infUsVec2,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 01.06.2023, sp. zn. IV. ÚS 1023/23 [ usnesení / FIALA / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:2023:4.US.1023.23.1

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:2023:4.US.1023.23.1
sp. zn. IV. ÚS 1023/23 Usnesení Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Josefem Fialou o ústavní stížnosti stěžovatele Václava Sedláčka, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2023 č. j. 33 Cdo 3496/2021, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. května 2021 č. j. 27 Co 220/2020-368 a rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 12. května 2008 č. j. 7 C 30/2008-91, za účasti Nejvyššího soudu, Krajského soudu v Brně a Okresního soudu ve Znojmě, jako účastníků řízení, a obchodní společnosti Český inkasní kapitál, a. s., sídlem Václavské náměstí 808/66, Praha 1 - Nové Město, jako vedlejší účastnice řízení, takto: Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění: 1. Dne 13. 4. 2023 bylo Ústavnímu soudu doručeno stěžovatelovo podání označené jako "Ústavní stížnost proti rozsudku Okresního soudu Znojmo pod sp. zn. 7 C 30/2008, Krajský soud v Brně ze dne 27. 5. 2021 č. j. 27 Co 220/2020, Nejvyšší soud ze dne 28. 2. 2023 č. j. 33 Cdo 3496" (pozn. konkrétní údaje o napadených rozhodnutích zjistil Ústavní soud z veřejně přístupných zdrojů - www.nsoud.cz). 2. Na základě zjištění, že stěžovatelovo podání nesplňovalo náležitosti předepsané zákonem č. 82/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), byl stěžovatel vyzván k odstranění vad ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy a upozorněn na následky jejich neodstranění. Zásilka s výzvou ze dne 17. 4. 2023 byla stěžovateli doručena do jeho datové schránky a za datum doručení je považován den 27. 4. 2023. V průběhu určené lhůty stěžovatel na výzvu nereagoval, nepožádal o prodloužení lhůty, ani vady podání neodstranil. 3. Vzhledem k tomu, že vady podání nebyly v určené lhůtě odstraněny, Ústavní soud mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků návrh podle §43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 1. června 2023 Josef Fiala v. r. soudce zpravodaj

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:2023:4.US.1023.23.1
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka IV. ÚS 1023/23
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 1. 6. 2023
Datum vyhlášení  
Datum podání 13. 4. 2023
Datum zpřístupnění 27. 6. 2023
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán SOUD - NS
SOUD - KS Brno
SOUD - OS Znojmo
Soudce zpravodaj Fiala Josef
Napadený akt rozhodnutí soudu
Typ výroku odmítnuto pro neodstraněné vady
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení  
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=4-1023-23_1
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 124134
Staženo pro jurilogie.cz: 2023-07-01