Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2009

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
7 As 13/2009 - 46 25. 6. 2009 B Postihuje-li správní orgán určitou osobu za správní delikt klamání spotřebitele podle §8 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 11. 2. 2008, spočívající v nabídce nebo prodeji výrobků nebo zboží porušujících některá práva duševního vlastnictví, jakož i skladování těchto výrobků nebo zboží za účelem nabídky nebo prodeje, nemůže ohledně posouzení otázky, zda výrobek či zboží porušuje některá práva duševního vlastnictví, vycházet pouze z obsahu rozhodnutí o zajištění těchto výrobků nebo zboží podle §23c odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, resp. z obsahu rozhodnutí o námitkách proti zajištění (§23c odst. 3 citovaného zákona).
6 Ads 81/2008 - 72 25. 6. 2009 B Doručování elektronickými prostředky bylo v občanském soudním řízení zavedeno jako povinné teprve novelou §45 o. s. ř. provedenou zákonem č. 7/2009 Sb., do té doby je však zákon ponechal jako pouhou možnost a účastník řízení neměl na doručování elektronickou cestou právní nárok.
Pst 22/2008 - 41 24. 6. 2009 A Porušování povinnosti politické strany či hnutí předkládat Poslanecké sněmovně každoročně výroční finanční zprávy se zákonem stanovenými náležitostmi (§18 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích) je zvláštním a samostatným důvodem pro pozastavení činnosti této strany a pro její následné rozpuštění v případě, že tyto skutečnosti, pro které byla činnost strany či hnutí Nejvyšším správním soudem pozastavena, trvají i nadále. Tyto případy je třeba odlišovat od možných důvodů pro rozpuštění politické strany či politického hnutí podle §13 odst. 6 citovaného zákona ve spojení s §1 až §5 téhož zákona (tj. z důvodu ohrožení demokratického zřízení, porušování ústavy a zákonů, snahy uchopit moc a omezit volnou politickou soutěž a z dalších důvodů vyplývajících zejména z §4 citovaného zákona).
Konf 24/2008 - 21 24. 6. 2009 A Jestliže vlastníci provozně souvisejících vodovodů a kanalizací neupravili svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou dle §8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění účinném do 14. 3. 2006, rozhodoval o vzájemných právech a povinnostech vodoprávní úřad (nyní Ministerstvo zemědělství). Takové rozhodnutí dohodu zcela nahradí, a jeho součástí proto bude zejména také řešení ekonomických otázek (např. povinnost k úhradě vzájemných plateb, dluhů a záloh). Protože dohoda je soukromoprávní smlouvou (§7 odst. 1 o. s. ř.) a rozhodnutí správního orgánu na právním charakteru nahrazované dohody nic nemění, nerozhoduje o žalobách proti takovým rozhodnutím správní soud, ale tyto věci projednává soud v řízení občanskoprávním postupem podle §244 a násl. o. s. ř.
1 As 35/2009 - 69 24. 6. 2009 B I. Stavební práce, kterými se mění vzhled stavby a zasahuje do nosných konstrukcí a které nejsou prováděny v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby (či dokumentací skutečného provedení stavby), nejsou udržovacími pracemi ve smyslu §3 odst. 4 stavebního zákona z roku 2006. II. Pokud byl pokračující přestupek páchán za účinnosti starého i nového (tzn. pozdějšího) zákona, považuje se za spáchaný za účinnosti nového zákona, třebaže jeho část (tj. některé dílčí útoky) proběhla před nabytím účinnosti tohoto nového (pozdějšího) zákona. Podmínkou je, že toto jednání bylo přestupkem i podle předchozího zákona.
5 As 67/2008 - 111 19. 6. 2009 A Při stanovení určitého kritéria pro vymezení okruhu účastníků v případě stavby, která může mít vliv na široké okolí, nelze takové kritérium měřit pouze hlediskem hospodárnosti a okruh účastníků limitovat stanovením odstupové hranice vyjádřené v metrech bez přihlédnutí k ostatním vlivům. Samotná náročnost takového posuzování nemůže být dostatečným ospravedlněním pro vyloučení osob z okruhu možných účastníků řízení a nemůže obstát zásada „hospodárnosti“ či procesní ekonomie. Poměřuje-li stavební úřad práva dotčených osob a administrativní náročnost řízení, nemůže se přiklonit k variantě druhé. Lze-li možné přímé dotčení na právech shledat u širokého okruhu osob, nutno zvolit i tomu odpovídající formu vedení takového řízení, nemůže však být zužován prostor pro ochranu ústavně zaručených práv.
