Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2021

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
8 Ao 28/2021 - 83 22. 12. 2021 B Dalšími protiepidemickými opatřeními ve smyslu §2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19, mohou být jen taková opatření (příkazy), která jsou typově obdobná opatřením (příkazům) v tomto ustanovení uvedeným. Taková opatření tedy především mají mít z hlediska bránění dalšímu šíření onemocnění preventivní povahu, nevyžadují odborně či technicky náročnější aktivitu provozovatele, ekonomicky jej výrazněji nezatěžují, přičemž svojí intenzitou ani nijak významně neomezují obvyklou podobu regulovaného provozu.
4 As 171/2021 - 49 21. 12. 2021 B V žalobě proti rozhodnutí o nepřijetí na nižší stupeň víceletého gymnázia dle §59 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, nelze účinně namítat nevhodnost začlenění této formy získání základního vzdělání do školského systému dle §45 odst. 1 tohoto zákona.
2 As 295/2019 - 99 21. 12. 2021 B Podkladem pro provedení místního šetření podle §20 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve věci dohody mezi soutěžiteli ve smyslu §3 odst. 1 téhož zákona a čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie může být i podnět konkurenta kontrolovaného soutěžitele na trhu či osoby s takovým konkurentem nějakým způsobem spojené, který bude obsahovat relevantní informace o podezření z protisoutěžního jednání.
4 Azs 149/2020 - 64 21. 12. 2021 B Přiznáním statusu osoby bez státní příslušnosti podle §8 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nevzniká žadateli ani na základě Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti (č. 108/2004 Sb. m. s.) bez dalšího oprávnění k trvalému pobytu na území České republiky.
1 As 236/2018 - 86 17. 12. 2021 A I. Je-li již ve fázi posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, známo, že navazující povolování záměru, jeho realizace, případně i uvedení do užívání bude probíhat po částech či etapách, je žádoucí, aby takové členění či etapizace byly součástí posouzení. II. Účelem ověřovacího závazného stanoviska podle čl. II bodu 1 přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo ověření, že stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí vydané podle předchozí právní úpravy vyhovuje aktuálním zákonným požadavkům, nikoliv však, že je aktuální. III. Verifikační závazné stanovisko podle §9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. coherence stamp), ověřuje shodu záměru, o němž má být vedeno navazující řízení, se záměrem, pro nějž bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí, nikoliv však a ...
7 As 211/2019 - 46 17. 12. 2021 A I. Odborné stanovisko Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů, kterým se v souladu s §22 odst. 6 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, nedoporučuje vyhovět žádosti o provedení změny pohlaví chirurgickým zákrokem, je rozhodnutím ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s. a podléhá přezkumu správními soudy. II. Pokud žadatel o změnu pohlaví v důsledku předchozího negativního stanoviska Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů přistoupí ke změně matričního jména na jméno rodově neutrální a následně podá novou žádost o odborné stanovisko, nelze následně vydané stanovisko odborné komise zpravidla považovat za tzv. nové rozhodnutí o původní žádosti dle §101 písm. b) správního řádu.
2 As 334/2019 - 36 16. 12. 2021 B Usnesení o odložení věci podle §159a odst. 5 trestního řádu není rozhodnutím o tom, zda byl spáchán trestný čin a kdo za něj odpovídá, proto nejsou v něm uvedené závěry překážkou posouzení existence podmínek pro poskytnutí peněžité pomoci oběti podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Nejsou-li důvodné pochybnosti o tom, že předmětný skutek lze považovat za trestný čin, musí správní orgán v řízení o žádosti o poskytnutí peněžité pomoci oběti trestného činu posoudit sám, zda byla žadateli způsobena újma v jeho důsledku.
4 As 211/2021 - 62 16. 12. 2021 B Povinnost honebního společenstva přizpůsobit ve stanovené lhůtě své stanovy „úpravě dle tohoto zákona“ pod sankcí zániku dle §69 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, nelze vykládat tak, že by se vztahovala i na úpravu obsaženou v novele citovaného zákona provedené zákonem č. 59/2003 Sb.
