Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2021

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
2 Afs 228/2020 - 25 23. 6. 2021 B Odstoupením od smlouvy o zřízení práva stavby se stavba podle ní zřízená stává ex lege součástí pozemku (§1255 občanského zákoníku). Sjednají-li si smluvní strany k takovému pozemku následně opět právo stavby, jehož obsahem je právo mít na pozemku již zřízenou stavbu, je správce daně oprávněn za účelem stanovení daně z nabytí práva stavby [§2 odst. 1 písm. b) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí] zohlednit hodnotu této stavby jako součásti pozemku.
10 As 36/2021 - 77 23. 6. 2021 B I. Státní hranice není v zásadě relevantní pro vymezení záměru podle §3 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Naopak lze předpokládat, že části záměru, které umístěním bezprostředně navazují na státní hranici, spolu neoddělitelně souvisí a musí být posouzeny jako celek (rozsudek Soudního dvora EU ze dne 10. 12. 2009, Umweltanwalt von Kärnten, C 205/08). II. Přeshraniční vliv záměru je zpravidla dán u těch záměrů, které překračují umístěním státní hranice a zároveň vždy vyžadují posouzení vlivů ve smyslu kategorie I přílohy I zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, resp. přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí. III. Správní orgány musí dotčené veřejnosti poskytnout včasnou a účinnou možnost účastnit se rozhodovacích řízení s posouzením vlivů na životní prostředí ještě předtím, než rozhodnou o žádosti o povolení. Tato povinn ...
Komp 2/2020 - 44 22. 6. 2021 B I. V případě záporného kompetenčního sporu (§97 odst. 3 s. ř. s.) ústřední správní úřady nevedou dohodovací řízení (§133 odst. 3 správního řádu). II. Pro určení nadřízeného orgánu podle §178 odst. 1 správního řádu je třeba pozitivní zákonné úpravy – zákon musí určit orgán, který má být nadřízeným správním orgánem jiného správního orgánu, nebo orgán, který má rozhodovat o odvolání, popřípadě orgán, který má nad jiným správním orgánem vykonávat dozor. Toto ustanovení je přitom nezbytné interpretovat prizmatem předmětu úpravy správního řádu dle jeho úvodního ustanovení §1 odst. 1 a 3, podle nichž správní řád upravuje postup správních orgánů při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy a nevztahuje se mimo jiné na právní jednání prováděná správními orgány, tedy na správu nevrchnostenskou.
8 Ao 6/2021 - 91 22. 6. 2021 B I. Podle §2 odst. 2 písm. b) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, může Ministerstvo zdravotnictví (nebo krajská hygienická stanice) regulovat (omezit či stanovit podmínky provozu) pouze činnost obchodní nebo výrobní provozovny nebo provozu obchodního centra, nikoli jakoukoli obchodní či výrobní činnost. II. Zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách (prodejnách) je faktickým znemožněním maloobchodního prodeje uskutečňovaného osobně, fyzickou přítomností zákazníků. Výdej ani internetový prodej nejsou prodejem v provozovně (prodejně), a nemohou tak z faktického zákazu maloobchodního prodeje učinit jeho „pouhé“ omezení [§2 odst. 2 písm. b) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19].
3 As 352/2019 - 42 22. 6. 2021 B Z obecného pravidla, že pro totožnost skutku postačuje jen totožnost jednání či jen totožnost následku, mohou existovat výjimky. Bude tomu tak v případě, kdy správní orgán zamění původně ve skutku vymezené jednání pachatele ve formě konání s určitou formou zavinění (úmysl) za jednání zcela jiné (opomenutí) s jinou formou zavinění [nedbalost; zde správní delikt podle §4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa], k němuž přidá působení dalších, předtím neuvedených faktorů (působení neznámých třetích osob, které se měly namísto pachatele dopustit původně vytýkaného konání). Takto libovolně k určení vytýkaného jednání nelze přistupovat, jedná se ve svém souhrnu o podstatnou změnu, která původní skutek fakticky vyprazdňuje. Proto v takovém případě nebude totožnost skutku zachována.zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa). Takto libovolně k určení vytýkaného jednání nelze přist ...
