Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2019

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
1 As 425/2018 - 26 25. 4. 2019 B I když je rozhodnutí ředitele věznice o přeřazení do prostupné skupiny vnitřní diferenciace podle §39 odst. 7 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, jeho příjemci oznamováno vyhlášením podle §76 odst. 2 a 3 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, musí být příjemce prokazatelně seznámen vedle výroku rozhodnutí také s jeho důvody.
6 Azs 36/2019 - 19 24. 4. 2019 B Zákonný zástupce cizince narozeného na území České republiky, který zde pobývá pouze na základě odkladného účinku přiznaného žalobě proti rozhodnutí o neprodloužení povolení k dlouhodobému pobytu, není oprávněn podat za narozeného cizince žádost o vydání k povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle §88 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.
9 As 19/2019 - 67 18. 4. 2019 B Test hospodářské vyváženosti podle §34d zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 319/2016 Sb., bylo možno použít až v souvislosti s přidělováním kapacity v kalendářním roce 2018.
1 Ads 462/2018 - 33 18. 4. 2019 B V řízení o poskytnutí kompenzace za nevyplacené odstupné podle §44b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, má zaměstnavatel, který nevyplatil zaměstnanci odstupné, postavení účastníka řízení ve smyslu §27 odst. 2 správního řádu.
9 Azs 415/2018 - 64 18. 4. 2019 B Pokud poživatel doplňkové ochrany za účelem sloučení rodiny podle §14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, pobývá nad rámec nutných cest převážně v jiné zemi, než kde pobývá jeho rodina, jsou zásadně splněny podmínky pro odnětí této doplňkové ochrany podle §17a téhož zákona.
7 Afs 479/2018 - 33 17. 4. 2019 B Orgány celní správy nejsou oprávněny vyzvat ručitele ke splnění jeho ručitelské povinnosti podle §21 odst. 4 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, na základě záručních listin, ke kterým nevydaly povolení podle §21a uvedeného zákona.
11 Kss 8/2018 - 199 15. 4. 2019 B I. Jelikož průtahy v řízení pojímá kárný senát jako jeden skutek vymezený obdobím, v němž se soudce nečinnosti dopouštěl, tak platí, že pokud kárný navrhovatel u tohoto kárného provinění vezme svůj návrh částečně zpět, je třeba kárné řízení zastavit pouze v tom rozsahu, v jakém období vymezené v původním návrhu přesahuje nově vymezené období, v němž mělo k průtahům docházet [§14 písm. a) zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů]. Jestliže dojde ke zpětvzetí návrhu pouze ve vztahu k některým dříve zahrnutým „průtahovým“ spisům, ale celkové období průtahů se nezmění, odrazí se takové zúžení kárného návrhu pouze v odůvodnění kárného rozhodnutí. II. Aby kárný soud mohl schválit dohodu o vině a trestu mezi navrhovatelem a kárně obviněným (§314r odst. 2 trestního řádu), musí skutkové předpoklady, z nichž dohoda vychází, odpovídat obsahu spisu, nesmí docházet k dvojímu postihu téhož jednání (např. za skutky, které byly předmětem předchozích vý ...
9 Afs 364/2018 - 76 10. 4. 2019 B Jestliže správce daně nevyzval daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení podle §145 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nezpůsobuje to samo o sobě nezákonnost doměření daně.
6 As 313/2018 - 25 10. 4. 2019 B Osoby ve věku od 18 do 21 let jsou v případě řidičského oprávnění pro vozidla skupiny C omezeny jen na řízení některých vybraných vozidel vyjmenovaných v §83 odst. 5 písm. a) až g) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Toto omezení je dáno přímo ze zákona (ex lege) a v rámci řízení o udělení, resp. rozšíření, daného řidičského oprávnění k němu není nutno cokoli dokládat.
9 Azs 392/2018 - 48 10. 4. 2019 B I. Zrušit platnost povolení k trvalému pobytu podle §77 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, je možno pouze tehdy, pokud je přítomen také aspekt podvodného jednání, jak plyne z výkladu konformního s čl. 9 odst. 1 písm. a) směrnice 2003/109/ES, o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. Zde obsažený požadavek, aby právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta bylo získáno „podvodným jednáním“, nutně neznamená, že při jeho získání byl spáchán trestný čin „podvodu“ splňující všechny znaky skutkové podstaty obsažené v §209 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. II. Takovým podvodným jednáním je i předložení Osvědčení o znalosti českého jazyka (§12 nařízení vlády č. 31/2016 Sb.) pro účely získání povolení k trvalému pobytu, které prokazuje úspěšné složení zkoušky, přestože zkouška byla složena neúspěšně a cizinec si musel být vědom, že při zkoušce neuspěl.
