Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2009

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
1 As 39/2009 - 88 26. 8. 2009 A I. Účastník řízení, který požádal o osvobození od soudních poplatků (§36 odst. 3 s. ř. s.) a který byl soudem řádně poučen (§36 odst. 1 s. ř. s.), je povinen uvést a prokázat veškeré skutečnosti rozhodné pro posouzení žádosti. Vyplyne-li z uvedených údajů či obsahu spisu, že jsou nevěrohodné, popř. neúplné, soud žádost zamítne. II. Zásadu stejného rozhodování ve vztahu k témuž účastníkovi nelze vykládat absolutisticky. Na jedné straně stojí ústavní imperativ zákazu svévole a ústavním pořádkem chráněná důvěra adresáta rozhodnutí v to, že k němu bude soud přistupovat ve svých budoucích rozhodnutích konzistentně s tím, jak o něm rozhodoval v minulosti. Naproti tomu stojí v prvé řadě možná změna relevantních skutkových okolností, rozhodných pro aplikaci právní normy, která opodstatní rozhodnutí odlišné od rozhodnutí předchozího. Právě v případě posuzování žádostí o osvobození od soudních poplatků půjde pravidelně o rozhodování velmi citlivé na měnící se skutková východiska předložená ža ...
1 As 47/2009 - 93 26. 8. 2009 A Bezpečnostní riziko spočívající v podílu na činnosti směřující k potlačování lidských práv nebo svobod dle §23 odst. 2 písm. b) zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, je u navrhované osoby dáno i tehdy, jestliže tuto činnost vykonávala v pozici nejnižšího stupně hierarchicky organizované struktury (zde prokuratury). Navrhovaná osoba se nemůže z osobní odpovědnosti za své činy vyvázat poukazem na to, že jednala na základě pokynů a se souhlasem nadřízených osob a orgánů.
4 Ads 108/2005 - 78 26. 8. 2009 B I. Ustanovení čl. 6 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení, které v případě občana Spolkové republiky Německo vykonávajícího pracovní činnost na území České republiky odkazovalo na použití právních předpisů o nemocenském pojištění České republiky, vylučovalo použití §5 písm. b) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném do 31. 12. 2003. II. Ustanovení čl. 4 odst. 1 ve spojení s čl. 2 Úmluvy mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky, které v případě občana Maďarské republiky vykonávajícího pracovní činnost na území České republiky odkazovalo na použití právních předpisů o nemocenském pojištění České republiky, vylučovalo použití §5 písm. b) zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění účinném do 31. 12. 2003.
6 Ads 109/2007 - 110 26. 8. 2009 B Ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, obsahuje výčet činností, které odůvodňují zařazení do pracovní kategorie; tento výčet sám o sobě však nepostačuje k výroku o zařazení určité pracovní činnosti do pracovní kategorie. Konkrétní zaměstnání zařazené do preferované pracovní kategorie musí být uvedeno v resortním seznamu. Pokud práce, kterou stěžovatel vykonával, odpovídá zaměstnání zařazenému v resortním seznamu do preferované II. pracovní kategorie, nelze ji zařadit do I. pracovní kategorie, přestože práce byla vykonávána ve ztížených pracovních podmínkách, které u vyjmenovaných druhů pracovních činností zařazení do I. pracovní kategorie odůvodňovaly.
1 Afs 49/2009 - 109 26. 8. 2009 B I. Pojem „období“ obsažený v §35a odst. 2 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ve znění před novelou provedenou zákonem č. 453/2001 Sb.), je třeba ve spojení s §35b odst. 4 téhož zákona vykládat jako období pěti po sobě bezprostředně následujících zdaňovacích období. II. Ustanovení §35b odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ve znění před novelou provedenou zákonem č. 453/2001 Sb.) závazně nestanovilo časový okamžik, od něhož by plynulo období pěti po sobě následujících zdaňovacích období pro uplatnění slevy na dani. Počátek běhu tohoto období byl plně v rukou daňového poplatníka, přičemž předmětné ustanovení jej v jeho volbě omezovalo pouze v tom, že slevu nemohl uplatnit dříve, než po splnění jedné z podmínek obsažených v písm. a) a b) tohoto ustanovení.
