Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2003

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
3 Ads 14/2003 30. 12. 2003 A Pokud výsledky ergometrického vyšetření žalobce zpochybňují skutkový stav, z něhož vycházela posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí při stanovení míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti, tato komise se s nimi přesvědčivým způsobem nevypořádala, a ani krajský soud při hodnocení důkazů vzniklé pochybnosti neodstranil, je dán důvod ke zrušení rozhodnutí krajského soudu dle ustanovení §103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
7 Azs 53/2003 22. 12. 2003 A Není nezákonné, odmítne-li soud žalobu trpící vadami, pro které nelze v řízení pokračovat, pokud byl žalobce v usnesení, kterým ho soud podle §37 odst. 5 s. ř. s. vyzval k odstranění vad podání, poučen o tom, že při neodstranění vad podání ve stanovené lhůtě bude žaloba odmítnuta, jakož i o možnosti prodloužení lhůty na jeho žádost, a pokud na tuto výzvu nijak nereagoval.
5 A 41/2001 19. 12. 2003 A Podá-li zástupce účastníka správního řízení odvolání proti rozhodnutí správního orgánu I. stupně a nepřipojí k němu písemnou plnou moc, která jej k tomuto úkonu opravňovala, je povinností správního orgánu vyzvat účastníka k odstranění nedostatku průkazu plné moci, stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučit ho o následcích nesplnění výzvy. Ač tato povinnost správního orgánu nevyplývá výslovně z ustanovení §19 odst. 2 a 3 správního řádu, neboť se nejedná přímo o nedostatek podání, lze ji dovodit s přihlédnutím k §3 odst. 2 větě druhé tohoto zákona. Teprve zůstane-li výzva bez odezvy, je namístě postup podle §60 správního řádu.
6 A 35/2001 18. 12. 2003 A I. Předseda Komise pro cenné papíry se správního řízení v I. stupni neúčastní jako zaměstnanec ve smyslu §9 odst. 2 správního řádu, a rozhodnutí Komise pro cenné papíry vydané v I. stupni tak není jeho rozhodnutím, nýbrž rozhodnutím Komise pro cenné papíry jako správního orgánu. Předseda Komise pro cenné papíry toto rozhodnutí podle výslovné úpravy obsažené v §22 odst. 1 zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, toliko opatřuje svým podpisem. II. Bylo-li vydáno povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry podle §72 odst. 1 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, a mají-li cenné papíry, s nimiž má být veřejně obchodováno, náležitosti podávané z §76 tohoto zákona, pak lze s těmito cennými papíry obchodovat na veřejném trhu a tyto cenné papíry jsou označovány jako veřejně obchodovatelné, aniž by bylo třeba zkoumat, zda se s takovými cennými papíry skutečně obchoduje.
6 A 45/2001 18. 12. 2003 A I. Skutečnost, že činnost cizinců řídil zaměstnanec podnikatele a že podnikatel těmto cizincům přiděloval pracovní pomůcky a zajistil ubytování, sama o sobě neznamená, že podnikatel tyto cizince zaměstnává. Je možné i sjednání takového obchodního závazkového vztahu, jenž by upravoval proces získávání specifických odborných znalostí či schopností nezbytných pro řádný výkon nově zamýšlené činnosti, a to formou školení či jiné odborné přípravy osob od podnikatele odlišných; to platí zejména v souvislosti s rozšiřováním aktivit již existujícího podnikatele nebo v rámci kroků zřetelně a bezprostředně směřujících ke vzniku podnikatele nového. Tyto školené osoby nemusí být u podnikatele zaměstnány a v takovém případě užití §19 odst. 3 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, nepřichází v úvahu. II. Povinnost prokázat, že jde o zastřený pracovněprávní vztah, leží na správním orgánu, jelikož jeho úlohou je vyvrátit tvrzení účastníka řízení o tom, že se o takový zastřený pracovněprávní vztah ne ...
5 Azs 34/2003 18. 12. 2003 A Délku lhůty k opravě nebo odstranění vad podání podle §37 odst. 5 s. ř. s. (resp. vad žaloby podle §72 odst. 1 s. ř. s.) zákon nestanoví; určí ji soud tak, aby byla přiměřená okolnostem konkrétního případu, tj. aby v ní podatel mohl vady podání odstranit nebo opravit. Námitka podatele, že tato lhůta nesmí být kratší než dvouměsíční lhůta pro podání žaloby stanovená v §72 odst. 1 s. ř. s., nemá oporu v žádném ustanovení soudního řádu správního.