2 As 225/2018 - 17 3. 4. 2019 B Stát není aktivně legitimován k podání žaloby proti rozhodnutí shledajícímu vojáka zdravotně nezpůsobilým k výkonu předpokládaného služebního zařazení dle §4 odst. 3 písm. c) vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, přestože tím vojákovi v důsledku zániku jeho služebního poměru vzniká nárok na výsluhový příspěvek dle §132 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.
2 As 151/2018 - 63 3. 4. 2019 B Posuzovat tzv. „systémovou podjatost“ (§14 odst. 1 správního řádu) úředníků územně samosprávného celku (ve smyslu usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 11. 2012, čj. 1 As 89/2010-119, č. 2802/2013 Sb. NSS) nepřichází v úvahu ve věci, v níž úřad tohoto celku rozhoduje v jeho samostatné působnosti.
1 As 61/2019 - 24 27. 3. 2019 B Správní orgán rozhodující v řízení o námitkách proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů (§123f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) je při posuzování otázky, zda existuje způsobilý podklad pro záznam (tj. pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy ve smyslu §123b odst. 1 a 2 téhož zákona), oprávněn zkoumat vyznačení doložky právní moci správního rozhodnutí, jestliže v řízení o námitkách byla zpochybněna její správnost.
1 As 370/2018 - 38 27. 3. 2019 B I. Oprávněná úřední osoba může uskutečnit vstup na cizí pozemek nebo do cizí stavby podle §172 odst. 2 stavebního zákona, jestliže bezprostředně před vstupem má k dispozici takové informace o stavu stavby, na základě nichž lze důvodně předpokládat, že by po bližším ohledání stavby mohlo být vydáno rozhodnutí o nařízení neodkladného odstranění stavby, provedení nutných zabezpečovacích prací nebo vyklizení stavby ve veřejném zájmu. II. Pojem bezprostřední ohrožení života nebo zdraví osob či zvířat ve smyslu §172 odst. 2 stavebního zákona neznamená, že ke škodlivému následku může dojít během několika málo hodin. Je to stav, kdy škodlivý následek může nastat prakticky kdykoliv při kumulaci „vhodných“ faktorů (např. klimatických a konstrukčně zátěžových). III. Pro určení, zda se jedná o situaci podle §172 odst. 2 stavebního zákona, je určující soubor poznatků, které měla oprávněná úřední osoba k dispozici v okamžiku realizace vstupu na cizí pozemek a do cizí stavby, a předpoklad plyno ...
1 Afs 293/2018 - 28 21. 3. 2019 B Pokud ze strany poskytovatele dotace není splněna povinnost vydat výzvu (§14f odst. 1 - 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech) předcházející případnému stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále, musí se o nápravu tohoto pochybení postarat správce daně v rámci probíhajícího daňového řízení ve věci porušení rozpočtové kázně. Ten proto zpravidla bude muset zajistit dodržení postupu stanoveného v §14f zákona o rozpočtových pravidlech a teprve poté rozhodnout o případném stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Takový postup vyplývá z principu dobré správy, který zakládá obecnou povinnost správních orgánů vzájemně spolupracovat a koordinovat svou činnost.
5 Afs 307/2017 - 33 21. 3. 2019 B Kabelové svody, zabezpečení a stojany, jejichž pomocí je technologie fotovoltaické elektrárny umístěna na střeše budovy, nelze odepisovat podle §30b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
10 Azs 316/2018 - 60 21. 3. 2019 B Při rozhodování o zajištění cizinců mladších osmnácti let nebo rodin s dětmi musí vzít správní orgán do úvahy zejména věk dětí, délku zajištění a vhodnost či naopak nevhodnost zařízení pro pobyt dětí (§124 odst. 1 a §125 odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů). Správní orgán musí vzít vždy do úvahy i nejlepší zájem dítěte (čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte).
