infUsVec2,

Rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 06.06.2023, sp. zn. IV. ÚS 1046/23 [ usnesení / FIALA / výz-4 ], dostupné na http://www.jurilogie.cz/ecli/ECLI:CZ:US:2023:4.US.1046.23.2

Zdroj dat je dostupný na http://nalus.usoud.cz     -     (poprvé klikněte dvakrát)
ECLI:CZ:US:2023:4.US.1046.23.2
sp. zn. IV. ÚS 1046/23 Usnesení Ústavní soud rozhodl předsedou senátu Radovanem Suchánkem o návrhu na vyloučení z projednání a rozhodování věci asistentky soudce JUDr. Aleny Kandalcové, Ph.D., v řízení o ústavní stížnosti stěžovatele P. B., zastoupeného JUDr. Janem Rosákem, advokátem, sídlem Všehrdova 487, Uherské Hradiště, vedené pod sp. zn. IV. ÚS 1046/23, takto: Asistentka soudce JUDr. Alena Kandalcová, Ph.D., není vyloučena z provádění úkonů ve věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 1046/23. Odůvodnění: 1. Stěžovatel podle §38 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu (dále jenzákon o Ústavním soudu“), vznesl námitku podjatosti proti asistentce soudce JUDr. Aleně Kandalcové, Ph.D., odůvodněnou tím, že její manžel Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M., je obhájcem obžalovaného, který je v řízení o ústavní stížnosti vedlejším účastníkem. Současně se stěžovatel domáhal také vyloučení soudce Radovana Suchánka, u něhož tato asistentka působí, přičemž o tomto návrhu rozhodl III. senát Ústavního soudu, příslušný podle §10 odst. 1 Rozvrhu práce Ústavního soudu na období od 1. 1. 2023 (č. Org. 1/23 ve znění účinném od 10. 5. 2023), usnesením ze dne 25. 5. 2023 tak, že soudce Radovan Suchánek není vyloučen z projednání a rozhodování věci sp. zn. IV. ÚS 1046/23. 2. Asistentka soudce, jejíž podjatost je namítána, ve svém vyjádření ze dne 4. 5. 2023 uvedla, že nezná vedlejšího účastníka řízení ani samotného stěžovatele, nemá žádné konkrétní poznatky nebo vztah k věci, necítí se tedy subjektivně podjatá. Dále sdělila, že na vyřizování věci sp. zn. IV. ÚS 1046/23 se nepodílí, neboť tato věc nebyla přidělena soudci Radovanu Suchánkovi jako soudci zpravodaji, u něhož působí. 3. Podle §36 odst. 1 zákona o Ústavním soudu je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, účastníkům, vedlejším účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti, přičemž tento předpoklad podle §38 odst. 2 zákona o Ústavním soudu platí přiměřeně i pro vyloučení asistenta soudce. Podle téhož ustanovení zákona pak platí, že rozhoduje-li ve věci senát, o námitce podjatosti vůči asistentovi soudce rozhodne předseda senátu. 4. Nezávislost a nestrannost soudního rozhodování je klíčovou součástí práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Nestrannost osoby podílející se na rozhodovací činnosti soudu je třeba posuzovat jak ze subjektivního, tak z objektivního hlediska. Rozhodující přitom je, zda lze obavy účastníka řízení považovat za objektivně odůvodněné, a v každém individuálním případě je třeba rozhodnout, zda vztah, o který jde, má takovou povahu a intenzitu, že by mohl nasvědčovat nedostatku nestrannosti (viz rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 15. 10. 2009 ve věci Micallef proti Maltě, č. 17056/06, bod 97 odůvodnění). 5. V posuzované věci nemůže být pojmově založena podjatost asistentky soudce JUDr. Aleny Kandalcové, Ph.D., když ta se žádným způsobem na činění procesních úkonů, natož na jejím rozhodování, nepodílí. Věc ostatně ani nebyla jako soudci zpravodaji přidělena soudci Radovanu Suchánkovi, u něhož JUDr. Alena Kandalcová, Ph.D., jako asistentka působí. 6. Jak Ústavní soud zdůraznil již v usnesení ze dne 26. 5. 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/17 (bod 6 odůvodnění; rozhodnutí Ústavního soudu jsou veřejně dostupná na https://nalus.usoud.cz), postavení asistenta soudce Ústavního soudu se odlišuje od postavení asistentů soudců obecných soudů, kteří mohou činit samostatné procesní úkony, včetně rozhodovacích úkonů (§36a odst. 5 zákona o soudech a soudcích) v rozsahu, který je stanoven pro činnost vyšších soudních úředníků. V řízení před Ústavním soudem činí procesní úkony konkrétní soudce zpravodaj (ve věci sp. zn. IV. ÚS 1046/23 odlišný od soudce Radovana Suchánka), a to samostatně, svým jménem a postupem stanoveným zákonem o Ústavním soudu. V řízení o ústavní stížnosti věc projednává tříčlenný senát, přičemž nestrannost při projednávání a rozhodování věci Ústavním soudem je zaručena též neveřejným jednáním soudního senátu, a to bez přítomnosti dalších osob (včetně asistentů). Pro úplnost Ústavní soud dodává, že není-li asistentka soudce součástí procesu projednávání a rozhodování věci, nelze ji usnesením z projednávání a rozhodování věci vyloučit, ale lze ji toliko vyloučit nebo nevyloučit z provádění úkonů v konkrétním řízení. 7. Předseda senátu proto podle §38 odst. 2 ve spojení s §36 odst. 1 a §37 zákona o Ústavním soudu rozhodl, že asistentka soudce JUDr. Alena Kandalcová, Ph.D., není vyloučena z provádění úkonů ve věci vedené pod sp. zn. IV. ÚS 1046/23. Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 6. června 2023 JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D., v. r. předseda senátu

Souhrné informace o rozhodnutí
Identifikátor evropské judikatury ECLI:CZ:US:2023:4.US.1046.23.2
Název soudu Ústavní soud České republiky
Spisová značka IV. ÚS 1046/23
Paralelní citace (Sbírka zákonů)  
Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení)  
Populární název  
Datum rozhodnutí 6. 6. 2023
Datum vyhlášení  
Datum podání 16. 4. 2023
Datum zpřístupnění 27. 6. 2023
Forma rozhodnutí Usnesení
Typ řízení O ústavních stížnostech
Význam 4
Navrhovatel STĚŽOVATEL - FO
Dotčený orgán  
Soudce zpravodaj Fiala Josef
Napadený akt  
Typ výroku procesní - vyloučení soudce, asistenta, apod.
Dotčené ústavní zákony a mezinárodní smlouvy  
Ostatní dotčené předpisy  
Odlišné stanovisko  
Předmět řízení  
Věcný rejstřík  
Jazyk rozhodnutí Čeština
Poznámka  
URL adresa https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=4-1046-23_2
Poznámka pro jurilogie.cz (nalus id): 124237
Staženo pro jurilogie.cz: 2023-07-01