Přehled zveřejněných rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu s právní větou v roce 2009

spisová
značka
datum
rozhodnutí
význam právní
věta
8 Afs 47/2009 - 53 26. 11. 2009 B I. Námitka vznesená proti doručení je relevantní pouze tehdy, pokud je schopna reálně zpochybnit verzi reality, z níž vycházely finanční orgány. II. Pověření zaměstnanců k přijímání písemností ve smyslu §17 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, může mít i konkludentní povahu a je věcí právnické osoby zajistit, aby převzetí písemnosti doručované do vlastních rukou nemohla v místě jejího sídla učinit jiná než k tomu oprávněná osoba.
1 As 89/2009 - 73 26. 11. 2009 B Stavební úřad je v řízení o změně stavby (§118 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006) spočívající v prodloužení lhůty k jejímu dokončení oprávněn stavebníkem navrhovanou lhůtu přiměřeně zkrátit, aby odpovídala důvodům pro její prodloužení a nebyla v rozporu se zájmy, jež je stavební úřad povinen chránit.
9 Afs 88/2009 - 53 26. 11. 2009 B Podá-li daňový subjekt neurčitou žádost o prodloužení lhůty k doplnění náležitostí odvolání, která je na výzvu správce daně doplněna až po uplynutí k tomu stanovené lhůty, ve smyslu §21 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, se na ni pohlíží jako na podanou až tím dnem, kdy byly odstraněny její vady. Nezbýval-li v tento den z původní lhůty stanovené k doplnění odvolání již žádný den, přichází v úvahu postup správce daně dle §14 odst. 5 citovaného zákona, a nikoli podle §14 odst. 4 téhož zákona.
8 As 47/2009 - 100 26. 11. 2009 B Vlastnické právo k rozestavěné budově přechází v souladu s §133 odst. 2 občanského zákoníku za použití §2 odst. 1 písm. e) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v návaznosti na příslušnou smlouvu vkladem do katastru nemovitostí.
7 Afs 111/2009 - 64 25. 11. 2009 A Správce daně má pravomoc vydávat rozhodnutí, kterým závazně určí, že a k jakému dni zaniklo správcovské zástavní právo zřízené podle §72 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do 31. 12. 2009. Toto rozhodnutí je „rozhodnutím“ ve smyslu legislativní zkratky v §65 odst. 1 s. ř. s. a není vyloučeno ze soudního přezkumu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.
3 Ads 123/2009 - 88 25. 11. 2009 A I. Advokát, který vykonává funkci správce konkursní podstaty, podléhá při výkonu této funkce jednak povinnostem správce konkursní podstaty, které mu ukládá zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, jednak přiměřeně podléhá povinnostem advokáta stanoveným zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii (§56 tohoto zákona). Advokát ve funkci správce konkursní podstaty je povinen především jednat čestně a svědomitě (§16 odst. 2 zákona o advokacii). II. Jestliže advokát byl pravomocně odsouzen za pokus trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku s hrozící škodou velkého rozsahu, který spáchal ve funkci správce konkursní podstaty, k trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem na zkušební dobu, je v souladu se zákonem vyškrtnutí tohoto advokáta ze seznamu advokátů, protože tento trestný čin ohrožuje důvěru v řádný výkon advokacie [§8 odst. 1 písm. c) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii].
7 Afs 19/2009 - 57 25. 11. 2009 A Nájemné se stává příjmem každého z podílových spoluvlastníků nemovitosti v okamžiku, kdy je zaplaceno v souladu s ujednáním mezi nájemcem a pronajímateli či tím z pronajímatelů, který je podle dohody spoluvlastníků či podle zákona oprávněn přijímat za spoluvlastníky platby nájemného. Skutečnost, že určitý spoluvlastník fakticky nemohl disponovat se svým podílem na nájemném ve zdaňovacím období, v němž bylo zaplaceno, jej nezbavuje povinnosti v tomto zdaňovacím období tento podíl podrobit zdanění daní z příjmu.
7 As 53/2009 - 89 25. 11. 2009 A Za dostatečné označení sponzora ve smyslu §53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, je třeba považovat i odkaz na výrobky, služby či jiné výkony sponzora, které sponzorský vzkaz propaguje (např. odkaz na jeho webové stránky).
2 Afs 51/2009 - 85 25. 11. 2009 A Pobytem za úplatu dle §3 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, je i pobyt fyzické osoby hrazený plně z prostředků veřejného zdravotního pojištění v rámci komplexní lázeňské péče. Tato fyzická osoba je poplatníkem místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
3 Ao 1/2007 - 210 25. 11. 2009 B I. Dojde-li v průběhu pořizování územně plánovací dokumentace na základě rozhodnutí příslušného orgánu, obsahem podřaditelného §17 odst. 2 stavebního zákona z roku 1976, k vyčlenění menšího územního celku z celku většího za účelem pořízení samostatného územního plánu, řídí se proces posouzení vlivů územního plánu na životní prostředí právními předpisy účinnými v době po uvedeném rozhodnutí. II. Podléhala-li územně plánovací dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí podle §10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb., nebylo možno postupovat při jejím pořizování podle §21 odst. 6 stavebního zákona z roku 1976.