4 Afs 397/2018 - 32 20. 3. 2019 B V odvolacím řízení není daňový subjekt oprávněn změnit volbu způsobu určení srovnávací daňové hodnoty podle §14 odst. 3 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
2 As 257/2018 - 87 20. 3. 2019 B I. Užití klíčových slov při nahlížení do elektronických obchodních záznamů soutěžitele je racionálním způsobem vyhledávání informací v rámci šetření [§21f odst. 2 písm. c) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže]. Je-li šetřená zakázka spojena s podezřením na bid riggingové jednání, je opodstatněné zaměřit okruh vyhledávání šířeji než jen na spornou zakázku. Přitom se nejedná o neomezený výlov informací a takto nalezený dokument k jiné zakázce má povahu "dokumentu na očích". II. Neuvedení všech klíčových slov užitých při vyhledávání do protokolu o místním šetření je vadou protokolace. Pokud to však není spojeno s možnou újmou soutěžitele, nejedná se o nezákonný zásah dle §82 s. ř. s.
Konf 45/2018 - 12 20. 3. 2019 B Projednání žaloby o peněžité zadostiučinění za nemajetkovou újmu, která měla žalobci jako adresátu vzniknout v důsledku vadného poskytování sjednané služby dosílky (ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách), je v pravomoci soudů rozhodujících v občanském soudním řízení (§7 odst. 1 o. s. ř.).
1 Azs 367/2018 - 34 14. 3. 2019 B I. Obecná povinnost správních orgánů opatřovat podklady pro rozhodnutí a postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (§3 správního řádu), je doplňována povinností účastníků řízení poskytnout potřebnou součinnost (§50 odst. 2 správního řádu), případně označit důkazy na podporu jejich tvrzení (§52 správního řádu). II. Za situace, kdy při řízení o zrušení povolení k trvalému pobytu dle §87l odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, správní orgány z jim dostupných podkladů bezpečně zjistily osobní a rodinnou situaci cizince a cizinec ohledně těchto zjištění ve správním řízení nic nenamítal, není v zásadě povinností správních orgánů vyzývat k dalším, konkrétnějším sdělením.
8 Azs 245/2018 - 56 14. 3. 2019 B Doručí-li žalobce k výzvě krajského soudu podání obsahující odstranění vad žaloby (doplnění žalobních bodů) jinému (místně nepříslušnému) soudu, bude včasnost takového podání zachována pouze tehdy, pokud nepříslušný krajský soud podání předá anebo zašle prostřednictvím držitele poštovní licence soudu příslušnému nejpozději před koncem lhůty pro doplnění žaloby [§71 odst. 1 písm. d) ve spojení s §71 odst. 2 větou třetí s. ř. s.].
9 Azs 148/2018 - 26 13. 3. 2019 B Jestliže správní orgán rozhodne o náhradě nákladů správního řízení o vyhoštění samostatným rozhodnutím, v řízení o žalobě proti takovému rozhodnutí je třeba použít stejná pravidla jako v řízení o žalobě proti rozhodnutí o vyhoštění. Rozhoduje tedy specializovaný samosoudce (§31 odst. 2 zákona s. ř. s.) a žalobce je ze zákona osvobozen od soudních poplatků [§11 odst. 2 písm. i) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích].
4 Azs 365/2018 - 74 12. 3. 2019 B Ministerstvo vnitra je v řízení o přiznání statusu osoby bez státní příslušnosti povinno vydat žadateli identifikační průkaz žadatele o přiznání statusu osoby bez státní příslušnosti (§57 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu).
1 Azs 459/2018 - 26 7. 3. 2019 B I. V případě soudního přezkumu rozhodnutí vydaného v řízení o žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu na území České republiky podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, krajský soud nemá (např. na rozdíl od právní úpravy v oblasti svobodného přístupu k informacím) postavení orgánu nalézajícího hmotné právo (nemůže správnímu orgánu nařídit, aby žalobci vydal povolení k trvalému pobytu). II. Podá-li žalobce žalobu proti rozhodnutí, kterým Ministerstvo vnitra jako správní orgán prvního stupně zamítlo jeho žádost o povolení k trvalému pobytu, aniž vyčkal výsledku řízení o podaném odvolání proti tomuto rozhodnutí, krajský soud takovou žalobu odmítne pro nevyčerpání řádných opravných prostředků podle §46 odst. 1 písm. d), §5 a §68 písm. a) s. ř. s.
