Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 20.12.1995, sp. zn. I. ÚS 228/95 [ usnesení / GÜTTLER / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:1995:1.US.228.95

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:1995:1.US.228.95
sp. zn. I. ÚS 228/95 Usnesení I. ÚS 228/95 ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu České republiky Ústavní soud rozhodl dnešního dne soudcem zpravodajem JUDr. Vojenem Güttlerem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky J.V., proti rozsudku Okresního soudu v Rokycanech ze dne 17. 11. 1994, sp. zn. 3 C 149/92, ("ve znění č.j. 12 Co 141/95"), takto: Ústavní stížnost se o d m í t á. Odůvodnění: Stěžovatelka se ústavní stížností, kterou Ústavní soud obdržel dne 13. 10. 1995, domáhala "sjednání nápravy" ve věci citovaného rozsudku. Dne 20. 10. 1995 byla stěžovatelka vyzvána k odstranění vad stížnosti s tím, že je třeba, aby byla zastoupena advokátem (§30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb.). Ústavní soud určil stěžovatelce lhůtu 20 dnů k odstranění těchto vad a tuto lhůtu ji později prodloužil o dalších 10 dnů. Stěžovatelka ve stanovené lhůtě vady neodstranila a neučinila tak dosud. Podle §43 odst. 1 písm. a) cit. zákona soudce zpravodaj I. ÚS 228/95 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Podmínky tohoto ustanovení jsou splněny, neboť lhůta k odstranění vad uplynula marně. Proto soudce zpravodaj ústavní stížnost odmítl. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. V Brně dne 20. prosince 1995 JUDr. Vojen Güttler soudce zpravodaj

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:1995:1.US.228.95
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka I. ÚS 228/95
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 20. 12. 1995
Datum vyhlášení  
Datum podání 13. 10. 1995
Datum zpřístupnění 30. 10. 2007
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Güttler Vojen
Napadený akt  
Typ výroku odmítnuto pro neodstraněné vady - §43/1/a)
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení  
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-228-95
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 27226
Staženo pro jurilogie.cz: 2016-05-31