Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2019

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
5 Afs 242/2018 - 36 2. 7. 2019 B Výhrada vlastnického práva dle §2134 občanského zákoníku působí vůči věřitelům kupujícího (tedy i ve vztahu ke správci daně daňového dlužníka) jen tehdy, bylo-li ujednání pořízeno ve formě veřejné listiny, popřípadě bylo-li pořízeno v písemné formě a podpisy stran byly úředně ověřeny (tehdy až ode dne úředního ověření podpisů).
Vol 18/2019 - 13 18. 6. 2019 B Z ústavního pořádku, mezinárodního ani unijního práva nelze dovodit povinnost státu zajistit občanům České republiky možnost hlasování ve volbách do Evropského parlamentu ze zahraničí. Stávající právní úprava obsažená v §2, 3 a 30 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, proto není v rozporu s ústavním pořádkem ani s žádnými mezinárodními závazky České republiky.
Ars 8/2018 - 41 13. 6. 2019 B Ačkoli je žádoucí, aby kandidující politické strany uváděly ve své předvolební propagaci přímo pojmy „zadavatel“ a „zpracovatel“ [§16 odst. 6 a §16h odst. 1 písm. c) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky], nedopustila se politická strana přestupku, jestliže v situaci, kdy ještě Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran ani soudy jednoznačně nevyložily požadavky citovaných ustanovení, opatřila své předvolební letáky (pouze) svou zkratkou a údaji o svém sídle, webových stránkách a e-mailové adrese.
1 As 159/2019 - 29 13. 6. 2019 B I. Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, neobsahuje samostatnou úpravu podmínek a provedení práva na informace, která by dostatečným způsobem zaručovala ústavní právo na informace a upravovala komplexně jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací ve smyslu §2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. II. Ustanovení §23a odst. 13 zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění účinném do 31. 8. 2013 (nyní §23a odst. 14 zákona č. 555/1992 Sb.), představuje zvláštní normu, která omezuje obecný postup podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tím, že stanoví zvláštní důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí údajů vedených pro účely evidence osob ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence a ve výkonu trestu odnětí svobody. Takovými údaji jsou informace, kter ...
9 Afs 64/2019 - 52 13. 6. 2019 B Výzvou k prokázání příjmů dle §38x zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, je zahájen postup vedoucí ke zjišťování skutečností rozhodných pro stanovení daně, který se dotýká práv daňového subjektu již tím, že je správcem daně prováděn, a nemusí vyústit ve vydání rozhodnutí. Prostředkem ochrany před nezákonnou výzvou k prokázání příjmů, případně před nezákonným postupem na tuto výzvu navazujícím, je žaloba na ochranu před nezákonným zásahem dle §82 a násl. soudního řádu správního.
11 Kss 2/2019 - 51 10. 6. 2019 B V kárném řízení lze dohodu o vině a kárném opatření schválit i tehdy, když nemá kárně obviněný obhájce. Ustanovení §36 odst. 1 písm. d) trestního řádu o nutné obhajobě se v kárném řízení nepoužije.
2 As 199/2018 - 37 30. 5. 2019 B I. Pokud je zákonem stanoveno, že v určité věci správní orgán zahájí správní řízení z úřední povinnosti (případně jiný postup podobné povahy), jsou-li splněny zákonné podmínky, může být za určitých okolností nezahájení takového řízení nezákonným zásahem (§82 s. ř. s.). Bude tomu tak tehdy, má-li být v řízení, jež má být takto zahájeno, rozhodováno o subjektivních právech nebo povinnostech jednotlivce. Jednotlivec má subjektivní veřejné právo, aby řízení, v němž má být rozhodnuto o jeho subjektivních právech nebo povinnostech (veřejných, ale i soukromých), byla zahájena tehdy, jsou-li pro to splněny zákonem stanovené podmínky. Pokud má správní orgán prostor pro správní uvážení, zda i za splnění „vstupních“ (nutných) zákonných podmínek správní řízení zahájit, anebo nikoli, může být správním soudem kontrolováno pouze to, zda správní orgán při úvaze o zahájení, anebo nezahájení řízení dodržel limity správního uvážení. II. V podmínkách České republiky je pojetí právního pohlaví jako biná ...
