Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12.07.2005, sp. zn. 30 Cdo 985/2005 [ usnesení / výz-E ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NS:2005:30.CDO.985.2005.1

Zdroj dat je dostupný na http://www.nsoud.cz
ECLI:CZ:NS:2005:30.CDO.985.2005.1
sp. zn. 30 Cdo 985/2005 USNESENÍ Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Romana Fialy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce Finančního úřadu ve Ž. n. S., proti žalované J. B., zastoupené advokátem, o určení neúčinnosti dohody o zúžení stanoveného rozsahu společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 10 C 123/99, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. listopadu 2002 , č.j. 15 Co 151/2000-52, takto: I. Dovolání žalované se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Odůvodnění: Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou rozsudkem ze dne 22. listopadu 1999, č.j. 10 C 123/99-29, určil, že dohoda o zúžení stanoveného rozsahu společného jmění manželů B., uzavřená mezi B. B. a žalovanou dne 8.1.1999 je vůči navrhovateli právně neúčinná. Současně rozhodl, že žádnému účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. K odvolání žalované Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 12. listopadu 2002, č.j. 15 Co 151/2000-52, rozsudek soudu prvního stupně jako věcně správný potvrdil a současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Přípustnost dovolání dovozuje ze skutečnosti, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam. Jako dovolací důvody uplatňuje ustanovení dle §241a odst. 2 písm. b) a odst. 3 o.s.ř. Dále uvádí, že dovolání je podáno v zákonné lhůtě. Uvedený závěr odůvodňuje tím, že ačkoli v napadeném rozsudku odvolacího soudu je dáno poučení, že proti rozsudku není dovolání přípustné, žalovaná zastává názor, že dovolání je možno podat k dovolacímu soudu do dvou měsíců, pokud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Žalovaná navrhla, aby dovolací soud rozsudek napadený dovoláním zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení. Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§10a o.s.ř.) po přezkoumání věci dospěl k závěru, že dovolání bylo podáno opožděně. Vzhledem k tomu, že napadený rozsudek odvolacího soudu byl vydán sice po 1.1.2001, ale v souladu s ustanovením bodu 15., Části dvanácté, Hlavy I zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - jak vyplývá také z jeho odůvodnění - po řízení provedeném podle „dosavadních právních předpisů“ (podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000), je třeba dovolání proti němu podané i v současné době projednat a rozhodnout (srov. Část dvanáctou, Hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony) rovněž podle „dosavadních právních předpisů“, tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31.12.2000 (dále jeno.s.ř.“). Projednáním a rozhodnutím o dovolání podle dosavadních právních předpisů se ve smyslu Části dvanácté, Hlavy I, bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, rozumí rovněž posouzení včasnosti dovolání, včetně vymezení běhu lhůty k jeho podání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19.4.2001, sp.zn. 29 Odo 196/2001, které bylo uveřejněno pod č. 70 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2001). Podle ustanovení §240 odst. 1 věty první o.s.ř. účastník může podat dovolání do 1 měsíce od právní moci rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ustanovení §240 odst. 2 o.s.ř. zmeškání lhůty uvedené v odstavci 1 nelze prominout; lhůta je však zachována, bude-li dovolání podáno ve lhůtě u odvolacího nebo dovolacího soudu. V posuzovaném případě bylo zjištěno, že rozsudek odvolacího soudu byl doručen do vlastních rukou žalobci Finančního úřadu ve Ž. n. S., dne 12.12.2002 a zástupci žalované advokátu, dne 20.12.2004¨, a že dovolání žalované bylo podáno elektronicky u soudu prvního stupně s procesními účinky doručení ke dni 17.2.2005. Splňovalo náležitosti elektronického podpisu stanovené zákonem č. 227/2000 Sb., ověřené soudem. Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu nabyl právní moci dnem 20.12.2004. Jednoměsíční lhůta k podání dovolání proti rozsudku odvolacího soudu uplynula podle ustanovení §243c a §57 odst. 1 a 2 o.s.ř. dnem 20.1.2005 (čtvrtek). Protože dovolání bylo podáno u soudu prvního stupně s procesními účinky doručení až ke dni 17.2.2005, je opožděné. S přihlédnutím k tomu, že zmeškání dovolací lhůty nelze prominout (§240 odst. 2 věta první o.s.ř.), Nejvyšší soud České republiky dovolání žalované podle ustanovení §243b odst. 4 věty první a §218 odst. 1 písm. a) o.s.ř. - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - odmítl. O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení §243b odst. 4 věty první, §224 odst. 1, §151 odst. 1 věty první a §146 odst. 2 věty první (per analogiam) o.s.ř., neboť žalovaná, s ohledem na výsledek řízení, na náhradu svých nákladů nemá právo a žalobci v dovolacím řízení žádné účelně vynaložené náklady nevznikly. Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 12. července 2005 JUDr. Karel Podolka,v.r. předseda senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Soud:Nejvyšší soud
Datum rozhodnutí:07/12/2005
Spisová značka:30 Cdo 985/2005
ECLI:ECLI:CZ:NS:2005:30.CDO.985.2005.1
Typ rozhodnutí:Usnesení
Dotčené předpisy:§243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
§218 odst. 1 písm. a) předpisu č. 99/1963Sb.
Kategorie rozhodnutí:E
Staženo pro jurilogie.cz:2016-03-20