12 Ksz 4/2021 - 224 15. 12. 2021 B I. Má-li vytýkané jednání povahu kárného provinění podle §28 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, zánik funkce vedoucího státního zástupce nemá vliv na zánik kárné odpovědnosti za kárné provinění, přestože se jedná o kárné provinění související s výkonem funkce. II. Pokud jsou u nejvyššího státního zástupce splněny podmínky pro vyloučení orgánu činného v trestním řízení (§30 odst. 1 trestního řádu), je povinen rozhodnout o svém vyloučení podle §31 odst. 1 trestního řádu i v případech, kdy jde o výkon oprávnění svěřených výlučně nejvyššímu státnímu zástupci. III. Postup soudce či státního zástupce při posuzování jejich podjatosti je druhem rozhodovací činnosti. Proto až excesivní pochybení zakládá jejich kárnou odpovědnost. IV. Při výkonu oprávnění svěřených výlučně nejvyššímu státnímu zástupci [např. rozhodnutí o zrušení nezákonných usnesení nižších státních zástupců podle §174a trestního řádu, podání dovolání podle §265d odst. 1 písm. a) trestního řádu nebo podán ...
6 As 1/2020 - 23 14. 12. 2021 B Jako hlediska pro posouzení proporcionality zásahu spočívajícího ve výzvě k odstranění věci, která je stavbou, z pozemní komunikace (§25 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) se nelze dovolávat ochrany práva podnikat, jestliže již uplynula doba, na kterou bylo povoleno užívání této stavby.
5 Azs 19/2020 - 45 10. 12. 2021 A I. Závěr správního orgánu o tom, že azylový příběh žadatele o mezinárodní ochranu či jeho část jsou nevěrohodné, je podmíněn důsledným přezkoumáním hodnověrnosti této výpovědi, na což by se měl zaměřit pohovor s žadatelem, a jeho výpověď by následně měla být řádně vyhodnocena dle obecně uznávaných indikátorů hodnověrnosti (věrohodnosti), jak jsou v podstatě shrnuty v čl. 4 odst. 5 směrnice 2011/95/EU. Mezi tyto indikátory hodnověrnosti patří zejména vnitřní a vnější konzistentnost žadatelovy výpovědi, otázka, zda je tato výpověď dostatečně konkrétní a její plausibilita ve světle relevantních informací o zemi původu. Hodnověrnost konverze žadatele k jiné víře lze konkrétně prověřit mimo jiné posouzením způsobu života žadatele před konverzí, průběhu a okolností samotného přijetí nového náboženství a jeho základní znalosti ze strany žadatele, jakož i následného zapojení žadatele do života dané náboženské komunity. II. Samotné plnění branné povinnosti nelze bez dalších souvislostí považ ...
10 As 395/2021 - 31 10. 12. 2021 B Ve věci náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, se nevede správní řízení, a tedy ani správní spis podle §17 správního řádu.
9 Ao 34/2021 - 25 10. 12. 2021 B Důsledkům koncentrace řízení podle §101b odst. 2 věty druhé s. ř. s. se navrhovatel v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nemůže vyhnout tím, že během řízení o prvním návrhu podá nový návrh na přezkoumání téhož opatření obecné povahy v témže rozsahu, ovšem založený na odlišných skutkových a právních důvodech, neboť takový postup zakládá překážku litispendence [§46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.].
3 As 81/2020 - 43 9. 12. 2021 B Jiný úkon související s řízením v dané věci, při němž dochází ke styku s účastníky řízení, o němž je správní orgán povinen sepsat protokol (§18 odst. 1 správního řádu), není jakákoli interakce mezi správním orgánem a účastníkem řízení (např. prosté nahlížení do spisu účastníkem řízení, aniž by se chtěl na místě vyjádřit, navrhl provedení důkazu atp.), ale jen taková, která má či alespoň může mít dopad na subjektivní (procesní) práva tohoto účastníka řízení, a proto je pro zákonnost správního řízení významná.
8 Afs 233/2019 - 51 9. 12. 2021 B Převody mezi hotovostí z pokladny a bankovním účtem poplatníka nemusí být vedeny v daňové evidenci podle §7b odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. 1. 2014. Podstatné je, že jsou peněžní prostředky uvedeny jako příjem v daňové evidenci k okamžiku jejich získání.