8 As 254/2018 - 59 30. 5. 2019 B Jestliže silniční správní úřad v řízení o žádosti na určení existence veřejně přístupné účelové komunikace dle §7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dospěje k závěru, že nejsou splněny podmínky pro určení existence takové komunikace, je oprávněn přímo výrokem rozhodnutí deklarovat její neexistenci a nikoliv toliko žádost zamítnout.
2 As 187/2017 - 264 29. 5. 2019 B I. Aktivní věcná legitimace navrhovatele v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy je dána, pokud soud dospěje ke skutkovému a právnímu závěru o skutečném vztahu úpravy obsažené v napadené části opatření obecné povahy a právní sféry navrhovatele a zároveň o podstatné nezákonnosti napadené regulace obsažené v opatření obecné povahy posuzované z hlediska kompetenčních, procesních i hmotněprávních předpisů (§101a odst. 1 věta první a §101d odst. 2 věta první s. ř. s.). II. V případě, že úprava obsažená v napadeném opatření obecné povahy skutečně negativně zasahuje do právní sféry navrhovatele, může se navrhovatel v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy podle§101a odst. 1 s. ř. s. úspěšně dovolat i porušení právních předpisů, jejichž primárním účelem je ochrana veřejného zájmu. Výjimkou jsou případy, kdy je na první pohled zřejmé, že navrhovatelem namítané porušení veřejného zájmu se zcela míjí s právní sférou navrhovatele.
16 Kss 5/2017 - 173 29. 5. 2019 B V řízení o kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a soudních exekutorů není dána pravomoc rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ve smyslu §17 odst. 1 s. ř. s.
5 Ads 34/2017 - 28 23. 5. 2019 B Právní úprava dle §5b odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/2008 Sb. a zákona č. 470/2011 Sb., podle níž se základ daně z příjmů ze samostatné činnosti pro účely stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u osob samostatně výdělečně činných nesnižuje o daňovou ztrátu, je v souladu s ústavním pořádkem.
5 Afs 182/2018 - 37 23. 5. 2019 B I. Oprava základu daně a daně je samostatným zdanitelným plněním (§42 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Přestože se váže vždy k již v minulosti uskutečněnému zdanitelnému plnění, uplatňuje ji daňový subjekt vždy samostatně v řádném (nikoli dodatečném) daňovém přiznání, a to nezávisle na původním zdanitelném plnění. K podání daňového přiznání, v němž je oprava uplatněna, je daňový subjekt omezen pouze lhůtou stanovenou v §148 odst. 1 daňového řádu. Tato lhůta náleží i správci daně k vyměření daně (zde: uplatní se standardní časové pravidlo pro uplatnění nároku na odpočet daně dle §73 zákona o dani z přidané hodnoty). II. Povinnost podat daňové přiznání ve lhůtě stanovené v §42 odst. 5 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění do 31. 3. 2019 ze zákona nelze dovodit.
10 Afs 332/2018 - 29 22. 5. 2019 B Pokud krajský soud postoupil věc jinému krajskému soudu jako soudu místně příslušnému podle §7 odst. 6 s. ř. s., tento krajský soud s postoupením věci souhlasil, a žádný z účastníků nepodal proti usnesení o postoupení věci kasační stížnost, nelze v řízení o kasační stížnosti proti konečnému rozhodnutí krajského soudu zpochybnit místní příslušnost krajského soudu (§7 odst. 2 a 3 s. ř. s.).
2 As 77/2017 - 70 22. 5. 2019 B I. Z ustanovení §8 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve spojení s obecnými požadavky na činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále „koordinátor“) plynoucími z jeho zákonného postavení [§10 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“)] plynul i před novelizací tohoto nařízení provedenou nařízením č. 136/2016 Sb. požadavek, aby koordinátor byl v oboru své činnosti aktivní a iniciativní a „myslel dopředu“. Pokud prováděl svou činnost i během realizace stavby, byl povinen, aniž by jej k tomu kdokoli vyzýval, původně zpracovaný plán (§15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb.) přizpůsobovat případným nově se objevivším okolnostem ...