3 Ads 75/2009 - 30 26. 8. 2009 B V řízení o jednorázové peněžní částce podle zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, se nelze dovolávat aplikace nařízení Rady (EHS) č. 1408/71, o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství (dále „nařízení“), neboť tato částka svým charakterem nespadá do věcného rozsahu nařízení vymezeného v článku 4 nařízení.
1 Azs 38/2009 - 48 21. 8. 2009 B Ustanovení §33 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, lze aplikovat jen na situace, kdy žadatel o udělení mezinárodní ochrany změní místo hlášeného pobytu v souladu s §77 téhož zákona, neoznámí tuto změnu soudu a současně se na novém místě hlášeného pobytu nezdržuje.
7 Ans 2/2009 - 38 20. 8. 2009 A Pro posouzení, zda došlo ke stavení lhůty k uzavření vytýkacího řízení ve smyslu pokynu Ministerstva financí D-144, o stanovení lhůt pro uzavření vytýkacího řízení, je u úkonů, které mají mít takovýto účinek, nutno zkoumat nejen nastoupení podmínek formálních (doložení úkonů ve správním spise příslušnými dožádáními, existence povolení Ministerstva financí k prodloužení lhůty apod.), ale též splnění materiálních podmínek. Dožádání samotné i způsob, jakým je prováděno, musí rozumně a účelně směřovat k dosažení účelu vytýkacího řízení, tj. zejména směřovat ke zjištění pro věc podstatných skutkových okolností.
1 Afs 83/2009 - 118 20. 8. 2009 A Informační povinnost vydavatele elektronických platebních prostředků podle §19 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, vzniká až faktickým zahájením jeho činnosti ve smyslu §1 odst. 1 písm. b) téhož zákona, tj. zahájením vydávání elektronických platebních prostředků.
2 As 23/2009 - 60 20. 8. 2009 A Zákonná výluka přezkumu udělovaní víz podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, nemůže být důvodem odmítnutí přezkumu rozhodnutí o udělení víza podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.
2 As 13/2009 - 78 20. 8. 2009 A I. Obec je oprávněna regulovat určité činnosti v daném území obecně závaznou vyhláškou v zájmu veřejného pořádku a čistoty a k tomuto účelu je oprávněna tyto pojmy i vyložit; vždy se však musí jednat o činnosti, jimiž může být daný chráněný zájem dotčen. II. Při ukládání sankce za porušení povinnosti stanovené právním předpisem obce je rozhodující, zda povinnost či zákaz v tomto předpisu obsažený, je stanoven jednoznačně a srozumitelně.
7 As 64/2008 - 87 20. 8. 2009 B Podání žádosti o prodloužení doby platnosti stavebního povolení stavělo běh lhůty platnosti tohoto rozhodnutí i za účinnosti stavebního zákona z roku 1976.
1 Afs 33/2009 - 124 20. 8. 2009 B I. Rozsudek krajského soudu není nepřezkoumatelný (§109 odst. 3 s. ř. s.), pokud se krajský soud v odůvodnění rozsudku nevyslovil k otázce prekluze práva doměřit daň, jestliže nebyl povinen tak učinit. Tak je tomu za situace, kdy námitka prekluze nebyla v soudním řízení vůbec uplatněna, a k prekluzi krajský soud nemusel přihlédnout ani z úřední povinnosti, neboť k prekluzi nedošlo. II. V lednu 2009 existovala judikatura NSS, která vylučovala, aby krajský soud přihlédl k prekluzi z úřední povinnosti (§109 odst. 3 s. ř. s.). Nelze tedy dovozovat, že pokud krajský soud k otázce prekluze v lednu 2009 mlčel, implicite se s ní vypořádal. Za situace, kdy ani stěžovatel námitku prekluze v řízení před krajským soudem neuplatnil, byl by to tedy v podstatě teprve Nejvyšší správní soud, který by se poprvé v průběhu řízení před správními soudy k této otázce vyjádřil. To by ovšem vedlo ke zkrácení práv stěžovatele na soudní ochranu.