5 A 139/2002 18. 12. 2003 A I. Úkolem soudu není nahradit správní orgán v jeho odborné dozorové kompetenci ani nahradit správní uvážení uvážením soudním, ale naopak posoudit, zda se správní orgán v napadeném rozhodnutí dostatečně vypořádal se zjištěným skutkovým stavem, resp. zda řádně a úplně zjistil skutkový stav, a zda tam, kde se jeho rozhodnutí opíralo o správní uvážení, nedošlo k vybočení z mezí a hledisek stanovených zákonem. II. Nebyl-li správní akt doručen adresátovi, ale osobě jiné, nejedná se o řádné doručení. Odmítne-li taková osoba převzetí písemnosti s odůvodněním, že k tomu není oprávněna – ať již na místě samém nebo neprodleným vrácením písemnosti téhož dne zaměstnanci pošty – nenastává fikce doručení ve smyslu §24 odst. 3 spr. ř. Odepření převzetí nemá účinek doručení ani v případě, pokud by doručovatel tuto osobu na důsledek odepření převzetí písemnosti upozornil. III. Jestliže dojde k podstatné změně skutečností (zde: změna majetkových poměrů odpovědného subjektu), z nichž správní orgán I ...
6 Azs 45/2003 18. 12. 2003 B I. Strach vrátit se na Ukrajinu kvůli potížím s věřiteli ve vztahu k neuhrazenému dluhu jejího manžela, není bez dalšího důvodem pro udělení azylu (§12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb.). Problémy se soukromými osobami nebyly zapříčiněny důvody pro azylové řízení významnými, tedy pronásledováním z důvodu rasy, národnosti, náboženství, příslušnosti k určité sociální skupině či pro zastávané politické názory, ale snahou o vrácení dlužné částky. II. Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, pojem sociální skupina nevymezuje; výkladem lze však dospět k závěru, že „sociální skupina“ se skládá z osob podobného společenského původu nebo postavení, obdobných majetkových poměrů, společenských obyčejů apod. U dlužníků tedy nelze o sociální skupině hovořit.
2 Azs 51/2003 18. 12. 2003 B Neuvede-li cizinec žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že by byl ve Vietnamu pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, ani že má z tohoto pronásledování odůvodněný strach, nelze mu azyl udělit, a to s poukazem na nesplnění podmínek v §12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Samotná skutečnost, že cizinec nezískal po návratu z České republiky, kde se zdržoval na základě povolení k dlouhodobému pobytu, zpět svoje původní zaměstnání, protože se vrátil o několik let později než měl, a skutečnost, že byl také vyloučen z komunistické strany, nelze bez dalšího za splnění podmínek §12 zákona o azylu považovat.
4 Azs 38/2003 18. 12. 2003 B Vyhrožování ze strany soukromých osob nelze považovat za pronásledování ve smyslu zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, jestliže ze zpráv, které byly podkladem pro rozhodnutí správního orgánu, vyplývá, že politický systém v Moldavské republice dává občanům možnost domáhat se ochrany svých práv u státních orgánů, a tyto skutečnosti nebyly v řízení vyvráceny. Obavy žadatele o azyl spočívající v tom, že organizované skupiny, resp. jejich členové, používající nelegálních metod mu Vyhrožují, že proti němu použijí násilí v míře ohrožující jak jeho zdraví, tak jeho život, protože některým občanům Moldavské republiky zprostředkoval práci v České republice a tito nedostali za práci zaplaceno, nelze podřadit pod žádnou ze skutečností uvedenou v zákoně o azylu, která by odůvodňovala udělení azylu.
5 Azs 27/2003 18. 12. 2003 B Neuvádí-li žadatel o azyl skutečnosti svědčící o tom, že by mohl být vystaven pronásledování z důvodů uvedených v §12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb., jde o žádost zjevně nedůvodnou, kterou lze zamítnout podle §16 odst. 1 písm. g) zákona o azylu při dodržení lhůty uvedené v §16 odst. 2 tohoto zákona.