4 Afs 351/2018 - 60 7. 3. 2019 B Zvýšení daně dle §68 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, a pokuta za opožděné tvrzení daně dle §250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, představují trest ve smyslu čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod.
2 As 153/2018 - 31 6. 3. 2019 B Zablokování určité IP adresy prostřednictvím jejího zařazení na tzv. black-list poskytovatelem služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti za účelem ochrany elektronické podatelny správního orgánu (§4 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů) není nezákonným zásahem do práv podatele, pakliže k jeho blokování nedošlo ze strany správního orgánu účelově.
2 Azs 263/2018 - 17 6. 3. 2019 B Doba šesti týdnů pro přemístění zajištěné osoby do příslušného členského státu podle čl. 28 odst. 3 třetího pododstavce nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 nemůže být počítána od zamítavé odpovědi dožádaného členského státu dle čl. 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1560/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 343/2003. Zmíněná doba totiž slouží k faktické realizaci přemístění zajištěné osoby, a proto nemůže být v rámci řízení týkajícího se žádosti o přijetí zpět (dle čl. 24 odst. 4 nařízení č. 604/2013) vůbec brána v potaz, dokud nebyl určen příslušný členský stát.
8 Azs 241/2018 - 76 6. 3. 2019 B Skutečnost, že byl žadatel o mezinárodní ochranu původem z Ukrajiny donucen pod pohrůžkou trestního stíhání podepsat „dobrovolný“ souhlas s působením v armádě v oblasti antiteroristické operace (tzv. zóna ATO), sama o sobě nezakládá důvod pro udělení mezinárodní ochrany podle §12, §14 a §14a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. I v takovém případě je nutno posuzovat, zdali proti takovému postupu žadatel využil, případně mohl účinně využít, možnosti domáhat se ochrany v zemi původu.
2 As 157/2018 - 46 27. 2. 2019 B Zaměstnanecké pojišťovny zřízené dle zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, jsou jakožto veřejné instituce povinnými subjekty dle §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
9 As 402/2017 - 51 27. 2. 2019 B I. Pokud účastník řízení v řízení o správním deliktu podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění účinném do 30. 6. 2017 předloží tvrzení o tom, že vynaložil úsilí k tomu, aby zamezil nepříznivému následku, a z obsahu jeho argumentace je zřejmé, že uplatňuje liberační důvody dle §125l odst. 1 zákona o vodách, musí se správní orgány s touto otázkou v odůvodnění rozhodnutí vypořádat, jinak je jejich rozhodnutí nepřezkoumatelné. II. Ustanovení §59 odst. 1 písm. a) a §59 odst. 1 písm. f) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, nejsou ve vzájemném poměru obecnosti a speciality. Jednočinný souběh správních deliktů podle §125d odst. 4 písm. a) a písm. d) zákona o vodách (ve znění účinném do 30. 6. 2017) není vyloučen.
4 As 336/2018 - 45 22. 2. 2019 B Základní způsobilost dle §74 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, splňuje i dodavatel, jemuž správce daně povolil dle §156 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, posečkání úhrady daně.
Ars 7/2018 - 29 21. 2. 2019 B V případě, že přípravný výbor ve smyslu §12 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, reaguje na výzvu, která směřuje k odstranění nedostatků návrhu na konání referenda, tím, že tyto nedostatky fakticky odstraňuje, počíná běžet nová lhůta od doručení podání, jímž jsou nedostatky fakticky odstraňovány. V ní přísluší posouzení bezvadnosti doplněného návrhu na konání místního referenda výhradně obecnímu úřadu nebo magistrátu, nikoli krajskému soudu, pokud by se na něj přípravný výbor souběžně obrátil s návrhem podle §57 odst. 1 písm. a) téhož zákona.
2 Afs 304/2018 - 411 21. 2. 2019 B I. Oprávnění České národní banky odejmout povolení působit jako družstevní záložna [§28 odst. 1 písm. f) zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění zákona č. 303/2013 Sb.] mohlo být podle povahy a závažnosti zjištěného nedostatku v činnosti družstevní záložny prvním ve věci přijatým opatřením tohoto dohledového orgánu, a nemuselo mu tedy nezbytně předcházet mírnější opatření dle výčtu obsaženého v §28 odst. 1 tohoto zákona. II. Rozhodnutí České národní banky o odejmutí povolení působit jako družstevní záložna není rozhodnutím ve věci správního deliktu družstevní záložny ve smyslu §27b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, a proto se neuplatní ustanovení §27d odst. 3 tohoto zákona o zániku odpovědnosti za správní delikt.