9 Afs 62/2009 - 79 19. 8. 2009 A Rozhodnutí podle §55b odst. 1 věty druhé zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jímž je rozhodnutí správce daně vydané v rámci daňového řízení následně po přezkoumání potvrzeno, není vyloučeno ze soudního přezkumu ve správním soudnictví.
7 Afs 51/2009 - 98 19. 8. 2009 B I. Pokud finanční úřad o podaném odvolání daňového subjektu sám nerozhodne a postoupí jej odvolacímu správnímu orgánu - finančnímu ředitelství k vyřízení (§49 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), nepřísluší mu již (při postupu podle §50 odst. 3 citovaného zákona) od tohoto okamžiku uvážit, které konkrétní daňovým subjektem nově navržené důkazní prostředky provede a které nikoliv. Obdobně mu nepřísluší doplněný skutkový stav právně vyhodnotit a rozhodnout o něm, neboť toto je již ve výlučné kompetenci finančního ředitelství, jako odvolacího správního orgánu. II. Pokud pak správce daně v doplňovacím řízení věc uváží, ať již na základě pokynu odvolacího správního orgánu nebo z vlastní iniciativy, a se svými závěry (hodnocením) zjištěného skutkového stavu seznámí daňový subjekt, nejedná se o vadu řízení, která by mohla mít vliv na zákonnost rozhodnutí o věci samé, neboť tím šetří práva daňového subjektu. Ani tato okolnost však nezbavuje odvolací správní orgán povin ...
8 As 44/2009 - 77 19. 8. 2009 B Rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí ústavní stížnosti a přípisy Ústavního soudu, podle nichž Ústavní soud odmítá věcně reagovat na podání označená jako ústavní stížnosti, které jsou obsahově polemikou s rozhodnutím Ústavního soudu, nepředstavují správní rozhodnutí, jimiž by se správní soudy v rozsahu pravomocí vymezených §4 s. ř. s. mohly zabývat.
4 As 23/2009 - 88 19. 8. 2009 B Úkony soudního exekutora učiněné při provádění exekučního řízení nejsou přezkoumatelné soudy ve správním soudnictví (podle §65 s. ř. s.).
8 Ans 6/2009 - 83 19. 8. 2009 B Podání podnětu k šetření Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ve smyslu §21 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění účinném do 31. 8. 2009, nezakládá povinnost Úřadu zahájit řízení, v němž by se mohl podavatel domáhat vydání meritorního rozhodnutí žalobou na ochranu proti nečinnosti správního orgánu.
4 As 54/2008 - 107 18. 8. 2009 B Oprávněnost užívání bytu dle §10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, musí být odvozena od práva vlastníka, případně jiné osoby, které vlastník právo byt užívat poskytl. Nepostačí předložení jakéhokoliv dokumentu, který dokládá vztah přihlašované osoby k předmětnému bytu; předložen musí být právní titul, jenž k užívání bytu opravňuje.
8 Afs 50/2009 - 36 18. 8. 2009 B Průkazným dokladem o dni podání poštovní zásilky je zejména údaj na podací stvrzence, jež je projevem vůle poštovního přepravce směřujícím k potvrzení dne, kdy bylo uskutečněno předání doručované zásilky. Jestliže z obálky, v níž byla doručena žaloba, je patrný rozpor mezi datem na kulatém poštovním razítku a cennou nálepkou, nemůže se soud spokojit s jedním z těchto údajů, ale je třeba, aby den podání zásilky ověřil, a to výzvou stěžovateli k předložení podací stvrzenky nebo dotazem na poštovního přepravce.
4 Ads 100/2009 - 73 18. 8. 2009 B Za situace, kdy žalobci bylo žalobou napadené správní rozhodnutí řádně doručeno, nemůže počátek běhu lhůty pro podání žaloby (§72 odst. 1 s. ř. s.) odviset od data, kdy jiný subjekt (zde správní orgán jiného státu), než který vydal žalobou napadené rozhodnutí, zašle žalobci toto rozhodnutí a poučí jej o možnosti a lhůtě k podání žaloby.Žalobce (polský státní příslušník) se za situace, kdy nevyužil možnosti postupu podle §16 odst. 3 správního řádu z roku 2004, nemůže dovolávat toho, že napadenému správnímu rozhodnutí (zde rozhodnutí ČSSZ) neporozuměl.
