Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28.07.2005, sp. zn. 20 Cdo 561/2005 [ usnesení / výz-E ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.561.2005.1

Zdroj dat je dostupný na http://www.nsoud.cz
ECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.561.2005.1
sp. zn. 20 Cdo 561/2005 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení B. proti povinné I., s. r. o., pro 41.849,- Kč prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu Brno - venkov pod sp. zn. 16 E 191/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 7. 2004, č.j. 16 Co 315/2004-17, takto: I. Dovolání se odmítá. II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění: V záhlaví uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení ze dne 20. 10. 2003, č.j. 16 E 191/2003-9, kterým Okresní soud Brno - venkov zamítl návrh na odklad provedení výkonu rozhodnutí (nařízeného usnesením ze dne 10. 3. 2003, č.j. 16 E 191/2003-2, k vydobytí pohledávky 41.849,- Kč s příslušenstvím). Povinná podle odvolacího soudu neprokázala splnění předpokladů stanovených v §266 odst. 1 a 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jeno.s.ř.“). Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, jímž upozornila na to, že nevyvíjí žádnou činnost (nemá tudíž postižitelný majetek) a hodlá požádat o svou likvidaci a výmaz z obchodního rejstříku. Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.). Dovolání není přípustné. Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení §237 až §239 o.s.ř. Přípustnost dovolání nelze opřít o ustanovení §238, §238a a §239 o.s.ř., neboť usnesení, jímž odvolací soud potvrdil (nebo změnil) usnesení soudu prvního stupně ve věci odkladu provedení výkonu rozhodnutí, zde vyjmenováno není. Dovolání nemůže být přípustné ani podle §237 odst. 1, 3 o.s.ř., protože – jak vysvětlil Nejvyšší soud v usnesení ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1520/2003, uveřejněném v časopise Soudní judikatura 12/2004 pod č. 233 – toto ustanovení je v řízení o výkon rozhodnutí uplatnitelné toliko prostřednictvím §238a odst. 1 a 2 o.s.ř. Není-li dovolání přípustné podle žádného v úvahu připadajícího ustanovení občanského soudního řádu, Nejvyšší soud – bez splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky (§241b odst. 2 o.s.ř.) – je odmítl (§243b odst. 5, věta první, §218 písm. c/ o.s.ř.). O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle §243b odst. 5, §224 odst. 1 a §146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněné náklady v tomto stadiu řízení nevznikly). Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 28. července 2005 JUDr. Pavel K r b e k , v.r. předseda senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/28/2005
Spisová značka:20 Cdo 561/2005
ECLI:ECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.561.2005.1
Typ rozhodnutí:Usnesení
Dotčené předpisy:§238a odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
§238a odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Staženo pro jurilogie.cz:2016-03-20