5 Azs 22/2003 18. 12. 2003 B Povinností správního orgánu je zjišťovat skutečnosti rozhodné pro udělení azylu podle ustanovení §12 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, jen tehdy, jestliže žadatel o udělení azylu alespoň tvrdí, že existují důvody v tomto ustanovení uvedené. Z žádného ustanovení zákona však nelze dovodit, že by správnímu orgánu vznikla Povinnost, aby sám domýšlel právně relevantní důvody pro udělení azylu žadatelem neuplatněné a posléze k těmto důvodům činil příslušná skutková zjištění. Povinnost zjistit skutečný stav věci dle ustanovení §32 správního řádu, má správní orgán pouze v rozsahu důvodů, které žadatel v průběhu správního řízení uvedl.
5 Azs 24/2003 18. 12. 2003 B Správní orgán není povinen hodnotit jiné skutečnosti než ty, které žadatel o azyl uvedl jako důvody, pro které o azyl žádá. Uvedl-li v řízení před Správním orgánem pouze důvody ekonomické, nemůže účinně v řízení o kasační stížnosti namítat [§103 odst. 1 písm. b) s. ř. s.], že Správní orgán nezjistil přesně a úplně skutkový stav, když nezjišťoval důvody jiné, žadatelem v řízení před Správním orgánem neuváděné.
5 Ads 3/2003 18. 12. 2003 B Ustanovení §13 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. stanoví povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Zaplacení pojistného u místně nepříslušné okresní správy sociálního zabezpečení není tedy odvedením pojistného ve smyslu §13 zákona č. 589/1992 Sb.
2 A 1167/2002 18. 12. 2003 B I. Správní řízení podle zákona č. 261/2001 Sb. se zahajuje na návrh oprávněné osoby (§7 odst. 1 tohoto zákona), který musí být podán za účinnosti tohoto zákona. Skutečnost, že matka žalobkyně uplatňovala řadu let před svou smrtí formou písemných žádostí nárok na finanční odškodnění u různých státních orgánů, na výše uvedeném závěru nic nemění. II. Jen nárok uplatněný oprávněnou osobou za účinnosti zákona č. 261/2001 Sb., může v souladu §7 odst. 2 citovaného zákona přejít v případě úmrtí oprávněné osoby na její dědice.
4 Azs 39/2003 18. 12. 2003 B Kasační stížnost podaná ve lhůtě uvedené v §106 odst. 2 s. ř. s. u nepříslušného soudu, je Kasační stížností včasnou jen tehdy, jestliže tento nepříslušný soud ještě ve lhůtě k podání Kasační stížnosti tuto Kasační stížnost odeslal (předal k poštovní přepravě) příslušnému krajskému soudu nebo Nejvyššímu správnímu soudu.
3 As 24/2003 17. 12. 2003 A Předražení jízdného [§15 odst. 1 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách] a nevydání řádného dokladu o zaplacení jízdného (§21 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a §15 odst. 1 vyhlášky č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě) lze považovat za závažné porušení právních předpisů, které může být důvodem pro zrušení živnostenského oprávnění na provozování koncesované živnosti „taxislužba“ podle ustanovení §58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona.
5 A 39/2001 17. 12. 2003 A Zajišťuje-li osoba provozující cestovní kancelář včetně průvodcovské činnosti tuto průvodcovskou činnost jen osobami vykonávajícími činnost na základě živnostenského oprávnění, porušuje tímto jednáním §1 odst. 4 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, neboť se jedná o plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu činnosti cestovní kanceláře.
5 A 152/2002 17. 12. 2003 B Smyslem ustanovení §33 odst. 2 spr. ř. je umožnit účastníku řízení, aby ve fázi před vydáním rozhodnutí mohl uplatnit své výhrady k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění, resp. aby mohl učinit procesní návrhy tak, aby rozhodnutí skutečně vycházelo ze spolehlivě zjištěného stavu věci. V situaci, kdy je zjišťování podkladů pro rozhodnutí zjevně potřebné a tedy předvídatelné, nepostačí, jestliže správní orgán účastníku řízení dal možnost vyjádřit se k podkladu rozhodnutí toliko v oznámení o zahájení správního řízení, tj. teprve před samotným započetím zjišťování podkladů pro správní rozhodnutí.
6 Azs 44/2003 16. 12. 2003 A Kasační stížnost napadající rozhodnutí soudu o odmítnutí žaloby pro opožděnost [§46 odst. 1 písm. b) s. ř. s.], která je odůvodněna tvrzenými nedostatky správního řízení o udělení azylu vztahujícími se ke skutkovým zjištěním správního orgánu, je nepřípustná podle §104 odst. 4 s. ř. s., neboť byly uplatněny jen jiné důvody, než které připouští §103 odst. 1 s. ř. s.