5 As 46/2008 - 50 19. 6. 2009 A Právní úprava dle §22 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a §22 odst. 12 téhož zákona, jež stanoví za přestupek dle §22 odst. 1 písm. h) citovaného zákona spodní hranici sazby pokuty ve výši 25 000 Kč a spodní hranici sazby u trestu zákazu činnosti v délce 12 měsíců s tím, že od uložení sankce za daný přestupek nelze upustit, není ve vztahu k tomuto přestupku v rozporu s ústavním pořádkem.
7 As 26/2008 - 140 18. 6. 2009 A Povolení změny v užívání stavby na cizím pozemku, není-li spojeno se změnou stavby, nemůže být podmíněno souhlasem vlastníka pozemku (§85 odst. 1 stavebního zákona z roku 1976).
1 As 28/2009 - 62 18. 6. 2009 A Nevedl-li správní orgán v rozporu s §57 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, společné řízení o více přestupcích téhož pachatele, není takový postup vadou řízení, je-li z odůvodnění následného rozhodnutí zřejmé, že ve věci byla aplikována zásada absorpční, zakotvená v §12 odst. 2 citovaného zákona pro ukládání trestu za souběh přestupků.
8 As 33/2009 - 56 18. 6. 2009 A I. Nejvyšší správní soud je povinen nad rámec námitek v kasační stížnosti zohlednit právo Evropských společenství pouze tehdy, pokud by jeho porušení vedlo k vadám zmíněným v §109 odst. 2 a odst. 3 s. ř. s. nebo k jiným vadám, které je tento soud povinen zohlednit i v případě vnitrostátního práva. II. Aplikace §5b odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, předpokládá neexistenci jiného uspokojivého řešení, kterým je třeba rozumět především běžné a standardně užívané metody plašení, a dále prevenci závažných škod na úrodě, která není podmíněna již vzniklou škodou, nýbrž hrozbou jejího vzniku.
Konf 104/2008 - 7 17. 6. 2009 A Okolnostmi ve smyslu §11 odst. 1 věty druhé o. s. ř. (zásada perpetuatio fori) jsou právní skutečnosti, s kterými úprava v zákoně spojuje právní důsledky. Těmito okolnostmi však není možné rozumět právní předpis, a tedy ani změnu právní úpravy. V případě takovéto změny je třeba vycházet především z přechodných ustanovení, chybějí-li, z účinné právní úpravy.
5 Afs 103/2008 - 49 17. 6. 2009 B Při ocenění nepeněžního příjmu zaměstnance je nutno vycházet z předpokladu, že pokud cena u původního vlastníka (bez DPH) přesahuje 900 000 Kč, o tuto daň se již vstupní cena nezvýší, a to z důvodu její limitace §29 odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, na něž je v §6 odst. 6 citovaného zákona výslovně odkazováno. V případě, kdy vstupní cena automobilu bez DPH dosáhne částky 900 000 Kč a více, nelze již tuto vstupní cenu dále zvyšovat, tudíž §6 odst. 6 in fine nelze v takovém případě aplikovat (platilo pouze pro zdaňovací období roku 2004, v dalším období byla limitace vstupní ceny zrušena).
5 As 24/2009 - 58 17. 6. 2009 B Skutečnost, že správní orgán, který rozhodl o přestupku, má dle §83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, povinnost na návrh účastníka řízení, který podal žalobu proti rozhodnutí o přestupku, odložit výkon rozhodnutí o přestupku, neznamená, že jsou rovněž správní soudy povinny bez dalšího vyhovět návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě či kasační stížnosti ve věci daného přestupku, aniž by zkoumaly, zda jsou pro to dány zákonné podmínky stanovené v §73 odst. 2 s. ř. s.