4 Ads 181/2008 - 41 14. 8. 2009 B Ustanovení §86 odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (do tohoto zákona zařazené s účinností od 1. 1. 2007 zákonem č. 189/2006 Sb.), opravňuje pojištěnce, jemuž byl přiznán některý z důchodů, požádat do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o změnu data přiznání dávky nebo její výplaty; vztahuje se tudíž na změnu data přiznání dávky již přiznané a nikoliv na situaci, kdy dávka přiznána nebyla (není vyplácena) a je o ni znovu žádáno po zamítnutí předchozí žádosti.
8 Azs 21/2009 - 91 14. 8. 2009 B I. Vychází-li soud ve svém rozhodnutí mj. ze skutečnosti, že je účastník řízení neznámého pobytu, musí být ověření této skutečnosti přiměřeně aktuální. II. Možnost postupu podle čl. 20 odst. 2 první odrážky směrnice Rady č. 2005/85/ES ze dne 1. 12. 2005, o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka, se vztahuje na správní, nikoliv na soudní řízení.
9 As 57/2008 - 35 13. 8. 2009 A Rozhodnutí o odložení věci podle §66 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, týkající se návrhu podaného podle §68 odst. 1 téhož zákona, je ve vztahu k osobě, která takový návrh podala, rozhodnutím ve smyslu §65 s. ř. s., proti němuž (respektive proti rozhodnutí o odvolání) je přípustné bránit se správní žalobou.
7 Afs 66/2008 - 80 13. 8. 2009 B Ke spojení podle §39 odst. 1 s. ř. s. se hodí věci, které buď spolu skutkově souvisejí nebo se týkají týchž účastníků. Ke spojení se však nehodí věci, kde přezkoumání zákonnosti rozhodnutí v jedné věci vytváří teprve předpoklady pro posouzení zákonnosti rozhodnutí v jiné věci, byť se obě věci týkají týchž účastníků řízení a zdánlivě spolu skutkově souvisejí.
7 As 43/2009 - 52 13. 8. 2009 B I. Pokud správní orgán na základě racionálních a přezkoumatelných důvodů dojde k závěru, že jeho dosavadní praxe v některém ohledu neodpovídala (či neodpovídala zcela) odborným hlediskům, je oprávněn tuto praxi do budoucna změnit; tato změna se ovšem musí týkat všech případů, jež mají shodnou či obdobnou povahu. II. Správní orgán musí při rozhodování na úseku památkové ochrany pečlivě vážit, zda omezení vlastnického práva, kterým je i závazné stanovení, jakým způsobem vlastník nemovitosti nacházející se na území památkové rezervace smí (či naopak nesmí) tuto nemovitost opravit, upravit či přebudovat, je proporcionální veřejnému zájmu na zachování památkové hodnoty dané lokality. Památková ochrana tedy nesmí volit extrémní řešení, nezohledňující v potřebné míře i jiné konkurující legitimní zájmy, práva či hodnoty a musí usilovat o co nejmenší omezení vlastnických práv dotčených vlastníků nemovitostí, která ještě vedou k dosažení cíle této ochrany.
2 As 22/2006 - 135 13. 8. 2009 B V případě splnění zákonných podmínek (§124 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů) bude o zajištění cizince, tedy v podstatě o omezení jeho osobní svobody, rozhodnuto bez ohledu na případný zásah do jeho soukromého nebo rodinného života; ten je předmětem případného posuzování v rozhodnutí o správním vyhoštění.
3 Ads 123/2008 - 79 12. 8. 2009 A Rozhodnutí o odstranění tvrdostí zákona podle §53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 176/2002 Sb. musí s ohledem na §180 odst. 1 správního řádu z roku 2004 obsahovat odůvodnění.
3 As 48/2008 - 113 12. 8. 2009 B V řízení o vydání závazného stanoviska k lesnímu hospodářskému plánu podle §4 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nepřísluší orgánu ochrany přírody z žádného ustanovení uvedeného zákona, aby ukládal žadateli o souhlas povinnost uvést v lesním hospodářském plánu opatření ke zlepšování životního prostředí (zde redukce kleče), a to stanovením výše a umístění těžby kleče v doporučujících ustanoveních, a tímto podmiňoval svůj souhlas s předloženým lesním hospodářským plánem.
