řád nevylučuje, aby správní orgán v řízení o řádném opravném prostředku doplňoval rozhodnutí I. stupně o další úvahy, či vyjasňoval již zjištěný skutkový stav obstaráním dalších důkazů [§90 odst. 1 písm. c) správního řádu]. Neznamená to ovšem, že by odvolací (rozkladový) orgán měl (či dokonce musel) zjišťovat nové skutkové okolnosti, které se vztahují k období zcela odlišnému od toho, pro něž účastník řízení žádá udělení licence, byť jde o období aktuální v době rozhodování odvolacího (rozkladového) správního orgánu. Takové okolnosti nejsou pro věc rozhodné a jejich pořizování je ...
9 Afs 280/2017 - 57 9. 8. 2018 B Prekluzivní lhůta pro zahájení řízení o vrácení dotace stanovená v §11a zákona č. 256/2000 Sb., o státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění účinném do 31. 12. 2014, není pro rozpor s čl. 3 nařízení Rady č. 2988/95, o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, jakož i čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky, na řízení o vrácení dotace aplikovatelná.
1 Afs 154/2018 - 32 9. 8. 2018 B Rozhodnutí o pokutě vydané na základě §19 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění účinném do 31. 12. 2015, je platebním výměrem vydaným v procesním režimu zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu. Řízení o odvolání proti tomuto rozhodnutí se proto musí také řídit daňovým řádem. Rozhoduje-li krajský soud o žalobě proti těmto rozhodnutím, není důvodu, aby s odvolacím rozhodnutím současně zrušil i rozhodnutí o pokutě tam, kde má řízení pokračovat.
9 Azs 49/2018 - 50 9. 8. 2018 B Sdělení Policejního prezidia České republiky, resp. informace o vyřízení žádosti podle §83 odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je rozhodnutím ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s. Stížnost či podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů směřující proti tomuto rozhodnutí není řádným opravným prostředkem dle §5 ve spojení s §68 písm. a) s. ř. s.
10 As 148/2018 - 38 8. 8. 2018 B Ustanovení §20 odst. 1 písm. g) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), je zvláštní normou ve vztahu k §7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 152/2011 Sb. Zákaz vjezdu a stání na zpevněných i nezpevněných lesních cestách se tedy řídí výlučně §20 odst. 1 písm. g) zákona o lesích.
10 Afs 113/2018 - 76 8. 8. 2018 B Zástavní právo k nemovité věci evidované v katastru nemovitostí vzniká ve smyslu §170 odst. 4 věty druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, již doručením rozhodnutí o zřízení zástavního práva příslušnému katastrálnímu úřadu. Pokud katastrální úřad návrh na vklad zástavního práva zamítne, zástavní právo nemá účinky vůči třetím osobám. To však nic nemění na trvající existenci zástavního práva, byť jeho účinky existují jen mezi daňovým subjektem a správcem daně, resp. též třetí osobou, je-li vlastník zástavy odlišný od daňového subjektu (§170 odst. 3 daňového řádu).
8 Afs 25/2018 - 32 7. 8. 2018 B Rozhodnutí, kterým správní orgán nařídil uzavřít provozovnu dle §31 odst. 1 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, je účinné a vykonatelné, jakmile bylo doručeno adresátovi. Nepodaří-li se rozhodnutí doručit již při místním šetření v provozovně, musí správce daně rozhodnutí doručit elektronicky nebo prostřednictvím zásilky doručované provozovatelem poštovních služeb, úřední osobou pověřenou doručováním nebo jiným orgánem, o němž to stanoví zákon (§39 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu).

Za rok 2018 bylo zveřejněno 180 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,074 ms (z toho 0,023 ms NoSQL).