4 Azs 31/2003 15. 12. 2003 B Obtíže žadatele o azyl, spočívající v nemožnosti splácení dluhu soukromým osobám v zemi původu, nelze bez přistoupení dalších zvláštního zřetele hodných okolností vnímat jinak než jako důvody ekonomické, nepostačující k udělení azylu podle §14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
5 A 110/2001 12. 12. 2003 A I v případě správní sankce podle ustanovení §86 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, se jedná o objektivní odpovědnost (odpovědnost za protiprávní jednání bez podmínky zavinění). Skutečnost, že subjekt, který se dopustil protiprávního jednání, jednal v dobré víře, nemůže být důvodem zproštění této sankční odpovědnosti. Takováto okolnost však i se zřetelem na ustanovení §87 odst. 1 téhož zákona může mít vliv na stanovení výše uložené pokuty.
2 Ads 33/2003 12. 12. 2003 A I. Nejvyšší správní soud není vázán důvody kasační stížnosti podle §109 odst. 3 s. ř. s., je-li rozsudek krajského soudu nepřezkoumatelný. Takový je i rozsudek zamítající žalobu na základě nedůvodnosti v žalobě uplatněných námitek a nepřihlížející přitom ke skutečnosti, že samo správní rozhodnutí bylo nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost spočívající ve vnitřní rozpornosti výroku a ve vzájemné rozpornosti výroku a odůvodnění. Takové rozhodnutí měl krajský soud zrušit bez ohledu na žalobní námitky (§76 s. ř. s.). II. Případné porušení práva žalobce nahlédnout do své zdravotní dokumentace (§67b odst. 12 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu) není porušením zásady rovnosti účastníků řízení o dávce podmíněné nepříznivým zdravotním stavem.
5 A 98/2001 12. 12. 2003 B I. Je-li jedním právním jednáním či opomenutím naplněna skutková podstata více správních deliktů (souběh), k jehož projednání je příslušný týž správní orgán, postupuje tento správní orgán analogicky podle ustanovení §12 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a uloží sankci ve výměře nejpřísněji trestného sbíhajícího se deliktu (zásada absorpční), nestanoví-li zvláštní zákon jinak. II. Z pojmu jednočinný souběh vyplývá, že jde o případy, kdy jedním skutkem je současně (souběžně) naplněna skutková podstata dvou či více správních deliktů. O jednočinný souběh se však nejedná, jestliže (např. v důsledku změny právní úpravy) je v určitém období naplněna skutková podstata jednoho správního deliktu a v dalším období jiného správního deliktu, a to i tehdy, pokud by ostatní skutečnosti svědčily pro to, že se jedná o jediný skutek.
6 A 136/2001 10. 12. 2003 B I. Za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky pro udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy stanovené v §98 odst. 6 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících a s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), je správní orgán povinen žadateli toto oprávnění udělit, neboť z dikce ustanovení §98 odst. 6 autorského zákona je zřejmé, že za splnění zákonných podmínek je na udělení oprávnění právní nárok. II. Výkon práv povinně kolektivně spravovaných je vždy účelný [§98 odst. 6 písm. b) autorského zákona]. Pokud by kolektivní výkon těchto v §96 odst. 1 autorského zákona taxativně stanovených práv nebyl účelný, bylo by protismyslné, aby zákonodárce stanovil, že mají být tato práva povinně kolektivně spravována.
2 A 1080/2002 10. 12. 2003 B Do doby věznění se pro účely stanovení výše jednorázové peněžní částky podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, započítá rovněž doba pobytu ve vazbě předcházející odsouzení, jež byla vzata v úvahu při stanovení výše trestu odnětí svobody; není rozhodné, že vazba byla vykonána na území jiného státu (zde Polské lidové republiky).
6 A 68/2002 9. 12. 2003 B Bylo-li ve správním řízení vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, v níž je stanoveno, že v izolační zeleni je výjimečně přípustná výstavba čerpacích stanic pohonných hmot a umístění parkovacích stání při zachování dominantního podílu zeleně na pozemku, nelze spatřovat nezákonnost správního rozhodnutí v tom, že si stavební úřad nezvolil další kritéria, z hlediska kterých by hodnotil přípustnost výjimečného umístění parkovacích míst.