5 Afs 21/2020 - 56 18. 6. 2021 B I. Ustanovení §148 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, je lex specialis k §33 citovaného zákona. II. Okamžik, od kterého počíná běh nové lhůty dle §148 odst. 3 ve spojení s odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, je v zákoně stanoven zcela jednoznačně, a to okamžikem zahájení daňové kontroly, §33 odst. 1 citovaného zákona nepoužije. III. V případě uplynutí hmotněprávní lhůty pro vyměření daně stanovené v §148 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, se §33 odst. 4 citovaného zákona neaplikuje.
10 As 18/2020 - 57 17. 6. 2021 B Policie je oprávněna [§26 odst. 1 písm. f) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky] zajistit osoby, které vstoupily do neužívané budovy v majetku České republiky, aby tak protestovaly proti tomu, že stát nechává své budovy ležet ladem. Takové jednání se může důvodně jevit jako neoprávněné užívání cizího majetku [§50 odst. 2 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, §8 odst. 1 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích] a pro tento závěr policie učiněný na místě není podstatné, že protestující chtěli jen vyjádřit politický postoj (nikoli užívat budovu) a že nakonec ani nebyli shledáni vinnými z přestupku.
7 Afs 333/2019 - 35 17. 6. 2021 B I. Pro zařazení zdravotnických prostředků do snížené sazby daně dle přílohy 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1. 1. 2013, je nutné splnit celkem pět podmínek: 1) jedná se o zboží odpovídající číselnému kódu Harmonizovaného celního systému s označením 01 – 96; 2) jedná se o zdravotnický prostředek podle právního předpisu upravujícího zdravotnické prostředky; 3) tento zdravotnický prostředek je obvykle určen pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených k léčení zdravotního postižení nebo ke zmírnění jeho důsledků; 4) tento zdravotnický prostředek lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A přílohy 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nebo je uveden v příloze 4 téhož zákona; a 5) nejedná se o zdravotnický prostředek, který je zahrnut v oddílu B přílohy 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění ani o tampóny vinuté, vatu buničitou, stomický deodorační prostředek či paruku. II. Zdravotnické prostředky spadající pouze do skupin ...
5 Ao 20/2021 - 15 17. 6. 2021 B Lhůta pro podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy podle §13 odst. 2 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, se počítá ode dne nabytí účinnosti opatření, které ukládá navrhovatelem rozporovanou povinnost. Mění-li Ministerstvo zdravotnictví původní opatření obecné povahy dalšími změnovými opatřeními, aniž by se tyto změny samy o sobě dotýkaly navrhovatele a on je věcně rozporoval, nemají tyto změny na běh lhůty k podání návrhu na zrušení původního opatření obecné povahy vliv.
10 Afs 211/2019 - 32 16. 6. 2021 B Poskytne-li orgán veřejné moci nebo osoba uvedená v §57 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, správci daně na základě jeho vyžádání údaje či dokumenty, poskytuje je v rozsahu nezbytném pro správu daní bezúplatně (§58 odst. 1 téhož zákona).
9 As 83/2021 - 28 16. 6. 2021 B I. Novela soudního řádu správního provedená zákonem č. 77/2021 Sb. (s účinností od 1. 4. 2021), kterou byl rozšířen okruh případů, při jejichž přezkumu Nejvyšší správní soud posuzuje přijatelnost kasační stížnosti (§104a s. ř. s.), nezakládá žádný rozumný důvod měnit judikatorně ustálená kritéria přijatelnosti kasační stížnosti vycházející z usnesení ze dne 26. 4. 2006, čj. 1 Azs 13/2006-39, č. 933/2006 Sb. NSS. II. K odmítnutí kasační stížnosti pro nepřijatelnost (§104a s. ř. s.) dochází na základě zjednodušeného věcného posouzení případu (usnesení rozšířeného senátu ze dne 25. 3. 2021, čj. 8 As 287/2020-33), o náhradě nákladů řízení proto soud rozhodne podle úspěchu ve věci v souladu s §60 odst. 1 větou první s. ř. s. ve spojení s §120 s. ř. s.