6 As 282/2018 - 46 20. 2. 2019 B I. Při posuzování toho, zda určitý subjekt je veřejnou institucí podle §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je nutné vycházet z převahy znaků, které instituci charakterizují jako veřejnou či soukromou. Převahu těchto znaků však nelze pojímat ryze aritmeticky, tj. jako výsledek prostého součtu znaků svědčících o veřejném nebo naopak soukromém charakteru instituce. II. Stálý rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je veřejnou institucí ve smyslu §2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neboť představuje původně státem zřízené a posléze zákonem uznané výlučné fórum pro alternativní řešení sporů, stát si vyhradil výlučnou pravomoc zřizovat tento typ rozhodčích soudů zákonem a jako stálá institucionální alternativa k soudnímu rozhodování sporů plní veřejný účel.
6 As 235/2018 - 32 20. 2. 2019 B Kancelář prezidenta republiky nebyla evidenčním orgánem pro vedoucího Kanceláře prezidenta republiky podle §14 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění účinném do 31. srpna 2017, a nebyla tudíž oprávněna poskytnout oznámení o činnostech, majetku, příjmech a darech (§9–11 zákona o střetu zájmů), které jí vedoucí Kanceláře prezidenta republiky předal, jako informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
10 As 144/2018 - 65 20. 2. 2019 B Pojem staveniště ve smyslu §3 odst. 2 písm. n) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nelze zaměňovat s vymezením staveniště dle projektové dokumentace stavby.
12 Ksz 11/2018 - 35 20. 2. 2019 B I. I při posuzování kárné odpovědnosti je třeba zohlednit, že pokud určité zákonné ustanovení blíže provádí Listinou základních práv a svobod připuštěné omezení základního práva, musí být právní názor zaujatý při jeho výkladu takový, který nepopírá základní smysl Listinou základních práv a svobod založených omezení, aby byl ve smyslu kárné judikatury hajitelný. II. Za nezměněných okolností rozhodných pro vazbu buď nelze danou osobu zadržet podle §75 a §76 trestního řádu znovu vůbec, a pokud ano, pak maximálně na dobu zbývající do doby 48 hodin. Pokud se okolnosti rozhodné pro posuzování důvodů vazby změní, opakované zadržení na novou dobu 48 hodin možné je.
9 As 394/2017 - 39 19. 2. 2019 B Při rozhodování o návrhu na upuštění od výkonu zbytku sankce zákazu činnosti (§14 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích) hodnotí správní orgán osobu pachatele z pohledu možnosti její nápravy. V rámci takové úvahy se může zabývat vlivem dříve projednaných přestupků a uložených sankcí na osobu pachatele, recidiva obecně však sama o sobě není bez dalšího dostatečným důvodem pro nevyhovění návrhu.
1 Afs 271/2016 - 53 19. 2. 2019 B I. Námitka podaná dle §159 daňového řádu není řádným opravným prostředkem ve smyslu §5 a §68 písm. a) s. ř. s., který by bylo nutno před podáním žaloby ve správním soudnictví vyčerpat. II. Rozhodnutím podle §65 odst. 1 s. ř. s. je jak exekuční příkaz vydaný podle §178 daňového řádu, tak rozhodnutí o námitce podle §159 daňového řádu podané proti tomuto exekučnímu příkazu.
12 Ksz 5/2018 - 98 19. 2. 2019 B Za kárné provinění podle §28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, nelze považovat pasivitu státního zástupce při učinění jednotlivého úkonu, která od obdržení příslušného podání přesáhla zákonem stanovenou lhůtu nebo tříměsíční lhůtu u věcí zapsaných v rejstříku ZT či dvouměsíční lhůtu u věcí zapsaných v rejstřících ZN a ZM, a to za situace, kdy tato nečinnost neměla žádný vliv na průběh a rychlost trestního řízení nebo danou trestní věc negativně ovlivnila pouze nepatrně.