7 Afs 9/2009 - 57 12. 6. 2009 A Rozhodnutí odvolacího orgánu o zrušení rozhodnutí I. stupně o povolení opakovaně přijímat vybrané tabákové výrobky z jiných členských zemí Evropského společenství v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně není vyloučeno ze soudního přezkumu na základě žaloby podle §65 odst. 1 s. ř. s.
7 As 4/2009 - 67 11. 6. 2009 B Skutečnost, že osoba, které původce odpadu předal odpady, nebyla k jejich převzetí oprávněna podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ač byla na základě smlouvy s původcem odpadu povinna takové oprávnění mít a ač tím, že je neměla, porušila své smluvní povinnosti, nezbavuje ještě zpravidla původce odpadu odpovědnosti za správní delikt spočívající v tom, že předal odpad osobě, která neprokázala, že je k jeho převzetí podle zákona o odpadech oprávněna.
9 Azs 5/2009 - 65 11. 6. 2009 B Hlavním smyslem a účelem možnosti podat opakovanou žádost o udělení mezinárodní ochrany je postihnout případy, kdy se objeví takové závažné skutečnosti, které by mohly ovlivnit hmotněprávní postavení žadatele a které nemohl uplatnit vlastní vinou během předchozího pravomocně ukončeného řízení. Při opakovaném podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany je proto nutno důsledně dbát na splnění těchto podmínek, které mají na straně jedné garantovat určitou přidanou hodnotu této nové žádosti, jenž může vést k jinému rozhodnutí než u žádosti předchozí, a na straně druhé zajistit, aby nedocházelo k účelovému podávaní opakovaných žádostí.
6 Azs 28/2009 - 59 11. 6. 2009 B Lhůta podle §72 odst. 3 s. ř. s. pro podání žaloby je zachována jen tehdy, pokud je žaloba podána do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí o zastavení řízení, a to u věcně a místně příslušného soudu. Lhůta proto není zachována v případě, že žaloba je podána u místně nepříslušného krajského soudu, jenž žalobu postoupí soudu místně příslušnému až po uplynutí lhůty k podání žaloby.
7 Afs 53/2009 - 117 11. 6. 2009 B Není-li výzva finančního úřadu dle §43 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, způsobilá zasáhnout do veřejných subjektivních práv žalobce, není způsobilé do těchto práv žalobce zasáhnout ani na ní bezprostředně navazující procesní rozhodnutí téhož správního orgánu o zamítnutí odvolání, je-li nepřípustné [§49 odst. 2 písm. a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků]. Žalobou napadené rozhodnutí finančního ředitelství o odvolání proti tomuto rozhodnutí proto krajský soud podle §46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítne pro kompetenční výluku [§70 písm. a) a §68 písm. e) s. ř. s.].
1 As 43/2009 - 52 11. 6. 2009 B Má-li účastník správního řízení zmocněnce podle §33 správního řádu z roku 2004, neuplatní se §20 odst. 2 téhož zákona upravující tzv. zmocněnce pro doručování. Plná moc podle §33 odst. 1 správního řádu z roku 2004 nevyžaduje úředně ověřený podpis zmocnitele.
9 As 69/2008 - 50 11. 6. 2009 B Úvahu, zda skutková podstata trestného činu spáchaného úmyslně souvisí s podnikáním pro posouzení bezúhonnosti jako podmínky provozování živnosti [§6 odst. 2 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon], je nutno učinit s ohledem na smysl a účel této podmínky omezující právo podnikat, který podle testu proporcionality nesmí být v rozporu s potřebností, vhodností, šetrností a přiměřeností omezení práva podnikat.
6 Ads 93/2008 - 107 11. 6. 2009 B Je-li na dopravním policistovi požadována činnost související s objasňováním přestupků, bylo by to podle katalogu prací pro službu dopravní policie důvodem pro zařazení policisty do 8. platové třídy. Činnost související s objasňováním přestupků je totiž do této 8. platové třídy zařazena, takže ve smyslu §4 odst. 1 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, a §2 a §3 nařízení vlády č. 330/2003 Sb. se zaměstnanec zařazuje do platové třídy, ve které je v katalogu prací zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.