3 As 3/2009 - 152 12. 8. 2009 B Účastníkem správního řízení o ověření výše prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby společností Telefónica O2 Czech Republic za rok 2005 (§31 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů) je i společnost T-Mobile Czech Republic jako držitelka telekomunikační licence, která je povinna přispívat na úhradu prokazatelné ztráty.
9 As 77/2008 - 50 6. 8. 2009 A Skutková podstata přestupku podle §22 odst. 1 písm. f) bodu 7. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je po formální stránce svojí povahou skutkovou podstatou zakazující a současně odkazující na konkrétní případy zákazu předjíždění v zákoně č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, pro jejíž naplnění není podstatné, zda byla způsobena dopravní nehoda či nikoli. Materiální stránka přestupku pak v daném případě spočívá v tom, že došlo k ohrožení zájmu společnosti na bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
9 As 96/2008 - 44 6. 8. 2009 B Správní orgán rozhodující v řízení o námitkách proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů (§123f zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu) je oprávněn zkoumat pouze to, zda existuje způsobilý podklad pro záznam (tj. pravomocné rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy či soudu ve smyslu §123b odst. 1 a 2 citovaného zákona), zda záznam v registru řidičů byl proveden zcela v souladu s tímto způsobilým podkladem a zda počet připsaných bodů odpovídá v příloze k citovanému zákonu obsaženému bodovému hodnocení jednání. Správní orgán však v tomto řízení zásadně nepřezkoumává správnost a zákonnost aktů orgánů veřejné moci, na základě kterých byl záznam proveden, neboť na tyto akty je třeba nahlížet jako na správné a zákonné, a to až do okamžiku než je příslušný orgán veřejné moci zákonem předvídaným postupem prohlásí za nezákonné a zruší je (zásada presumpce správnosti aktů orgánů veřejné moci).
8 Azs 26/2009 - 45 6. 8. 2009 B Byl-li žadatel o poskytnutí mezinárodní ochrany vyhoštěn z území České republiky a místo jeho pobytu není známo, připadá do úvahy zastavení řízení podle §33 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, nikoliv podle §33 písm. e) citovaného zákona.
5 As 4/2009 - 86 31. 7. 2009 A Postavení společníka obchodní společnosti nebo osoby danou obchodní společnost ovládající nezakládá samo o sobě postavení osoby zúčastněné na řízení ve smyslu §34 odst. 1 s. ř. s., pokud jde o řízení o žalobě, kterou tato obchodní společnost ve správním soudnictví podala.
5 Afs 1/2009 - 57 31. 7. 2009 A Vznikla-li daňovému subjektu v důsledku zákonem presumovaných skutečností povinnost dodatečně zpětně upravit základ daně dle §23 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, nelze považovat původně stanovenou daňovou povinnost za nesprávně nižší a při výpočtu penále dle §63 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (resp. úroku z prodlení), vycházet již od data splatnosti původní daňové povinnosti, která se v důsledku podání dodatečného daňového přiznání mění, ale až od data splatnosti, která nastane v důsledku podání dodatečného daňového přiznání dle §41 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.
8 As 37/2009 - 81 31. 7. 2009 B Hodnotí-li Rada pro rozhlasové a televizní vysílání při uložení sankce za odvysílání neoddělené reklamy [§48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve spojení s §60 odst. 1 písm. l) tohoto zákona] navýšení reklamního limitu, musí být prokázáno jeho skutečné překročení.
2 Afs 59/2008 - 79 31. 7. 2009 B Podle §25 odst. 1 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění po novele provedené zákonem č. 669/2004 Sb., ve spojení s §24 odst. 2 písm. zs) tohoto zákona, nelze exekuční náklady vynaložené povinnou osobou (dlužníkem) považovat za náklady daňově uznatelné.
7 As 50/2009 - 76 30. 7. 2009 A Účastníci licenčního řízení, čítaje v to i neúspěšné uchazeče o licence, jsou podle §65 odst. 1 s. ř. s. aktivně procesně legitimováni k žalobě proti rozhodnutí o změně licenčních podmínek podle §21 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání.
