Sbírka mezinárodních smluv
ročník 2002

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
143/2002 Sb.m.s. 31. 12. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o obchodu s některými ocelářskými výrobky
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:143.2002
142/2002 Sb.m.s. 18. 12. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben přijatého v Římě dne 16. listopadu 1998, Dodatku č. 1 k Memorandu, přijatého v Bruselu dne 15. května 2001, a Dodatku č. 2 k Memorandu, přijatého v Římě dne 16. května 2002
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:142.2002
141/2002 Sb.m.s. 17. 12. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje text Rozhodnutí č. 2/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o změně Protokolu 3 týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce, podepsaného v Praze dne 21. května 2002, vyhlášeného pod č. 113/2002 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:141.2002
140/2002 Sb.m.s. 17. 12. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci při pohraničním odbavování
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:140.2002
139/2002 Sb.m.s. 5. 12. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prvního doplňku k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky v operaci JOINT GUARDIAN (KFOR)
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:139.2002
138/2002 Sb.m.s. 5. 12. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňujícím Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijatou v Montrealu 23. září 1971
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:138.2002
137/2002 Sb.m.s. 5. 12. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně Dohody o ochraně netopýrů v Evropě
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:137.2002
136/2002 Sb.m.s. 5. 12. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna orgánů pověřených a zodpovědných za provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků, podepsané v Praze dne 28. května 2001, vyhlášené pod č. 7/2002 Sb. m. s.
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:136.2002
135/2002 Sb.m.s. 5. 12. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky o způsobech a podmínkách využívání dokumentů posuzování shody stavebních výrobků a uznávání výsledků zkoušek stavebních výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi podnikatelskými subjekty České republiky a Slovenské republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:135.2002
134/2002 Sb.m.s. 5. 12. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé stanovující opatření pro obchod s některými druhy ryb a výrobky z ryb
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:134.2002
133/2002 Sb.m.s. 5. 12. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení společnosti „EUROFIMA“ Evropské společnosti pro financování železničních vozů a Dodatkovému protokolu k Úmluvě o založení společnosti „EUROFIMA“ Evropské společnosti pro financování železničních vozů
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:133.2002
132/2002 Sb.m.s. 5. 12. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o včasném oznamování jaderné nehody
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:132.2002
131/2002 Sb.m.s. 5. 12. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:131.2002
130/2002 Sb.m.s. 5. 12. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení a Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:130.2002
129/2002 Sb.m.s. 25. 11. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o podpoře poskytované Ministerstvem obrany Spojených států amerických ozbrojeným silám České republiky během konání summitu NATO
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:129.2002
128/2002 Sb.m.s. 22. 11. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Litevské republiky o spolupráci litevského vojenského zdravotnického personálu s polní nemocnicí Armády České republiky
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:128.2002
127/2002 Sb.m.s. 22. 11. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o úplném financování mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Programem dobrovolníci Organizace spojených národů
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:127.2002
126/2002 Sb.m.s. 22. 11. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:126.2002
125/2002 Sb.m.s. 22. 11. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o mnohonárodní brigádě
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:125.2002
124/2002 Sb.m.s. 15. 11. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:124.2002
123/2002 Sb.m.s. 15. 11. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:123.2002
122/2002 Sb.m.s. 11. 11. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:122.2002
121/2002 Sb.m.s. 11. 11. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou týkající se obchodu zemědělskými výrobky
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:121.2002
120/2002 Sb.m.s. 11. 11. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ustavení Mezinárodního visegrádského fondu
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:120.2002
119/2002 Sb.m.s. 8. 11. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik, ve vztahu k Ruské federaci
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:119.2002
118/2002 Sb.m.s. 8. 11. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:118.2002
117/2002 Sb.m.s. 8. 11. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:117.2002
116/2002 Sb.m.s. 31. 10. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:116.2002
115/2002 Sb.m.s. 31. 10. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:115.2002
114/2002 Sb.m.s. 25. 10. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu na straně druhé
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:114.2002
113/2002 Sb.m.s. 25. 10. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o změně Protokolu 3 týkajícího se definice pojmu „původní výrobky“ a metod administrativní spolupráce
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:113.2002
112/2002 Sb.m.s. 14. 10. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou Rakouské republiky zastoupenou spolkovýn ministrem obrany a ministrem národní obrany Belgického království a ministrem obrany České republiky a ministrem obrany Dánského království a ministrem obrany Finské republiky a ministrem obrany Francouzské republiky a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem obrany Helénské republiky a vládou Maďarské republiky zastoupenou ministrem obrany a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Lucemburského velkovévodství a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany a ministrem národní obrany Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a akti...
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:112.2002
111/2002 Sb.m.s. 7. 10. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Národním úřadem pro snímkování a mapování o výměně a spolupráci v oblasti geoprostorových informací a služeb
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:111.2002
110/2002 Sb.m.s. 7. 10. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:110.2002
109/2002 Sb.m.s. 7. 10. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 3/2002 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 18/06/2002 o přijetí podmínek účasti České republiky v programu Společenství Fiscalis
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:109.2002
108/2002 Sb.m.s. 25. 9. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem a změna Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem sjednaná výměnou nót ze dne 13. února 2002 a 5. března 2002
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:108.2002
107/2002 Sb.m.s. 25. 9. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:107.2002
106/2002 Sb.m.s. 20. 9. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:106.2002
105/2002 Sb.m.s. 20. 9. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 a Přílohy číslo 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:105.2002
104/2002 Sb.m.s. 20. 9. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:104.2002
103/2002 Sb.m.s. 20. 9. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:103.2002
102/2002 Sb.m.s. 20. 9. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:102.2002
101/2002 Sb.m.s. 10. 9. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2002 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe, přijaté dne 17. června 1994 v Paříži
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:101.2002
100/2002 Sb.m.s. 10. 9. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Společenství Customs 2002
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:100.2002
99/2002 Sb.m.s. 10. 9. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Svazové republiky Jugoslávie o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednané výměnou nót ze dne 2. července 2002 a 6. srpna 2002
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:099.2002
98/2002 Sb.m.s. 10. 9. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 2002 - 2005
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:098.2002
97/2002 Sb.m.s. 10. 9. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v komunitárních programech MEDIA Plus a MEDIA-Training
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:097.2002
96/2002 Sb.m.s. 10. 9. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních otázkách
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:096.2002
95/2002 Sb.m.s. 3. 9. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o provádění Smlouvy ze dne 27. července 2001 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:095.2002
94/2002 Sb.m.s. 3. 9. 2002 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení
PDF
ECLI:CZ:SM:2002:094.2002

V roce 2002 bylo publikováno 143 číslovaných předpisů ve Sbírce mezinárodních smluv,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,827 ms (z toho 0,687 ms NoSQL - scan 7635 záznamů).