7 Afs 107/2008 - 100 11. 6. 2009 B Stanoví-li §44 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění účinném do 31. 12. 2003, povinnost odvést při porušení rozpočtové kázně zpět do státního rozpočtu odvod ve stejné výši v jaké byla rozpočtová kázeň porušena, je při stanovení výše takového odvodu třeba zohlednit, že část peněžních prostředků byla čerpána v souladu s dohodnutými či stanovenými podmínkami, a rozlišovat mezi oprávněně a neoprávněně čerpanými peněžními prostředky.
13 Kss 1/2009 - 44 11. 6. 2009 B I. Soudce musí mít přehled o právních věcech a tedy materiálně o spisech, které mu rozvrhem práce byly přiděleny k projednávání a rozhodnutí. Jestliže tento přehled ve dvou věcech kárně obviněná soudkyně neměla, protože byly omylem založeny v její pracovně na jiném místě, než obvykle spisy ukládala, dopustila se déletrvající nečinností v nich kárného provinění podle §87 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích. II. Ve prospěch kárně obviněné soudkyně přihlížel kárný senát k tomu, že se u ní jednalo o zcela ojedinělý případ v jejím jinak naprosto řádném plnění povinností, k jejímu postupu po zjištění průtahů, k jejímu doznání a účinné lítosti; v její prospěch kárný senát přihlížel i k tomu, že ani orgány státní správy soudu nesplnily v daném případě svou povinnost dbát, aby ve věcech soudu nedocházelo ke zbytečným průtahům, protože kárně obviněnou soudkyni neupozornily na déletrvající průtahy ve dvou věcech, ačkoli jim musely být z evidence spisů známy.
6 Ads 129/2008 - 66 10. 6. 2009 B Za situace, kdy o charakteru služební činnosti příslušníka bezpečnostního sboru není žádného sporu, nevyžaduje přiznání zvláštního příplatku podle §120 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jehož výše závisí na zařazení služebních činností do I. a II. skupiny služebním předpisem ředitele bezpečnostního sboru (§120 odst. 4 citovaného zákona), individuální posuzování rizika plynoucího z činnosti příslušníka bezpečnostního sboru.
3 Ads 121/2008 - 45 4. 6. 2009 B Jestliže byla účastníku správního řízení doručena písemnost určená do vlastních rukou tzv. náhradním doručením (§23 správního řádu z roku 2004), není to důvodem pro ustanovení opatrovníka pro ochranu práv tohoto účastníka ve správním řízení, a to ani v případě, kdy si účastník uloženou písemnost nevyzvedl ve lhůtě stanovené v §24 odst. 1 správního řádu z roku 2004 a nastala tak fikce doručení písemnosti.
9 As 72/2008 - 69 4. 6. 2009 B Absentující úvaha krajského soudu, zda rozhodnutí místně nepříslušného správního orgánu mělo za následek nezákonnost rozhodnutí ve věci samé [§76 odst. 1 písm. c) s. ř. s.], způsobuje nepřezkoumatelnost rozhodnutí krajského soudu pro nedostatek důvodů podle §103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.
7 As 60/2007 - 63 29. 5. 2009 A I. Pojem „plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením“, užitý v hlavě páté a šesté zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, je legislativní zkratkou, která obsahově překračuje meze trestního řízení tak, jak jsou věcně a časově vymezeny v trestním řádu. Tento pojem zahrnuje (pro potřeby zpracovávání osobních údajů policií) i úkoly prevenční a přezvědné povahy bez toho, že by trestní řízení muselo být vůbec zahájeno; zpracovávání osobních údajů může také souviset jak s činností policie před zahájením trestního řízení, tak i po jeho pravomocném skončení. II. Základní omezení pro zpracovávání jakýchkoli informací (včetně osobních údajů) policií je jejich potřebnost pro plnění úkolů policie, a to pouze v nezbytném rozsahu. Osobní údaje mohou být navíc zpracovávány toliko při plnění úkolů policie v souvislosti s trestním řízením. Splněním těchto podmínek se proto musí policejní orgán rozhodující o žádosti o likvidaci nebo opravu nepravdivých nebo nepřesných osobních úd ...
5 Afs 18/2008 - 310 29. 5. 2009 B Ustanovení §21 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění ke dni 19. 11. 2003, jež upravovalo podrobnosti ohledně místního šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nebylo v rozporu s čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.).