10 As 139/2021 - 53 8. 12. 2021 A Textová část územního plánu může stanovit též podmíněně přípustné využití ploch [bod I. odst. 1 písm. f) přílohy 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění od 1. 1. 2013]. Podmíněně přípustné využití ploch nemůže územní plán stanovit zcela libovolně. Tyto podmínky musí mít návaznost na problematiku územního plánování [§43 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění do 31. 12. 2017]. Nelze však říci, že by podmínky nesměly obsahovat nic, co jinak obecně spadá do nižší úrovně územně plánovací dokumentace (např. napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, včetně splaškové kanalizace, jako kritérium výjimečné přípustnosti realizace staveb pro rodinné bydlení v plochách určených primárně pro rekreační využití).
7 Afs 191/2021 - 35 7. 12. 2021 B Speciální lhůta pro stanovení daně upravená v §38r odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2012, se uplatní bez ohledu na to, že u poplatníka došlo k podstatné změně ve složení osob, které se přímo účastní na jeho kapitálu či kontrole ve smyslu §38na téhož zákona, neboť poplatníkovi je při splnění podmínky uvedené ve třetím odstavci tohoto ustanovení nadále zachována možnost odečítat vyměřenou daňovou ztrátu zcela nebo zčásti v následujících zdaňovacích obdobích.
4 As 135/2021 - 50 2. 12. 2021 B Vyloučení možnosti domáhat se obnovy řízení v případě účastníka, jenž mohl skutečnosti uvedené v žádosti o obnovu uplatnit již v odvolacím řízení a neučinil tak, které je zakotveno v §100 odst. 2 větě druhé správního řádu, se vztahuje na všechny důvody uvedené v odstavci prvním téhož ustanovení.
8 As 111/2020 - 40 30. 11. 2021 A Vysoká škola v rámci své samosprávné působnosti vymezené zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, může rozhodovat o stanovení poplatku za delší dobu studia [§68 odst. 1 písm. f) ve spojení s §58 odst. 3 citovaného zákona] i vůči osobě, která v době vydání již nemá status studenta, a není tedy členem akademické obce dané vysoké školy, např. proto, že ukončila studium (§61 odst. 2 téhož zákona).
10 As 360/2021 - 59 30. 11. 2021 A Okruh věcí, které spadají do režimu posuzování přijatelnosti (§104a s. ř. s.), nemůže být určován případnými pochybeními krajských soudů při posouzení rozsahu §31 odst. 2 s. ř. s. Přijatelnost kasační stížnosti ve smyslu §104a s. ř. s. se posuzuje jen v těch věcech, kde specializovaný samosoudce rozhodoval v souladu s §31 odst. 2 s. ř. s. nebo měl v souladu s §31 odst. 2 s. ř. s. rozhodovat.
10 As 3/2021 - 46 30. 11. 2021 B Komunitní kompostárna se při překročení limitů uvedených v bodě 2.3 přílohy 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, stává stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší.
3 Azs 241/2020 - 40 30. 11. 2021 B I. Zahraniční investoři v Ruské federaci, respektive osoby s nimi spolupracující (ruští manažeři zahraničních společností) netvoří sociální skupinu ve smyslu §12 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. II. Okolnost, že žadatel o mezinárodní ochranu disponuje na území České republiky povolením k trvalému pobytu podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (či jinou formou dlouhodobého pobytového oprávnění), nezbavuje žalovaného povinnosti žádost řádně a ve všech aspektech posoudit, a nebrání ani případnému udělení některé z forem mezinárodní ochrany, shledá-li žalovaný pro takový postup důvody.
3 As 60/2020 - 64 30. 11. 2021 B Při posuzování otázky, zda zadavatel veřejné zakázky zavinil svým jednáním „stav exkluzivity“ ve smyslu §23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je třeba přihlížet rovněž k době vzniku vztahu mezi zadavatelem a dodavatelem a k relevantní právní úpravě v dané době.
1 Azs 221/2021 - 32 26. 11. 2021 A I. Platnost ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví, podle něhož nelze na zastupitelském úřadu České republiky vyznačit do cestovního dokladu vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí oprávnění k pobytu na území, nemůže být důvodem pro zamítnutí žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu v řízení o žádosti o vydání zaměstnanecké karty podle §42g zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. II. Do lhůty, kterou správní soud stanoví žalovanému podle §81 odst. 2 s. ř. s. k vydání rozhodnutí o vydání zaměstnanecké karty, nelze započítávat dobu, po níž zákon předpokládá procesní aktivitu žadatele (například dobu, během níž se musí žadatel dostavit na zastupitelský úřad k vyznačení víza, či dobu, během níž se žadatel musí dostavit ke správnímu orgánu za účelem pořízení biometrických údajů a konečnému převzetí průkazu o povolení k pobytu).
