Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 21.12.2012, sp. zn. 7 Azs 38/2012 - 46 [ usnesení / výz-E ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:NSS:2012:7.AZS.38.2012:46

Zdroj dat je dostupný na http://www.nssoud.cz
ECLI:CZ:NSS:2012:7.AZS.38.2012:46
sp. zn. 7 Azs 38/2012 - 46 USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobců: a) T. A., b) H. L., oba zastoupeni Mgr. Anetou Bendovou, advokátkou se sídlem U Soudu 388, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 6. 2012, č. j. 32 Az 22/2011 - 51, takto: I. Kasační stížnost se odmítá . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Ustanovené zástupkyni žalobců, advokátce Mgr. Anetě Bendové, se p ř i z n á v á odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti v částce 2.400 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení. Odůvodnění: Podanou kasační stížností se žalobci (dále jen „stěžovatelé“) domáhali zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 6. 2012, č. j. 32 Az 22/2011 - 51, kterým byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutím Ministerstva vnitra ze dne 7. 7. 2011, č. j. OAM-241/LE-BE02-ZA12-2009 a ze dne 7. 7. 2011, č. j. OAM-240/LE-BE02-ZA12-2009, kterými nebyla stěžovatelům udělena mezinárodní ochrana podle ust. §12 až §14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky , ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval tím, zda byla kasační stížnost stěžovatelů podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v tomto případě může být meritorně projednána. Podle ust. §106 odst. 2 první věty s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tat o lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Podle ust. §40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle ust. §40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo -li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak. Podle obsahu soudního spisu byl rozsudek krajského soudu stěžovatelům doručen dne 25. 7. 2012. Posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti tak byla středa 8. 8. 2012. Stěžovatelé však podali kasační stížnost k poštovní přepravě teprve dne 14. 8. 2012, tedy po uplynutí lhůty, jejíž zmeškání nelze prominout (§106 odst. 2 poslední věta s. ř. s.). Z výše uvedeného důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelů odmítl jako opožděně podanou (§46 odst. 1 písm. b) za použití §120 s. ř. s.). Výrok o nákladech řízení se opírá o us. §60 odst. 3 ve spojení s §120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl -li návrh odmítnut. V dané věci krajský soud pro řízení o žalobě ustanovil usnesením ze dne 1. 8. 2011, č. j. 32 Az 22/2011 – 12, stěžovatelům zástupkyní advokátku Mgr. Anetu Bendovou. Podle ust. §35 odst. 8 poslední věta s. ř. s. zástupce ustanovený v řízení před krajským soudem, je-li jím advokát, zastupuje navrhovatele i v řízení o kasační stížnosti. V takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§35 odst. 8 s. ř. s.). Podle ust. §7, §9 odst. 3 písm. f) a §11 odst. 1 písm. b) a f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) náleží advokátce odměna za 1 úkon právní služby v částce 2.100 Kč (doplnění kasační stížnosti) a náhrada hotových výdajů ve výši 300 Kč podle ust. §13 odst. 3 citované vyhlášky . Celková částka odměny tedy činí 2.400 Kč. Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. V Brně dne 21. prosince 2012 JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Soud:Nejvyšší správní soud
Datum rozhodnutí / napadení:21.12.2012
Číslo jednací:7 Azs 38/2012 - 46
Forma /
Způsob rozhodnutí:
Usnesení
odmítnuto
Účastníci řízení:Ministerstvo vnitra
Prejudikatura:
Kategorie rozhodnutí:E
ECLI pro jurilogie.cz:ECLI:CZ:NSS:2012:7.AZS.38.2012:46
Staženo pro jurilogie.cz:2017-10-01