8 Azs 76/2018 - 59 13. 2. 2019 B Pokud správní orgán v řízení o zajištění cizince užije závazné stanovisko Ministerstva vnitra získané v rámci řízení o správním vyhoštění, má v řízení o zajištění toto stanovisko obdobné účinky, jako kdyby se jednalo o závazné stanovisko, i když se formálně jedná o prostý podklad rozhodnutí dle §50 odst. 4 správního řádu.
10 As 281/2018 - 29 13. 2. 2019 B Předběžné zajištění věci a její vydání příslušné osobě podle §34a odst. 1, 6 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, jsou úkony, které činí Policie ČR jako orgán činný v trestním řízení, resp. orgán vykonávající mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. V takovém případě není dána pasivní legitimace Policie ČR v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu ve smyslu §82, §83 ve spojení s §4 odst. 1 písm. a), c) s. ř. s.
Konf 1/2018 - 6 12. 2. 2019 B Provádí-li věznice na základě příkazu soudního exekutora výplaty finančních částek ze zvláštního účtu odsouzeného vedeného dle §25 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, nejde o výkon jejího vrchnostenského oprávnění. Tímto postupem tak nemůže dojít k zásahu do veřejných subjektivních práv odsouzeného a je vyloučeno, aby se domáhal ochrany ve správním soudnictví.
6 As 405/2017 - 33 6. 2. 2019 B Byla-li žaloba podána zmocněncem jménem zmocnitele (procesní úkon byl zjevně činěn za jiného), je zákonnou povinností zmocněnce doložit soudu oprávnění zmocnitele zastupovat. Pokud tuto zákonnou povinnost zmocněnec přes výzvu soudu nesplní, je soud oprávněn žalobu odmítnout pro nedostatek podmínek řízení dle §46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., aniž by byl povinen vyzývat ke splnění této povinnosti vedle zmocněnce i samotného zmocnitele.
9 As 429/2018 - 35 6. 2. 2019 B Zveřejnění vyhlášeného rozsudku na internetových stránkách soudu, v němž není anonymizována osoba, která systematicky vystupuje ve správních řízeních jako zmocněnec a čerpá z této činnosti prospěch, není nezákonným zásahem ve smyslu §82 s. ř. s.
9 Afs 3/2018 - 52 6. 2. 2019 B Skutečnost, že na komoditní burze byl po dobu 12 měsíců předcházejících zahájení správního řízení uzavřen pouze jeden burzovní obchod, není důvodem pro odejmutí státního povolení k provozování komoditní burzy podle §35 odst. 3 písm. f) zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách.
12 Ksz 8/2018 - 146 6. 2. 2019 B I. Státní zástupce musí počítat s určitým objemem práce přesčas s ohledem na stanovení platu s přihlédnutím k případné práci přesčas, nejde-li o práci přesčas konanou v noci a v den pracovního klidu (§6 odst. 1 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů). II. Státní zástupce je povinen průběžně vyřizovat všechny věci, které mu jsou přiděleny k vyřízení, a nemůže vyřizovat jen ty, kterým dává prioritu. III. Státní zástupce musí volit takovou kvalitu své práce, která je ještě dostačující pro dodržení zákonnosti a odbornosti jeho postupu a zároveň umožňuje věci vyřídit v přiměřeném čase (§2 odst. 2 a §24 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, §2 odst. 4 trestního řádu). IV. Konkrétní okolnosti vedoucí navrhovatele k podání kárného návrhu jsou pro p ...
9 As 380/2017 - 46 31. 1. 2019 B I. Ve výroku rozhodnutí o přestupku či o správním deliktu na úseku ochrany osobních údajů, který se týká velkého množství subjektů údajů a osobních údajů, postačí uvést jejich druhové vymezení a rozumný odhad celkového počtu. II. Správní delikt podle §45 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je trvajícím správním deliktem.
10 Azs 178/2018 - 37 31. 1. 2019 B Pojem „společná domácnost“ ve smyslu §15a odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění účinném do 17. 12. 2015, nelze směšovat s pojmem „domácnost“ podle §115 občanského zákoníku z roku 1964. Rodinným příslušníkem občana Evropské unie mladšího 21 let byl tedy i před 18. 12. 2015 rovněž rozvedený rodič, pokud o občana Evropské unie mladšího 21 let skutečně pečoval [§15a odst. 1 písm. b) zákona o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění účinném do 17. 12. 2015].

Za rok 2019 bylo zveřejněno 71 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0,084 ms (z toho 0,028 ms NoSQL).