7 Azs 32/2003 9. 12. 2003 B Byla-li žádost žadatele o azyl zamítnuta jako zjevně nedůvodná (§16 odst. 1 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu) proto, že byly tvrzeny toliko důvody ekonomické, je nepřípustná žalobní námitka o tom, že žadatel je utlačován a omezován státními institucemi v zemi původu.
7 Ads 46/2003 9. 12. 2003 B Náprava křivd v oblasti vztahů sociálního zabezpečení (§24 a násl. zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích) je možná pouze tehdy, jestliže pracovní poměr skončil v rozhodném období z důvodu politické perzekuce nebo postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva a svobody (§21 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb.); nepostačuje tedy, že zaměstnanec byl v rozhodném období zaměstnavatelem donucován ke změnám pracovní smlouvy či byl jinak šikanován.
5 A 14/2002 5. 12. 2003 A Rozhodnutí podle §60 správního řádu je rozhodnutím ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s.; k podání žaloby je legitimován účastník, jehož odvolání (rozklad) správní orgán zamítl.
4 Azs 30/2003 5. 12. 2003 B I. Správní orgán při doručování písemnosti žadateli o azyl nepochybil, jestliže předvolání k pohovoru a následně i napadené rozhodnutí doručoval do vlastních rukou stěžovatele na adresu uvedenou v jeho čestném prohlášení. Pokud totiž z vrácených doručenek nevyplývá, že by se stěžovatel na této adrese dlouhodobě nezdržoval, tak nelze dovodit, že by bylo hodnověrně zjištěno, že místo pobytu stěžovatele nebylo známo, není namístě postup podle ustanovení §24 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. II. Při doručování písemností určených do vlastních rukou adresáta je povinností pošty dodržet postup uvedený v ustanovení §24 odst. 2 správního řádu. K tomu, aby mohla být vyvrácena správnost údajů o doručení obsažených v doručence, musí stěžovatel především tvrdit skutečnosti, které vedou k závěru, že údaje v doručence nejsou pravdivé. Jde-li o tzv. náhradní doručení písemností určené do vlastních rukou účastníka, jsou tvrzeními, jež v případě, že jsou prokázána, mohou vyvrátit závěr o doru ...
Pst 5/2003 - 43 4. 12. 2003 A Jestliže i po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o pozastavení činnosti politické strany nebo politického hnutí trvají skutečnosti, pro které byla jejich činnost pozastavena, rozhodne Nejvyšší správní soud o rozpuštění politické strany nebo hnutí podle §13 odst. 6 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.
2 Azs 47/2003 4. 12. 2003 A I. Za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost ve smyslu §103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. lze považovat zejména ta rozhodnutí, která postrádají základní zákonné náležitosti, z nichž nelze seznat, o jaké věci bylo rozhodováno či jak bylo rozhodnuto, která zkoumají správní úkon z jiných než žalobních důvodů (pokud by se nejednalo o případ zákonem předpokládaného přezkumu mimo rámec žalobních námitek), jejichž výrok je v rozporu s odůvodněním, která neobsahují vůbec právní závěry vyplývající z rozhodných skutkových okolností nebo jejichž důvody nejsou ve vztahu k výroku jednoznačné. II. Naplnění podmínek pro zamítnutí žádosti o azyl jako zjevně nedůvodné podle §16 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, vylučuje posouzení žádosti podle §12 téhož zákona.
3 Ads 37/2003 4. 12. 2003 A Předpoklad „osobní péče o dítě“ pro splnění podmínky výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod znamená soustavnou a aktivní osobní péči ženy o dítě ve věku do dosažení zletilosti alespoň po dobu deseti, resp. pěti roků. Tato podmínka není naplněna, pokud soud svěřil dítě do péče otce, který za tuto péči nese odpovědnost, dítě pobývalo u otce, a žena (matka) a dítě byly tak od sebe odděleny, a to i když žena (matka) dítě navštěvovala, projevovala o něj zájem, přispívala na jeho výživu otci, a podílela se tedy na výchově dítěte.