7 As 31/2009 - 71 29. 5. 2009 B Je-li při opravě věci spotřebiteli dodán a účtován nový, relativně samostatný a oddělitelný náhradní díl, který je v rámci opravy do věci nainstalován, je poskytovatel služby (opravy) povinen spotřebitele ve smyslu §13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, řádně informovat mimo jiné i o délce záruční doby - jednak o záruční době na opravovanou věc a jednak o záruční době pro nový náhradní díl.
4 Ao 1/2009 - 58 29. 5. 2009 B Místními komunikacemi jsou toliko ty pozemní komunikace, které byly rozhodnutím příslušného správního orgánu zařazeny do kategorie „místní komunikace“ (§3 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), popř. podle dřívější právní úpravy do sítě místních komunikací (§8 vyhlášky č. 136/1961 Sb.; §6 vyhlášky č. 35/1984 Sb.).
4 Ads 163/2008 - 49 29. 5. 2009 B Vyjde-li správní orgán při uložení sankce za správní delikt, spočívající v uvádění na trh potraviny, která není bezpečná, z výsledků laboratorního měření, při kterém nebyly dodrženy metody a postupy analýzy zkoumaného vzorku stanovené v §11 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 211/2004 Sb., pak je třeba mít za to, že výsledky měření byly pořízeny v rozporu s právními předpisy a rozhodnutí správního orgánu je nezákonné.
4 Ads 188/2008 - 53 29. 5. 2009 B Lhůta pro podání žaloby je ve smyslu §72 odst. 1 s. ř. s. zachována i v případě, kdy žalobce žalobu ve stanovené lhůtě prostřednictvím držitele poštovní licence zašle správnímu orgánu, který vydal žalobou napadené rozhodnutí. Není přitom relevantní, byla-li žaloba ve stanovené lhůtě tomuto správnímu orgánu též doručena.
6 Ads 16/2009 - 81 28. 5. 2009 A I. Nárok plátce na vrácení přeplatku na pojistném na sociální zabezpečení představuje samostatný titul, který je upraven v §17 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a proto na něj nelze vztahovat ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. II. Za přeplatek na pojistném na sociální zabezpečení podle §17 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, je zapotřebí považovat jakékoliv plnění, které bylo bez právního důvodu odvedeno na pojistném na účet příslušného orgánu sociálního zabezpečení, a to i kdyby se tak stalo v důsledku trestné činnosti třetí osoby na úkor plátce pojistného.
6 Ao 3/2007 - 116 28. 5. 2009 B Drobná úprava návrhu územního plánu obce, kterou provedl pořizovatel na základě námitky dotčených vlastníků pozemků až po projednání s veřejností ve smyslu §22 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, je přípustná. Výklad §22 stavebního zákona z roku 1976, vycházející z nemožnosti drobných úprav projednaného návrhu územního plánu, by způsoboval principiální nemožnost vyhovění námitkám vzneseným v procesu projednávání návrhu, tedy neudržitelný stav pouhého formálního vypořádávání námitek, které by bylo možné pouze zamítat.
7 As 41/2008 - 201 28. 5. 2009 B Nezákonnost územního rozhodnutí nezpůsobuje každá odchylka od územně plánovací dokumentace, nýbrž jen taková, která je v rozporu s její závaznou částí nebo popírá smysl a limity využití území vymezené územně plánovací dokumentací jako celkem (tedy i její směrnou částí, §29 a §37 stavebního zákona z roku 1976).
4 Ads 147/2008 - 95 28. 5. 2009 B Účinky usnesení správního orgánu o ustanovení opatrovníka nastávají již okamžikem doručení tohoto usnesení opatrovníkovi, neboť jde o rozhodnutí předběžně vykonatelné (§74 odst. 1, §76 odst. 5 a §32 odst. 5 správního řádu z roku 2004). Ustanovený opatrovník je tedy povinen konat jako zástupce účastníka řízení již od okamžiku doručení usnesení o ustanovení opatrovníka, a to i tehdy, pokud se proti tomuto rozhodnutí posléze odvolal.