3 Afs 348/2019 - 34 15. 6. 2021 B Účinky zahájení daňové kontroly má podle §87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2020, pouze takový úkon správce daně, z něhož je bez rozumných pochybností zřejmé, že jeho účelem je zahájit daňovou kontrolu.
2 Ads 370/2019 - 41 15. 6. 2021 B Je-li zaměstnanec odměňován tzv. provizní mzdou a v důsledku svátku byl zkrácen na možnosti činit úkony, z nichž by mu plynula provizní odměna, má se za to, že mu „ušla mzda“ ve smyslu §115 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.
5 Afs 90/2020 - 40 14. 6. 2021 B I. Ustanovení §160 odst. 6 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nelze vykládat tak, že po zápisu zástavního práva do veřejného registru běží nepřetržitá lhůta pro placení daně v délce 30 let; odst. 6 citovaného ustanovení je lex specialis k odst. 5 nikoli však k odst. 1 citovaného ustanovení. II. Právo správce daně vybrat daňový nedoplatek, který je zajištěn zástavním právem, zaniká za 30 let od data, kdy bylo zapsáno. Tato doba správci daně svědčí pouze tehdy, pokud v rámci šestileté prekluzivní lhůty pro placení daně dle §160 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, učinil relevantní úkon předvídaný v §160 odst. 3 citovaného zákona.
4 As 364/2020 - 38 11. 6. 2021 B Pro zvýšený zápočet doby služby pro účely stanovení výsluhového příspěvku dle §143 odst. 1 písm. b) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, u vojenských zpravodajců musí být splněna jak podmínka formální (služební zařazení stanovené ministrem obrany ve Vojenském zpravodajství), tak i podmínka materiální (skutečný výkon vojenské zpravodajské činnosti dle §5 odst. 3 a 4 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky).
8 Ao 9/2021 - 43 11. 6. 2021 B Deklaratorní výrok, jímž soud rozhodl, že opatření obecné povahy nebo jeho část bylo v rozporu se zákonem, nebo že ten, kdo je vydal, překročil meze své působnosti a pravomoci, anebo že opatření obecné povahy nebylo vydáno zákonem stanoveným způsobem (§13 odst. 4 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19), má účinky erga omnes (vůči všem). V dalších řízeních o návrhu na vyslovení nezákonnosti téhož opatření obecné povahy nebo jeho části, jehož nezákonnost již byla vyslovena, proto materiálně dojde k vyprázdnění předmětu řízení, neboť žádný navrhovatel by již nemohl dosáhnout lepšího výsledku, než je právě již dříve učiněné prohlášení nezákonnosti. Tyto návrhy soud odmítne [§46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
7 Ads 14/2021 - 60 10. 6. 2021 B Z §55 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nevyplývá povinnost sdělit zdravotní pojišťovně identifikační údaje o osobě, u které je důvodné podezření, že způsobila úraz nebo jiné poškození zdraví.
6 As 41/2021 - 74 10. 6. 2021 B I. Krizová opatření vlády jako tzv. jiné právní předpisy, ani přímé důsledky (účinky) těchto právních předpisů ve sféře jednotlivce, nelze považovat za nezákonný zásah, proti kterému by se bylo možno bránit zásahovou žalobou dle §82 a násl. s. ř. s. II. Zásahová žaloba dle §82 a násl. s. ř. s. je přípustná proti konkrétním postupům správních orgánů vůči jednotlivci, opírající se v aplikační praxi o tyto právní předpisy (incidenční soudní přezkum). Skrze zásahovou žalobu tedy nelze obcházet nedostatek pravomoci správních soudů k přezkumu právních předpisů, k jejichž abstraktní či konkrétní kontrole má pravomoc výlučně Ústavní soud.