6 Afs 42/2020 - 32 24. 11. 2021 A Rozhodnutí, jímž správce daně v přezkumném řízení směřujícím k uspokojení navrhovatele podle §124 daňového řádu zruší nebo změní původní rozhodnutí, nabývá právních účinků dnem právní moci rozhodnutí soudu o zastavení řízení (§62 odst. 5 s. ř. s.). Zrušení nebo změna rozhodnutí správce daně v přezkumném řízení směřujícím k uspokojení navrhovatele není důvodem pro odmítnutí žaloby pro absenci předmětu řízení podle §46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.
6 As 31/2020 - 37 24. 11. 2021 B Užívání dočasné stavby po uplynutí doby, na niž je kolaudačním souhlasem povoleno její užívání, je užíváním v rozporu s kolaudačním souhlasem ve smyslu §180 odst. 1 písm. k) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění do 30. 6. 2017.
5 Azs 135/2019 - 25 24. 11. 2021 B Dle rozsudku Soudního dvora ze dne 12. 12. 2019, G. S. a V. G., C-381/18 a C 382/18, směrnice Rady 2003/86/ES o právu na sloučení rodiny nevyžaduje, aby použití výhrady veřejného pořádku při zrušení či neprodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu cizince uděleného za účelem společného soužití rodiny ve smyslu §46a odst. 2 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, bylo omezeno pouze na případy, kdy daný cizinec představuje vzhledem ke svému chování skutečnou, aktuální a dostatečně závažnou hrozbu, kterou je dotčen některý ze základních zájmů společnosti. Na straně druhé je dle závěrů Soudního dvora třeba předmětnou výjimku z práva na sloučení rodiny i tak vykládat restriktivně, přičemž uplatnění této výhrady veřejného pořádku podléhá zásadě proporcionality a vyžaduje v každém případě individuální posouzení závažnosti a povahy daného protiprávního jednání a nebezpečí, které od dané osoby hrozí, ve smyslu čl. 6 odst. 2 druhého pododstavce uveden ...
3 Afs 54/2020 - 73 23. 11. 2021 A Pokud daňový subjekt – česká obchodní korporace obchodující s léčivy na českém trhu – poskytuje marketingové služby zahraniční společnosti na základě příslušné smlouvy právě v souvislosti s prodejem léčiv v České republice, pro účely DPH nejsou marketingové služby nedílnou součástí hlavního plnění (prodeje léčiv), tedy jednotným plněním, ale jde o dvě oddělená plnění; úplata za marketingové služby proto nemá být zahrnuta do základu daně podle §36 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (viz též čl. 73 směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty).
3 As 139/2019 - 40 19. 11. 2021 B I. Proti postupu zadavatele v rámci vertikální spolupráce ve smyslu §11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nelze podat námitky podle §241 téhož zákona, neboť tento postup se podle §11 odst. 1 ve spojení s §2 odst. 1 tohoto zákona nepovažuje za zadání veřejné zakázky. II. O podání, jakkoli je označeno jako „námitky“ ve smyslu §241 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není zadavatel, který směřuje k uzavření smlouvy v rámci vertikální spolupráce, povinen (formálně) rozhodovat ve smyslu §245 uvedeného zákona. Postačí, pokud takové podání vyřídí neformálním přípisem, v němž podateli sdělí, že postupuje v režimu ustanovení §11 uvedeného zákona a alespoň stručně vysvětlí, proč má za to, že pro takový postup splňuje veškeré zákonné podmínky. III. Podá-li následně takový podatel Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle §254 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, úřad toliko posoudí, zda postup za ...