2 Ads 58/2003 4. 12. 2003 A I. Za nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost lze obecně považovat takové rozhodnutí soudu, z jehož výroku nelze zjistit, jak vlastně soud ve věci rozhodl, tj. zda žalobu zamítl, odmítl nebo jí vyhověl, případně jehož výrok je vnitřně rozporný. Pod tento pojem spadají i případy, kdy nelze rozeznat, co je výrok a co odůvodnění, kdo jsou účastníci řízení a kdo byl rozhodnutím zavázán. II. Nepřezkoumatelnost pro nedostatek důvodů je založena na nedostatku důvodů skutkových, nikoliv na dílčích nedostatcích odůvodnění soudního rozhodnutí. Musí se přitom jednat o vady skutkových zjištění, o něž soud opírá své rozhodovací důvody. Za takové vady lze považovat případy, kdy soud opřel rozhodovací důvody o skutečnosti v řízení nezjišťované, případně zjištěné v rozporu se zákonem, anebo případy, kdy není zřejmé, zda vůbec nějaké důkazy byly v řízení provedeny.
6 A 181/2002 4. 12. 2003 B Jestliže cizí státní příslušník, vyslechnutý do protokolu ve správním řízení, výslovně prohlásil, že český jazyk ovládá, rozumí mu a nepožaduje tlumočníka a protokol o svém výslechu podepsal, nelze namítat, že správní orgán porušil zásady uvedené v §3 odst. 4 správního řádu, použil-li tyto protokoly jako důkaz.
6 A 186/2002 4. 12. 2003 B Při stanovení výše pokuty za správní delikt provozovateli taxislužby nemůže správní orgán přihlédnout k osobním a majetkovým poměrům provozovatele, neboť kritéria pro stanovení výše pokuty jsou taxativně stanovena v §36 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a osobní a majetkové poměry mezi nimi uvedeny nejsou.
4 Azs 25/2003 4. 12. 2003 B Obava z policejního pronásledování pro obvinění z vraždy, o níž žadatel tvrdí, že ji nespáchal a že obvinění je vykonstruováno mukačevskou mafií ve spojení s Nacionálně osvobozeneckou armádou Ukrajiny a policií Ukrajiny, a Obava z toho, jaké nebezpečí žadateli hrozí jak ze strany podsvětí, tak ze strany ukrajinské policie, bude-li na Ukrajinu vydán, nepředstavují důvody pro udělení azylu podle §12 zákona o azylu. Z těchto tvrzení samotných bez dalšího neplyne ani překážka vycestování ve smyslu §91 zákona o azylu.
Nad 135/2003 - 23 4. 12. 2003 B I. Přikázání věci jinému soudu podle §9 odst. 2 s. ř. s. představuje opatření povahy zřídkavé, jež musí být náležitě odůvodněno z hlediska přesvědčivosti a významnosti uplatňovaných důvodů, neboť představuje průlom do ústavního principu zákonného soudce (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). II. Jestliže žalobce v azylové věci změní po podání žaloby místo svého pobytu tak, že nové místo pobytu patří do obvodu jiného než k řízení původně místně příslušného soudu, a současně trvá na projednání věci s nařízením jednání, avšak tato skutečnost nemůže nijak ovlivnit rychlost ani hospodárnost řízení, zejména proto, že vzdálenost z místa pobytu k místně příslušnému soudu i soudu, k němuž se navrhuje věc přikázat, je přibližně stejná, není tato změna pobytu důvodem pro přikázání věci soudu příslušnému podle místa nového pobytu (§9 odst. 2 s. ř. s.).
6 A 79/2001 - 53 3. 12. 2003 A Původce odpadu je podle §5 odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich předání k využití nebo zneškodnění oprávněné osobě, kterou je provozovatel řádné skládky. Umožnila-li právnická osoba, která není osobou oprávněnou ve smyslu zákona o odpadech, původci odpadu uložit odpad na pozemek, který k ukládání odpadu nebyl určen, nemůže se původce odpadu dovolávat spoluodpovědnosti této právnické osoby.
Komp 2/2003 - 22 3. 12. 2003 A Oprávněným k podání žaloby o rozhodnutí kompetenčního sporu [§98 odst. 1 písm. c) s. ř. s.] není samotný zmocněnec účastníka řízení.
7 A 58/2001 3. 12. 2003 B Předpokladem podání návrhu na obnovu řízení podle ustanovení §62 odst. 1 správního řádu je kumulativní splnění dvou zákonných podmínek: nabytí právní moci správního rozhodnutí a ukončení správního řízení.