7 As 8/2021 - 56 10. 6. 2021 B Na ukládání výtky dle §7a zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, se nevztahují lhůty uvedené v §117 odst. 3 téhož zákona a v §9 odst. 1 zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů. To však neznamená, že by výtku bylo lze uložit bez jakéhokoliv časového omezení. Orgán ukládající výtku je i v tomto ohledu limitován základními zásadami činnosti správních orgánů (mj. zásadou minimalizace zásahů do právní sféry dotčeného subjektu a zásadou rychlosti a hospodárnosti postupu správního orgánu). Dodržení těchto zásad je třeba zkoumat s ohledem na konkrétní okolnosti věci.
1 Azs 41/2021 - 29 7. 6. 2021 B Výzvu k převzetí rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany podle §24a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, lze považovat za řádně doručenou pouze tehdy, pokud ji Ministerstvo vnitra doručuje jak samotnému žadateli o mezinárodní ochranu, tak i zmocněnci, který žadatele v řízení zastupuje.
9 Ao 3/2021 - 41 2. 6. 2021 B I. Rodiče žáků mateřských a základních škol nemají samostatnou aktivní legitimaci (§101a odst. 1 s. ř. s.) k napadení mimořádných opatření omezujících provoz mateřských a základních škol, která zasahují do výkonu práva jejich dětí na vzdělání (čl. 33 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). II. Smyslem existence školy (zde školy mateřské a základní) je poskytovat žákům vzdělání jako veřejnou službu ve smyslu §2 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Pokud státní moc vydá opatření obecné povahy, jímž plošně znemožní školám poskytovat vzdělání nebo jim pro to stanoví zásadně omezující podmínky, mohou se školy proti tomu bránit u soudu návrhem na zrušení takového opatření (§101a s. ř. s.). K podání takového návrhu je vedle škol legitimována i obec (zde městská část hlavního města Prahy), neboť omezující opatření přímo zasahuje do jejího práva pečovat o výchovu a vzdělávání na svém území, a podílet se tak na naplňování p ...
2 As 305/2020 - 26 28. 5. 2021 B I. Česká advokátní komora nesmí v pochybnostech o tom, zda žadatel prokázal splnění zákonných podmínek pro zápis do seznamu advokátních koncipientů, odmítnout jeho zápis dříve, než jej srozumitelně poučí, jakým konkrétním způsobem a v jaké lhůtě může prokázat splnění podmínek podle §37 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. II. Zákonná úprava (ne)provedení zápisu do seznamu advokátních koncipientů nepodléhá režimu běžného správního řízení, jaké probíhá ve věcech vyjmenovaných v §45 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Zápis do seznamu advokátních koncipientů je vrchnostenským jednáním České advokátní komory, avšak nemá povahu správního rozhodnutí ve smyslu §9 a §67 správního řádu, nýbrž faktického úkonu. Na postup podle §37 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, se tedy použije pouze postup podle části čtvrté správního řádu.
8 Ao 14/2021 - 45 28. 5. 2021 B I. Provoz lanových drah a lyžařských vleků je veřejnou dopravou ve smyslu §2 odst. 2 písm. a) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. Chybějící odkaz (v návětí mimořádného opatření) na toto konkrétní ustanovení zákona je pochybením, které však nezpůsobuje nezákonnost mimořádného opatření z důvodu nedostatku působnosti. II. Požadavek plynoucí z §3 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, aby mimořádné opatření bylo nařízeno pouze v nezbytně nutném rozsahu, lze obsahově připodobnit k druhému kroku tzv. testu proporcionality, kterým je požadavek potřebnosti (nezbytnosti zásahu). Protože ale jde o přímý požadavek zákona, musí se soud touto otázkou zabývat při posouzení obsahu mimořádných opaření z hlediska jejich případného rozporu se zákonem.