5 Azs 13/2020 - 39 19. 11. 2021 B I. V souladu s rozsudkem Soudního dvora ze dne 20. 1. 2021, O. A., C-255/19, má být ochrana před pronásledováním či vážnou újmou ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU (kvalifikační směrnice), resp. §2 odst. 5 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, zajišťována primárně státními či kvazistátními poskytovateli, nikoliv nestátními subjekty. II. O účinné vnitrostátní ochraně ve smyslu §2 odst. 5 a 6 zákona o azylu [čl. 7 a čl. 6 písm. c) kvalifikační směrnice] před pronásledováním či vážnou újmou v podobě domácího násilí lze hovořit, pokud státní orgány v zemi původu jsou schopny a ochotny přijmout opatření, která bez většího prodlení zabrání původci domácího násilí v pokračování útoků vůči žadateli o mezinárodní ochranu (oběti domácího násilí).
4 Ao 7/2021 - 171 19. 11. 2021 B K podání návrhu na vydání předběžného opatření dle §38 odst. 1 s. ř. s. je oprávněn pouze účastník řízení, nikoli osoba zúčastněná na řízení.
9 Azs 190/2021 - 28 18. 11. 2021 B Projeví-li cizinec vůli podat žádost o mezinárodní ochranu, nelze následně postupovat podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a zahájit řízení o správním vyhoštění cizince, neboť podle §2 písm. a) citovaného zákona se tento zákon nevztahuje na cizince, který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany, není-li stanoveno jinak.
5 As 184/2021 - 28 12. 11. 2021 B Soud zváží vyžádání vyjádření k návrhu na předběžné opatření od ostatních účastníků nebo třetí osoby v souladu s §38 odst. 2 s. ř. s. vždy „podle potřeby“, přičemž zohlední individuální okolnosti věci a její povahu, včetně rizika zmaření účinků sledovaných nařízením předběžného opatření. Pokud předběžné opatření nařídit nelze, neboť zadavatel veřejné zakázky poté, co si soud vyžádal jeho vyjádření, již smlouvu na danou zakázku uzavřel, nemůže mu za to soud uložit pořádkovou pokutu podle §44 odst. 1 s. ř. s.
1 As 238/2021 - 33 11. 11. 2021 B I. Ustanovení §13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nelze vykládat tak, že stanoví absolutní požadavek na zajištění bezpečnosti osobních údajů. Pouze ze skutečnosti, že dojde k neoprávněnému nakládání s osobními údaji (především, stane-li se tak v důsledku protiprávního jednání jiného subjektu), tedy nelze dovozovat nedostatečnost opatření podle citovaného ustanovení. II. Odpovědnost za přestupek podle §45 odst. 1 písm. h) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, není vázána na vznik poruchového negativního následku spočívajícího v neoprávněném nakládání s osobními údaji, ale na zjištěný deficit v přijetí náležitých opatření za účelem jejich ochrany (§13 odst. 1 citovaného zákona). Pro vznik odpovědnosti proto není rozhodující, zda se osobní údaje podařilo ochránit či nikoliv, ale zda správce či zpracovatel osobních údajů přijal a dodržoval opatření zajišťující vhodnou úroveň ochrany jím zpracovávaných osobních údajů, a to s přihlédnutím ke kritériím ...
4 Ao 3/2021 - 117 11. 11. 2021 B I. Mimořádné opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle §69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze vydat pouze tehdy, je-li jeho cílem zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními osobami [§2 odst. 7 písm. a) citovaného zákona]. Není-li ohniskem nákazy celá Česká republika, nelze bez dalšího předpokládat, že osobou podezřelou z nákazy je každý. II. Správní orgán může podle §69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zakázat nebo nařídit jen takové „další určité“ činnosti, které jsou typově obdobné konkrétnějšímu vymezení činností uvedených v předchozích položkách výčtu mimořádných opatření. Prostřednictvím §69 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví nelze obcházet podmínku stanovenou v §69 odst. 1 písm. b) téhož zákona, dle níž tam uvedené zákazy, omezení či uzavření musí směřovat k omezení styku osob podezřelých z nákazy s osobami ostatními.
8 Afs 119/2020 - 38 10. 11. 2021 B Zápis vlastnického práva k nemovité věci v katastru nemovitostí, který byl učiněn na základě neúčinné kupní smlouvy (v důsledku nesplnění odkládacích podmínek), není pro správce daně závazný. Jestliže daňový subjekt v daňovém řízení týkajícím se daně z nabytí nemovitosti zpochybní nabytí vlastnického práva, resp. jeho okamžik (§2 zákonného opatření č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí), pak se musí uplatnit východisko, že správce daně je oprávněn zohlednit nesoulad mezi skutečným vlastníkem nemovitostí a vlastníkem zapsaným v katastru nemovitostí. Pro zápis do katastru nemovitostí sice platí domněnka správnosti a úplnosti údajů veřejného seznamu, jde však o domněnku vyvratitelnou (§980 odst. 2 občanského zákoníku).