7 A 56/2002 2. 12. 2003 A I. Podle §65 odst. 2 s. ř. s. je oprávněn podat žalobu i ten, s nímž správní orgán nejednal jako s účastníkem, ačkoli podle zákona účastníkem v daném správním řízení byl, a měl tak práva a povinnosti účastníka správního řízení, pokud tvrdí, že postupem správního orgánu byl zkrácen na právech, která mu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí. Skutečnost, zda někdo byl účastníkem správního řízení, je třeba posuzovat materiálně,a nikoli podle toho, s kým ve skutečnosti správní orgán jednal. II. Pokud §14 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, výslovně a jednoznačně omezuje okruh účastníků řízení o vydání povolení na žadatele o povolení, je jediným účastníkem řízení tento žadatel. Toto omezení účastenství, které ve spojení s §65 s. ř. s. zamezuje možnosti třetích osob domáhat se soudní kontroly takového rozhodnutí, není v rozporu s čl. 36 Listin ...
5 A 520/2001 2. 12. 2003 B Z ustanovení §3 odst. 1 zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, ve znění zákona č. 261/2001 Sb., se zřetelem na ustanovení §3 odst. 4, §32 a §46 správního řádu vyplývá, že správní orgán nemůže vycházet toliko z osvědčení vydaného podle §8 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, pokud další skutečnosti nasvědčují tomu, že osvědčení plně neodpovídá skutečnému stavu věci.
7 A 38/2001 28. 11. 2003 A Ruší-li soud rozhodnutí správního orgánu pro vady řízení [§76 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s.], nemusí se zabývat správností právního posouzení věci.
4 Azs 24/2003 28. 11. 2003 B I. Ekonomické problémy žadatelky o azyl a nečinnost policie při řešení jejích problémů s manželem s kriminálními sklony, jestliže se žadatelka ani nepokusila obrátit se na nadřízené policejní orgány Ukrajiny, nejsou důvodem pro udělení azylu. II. Obavy z toho, že po návratu na Ukrajinu žadatelce o azyl hrozí trest, neboť by se tamní úřady mohly dozvědět, co v azylovém řízení uváděla o zemi původu, nezpůsobují překážku vycestování ve smyslu §91 zákona o azylu.
2 A 1502/2002 28. 11. 2003 B Pokud žadatel o poskytnutí jednorázové peněžní částky podle zákona č. 172/2002 Sb., o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech, nebyl do takového tábora (nacházejícího se na území SSSR) odvlečen z prostoru mimo území tohoto státu, ale na území SSSR v době svého odvlečení již pobýval, není osobou oprávněnou pro poskytnutí jednorázové peněžní částky podle uvedeného zákona, neboť nesplňuje materiální podmínku, uvedenou v §2 odst. 1 písm. a) tohoto zákona; pro posouzení nároku není přitom rozhodné, zda se žadatel na území SSSR před svým odvlečením ocitl dobrovolně, či nikoliv (např. v důsledku vývoje válečných událostí a útěku z ČSR před německými fašisty).
6 A 90/2002 - 82 27. 11. 2003 A I. Ústavní dekret presidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, nebyl v části týkající se zachování československého státního občanství zrušen zákonem č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství. II. Nebylo-li o žádosti žadatele o zjištění, že se mu zachovává československé státní občanství podle §2 odst. 2 ústavního dekretu presidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, rozhodnuto do dne úmrtí žadatele, dokončí toto řízení Ministerstvo vnitra. III. Ministr vnitra není pracovníkem správního orgánu, a použití ustanovení správního řádu o vyloučení pracovníka správního orgánu z projednávání a rozhodování věci tedy nepřipadá v úvahu (§9, §11 odst. 1 a §12 odst. 1 správního řádu). V řízení o rozkladu chybí mechanismus, který by ostatně umožnil naplnit ustanovení o vyloučení vedoucích ústředních orgánů státní sprá ...
4 Azs 26/2003 27. 11. 2003 B Obava z toho, že věřitelé budou po žadateli o azyl vymáhat své pohledávky, není azylově relevantním důvodem (§12 zákona o azylu), ani důvodem pro vyslovení překážky vycestování podle §91 tohoto zákona.
4 Azs 27/2003 27. 11. 2003 B Neplodnost žadatele o azyl – byť i doložená lékařskou zprávou - není natolik závažným onemocněním, aby bezprostředně ohrožovala jeho život, a mohla tak založit úvahu o udělení azylu z humanitárních důvodů podle §14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 2/2002 Sb.

Za rok 2003 bylo zveřejněno 509 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou, zobrazena strana 1 z celkem 11 stran,
v čase 0,000091 sekundy z toho 0,000031 sekundy NoSQL databáze.