4 Afs 70/2019 - 24 21. 5. 2019 B Při odstraňování údaje o nespolehlivosti stěžovatelky coby plátkyně daně z přidané hodnoty z registru plátců této daně je nezbytné, aby orgány finanční správy postupovaly s nejvyšším urychlením, aby naplnily požadavek §7 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a jednaly „bez zbytečných průtahů“, přičemž celková doba odstraňování údaje musí být vždy přiměřená okolnostem případu.
10 As 228/2018 - 23 16. 5. 2019 B I. Procedura přijímání obecného právního předpisu nemůže představovat nezákonný zásah (§82 násl. soudního řádu správního). II. Ustanovení §4 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, které dává vládě kompetenci k prohlášení věci za národní kulturní památku nařízením vlády, není protiústavní.
9 As 56/2019 - 28 16. 5. 2019 B I. V rozhodnutí o uložení správní sankce musí být zohledněna všechna kritéria, jejichž aplikaci zákon s výší sankce spojuje (zde §125e zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění účinném do 30. 6. 2017), přičemž nepostačuje toliko prosté vyjmenování těchto zákonných kritérií, aniž by odůvodnění obsahovalo alespoň stručné zdůvodnění, proč a jak tato kritéria dopadají na individuální případ obviněného. II. Obstrukční jednání obviněného v průběhu správního řízení nemůže být správním orgánem použito jako přitěžující okolnost při stanovení sankce za přestupek (§12 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích). Uložená sankce se musí vázat toliko na posouzení protiprávního jednání, za které je obviněný trestán, a okolnosti jeho spáchání, nikoliv na procesní strategii užitou v průběhu řízení ze strany obviněného. Krajský soud při přezkumu sankce, při jejímž uložení správní orgán nezákonně aplikoval přitěžující okolnost (procesní obstrukce v řízení), nemůže nezáko ...
9 As 61/2019 - 33 16. 5. 2019 B Schválení a ověření měřicího zařízení (radaru) podle neplatných technických norem, na něž však odkazuje platné opatření obecné povahy vydané za účelem ověřování Českým metrologickým institutem, samo o sobě neznamená, že výsledek měření rychlosti vozidla není způsobilým podkladem pro rozhodnutí o přestupku (§125c odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích).
1 As 69/2019 - 24 16. 5. 2019 B Podmínky pro rozhodnutí o věci samé bez nařízení ústního jednání podle §51 odst. 1 s. ř. s. nejsou splněny v situaci, kdy žalobce podá návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle §174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, jehož obsahem je rovněž žádost, aby došlo k neprodlenému nařízení jednání nebo k vydání rozhodnutí, kterým se napadené rozhodnutí žalované ruší. Ačkoliv Nejvyšší správní soud návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu nevyhoví, nic to nemění na skutečnosti, že žalobce v řízení před krajským soudem požadoval nařízení jednání ve věci, byť svoji vůli v tomto směru vyjádřil alternativně ve vztahu k vydání vyhovujícího rozsudku ve věci.
9 As 329/2017 - 50 16. 5. 2019 B V řízení o žalobě proti rozhodnutí, kterým byla uložena donucovací pokuta dle §129 odst. 1 správního řádu z roku 2004, je možné přezkoumávat pouze to, zda dané rozhodnutí má náležitý podklad, tj. zda exekuce byla nařízena, zda orgánu, který ukládá donucovací pokutu, taková pravomoc náleží, zda jsou splněny podmínky §129 správního řádu z roku 2004 a zda při ukládání donucovací pokuty byla dodržena pravidla řízení. Nelze zejména vznášet námitky věcně zpochybňující samotné podkladové rozhodnutí (exekuční titul).
6 Afs 323/2018 - 38 9. 5. 2019 B V případě, že správce daně v průběhu odvolacího řízení změní způsob doměření daně dle pomůcek podle §145 odst. 2 věty druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a doměří daň na základě dokazování, není předtím povinen vždy (bez dalšího) zahájit daňovou kontrolu.
