Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 22.12.2004, sp. zn. 5 Afs 92/2004 [ usnesení / výz-B ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NSS:2004:5.AFS.92.2004

Zdroj dat je dostupný na http://www.nssoud.cz
Právní věta Celková doba, po kterou lze odstraňovat vady kasační stížnosti, činí pouze dva po sobě jdoucí měsíce od doručení výzvy k odstranění jejích vad (§106 odst. 3 s. ř. s.).

ECLI:CZ:NSS:2004:5.AFS.92.2004
sp. zn. 5 Afs 92/2004 - 63 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci stěžovatele: M. n. n., a. s. v likvidaci, právně zastoupeného advokátem JUDr. Jaromírem Kaláčem, se sídlem ve Zlíně, tř. Tomáše Bati 1276, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, nám. Svobody 4, Brno, v řízení o kasační stížnosti stěžovatele podané proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 25. 9. 2003, č. j. 30 Ca 29/2001 - 41, takto: I. Kasační stížnost se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Odůvodnění: Včas podanou kasační stížností ke Krajskému soudu v Brně (dále jen „soudu“) ze dne 6. 11. 2003 se stěžovatel domáhá zrušení napadeného rozsudku č. j. 30 Ca 29/2001 - 41, ze dne 25. 9. 2003. Tímto rozsudkem byla zamítnuta žaloba stěžovatele, kterou se domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 12. 2000, č. j. 5768/2000/FŘ/130. Stěžovatel byl usnesením soudu ze dne 13. 1. 2004 na č. l. 53 vyzván k doplnění kasační stížnosti v části odůvodnění, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, aby stížnost byla v souladu s ust. §106 odst. 1 a §103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jens. ř. s.“). Stěžovateli se dostalo řádného poučení pro případ nevyhovění této výzvě ve smyslu odmítnutí podání dle §37 odst. 5 s. ř. s. Stěžovateli byla výzva doručena dne 16. 1. 2004 k rukám právního zástupce. Stěžovatel podáním ze dne 13. 2. 2004 požádal soud o poskytnutí další lhůty k doplnění kasační stížnosti z důvodu nemožnosti konzultace věci se stěžovatelem pro jeho dlouhodobý pracovní pobyt v Spolkové republice Německo. Z vyjádření žalovaného plyne návrh na odmítnutí kasační stížnosti dle §106 odst. 3 s. ř. s. a §46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Dle §106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc. Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že objektivní lhůta k doplnění kasační stížnosti byla zmeškána, jelikož stěžovatel, ač řádně vyzván a poučen, nedoplnil kasační stížnost do jednoho měsíce ode dne doručení usnesení; dále dle ust. §106 odst. 3 s. ř. s. uvedeného in fine může soud prodloužit na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prve uvedenou jednoměsíční lhůtu, nejdéle však o další měsíc. Kasační stížnost byla podána tzv. blanketní formou a nebylo z ní patrno především z jakých důvodů je rozsudek krajského soudu napadán. Možnost prodloužit lhůtu (§106 odst. 3 s. ř. s.) je vázána na kontinuitu se lhůtou 1 měsíce prve stanovenou, tedy celková doba, po kterou lze vady podání odstraňovat činí dva po sobě jdoucí měsíce. Proto s ohledem na skutečnost, že věc napadla tomuto soudu po marném uplynutí i dalšího měsíce, Nejvyšší správní soud neměl po ruce žádný prostředek, za jehož pomoci by mohl působit k nápravě této kasační stížnosti. Z uvedeného důvodu mu nezbylo, než aby tuto kasační stížnost odmítl /§46 odst. 1 písm. a) a §120 s. ř. s./. O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením §60 odst. 3 a §120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta. Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§53 odst. 3, §120 s. ř. s.). V Brně dne 22. 12. 2004 JUDr. Václav Novotný předseda senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Právní věta:Celková doba, po kterou lze odstraňovat vady kasační stížnosti, činí pouze dva po sobě jdoucí měsíce od doručení výzvy k odstranění jejích vad (§106 odst. 3 s. ř. s.).
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí / napadení:22.12.2004
Číslo jednací:5 Afs 92/2004
Forma /
Způsob rozhodnutí:
Usnesení
odmítnuto
Účastníci řízení:Moravské novinové nakladatelství, a. s.
Finanční ředitelství v Brně
Prejudikatura:
Kategorie rozhodnutí:B
ECLI pro jurilogie.cz:ECLI:CZ:NSS:2004:5.AFS.92.2004
Staženo pro jurilogie.cz:2017-10-01