10 Afs 346/2020 - 43 28. 5. 2021 B Pro určení, že určité náklady souvisí s pořízením hmotného majetku ve smyslu §25 odst. 5 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, musí mezi těmito náklady a pořízením hmotného majetku existovat přímá příčinná souvislost.
1 Ads 62/2021 - 43 27. 5. 2021 B Ekonomická situace uchazeče o zaměstnání může dle individuálních okolností případu představovat důvod hodný zvláštního zřetele ve smyslu §5 písm. c) bod 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, který zabraňuje vyřazení uchazeče z evidence podle §30 odst. 2 písm. f) tohoto zákona, pokud by důsledky vyřazení byly nepřiměřené míře porušených povinností vyplývajících z individuálního akčního plánu.
9 Afs 7/2021 - 31 27. 5. 2021 B Ustanovení §4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném do 31. 12. 2019, je třeba vykládat tak, že nachází-li se remízek, háj, větrolam či mez po změnách ve vedení katastru nemovitostí na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, je třeba zkoumat, zda plní ekologickou funkci, pro niž zákonodárce osvobození od daně z nemovitých věcí stanovil. Plní-li ji, nelze osvobození od daně nepřiznat jen proto, že se tyto prvky nenacházejí na pozemku evidovaném jako orná půda, nebo trvalý travní porost.
3 As 332/2019 - 41 26. 5. 2021 B Jestliže uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku nabídne mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je zadavatel povinen provést její hodnocení ve zprávě o hodnocení nabídek. Pokud tak neučiní, dopustí se porušení zásady transparentnosti zadávacího řízení. Tato povinnost plyne jak z §80 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tak i z §119 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve spojení s §119 odst. 2 písm. d) téhož zákona. Zadavatel, jenž se dopustil deliktu kvůli porušení zásady transparentnosti podle prvně uvedeného zákona, se proto nemůže dovolávat příznivější právní úpravy posledně uvedeného zákona.
8 Afs 114/2019 - 52 26. 5. 2021 B I. Rozhodnutí je nicotné z důvodu zjevné vnitřní rozpornosti podle §105 odst. 2 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, pokud závažnost této vady dosáhne obdobné intenzity, jaká je dána u jiných vad způsobujících nicotnost rozhodnutí. II. Prominutí části odvodu za porušení rozpočtové kázně má za následek, že výrok týkající se odvodu za porušení rozpočtové kázně nemůže ukládat odvod vyšší, než byla částka obdržené dotace snížená o částku, v níž byl odvod za porušení rozpočtové kázně prominut (k §22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů). III. K porušení rozpočtové kázně dochází porušením povinnosti stanovené zákonem bez ohledu na to, zda toto porušení představuje zároveň naplnění skutkové podstaty přestupku, správního deliktu či trestného činu (§22 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
16 Kss 6/2020 - 119 26. 5. 2021 B I. Pro účely případné kárné odpovědnosti soudce za kárné provinění spočívající v zaviněném nerespektování závazného právního názoru instančně nadřízeného soudu (§149 odst. 6, §264 odst. 1 a §265s odst. 1 trestního řádu) není třeba, aby v odůvodnění rozhodnutí, v němž je závazný právní názor vysloven, byly výslovně označeny ty jeho části, které mají být instančně podřízeným soudem považovány za závazné. II. Kárný senát není pro účely posouzení, zda se soudce dopustil kárného provinění spočívajícího v hlasování soudce jako člena soudního senátu, není oprávněn nahlédnout do protokolu o hlasování (§127 odst. 5, §58 trestního řádu). Stejně tak pro tyto účely není oprávněn zohlednit obsah protokolu o hlasování, dozvěděl-li by se jej hodnověrně jiným způsobem. III. Důvody rozhodnutí soudního senátu vyjádřené v písemném vyhotovení rozhodnutí nelze přičítat osobně tomu, kdo písemné vyhotovení zpracoval, nýbrž soudnímu senátu jako celku.