7 As 308/2018 - 31 2. 5. 2019 B Při vydávání opakovaného povolení k provozování nadlimitního zdroje hluku podle §31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je třeba zohlednit i plnění opatření uložených v předchozím povolení.
1 As 425/2018 - 26 25. 4. 2019 B I když je rozhodnutí ředitele věznice o přeřazení do prostupné skupiny vnitřní diferenciace podle §39 odst. 7 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, jeho příjemci oznamováno vyhlášením podle §76 odst. 2 a 3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, musí být příjemce prokazatelně seznámen vedle výroku rozhodnutí také s jeho důvody.
2 As 258/2017 - 48 25. 4. 2019 B Pokud správní orgán neprovede důkaz listinou v souladu s §53 odst. 6 správního řádu, jedná se zpravidla o vadu řízení. Tato vada nicméně nemá vliv na zákonnost rozhodnutí o věci samé za situace, že listina byla součástí správního spisu, s jehož kompletním obsahem se mohl účastník řízení seznámit a vyjádřit se k němu před vydáním rozhodnutí.
2 Afs 103/2018 - 46 25. 4. 2019 B I. Určujícími kritérii pro posouzení závislosti zástupce ve smyslu čl. 5 odst. 5 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 18/1984 Sb.) jsou právní a ekonomická závislost zástupce na zastoupeném subjektu, míra kontroly činnosti zástupce ze strany zastoupeného, míra sdílení podnikatelského rizika zastoupeného subjektem zastupujícím, spolehnutí zastoupeného na zvláštní dovednosti nebo znalosti zástupce, výkon zastoupení zástupcem pro vícero odlišných subjektů, apod. II. Znaky závislosti zástupce ve smyslu čl. 5 odst. 5 Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německo o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (č. 18/1984 Sb.) nevykazuje zastoupení spočívající veskrze v pasivních činnostech, jako je přijímání objednávek, evidence objednávek ve zbožovém informačním systému zastoupeného, přebírání poštovních zásilek pro zastou ...
5 Azs 207/2017 - 36 25. 4. 2019 B Rozhodnutí správní orgánu o tom, že se žadateli neuděluje mezinárodní ochrana dle §12 až §14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nemůže obstát, pokud správní orgán rezignuje na své základní povinnosti v řízení ve věci mezinárodní ochrany, tedy neprovede řádně pohovor s žadatelem tak, aby položené otázky důsledně směřovaly ke zjištění veškerých rozhodných skutečností a k prověření hodnověrnosti žadatelova azylového příběhu, neobstará si relevantní informace o zemi původu, které by byly specificky zaměřeny na azylový příběh žadatele a z něj vyplývající rozhodné skutkové otázky, a ani informace, které si obstará, řádně a objektivně nezhodnotí a s rozhodnými skutečnostmi k posouzení, zda žadatel naplňuje definici uprchlíka dle §12 písm. b) zákona o azylu, či má nárok na udělení doplňkové ochrany dle §14a zákona o azylu, se řádně nevypořádá.
1 Azs 2/2019 - 54 25. 4. 2019 B I. Jedním z projevů svrchovanosti státu může být i regulace migrace na jeho vlastní území. Tu je možné provádět při respektování principů demokratického právního státu a dělby moci (čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). II. Hodlá-li vláda (na základě svého politického rozhodnutí) zavést určitý typ regulace, která má fakticky povahu normativního právního aktu vztahujícího se na neurčitý počet adresátů a majícího obecnou povahu, nemůže tak činit prostřednictvím aktu interní povahy. To platí tím spíše, jedná-li se o opatření, které v důsledku omezuje právo jednotlivce na přístup ke správnímu orgánu garantované čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod za situace, kdy je tento přístup upraven na úrovni zákona. III. Usnesením vlády České republiky ze dne 18. 7. 2018 č. 474 k Imigraci do České republiky z Vietnamu – shrnutí situace a bezpečnostních rizik nemohla vláda pozastavit příjem žádostí o zaměstnanecké karty (§42g zákona č. 326/1999 Sb., o ...