3 Ads 146/2008 - 135 28. 5. 2009 B Úřad práce není zaměstnavatelem ve smyslu čl. 20 odst. 1 mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení (č. 228/1993 Sb.), proto příslušnost nositele pojištění smluvního státu k hodnocení dob zaměstnání získaných pojištěncem do 31. 12. 1992 podle jeho sídla určovat nelze.
1 As 27/2009 - 76 28. 5. 2009 B Přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle §22 odst. 1 písm. f) bod 7 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, spáchá též ten, kdo poruší zákaz předjíždění stanovený dopravní značkou.
4 Ads 14/2009 - 37 28. 5. 2009 B Rozhoduje-li správní orgán o odnětí určité dávky, musí v odůvodnění svého rozhodnutí jednoznačně vysvětlit, proč příjemce dávky již nesplňuje podmínky, na základě kterých mu byla dávka přiznána.
6 Ads 14/2009 - 41 28. 5. 2009 B I. Pro rozdělení dob zabezpečení získaných přede dnem rozdělení ČSFR je podle čl. 20 odst. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení (č. 228/1993 Sb.) a čl. 15 odst. 1 Správního ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení (č. 117/2002 Sb. m. s.) ve vztahu k státní organizaci Československé státní dráhy (ČSD) rozhodné sídlo příslušné organizační jednotky ČSD ke dni rozdělení ČSFR, která byla zapsána do podnikového (obchodního) rejstříku, a nikoliv sídlo organizační složky organizační jednotky ČSD či sídlo ČSD. II. Organizační útvar právnické osoby je podle uvedených ustanovení mezinárodní smlouvy a správního ujednání vymezen pro potřeby rozdělení dob zabezpečení získaných přede dnem rozdělení ČSFR územně, a nikoliv funkčně; z hlediska určení sídla zaměstnavatele ke dni rozdělení ČSFR není proto významné, že organizační jednotky ČSD zapsané do podnikového (obchodního) rejstříku neměly právní ...
1 As 18/2009 - 59 28. 5. 2009 B I. Smyslem §19 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, je přimět řidiče, aby dodržovali při jízdě určitou bezpečnostní vzdálenost, díky které mohou včas zareagovat na nečekanou situaci a vyhnout se případné srážce, nikoliv je bez dalšího trestat za jakoukoliv takto vzniklou srážku. II. Pokud řidič osobního motorového vozidla jedoucího před osobním vozidlem žalobce reagoval obvyklým způsobem, tedy brzděním, na standardní událost, která nastala před ním (dívka na kolečkových bruslích v jeho vlastním jízdním pruhu a protijedoucí traktor na úzké komunikaci znemožňující bezpečné objetí dívky), šlo o dopravní situaci, kterou žalobce měl a mohl předpokládat s ohledem na své osobní poměry a povahu běžného provozu na silničních komunikacích. V takovémto případě nelze vysvětlit náraz vozidla žalobce do vozidla jedoucího před ním jinak, než že žalobce bezpečnostní vzdálenost §19 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, nedodržel.
6 As 2/2008 - 124 27. 5. 2009 A Konstrukce §42 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, podle něhož se rozklad považuje za podaný až poté, co byl zaplacen správní poplatek podle zvláštního právního předpisu, je v právní úpravě u známkoprávní oblasti obvyklá, jak plyne např. z nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství a z nařízení Komise (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94. Není proto důvodu pro závěr, že zákon, jehož má být při řešení věci použito (v daném případě §42 odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách), je v rozporu s ústavním pořádkem, což by jinak vedlo k přerušení řízení ve smyslu §48 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a k předložení návrhu Ústavnímu soudu podle čl. 95 odst. 2 Ústavy.
4 As 72/2006 - 93 27. 5. 2009 B Osoba, jíž bylo postoupeno právo na vydání náhradního pozemku podle §11 odst. 2 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, se nemůže v řízení o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav dovolávat smyslu a účelu restitučních zákonů a veřejného zájmu na uskutečnění restitucí, ani toho, že provedením pozemkových úprav bude zmařeno nebo ztíženo uplatnění jejího restitučního nároku, neboť postupník již není nositelem originárního restitučního nároku.