6 As 307/2020 - 47 9. 11. 2021 B Fakulta vysoké školy, její akademický senát ani děkan nemají způsobilost být účastníkem soudního řízení správního coby žalobci (§33 odst. 2 s. ř. s.), neboť nemají způsobilost mít práva a povinnosti (právní osobnost), a ani zákon jim způsobilost být účastníkem soudního řízení nepřiznává.
8 As 265/2020 - 173 8. 11. 2021 B Stěžovatel je oprávněn v kasačním řízení namítat, že krajský soud měl zrušit opatření obecné povahy ex tunc či je prohlásit za nicotné, místo aby je rušil ex nunc. Taková kasační stížnost není nepřípustná dle §104 odst. 2 s. ř. s., neboť nesměřuje pouze proti důvodům rozhodnutí krajského soudu, ale domáhá se změny výroku tak, aby byl pro stěžovatele příznivější.
5 Afs 276/2020 - 50 5. 11. 2021 B I. Daň z převodu nemovitostí lze podle §25 odst. 3 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, prominout, došlo-li v tříleté lhůtě k odstoupení od smlouvy a současně daňový subjekt podal v této lhůtě žádost o prominutí daně. II. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem, kdy tento právní úkon dojde do sféry dispozice druhého účastníka. K účinkům odstoupení není třeba souhlasu druhého účastníka ani o nich nerozhoduje soud.
5 Afs 407/2020 - 28 5. 11. 2021 B Postup podle §54 odst. 4 s. ř. s. slouží výhradně k opravě zjevných chyb soudních rozsudků, majících spíše „technický charakter“. Uvedené ustanovení sice dovoluje i opravu výroku rozsudku opravným usnesením, avšak týká-li se oprava toliko chyb v psaní, počtech a jiných zjevných nesprávností. Tím je kvalifikována míra vad výroku rozsudku, jež je možné opravným usnesením korigovat, jimiž mohou být jen zjevné formální vady nejnižší intenzity. Toto ustanovení však neskýtá žádnou oporu pro nápravu tak intenzivní vady, jako je „vada“ vyžadující úplnou změnu, resp. „úplný obrat“ v meritorním posouzení věci promítající se do zcela opačného znění obou výroků původního rozsudku.
10 Azs 270/2021 - 54 4. 11. 2021 B Rozhoduje-li správní orgán v pobytových věcech cizince pobývajícího na území České republiky na základě obsahu utajované informace [zde zamítnutí žádosti cizince o vydání povolení k trvalému pobytu podle §75 odst. 2 písm. e) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky], má v každém případě povinnost seznámit cizince alespoň s podstatou důvodů, které z utajované informace plynou.
7 As 239/2021 - 24 4. 11. 2021 B Rozporuje-li právnická či fyzická osoba, po které jsou požadovány informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění účinném od 2. 1. 2020, své postavení coby povinného subjektu ve smyslu §2 tohoto zákona, může se proti postupu Úřadu pro ochranu osobních údajů bránit podáním žaloby na ochranu před nezákonným zásahem podle §82 s. ř. s. Správní soud je v daném řízení povinen přednostně vyhodnotit povahu této právnické či fyzické osoby, tj. zda se jedná o povinný subjekt. Pokud dojde k závěru, že daná osoba je povinným subjektem, žalobu odmítne, neboť se nelze domáhat ochrany proti procesním úkonům nadřízeného orgánu.
Konf 12/2020 - 9 4. 11. 2021 B Odkáže-li ve vztahu k občanskoprávním námitkám stavební úřad účastníky stavebního řízení na civilní soud a po podání žaloby řízení přeruší, má se za to, že tím kvalifikovaně popřel svoji pravomoc ve věci rozhodnout (§1 odst. 2, věta druhá zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů). To však bez dalšího nezakládá pravomoc civilního soudu; ta se musí posoudit podle konkrétních okolností a povahy námitek.