Ars 3/2019 - 43 25. 5. 2021 B I. Usnesení krajského soudu o neosvobození od soudního poplatku není rozhodnutím, kterým se pouze upravuje vedení řízení ve smyslu §104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. II. Nevyhoví-li krajský soud zcela žádosti o osvobození od soudního poplatku (§36 odst. 3 s. ř. s.), musí vyčkat marného uplynutí lhůty pro podání kasační stížnosti proti tomuto usnesení a v případě jejího podání i rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o ní, než případně zastaví řízení pro nezaplacení soudního poplatku. III. Skončí-li řízení před krajským soudem před tím, než Nejvyšší správní soud rozhodne o kasační stížnosti proti usnesení o neosvobození od soudních poplatků v tomto řízení, nesmí Nejvyšší správní soud odmítnout tuto kasační stížnost pro nedostatek podmínek řízení [§46 odst. 1 písm. a) ve spojení s §120 s. ř. s.] dříve, než buď marně uplyne lhůta pro podání kasační stížnosti proti rozhodnutí krajského soudu, jímž řízení před krajským soudem končí, nebo (v případě podání takové kasační stížnosti) než o ní ...
Nao 99/2021 - 49 25. 5. 2021 B I. Soudci, kteří vykonávají funkci předsedy a místopředsedy krajského soudu, jsou pro svůj poměr k věci a účastníkům řízení vyloučeni z rozhodování, jehož předmětem je přezkum rozhodnutí předsedy okresního soudu náležejícího do obvodu příslušného krajského soudu o udělení výtky soudci za nedostatky v práci (§88a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů). II. Z pohledu práva na nezávislé a nestranné rozhodování soudu je nepřípustné, aby soudce vystupoval v dvojjediné roli toho, kdo vykonává státní správu krajského a okresního soudu a odpovídá za její výkon jako orgán státní správy soudů (§30 odst. 2, §119 odst. 2 a §121 odst. 1 a 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů) a kdo má současně nezávisle a nestranně provést její dílčí hodnocení při soudním přezkumu rozhodnutí předsedy okresního soudu.
6 Ao 22/2021 - 44 21. 5. 2021 B I. Provozovny, v nichž jsou poskytovány služby, nespadají mezi obchodní nebo výrobní provozovny ve smyslu §2 odst. 2 písm. b) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19. II. Opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle §69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze vydat pouze tehdy, je-li jeho cílem zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy ve smyslu §2 odst. 7 písm. a) zákona o ochraně veřejného zdraví. Nelze přitom předpokládat, že osobou podezřelou z nákazy je bez dalšího každý.
8 Ao 4/2021 - 75 20. 5. 2021 B I. Mimořádné opatření (zde Ministerstva zdravotnictví), které za účelem snížení kontaktů osob omezuje rozličné množství aktivit s různou intenzitou setkávání osob, tedy stanoví celou škálu dílčích omezení, sice nemusí odůvodňovat konkrétní míru rizika u každé jednotlivé aktivity či akce (dle §3 odst. 2 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19), musí však omezované aktivity alespoň typově rozčlenit na ty, které jsou z pohledu sledované činnosti (setkávání a kontaktů nehomogenních skupin osob) více, nebo naopak méně rizikové. V rámci těchto skupin je již třeba zvážit a odůvodnit konkrétní míru rizika s ohledem na cíl sledovaný regulací. II. V situaci předvídané v §76 odst. 1 či 2 s. ř. s. rozhodne soud za použití §101b odst. 4 s. ř. s. o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části bez jednání i v případě, že opatření obecné povahy neruší, ale vyslovuje jeho nezákonnost (§13 odst. 4 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při ...
3 As 107/2019 - 38 20. 5. 2021 B Výmaz střední školy poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou z rejstříku škol a školských zařízení z důvodu dle §150 odst. 1 písm. c) ve spojení s §2 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, nelze provést pouze na základě míry úspěšnosti žáků u společné části maturitní zkoušky. V řízení o výmazu školy je třeba komplexně posoudit kvalitu vzdělávání poskytovaného střední školou.