4 Ads 12/2009 - 83 27. 5. 2009 B Krajský soud může na základě provedeného dokazování v souladu s §77 odst. 2 s. ř. s. dospět k závěru odchylnému oproti závěru České správy sociálního zabezpečení, a zavázat správní orgán závěrem o tom, že práce vykonávaná žalobcem odpovídala zcela zaměstnání, které podle rezortního seznamu bylo zařazeno do I. pracovní kategorie a nikoliv až do kategorie II. V takovém případě žalobou napadené rozhodnutí zruší pro vady řízení spočívající v nedostatečně zjištěném skutkovém stavu.
6 Ads 90/2008 - 86 27. 5. 2009 B K tomu, aby doba mezi lety 1983 - 1990, kdy stěžovatel nebyl zaměstnán, byla uznána za dobu zaměstnání ve smyslu §24 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, je třeba, aby stěžovatel předložil osvědčení organizace, u níž došlo ke skončení pracovního poměru z důvodů uvedených v §21 uvedeného zákona (z důvodu politické perzekuce nebo postupu porušujícího obecně uznávaná lidská práva a svobody), případně soudní rozhodnutí, že důvodem skončení pracovního poměru byly okolnosti uvedené v §21 a §22 téhož zákona. Uvedené rozhodnutí vydané organizací, případně rozhodnutí soudu, nelze nahradit jiným způsobem, zejména nelze na správním orgánu požadovat, aby prováděl dokazování k posouzení, zda důvodem skončení pracovního poměru byly okolnosti uvedené v §21 téhož zákona.
9 Afs 94/2008 - 52 26. 5. 2009 A I. K dispozici s nadměrným odpočtem, respektive s finančními prostředky představujícími pohledávku daňového subjektu vůči státnímu rozpočtu, nepostačí pouhé uplatnění nadměrného odpočtu v příslušném přiznání k dani. Dispozici s těmito finančními prostředky je nutno odvíjet od autoritativního stvrzení jejich výše, tj. vyměření nadměrného odpočtu za určité zdaňovací období. II. Je-li na daňovém účtu plátce daně evidován vyměřený nadměrný odpočet, je správce daně oprávněn s finančními prostředky disponovat, a to buď postupem dle §59 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo dle §64 odst. 2 téhož právního předpisu, nestanoví-li zákon pro určité specifické situace jinak (např. konkurs). Nejsou-li splněny podmínky ani pro postup dle §59 zákona č. 337/1992 Sb., ani pro postup dle §64 citovaného zákona, vrátí správce daně finanční prostředky plátci daně bez žádosti do třiceti dnů ode dne vyměření.
2 Afs 178/2006 - 87 26. 5. 2009 B Posouzení, jaké daně budou vybírány, náleží zákonodárci. Soud jeho vůli musí respektovat s výjimkou případů extrémně disproporčních či zakládajících nerovnost v právech.
9 As 56/2008 - 70 26. 5. 2009 B Podmínky stanovené podle §5 odst. 3 nařízení vlády č. 244/2004 Sb. nemusí žadatel o schválení odběratele (mléka) plnit výhradně osobně, nicméně on sám musí prokázat správnímu orgánu faktickou připravenost jeho provozu k plnění stanovených povinností, neboť rozhodnutí o schválení odběratele se váže k jeho osobě, nikoli k osobě, kterou smluvně pověřil k výkonu určitých činností spojených s činností odběratele mléka.
8 As 5/2008 - 93 25. 5. 2009 A Ochrana před povodněmi je „jiným veřejným zájmem“ ve smyslu §56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Aby bylo možné dovodit, že tento zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, a že je tedy dán důvod k udělení výjimky dle §56 odst. 1 a 3 téhož zákona, musí být doloženo, že uvažovaný zásah je nejen potřebný, a v kladném případě, že neexistuje jiné uspokojivé řešení.
8 Afs 47/2008 - 180 25. 5. 2009 A Odbornou způsobilostí ve smyslu §30 odst. 2 písm. d) zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, může být i způsobilost podle §22 odst. 1 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, dále zpřesněná vnitřním předpisem provozovatele dráhy, vydaným podle §22 odst. 1 písm. b) zákona o dráhách.

Za rok 2009 bylo zveřejněno 565 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 7 z celkem 12 stran v čase 0,114 ms (z toho 0,034 ms NoSQL).