4 Azs 49/2019 - 30 25. 4. 2019 B Ustanovení §42g odst. 5 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění účinném do 14. 8. 2017 je vůči §42 odst. 2 téhož zákona ve vztahu speciality. Proto podání žádosti o vydání zaměstnaneckou kartu v případě žalobce, který na území České republiky pobýval na základě víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění, nebylo možné ze strany správních orgánů podmiňovat nepřetržitým tříletým pobytem na území České republiky.
6 Azs 36/2019 - 19 24. 4. 2019 B Zákonný zástupce cizince narozeného na území České republiky, který zde pobývá pouze na základě odkladného účinku přiznaného žalobě proti rozhodnutí o neprodloužení povolení k dlouhodobému pobytu, není oprávněn podat za narozeného cizince žádost o vydání k povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle §88 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
6 Afs 203/2018 - 20 24. 4. 2019 B Jestliže žadatel o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží [podle čl. 33 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie] celnímu orgánu tvrdí, že podle jeho informací jeho obchodní konkurenti obdobné zboží proclívají pod jinou podpoložkou kombinované nomenklatury, než kterou určil celní orgán, je na místě, aby celní orgán provedl rešerši závazných informací o sazebním zařazení zboží vedených ve veřejně přístupné databázi Evropské unie, do níž jménem České republiky celní orgán sám přispívá, a vypořádal se s tam uvedenými závěry.
Ars 6/2018 - 28 23. 4. 2019 B I. Má-li krajský soud v řízení o ochraně ve věcech místního referenda za to, že námitka podjatosti není důvodná, nepostupuje ji k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, ale posoudí ji sám (§8 odst. 6 s. ř. s.). II. Poměr soudce k věci zakládající pochybnosti o jeho nepodjatosti ve věcech ochrany ve věci místního referenda nezakládá jeho obecný a nijak nediferencovaný vztah k otázkám řešeným v místním referendu, který mají všichni obyvatelé obce, ve které se místní referendum koná a ve které soudce bydlí či pracuje. III. Jednání zastupitelstva obce, na kterém má být projednán návrh přípravného výboru na konání místního referenda, je takové, které následuje po posouzení návrhu obecním úřadem nebo po marném uplynutí lhůty 15 dnů pro posouzení tohoto návrhu, pokud byl návrh na konání místního referenda bezvadný (§12 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu). To platí i tehdy, kdy je obecním úřadem posuzováno odstranění vad ze strany přípravného výboru v návaznosti na výzvu obecního ...
4 As 26/2019 - 41 23. 4. 2019 B Rozhodnutí o námitkách proti návrhu zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma podle §40 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je rozhodnutím ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s.
9 As 19/2019 - 67 18. 4. 2019 B Test hospodářské vyváženosti podle §34d zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 319/2016 Sb., bylo možno použít až v souvislosti s přidělováním kapacity v kalendářním roce 2018.
1 Ads 462/2018 - 33 18. 4. 2019 B V řízení o poskytnutí kompenzace za nevyplacené odstupné podle §44b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, má zaměstnavatel, který nevyplatil zaměstnanci odstupné, postavení účastníka řízení ve smyslu §27 odst. 2 správního řádu.
1 As 26/2019 - 26 18. 4. 2019 B I. Skutečnost, že správní orgán nejprve posoudí trvající delikt provozovatele vozidla (§125h zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) jako tři samostatné skutky a vydá tři výzvy k úhradě určené částky, nebrání následnému překvalifikování deliktu na trvající (za podmínky zachování totožnosti skutku) a vedení správního řízení pouze o jednom (trvajícím) skutku. II. Správní orgán musí s upřesněním předmětu řízení (přehodnocením právního posouzení skutku) účastníky řízení o přestupku dle §125h zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, seznámit a dát jim možnost se k této otázce vyjádřit.
9 Azs 415/2018 - 64 18. 4. 2019 B Pokud poživatel doplňkové ochrany za účelem sloučení rodiny podle §14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, pobývá nad rámec nutných cest převážně v jiné zemi, než kde pobývá jeho rodina, jsou zásadně splněny podmínky pro odnětí této doplňkové ochrany podle §17a téhož zákona.
7 Afs 479/2018 - 33 17. 4. 2019 B Orgány celní správy nejsou oprávněny vyzvat ručitele ke splnění jeho ručitelské povinnosti podle §21 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, na základě záručních listin, ke kterým nevydaly povolení podle §21a uvedeného zákona.