9 As 48/2021 - 35 20. 5. 2021 B Kasační stížnost proti výroku o zamítnutí žaloby stěžovatele za situace, kdy jiným výrokem téhož rozsudku bylo jinému žalobci vyhověno a napadené správní rozhodnutí zrušeno a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení, je nepřípustná podle §104 odst. 2 s. ř. s.
2 As 300/2020 - 44 19. 5. 2021 B Nápravné opatření podle §263 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, lze zadavateli uložit, brání-li nedoložení dokumentace o zadávacím řízení či její části tomu, aby se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mohl věcně zabývat přezkumem úkonů zadavatele v řízení, jehož předmět je vymezen v oznámení o jeho zahájení.
10 As 413/2020 - 37 18. 5. 2021 B Generální inspekce bezpečnostních sborů je při vyřizování stížnosti podle §56 zákona č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, v postavení správního orgánu ve smyslu správního řádu.
5 Ao 2/2021 - 52 18. 5. 2021 B Zjevná neopodstatněnost návrhu ve smyslu §13 odst. 3 věty první zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, může vyplynout prima facie z předchozí rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu, v níž se již obdobnou věcí zabýval.
9 Azs 17/2021 - 46 13. 5. 2021 B Výslechy na gruzínské prokuratuře, které probíhaly standardním způsobem a na jejichž základě nebyl žadatel o mezinárodní ochranu z ničeho oficiálně obviněn, nelze považovat samy o sobě za jednání, které by naplňovalo intenzitu pronásledování ve smyslu čl. 9 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU.
10 Afs 341/2019 - 38 13. 5. 2021 B Daňový nerezident může uplatnit daňové zvýhodnění (§38g odst. 2 věta čtvrtá zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) kdykoli ve lhůtě pro stanovení daně, tedy i po uplynutí lhůty k podání řádného daňového přiznání.
8 As 124/2019 - 46 12. 5. 2021 B Stanoví-li zadavatel konkrétní způsob splnění obchodní podmínky, přestože existují různé, stejně účinné způsoby k dosažení sledovaného cíle a dané řešení zároveň zvýhodňuje dodavatele, kteří již před zahájením zadávacího řízení disponovali technologií nebo nástroji zvolenými zadavatelem, zpravidla půjde o porušení zásady zákazu diskriminace podle §6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
3 As 294/2019 - 42 12. 5. 2021 B Pokud správní orgán zamítne odvolání podle §92 odst. 1 správního řádu jako nepřípustné, neboť bylo podáno osobou neoprávněnou, pak žaloba proti takovému rozhodnutí nemůže být z povahy věci odmítnuta z téhož důvodu dle §46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. Posouzení, zda žalobce byl účastníkem správního řízení, je zde otázkou meritorní, nikoliv otázkou procesní legitimace.
1 As 253/2020 - 73 11. 5. 2021 B I. Stožár pro vlajky, který podle §79 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012, nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, je solitérním svislým technickým zařízením, jehož výlučným účelem je vyvěšení vlajky, nikoli umístění reklamy. Stožárem pro vlajky není stavba sestávající z více stožárů, vytvářejících funkční a estetický celek, jehož účelem bylo dle záměru stavebníka umístění reklamy. II. Účel stavby ve smyslu §79 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012, lze zjistit jak z objektivního provedení stavby, tak ze záměru stavebníka, který lze ověřit z veškerých písemných dokladů existujících ke stavbě, včetně soukromoprávních ujednání (například ze smlouvy o dílo).
8 Azs 37/2021 - 81 11. 5. 2021 B Požádat o povolení k trvalému pobytu na území podle §68 odst. 1 ve spojení s §69 odst. 5 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, může osoba požívající doplňkové ochrany. Tou je i osoba, které nebyla prodloužena doplňková ochrana, avšak dané rozhodnutí včas napadla žalobou, která má odkladný účinek. Stejně tak je jí i osoba, jejíž žalobě krajský soud následně nevyhověl, avšak podala proti takovému rozhodnutí soudu kasační stížnost, která má odkladný účinek.
