Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 27.12.2007, sp. zn. 8 As 53/2007 - 43 [ usnesení / výz-E ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NSS:2007:8.AS.53.2007:43

Zdroj dat je dostupný na http://www.nssoud.cz
ECLI:CZ:NSS:2007:8.AS.53.2007:43
sp. zn. 8 As 53/2007-43 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobkyně Bc. O. Č., proti žalovanému Magistrátu města Ostravy, odboru vnitřních věcí, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 10. 2006, čj. 5 Nc 11/2005-17 takto: I. Kasační stížnost se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Odůvodnění: Dne 4. 7. 2005 podala žalobkyně u Krajského soudu v Ostravě žalobu, kterou Krajský soud v Ostravě napadeným usnesením odmítl pro nepřípustnost [§46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]. Toto usnesení napadla žalobkyně (dále „stěžovatelka“) kasační stížností, ve které zároveň požádal o ustanovení advokáta. Usnesením ze dne 26. 3. 2007 krajský soud rozhodl, že se stěžovatelce zástupce neustanovuje. Důvodem byla nemožnost posoudit předpoklady stěžovatelky pro osvobození od soudních poplatků a tedy i pro ustanovení zástupce, neboť stěžovatelka ani na výzvu soudu nedoložila své majetkové poměry. Krajský soud dále usnesením ze dne 17. 5. 2007, čj. 5 Nc 11/2005-35, stěžovatelku vyzval, aby do 1 měsíce od jeho doručení předložila soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti a dále aby kasační stížnost doplnila o určení rozsahu a důvodů kasační stížnosti a údaj o datu doručení napadeného usnesení. V závěru krajský soud stěžovatelku poučil, že nevyhoví-li tomuto usnesení, tj. nebude zastoupena advokátem a kasační stížnost nedoplní, bude kasační stížnost v souladu s §37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuta. Podle §105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka takové právnické vzdělání nemá a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení. Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle §46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl. Pro úplnost je nutno uvést, že stěžovatelka rovněž nedoplnila kasační stížnost ve smyslu výzvy krajského soudu. O nákladech řízení rozhodl soud podle §60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s §120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu – kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně 27. prosince 2007 JUDr. Michal Mazanec předseda senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí / napadení:27.12.2007
Číslo jednací:8 As 53/2007 - 43
Forma /
Způsob rozhodnutí:
Usnesení
odmítnuto
Účastníci řízení:Magistrát města Ostravy
Prejudikatura:
Kategorie rozhodnutí:E
ECLI pro jurilogie.cz:ECLI:CZ:NSS:2007:8.AS.53.2007:43
Staženo pro jurilogie.cz:2017-10-01