7 As 32/2009 - 69 30. 7. 2009 A Ustanovení §2 odst. 2 písm. d) nařízení vlády č. 152/1992 Sb., o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně, podle něhož je zakázáno parkovat s motorovými vozidly ve zvláštním ochranném pásmu mimo vyhrazená parkoviště a uzavřené garáže, nelze pro jeho rozpor s čl. 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod aplikovat jako ustanovení zakládající skutkovou podstatu přestupku.
3 As 1/2009 - 171 29. 7. 2009 A Podle §107 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, proti rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu není přípustný opravný prostředek. Jestliže tedy Rada rozhodne o opravném prostředku proti rozhodnutí Rady, je toto rozhodnutí o opravném prostředku nicotné, protože Rada neměla k jeho vydání pravomoc.
1 As 98/2008 - 148 29. 7. 2009 A I. Služební hodnocení policisty podle §15 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, zpravidla obsahuje osobní a citlivé údaje, a je proto vyloučeno z působnosti zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. II. Jméno a příjmení fyzické osoby v kombinaci s číslem občanského průkazu není osobním údajem ve smyslu §4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2 As 11/2009 - 64 29. 7. 2009 B Obnovou kulturní památky podle §14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, nelze rozumět jakýkoliv zásah na památce, ale jen některý ze zásahů, pro který zákon o památkové péči legislativní zkratku „obnova“ zavedl. Při podřazení konkrétního zásahu do nemovité kulturní památky pod jednotlivé typy zásahů je třeba respektovat jejich definice obsažené v právních předpisech, nebo jejich stavebnětechnický význam.
6 Ads 62/2009 - 27 29. 7. 2009 B Rozhoduje-li soud o odmítnutí žaloby z důvodu, že účastník řízení přes výzvu soudu svou žalobu nedoplnil, je povinen posoudit, zda i přes tento nedostatek není možno v řízení pokračovat (§37 odst. 5 s. ř. s.). Takový postup je obzvláště nezbytný ve věcech důchodového pojištění, kde je soudní přezkum správního rozhodnutí naplněním nejen práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny), ale i práv sociálních (čl. 30 Listiny) a kde je realizace práva na právní pomoc (čl. 37 odst. 2 Listiny) výrazně ztížena z důvodu zpravidla slabšího sociálního postavení žadatele o důchod.
4 Azs 31/2009 - 93 29. 7. 2009 B Tvrdila-li žalobkyně skutečnosti, které by za určitých okolností mohly být důvodem pro udělení doplňkové ochrany (§14a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu), není rozhodné, že k nim nedošlo na území země původu, jestliže lze dospět k závěru, že tyto skutečnosti mohou na území domovské země žalobkyně nastat.
1 Afs 65/2009 - 120 29. 7. 2009 B Odlišnost v postupech, kdy soud k žalobě zruší pouze rozhodnutí žalovaného a kdy zruší jak rozhodnutí žalovaného, tak i rozhodnutí správce daně prvního stupně z důvodu nutnosti změny metody pro stanovení daně, spočívá především v tom, do jaké fáze daňového řízení se po zrušujícím rozsudku věc dostává správnímu orgánu zpět.Zrušil-li soud pouze rozhodnutí žalovaného a věc mu vrátil k dalšímu řízení zpět, vrací ji do procesního stádia odvolacího řízení. Na tento případ dopadají účinky rozhodnutí rozšířeného senátu (usnesení rozšířeného senátu ze dne 14. 4. 2009, publ. pod č. 1865/2009 Sb. NSS); je již jen na žalovaném, aby o věci rozhodl sám znovu.Zruší-li však soud jak rozhodnutí žalovaného, tak i jemu předcházející rozhodnutí první instance, vrací se věc de facto do fáze vyměřovacího řízení, o věci není tedy dosud rozhodnuto a nevysloví-li současně soud, že daň za uvedená zdaňovací období neměla být vyměřena vůbec, pak správní orgány musí v řízení pokračovat. V tomto ohledu tedy pokraču ...