10 Afs 382/2020 - 51 6. 5. 2021 B Pokud správce daně v rozporu se zákonem prodlévá s předepsáním úroku z neoprávněného jednání dle §254 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění do 31. 12. 2020, tzn., že tento úrok nepředepíše na osobní daňový účet daňového subjektu do 15 dní (§254 odst. 3 téhož zákona), zatíží daňové řízení dalším neoprávněným jednáním. V důsledku toho daňovému subjektu náleží rovněž další úrok dle §254 odst. 1 téhož zákona, a to z částky původního úroku dle citovaného ustanovení, který správce daně řádně a včas nepředepsal, ačkoliv tak učinit měl.
5 Ao 1/2021 - 65 6. 5. 2021 B I. Ministerstvo zdravotnictví nepřekročí meze své pravomoci, pokud při epidemii onemocnění COVID-19 nebo nebezpečí jejího vzniku vydá mimořádné opatření podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, kterým nařídí, že určeným skupinám dětí se umožní osobní přítomnost ve škole tehdy, nemají-li příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupí vyšetření prostřednictvím preventivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. II. Podstoupení preventivního antigenního testu ve škole není zdravotní službou, je-li založeno na tom, že se děti otestují samy – formou tzv. samoodběru bez asistence zdravotnického pracovníka; není proto nutné poskytnutí svobodného a informovaného souhlasu, jež plyne z podstaty nedotknutelnosti osoby (čl. 7 Listiny základních práv a svobod). III. V případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu je oddělení dotyčného dítěte od ostatních a opuštění školy logickým opatřením, kter ...
Komp 3/2018 - 87 6. 5. 2021 B I. Veřejné opatrovnictví dle §471 odst. 3 občanského zákoníku je výkonem nevrchnostenské správy, při které vystupuje obec jakožto korporace v obdobném postavení jako jakákoliv osoba soukromého práva. II. Výkon funkce veřejného opatrovníka obcí dle §471 odst. 3 občanského zákoníku není výkonem přenesené působnosti.
8 Azs 87/2020 - 86 4. 5. 2021 B Podá-li cizinec pobývající na území v rámci přechodného pobytu po ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany (výjezdního příkazu podle §78b odst. 7 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu) žádost o udělení povolení k trvalému pobytu podle §67 odst. 1 a 5 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je třeba pobyt na výjezdní příkaz mezi skončením posledního řízení o udělení mezinárodní ochrany a podáním žádosti o povolení pobytu k trvalému pobytu započíst do doby 4 let nepřetržitého pobytu na území.
8 Azs 281/2020 - 63 29. 4. 2021 B Účinky fikce doručení soudní písemnosti dle §49 odst. 4 a §50 odst. 1 a 2 o. s. ř. mohou nastat jen v případě písemností, které byly doručovány na adresu pro doručování, kterou je adresa místa v České republice uvedená v podání nebo jiném úkonu nebo adresa stanovená §46b písm. a) až n) o. s. ř. Doručování na jinou adresu (kterékoliv jiné místo) podle §46a odst. 1 o. s. ř. (např. předchozí místo hlášeného pobytu ve smyslu §77 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nebo adresa uvedená pro účely dočasného opuštění pobytového střediska dle §82 zákona o azylu), je účinné jen tehdy, je-li adresát na této adrese zastižen.
1 As 237/2019 - 30 29. 4. 2021 B Právní jednání, na jehož základě došlo k předání odpadu osobě, která není oprávněna k převzetí odpadu do svého vlastnictví podle §12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nemá účinky z hlediska odpovědnosti podle citovaného zákona ani nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů.

Za rok 2021 bylo zveřejněno 139 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,107 ms (z toho 0,038 ms NoSQL).