4 Azs 147/2021 - 27 3. 11. 2021 B Účinky podání žádosti o ustanovení zástupce či osvobození od soudních poplatků spočívající ve stavění běhu lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení dle §35 odst. 10 třetí věty s. ř. s. nastávají již dnem odeslání této žádosti soudu prostřednictvím držitele poštovní licence.
8 Azs 303/2019 - 49 27. 10. 2021 A I. Z rozhodnutí o ukončení přechodného pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie (zde matky občana České republiky) z důvodu obcházení zákona účelově prohlášeným souhlasem o otcovství vůči nezletilému dítěti [§87f odst. 3 písm. c) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky] přímo neplyne definitivní povinnost cizince území České republiky opustit, a to ani s ohledem na stanovenou lhůtu k vycestování anebo následně udělený výjezdní příkaz (§50 citovaného zákona). Nepřiměřenost zásahu takového rozhodnutí do rodinného a soukromého života cizince, resp. jeho nezletilého dítěte (občana České republiky), tak nelze bez dalšího shledat pouze v tom, že cizinec na území České republiky o toto nezletilé dítě výhradně pečuje. II. Pokud je nezletilé dítě (občan České republiky) pobývající s cizincem na území České republiky na cizinci závislé, nemůže být cizinec k povinnosti vycestovat z území nucen. Jestliže by společně s ním muselo z území vycestovat i nezletilé ...
9 As 120/2021 - 24 27. 10. 2021 B Krajský soud se při posouzení přestupku spočívajícího v nedbalostním porušení §21 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nemůže omezit jen na zvážení reakčního času osoby obviněné z přestupku v abstraktní rovině, ale musí zvážit všechny relevantní okolnosti skutkového děje.
6 Afs 20/2020 - 48 26. 10. 2021 B Dojde-li k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle §162 správního řádu, kterou bude za podmínek tam stanovených mezi adresáty veřejné správy sjednán převod práv a povinností plynoucích některému z nich ze zákona nebo z rozhodnutí či jiných aktů správních orgánů anebo určitý způsob výkonu takových práv či povinností (např. sdílení), stane se tak s veřejnoprávními důsledky, včetně přímé odpovědnosti za případné neplnění převzatých povinností.
5 As 281/2020 - 40 22. 10. 2021 B I. Ministr kultury je oprávněn v přezkumném řízení změnit rozhodnutí svého předchůdce o zrušení prohlášení stavby za kulturní památku, pokud dojde k závěru, že v případě dané stavby nebyl naplněn mimořádně závažný důvod dle §8 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. II. Mimořádně závažným důvodem dle §8 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nemůže být bez dalšího to, že nemovitá kulturní památka je současně chráněna režimem památkové zóny, na jejímž území se nachází. III. Změní-li ministr kultury v přezkumném řízení rozhodnutí svého předchůdce a potvrdí-li rozhodnutí, kterým se neruší prohlášení stavby za kulturní památku, má to vliv na postavení vlastníka této stavby, s níž se budou znovu pojit specifické zákonné povinnosti; to ovšem samo o sobě není v rozporu s požadavkem přiměřenosti a ochrany práv nabytých v dobré víře (§94 odst. 4 a 5 správního řádu).
5 Ads 350/2019 - 60 22. 10. 2021 B Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením zahájené a původně i pravomocně skončené do 31. 12. 2013, tedy přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 313/2013 Sb., jímž byl novelizován zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, se v případě, že i následně, po uvedeném datu, správní soud rozhodnutí odvolacího orgánu vydané v tomto řízení zruší a věc mu vrátí k dalšímu řízení, dokončí v souladu s čl. IV odst. 4 zákona č. 313/2013 Sb. podle dosavadních právních předpisů účinných přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 313/2013 Sb.
2 As 314/2020 - 36 21. 10. 2021 B Rozhodnutí zadavatele o vyřízení námitek podle §245 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není autoritativním rozhodnutím o právech a povinnostech, ale stanoviskem k námitkám proti postupu při zadávání zakázky. Jeho odůvodnění musí obsahovat odpověď na veškeré v námitkách uplatněné argumenty; pokud tomu tak není, je naplněna skutková podstata přestupku podle §268 odst. 1 písm. d) téhož zákona.

Za rok 2021 bylo zveřejněno 274 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 6 stran,
v čase 0,000092 sekundy z toho 0,000031 sekundy NoSQL databáze.