4 As 175/2018 - 59 17. 4. 2019 B Bylo-li vydáno nové rozhodnutí podle §100 nebo §101 písm. a) správního řádu, původní rozhodnutí se ve smyslu §102 odst. 9 správního řádu ruší teprve okamžikem právní moci tohoto nového rozhodnutí.
11 Kss 8/2018 - 199 15. 4. 2019 B I. Jelikož průtahy v řízení pojímá kárný senát jako jeden skutek vymezený obdobím, v němž se soudce nečinnosti dopouštěl, tak platí, že pokud kárný navrhovatel u tohoto kárného provinění vezme svůj návrh částečně zpět, je třeba kárné řízení zastavit pouze v tom rozsahu, v jakém období vymezené v původním návrhu přesahuje nově vymezené období, v němž mělo k průtahům docházet [§14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů]. Jestliže dojde ke zpětvzetí návrhu pouze ve vztahu k některým dříve zahrnutým „průtahovým“ spisům, ale celkové období průtahů se nezmění, odrazí se takové zúžení kárného návrhu pouze v odůvodnění kárného rozhodnutí. II. Aby kárný soud mohl schválit dohodu o vině a trestu mezi navrhovatelem a kárně obviněným (§314r odst. 2 trestního řádu), musí skutkové předpoklady, z nichž dohoda vychází, odpovídat obsahu spisu, nesmí docházet k dvojímu postihu téhož jednání (např. za skutky, které byly předmětem předchozích vý ...
9 As 46/2019 - 25 10. 4. 2019 B Pokud se příslušník bezpečnostního sboru rozhodne stát členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost, a zároveň nenastane výjimka, která je v něm výslovně předpokládána (vyslání bezpečnostním sborem), je potřeba příslušníka propustit ze služebního poměru podle §42 odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve vazbě na jeho §48 odst. 1. Znění uvedených ustanovení neponechává prostor pro posuzování materiální stránky, tedy rozsahu a intenzity, v jaké právnická osoba provozovala podnikatelskou činnost.
9 Afs 364/2018 - 76 10. 4. 2019 B Jestliže správce daně nevyzval daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení podle §145 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nezpůsobuje to samo o sobě nezákonnost doměření daně.
6 As 313/2018 - 25 10. 4. 2019 B Osoby ve věku od 18 do 21 let jsou v případě řidičského oprávnění pro vozidla skupiny C omezeny jen na řízení některých vybraných vozidel vyjmenovaných v §83 odst. 5 písm. a) až g) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Toto omezení je dáno přímo ze zákona (ex lege) a v rámci řízení o udělení, resp. rozšíření, daného řidičského oprávnění k němu není nutno cokoli dokládat.
9 Azs 392/2018 - 48 10. 4. 2019 B I. Zrušit platnost povolení k trvalému pobytu podle §77 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, je možno pouze tehdy, pokud je přítomen také aspekt podvodného jednání, jak plyne z výkladu konformního s čl. 9 odst. 1 písm. a) směrnice 2003/109/ES, o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. Zde obsažený požadavek, aby právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta bylo získáno „podvodným jednáním“, nutně neznamená, že při jeho získání byl spáchán trestný čin „podvodu“ splňující všechny znaky skutkové podstaty obsažené v §209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. II. Takovým podvodným jednáním je i předložení Osvědčení o znalosti českého jazyka (§12 nařízení vlády č. 31/2016 Sb.) pro účely získání povolení k trvalému pobytu, které prokazuje úspěšné složení zkoušky, přestože zkouška byla složena neúspěšně a cizinec si musel být vědom, že při zkoušce neuspěl.