8 Afs 51/2007 - 87 28. 7. 2009 A I. Soud ve správním soudnictví vždy v posuzované věci zkoumá, zda právní předpis nebo jeho ustanovení, která byla použita, na věc skutečně dopadají. II. Použití právního předpisu nebo jeho ustanovení, která na věc nedopadají, je důvodem zrušení přezkoumávaného rozhodnutí správního orgánu (rozsudku krajského soudu), mohlo-li mít za následek nesprávné posouzení pro věc rozhodujících skutkových či právních otázek obsažených v námitkách. Soud nezruší takové rozhodnutí, u něhož je možné bez rozsáhlejšího doplňování řízení dospět k závěru, že i přes užití práva, které na věc nedopadá, by výsledek řízení při užití odpovídajícího práva byl týž.
2 As 35/2008 - 56 28. 7. 2009 A Dojde-li po postoupení věci tříčlenným senátem rozšířenému senátu Nejvyššího správního soudu ke změně poměrů v tom, že o sporné právní otázce rozhodne Ústavní soud nálezem závazným pro všechny orgány a osoby (§89 odst. 2 Ústavy České republiky), zanikne příslušnost rozšířeného senátu k rozhodování (§17 s. ř. s.), a ten věc bez dalšího vrátí tříčlennému senátu k projednání a rozhodnutí.
5 Azs 40/2009 - 74 28. 7. 2009 B I. Při posuzování rozsahu znalostí žadatele o udělení mezinárodní ochrany o místních reáliích v zemi původu je nutné vzít v potaz mj. jeho dosažené vzdělání a kulturní původ [§23 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve spojení s čl. 13 odst. 3 písm. a) procedurální směrnice (č. 2005/85/ES)]. II. Správní orgán rozhodující ve věci mezinárodní ochrany musí při osobních pohovorech postupovat tak, aby žadateli o udělení mezinárodní ochrany umožnil předložit v úplnosti důvody své žádosti [§23 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve spojení s čl. 13 odst. 3 procedurální směrnice (č. 2005/85/ES)]. III. Při posuzování možnosti vnitřní ochrany [§2 odst. 8 in fine zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve spojení s čl. 8 odst. 1 a 2 kvalifikační směrnice (č. 2004/83/ES)] je nutné posoudit čtyři kritéria: (1) zda je jiná část země pro žadatele dostupná; (2) zda přesun do jiné části země je účinným řešením proti pronásledování či vážné újmě v původní oblasti; (3) zda žadateli nehrozí navrácení do původní o ...
5 Afs 72/2008 - 71 23. 7. 2009 A Pokud daňový subjekt nesplní při dokazování jím uváděných skutečností některou ze svých zákonných povinností a zároveň není možné stanovit daň dokazováním, je správce daně v souladu s §31 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nejen oprávněn, ale i povinen stanovit daň podle pomůcek, přitom musí dostát nárokům, které zákon o správě daní a poplatků na stanovení daně podle pomůcek klade. Správce daně tedy nemůže v takové situaci postupovat tak, jako by daň stanovil dokazováním, nepostačují-li shromážděné důkazy k přesnému určení výše daně.
1 Azs 34/2009 - 55 23. 7. 2009 B I. Smyslem §53a zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, je umožnit správnímu orgánu opakovaně ověřovat naplnění, respektive trvání podmínek doplňkové ochrany, pro něž byla žadateli o prodloužení doplňkové ochrany udělena. Třicetidenní lhůta uvedená v citovaném ustanovení je toliko lhůtou pořádkovou a zákon o azylu správnímu orgánu vydání rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení doplňkové ochrany z důvodu jejího nedodržení neumožňuje. II. Žaloba podaná proti rozhodnutí správního orgánu, kterým žalobci nebyl udělen azyl, ale pouze doplňková ochrana, má odkladný účinek vůči oběma jeho výrokům, a to až do okamžiku pravomocného rozhodnutí o ní. Po tuto dobu má žalobce postavení žadatele o mezinárodní ochranu a nemůže podat žádost o prodloužení doplňkové ochrany pro překážku nezávislou na jeho vůli ve smyslu §53a odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.

Za rok 2009 bylo zveřejněno 565 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 5 z celkem 12 stran v čase 0,113 ms (z toho 0,035 ms NoSQL).