2 As 225/2018 - 17 3. 4. 2019 B Stát není aktivně legitimován k podání žaloby proti rozhodnutí shledajícímu vojáka zdravotně nezpůsobilým k výkonu předpokládaného služebního zařazení dle §4 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, přestože tím vojákovi v důsledku zániku jeho služebního poměru vzniká nárok na výsluhový příspěvek dle §132 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
2 As 151/2018 - 63 3. 4. 2019 B Posuzovat tzv. „systémovou podjatost“ (§14 odst. 1 správního řádu) úředníků územně samosprávného celku (ve smyslu usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, čj. 1 As 89/2010-119, č. 2802/2013 Sb. NSS) nepřichází v úvahu ve věci, v níž úřad tohoto celku rozhoduje v jeho samostatné působnosti.
1 As 61/2019 - 24 27. 3. 2019 B Správní orgán rozhodující v řízení o námitkách proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů (§123f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) je při posuzování otázky, zda existuje způsobilý podklad pro záznam (tj. pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy ve smyslu §123b odst. 1 a 2 téhož zákona), oprávněn zkoumat vyznačení doložky právní moci správního rozhodnutí, jestliže v řízení o námitkách byla zpochybněna její správnost.
1 As 370/2018 - 38 27. 3. 2019 B I. Oprávněná úřední osoba může uskutečnit vstup na cizí pozemek nebo do cizí stavby podle §172 odst. 2 stavebního zákona, jestliže bezprostředně před vstupem má k dispozici takové informace o stavu stavby, na základě nichž lze důvodně předpokládat, že by po bližším ohledání stavby mohlo být vydáno rozhodnutí o nařízení neodkladného odstranění stavby, provedení nutných zabezpečovacích prací nebo vyklizení stavby ve veřejném zájmu. II. Pojem bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osob či zvířat ve smyslu §172 odst. 2 stavebního zákona neznamená, že ke škodlivému následku může dojít během několika málo hodin. Je to stav, kdy škodlivý následek může nastat prakticky kdykoliv při kumulaci „vhodných“ faktorů (např. klimatických a konstrukčně zátěžových). III. Pro určení, zda se jedná o situaci podle §172 odst. 2 stavebního zákona, je určující soubor poznatků, které měla oprávněná úřední osoba k dispozici v okamžiku realizace vstupu na cizí pozemek a do cizí stavby, a předpoklad plyno ...
5 As 177/2016 - 61 21. 3. 2019 B 1/ Použije se článek 56 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie na vnitrostátní právní předpis (obecně závaznou vyhlášku obce), který v části jedné obce zakazuje určitou službu, jen proto, že část zákazníků tímto předpisem dotčeného poskytovatele služby může pocházet či pochází z jiného členského státu Evropské unie?Pokud ano, postačuje pro aplikovatelnost článku 56 Smlouvy o fungování Evropské unie pouhé tvrzení možnosti výskytu zákazníků z jiného členského státu, anebo je poskytovatel služby povinen dokázat reálné poskytování služeb zákazníkům pocházejících z jiných členských států?2/ Je pro odpověď na první položenou otázku jakkoliv relevantní, že:a) Potenciální omezení svobody poskytování služeb je výrazně limitováno, a to jak geograficky, tak i věcně (potenciální aplikovatelnost výjimky de minimis);b) Není patrné, že by vnitrostátní právní předpis upravoval odlišným způsobem, právně nebo fakticky, postavení subjektů poskytujících služby především občanům jiných členských států E ...
1 Afs 293/2018 - 28 21. 3. 2019 B Pokud ze strany poskytovatele dotace není splněna povinnost vydat výzvu (§14f odst. 1 - 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) předcházející případnému stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále, musí se o nápravu tohoto pochybení postarat správce daně v rámci probíhajícího daňového řízení ve věci porušení rozpočtové kázně. Ten proto zpravidla bude muset zajistit dodržení postupu stanoveného v §14f zákona o rozpočtových pravidlech a teprve poté rozhodnout o případném stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Takový postup vyplývá z principu dobré správy, který zakládá obecnou povinnost správních orgánů vzájemně spolupracovat a koordinovat svou činnost.
5 Afs 307/2017 - 33 21. 3. 2019 B Kabelové svody, zabezpečení a stojany, jejichž pomocí je technologie fotovoltaické elektrárny umístěna na střeše budovy, nelze odepisovat podle §30b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Za rok 2019 bylo zveřejněno 106 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,108 ms (z toho 0,032 ms NoSQL).