6 Ads 120/2009 - 55 25. 11. 2009 B Podle čl. 39 odst. 4 Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení (č. 29/2003 Sb. m. s.) je ke zhodnocení dob pojištění získaných na území některého ze smluvních států před vstupem této smlouvy v platnost příslušný smluvní stát, na jehož území měl žadatel trvalý pobyt ke dni vstupu citované smlouvy v platnost, nikoli smluvní stát, na jehož území měl žadatel pobyt v době, kdy tyto doby pojištění získal.
7 Afs 116/2009 - 70 25. 11. 2009 B I. Je povinností odvolacího správního orgánu vyplývající z §50 odst. 3 a odst. 7 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, přezkoumat napadené rozhodnutí v kontextu všech odvolacích důvodů a vypořádat se s nimi. Odmítne-li se odvolací správní orgán zabývat některou odvolací námitkou (důvodem), byť by k jejímu posouzení byl příslušný jiný orgán (srov. §28 zákona o správě daní a poplatků), nevypořádá se všemi důvody uvedenými v odvolání žalobce; soud takové rozhodnutí zruší pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí. II. Je-li žalobou napadené rozhodnutí odvolacího správního orgánu nepřezkoumatelné (v této věci pro nedostatek důvodů), bylo by přinejmenším předčasné, aby se správní soud obracel na Soudní dvůr s předběžnou otázkou.
6 As 15/2009 - 110 25. 11. 2009 B Pro rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu žalobce musí být ve smyslu §12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, splněny současně dvě podmínky, a to jednak zánik užívacího práva žalobce k objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako jeho místo trvalého pobytu a jednak musí být doloženo, že žalobce objekt neužívá.
9 Afs 13/2008 - 90 24. 11. 2009 A Zajišťovací příkaz vydaný podle §71 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, není rozhodnutím předběžné povahy podle §70 písm. b) s. ř. s. a není vyloučen ze soudního přezkumu.
1 As 89/2008 - 80 24. 11. 2009 A Rozhodnutí v pochybnostech podle §1 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, je rozhodnutím ve smyslu §65 s. ř. s. a není rozhodnutím předběžné povahy podle §70 písm. b) s. ř. s., a proto podléhá soudnímu přezkumu ve správním soudnictví.
1 Aps 2/2008 - 76 24. 11. 2009 A I. Okolnosti případu, za nichž je krajský soud podle §78 odst. 3 s. ř. s. oprávněn zrušit i rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně, je třeba posuzovat i ve vztahu k právní úpravě, podle níž bylo správní řízení vedeno. II. Přezkoumává-li soud rozhodnutí odvolacího správního orgánu v daňovém řízení a shledá-li důvody k jeho zrušení, může zrušit zároveň i platební výměr vydaný správcem daně prvního stupně tehdy, pokud neměl být vůbec vydán nebo pokud předchozí daňové řízení trpělo takovými vadami, že v něm nelze dále pokračovat.
8 Ans 8/2009 - 110 23. 11. 2009 B Na triviální rozhodnutí, které se zabývá převážně či úplně skutkovými okolnostmi a nevytváří prostor pro jakkoliv mělkou právní úvahu, navíc ve věci účastníka, který se na soud obrací s neúměrným počtem zpravidla nedůvodných podání, není nutné tvořit právní větu, případně lze odkázat na tuto.
1 Azs 104/2008 - 61 20. 11. 2009 B V situaci, kdy cizinec podal opakovanou žádost o udělení mezinárodní ochrany, v níž uvedl zčásti shodné skutečnosti jako ve své předchozí žádosti a zčásti skutečnosti nové, které nebyly bez jeho vlastního zavinění předmětem zkoumání důvodů pro udělení mezinárodní ochrany v předchozím řízení, postupoval správní orgán v souladu se zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu, jestliže se žádostí zabýval pouze v rozsahu tvrzení, která lze považovat za přípustná podle §10a písm. e) zákona o azylu.
4 Aps 7/2009 - 36 20. 11. 2009 B Při zastavení řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu podle §86 s. ř. s., je soud povinen uvést a specifikovat zásah a jeho nezákonnost, aby posléze mohl konstatovat jeho pozdější neexistenci či neexistenci jeho důsledků a hrozby jeho opakování.
1 Afs 88/2009 - 48 19. 11. 2009 A Pokud žalobce podá žalobu podle §65 a násl. s. ř. s. až poté, co mu bylo doručeno rozhodnutí odvolacího orgánu, a pouze nesprávně označí jakožto žalovaného správní orgán prvního stupně a jako napadené rozhodnutí právě rozhodnutí vydané v prvním stupni, je krajský soud povinen o takovém návrhu rozhodnout meritorně s tím, že v souladu s §69 s. ř. s. jedná jako s žalovaným právě s odvolacím orgánem. Přezkoumává tudíž v prvé řadě odvolací rozhodnutí, které tvoří s rozhodnutím vydaným v prvním stupni jeden celek.
5 As 88/2008 - 85 19. 11. 2009 A Rozhodnutí Ministerstva financí ve věci náhrady za majetek znárodněný podle dekretu prezidenta republiky č. 100/1945 Sb., o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků, resp. podle zákona č. 114/1948 Sb., o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů, je rozhodnutím správního orgánu v soukromoprávní věci [§68 písm. b) a §46 odst. 2 s. ř. s.], k jejímuž opětovnému projednání je na základě žaloby podle §244 a násl. o. s. ř. věcně příslušný soud v občanském soudním řízení.
6 Azs 72/2009 - 127 19. 11. 2009 B Není v rozporu s právem na právní pomoc zakotveným v čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, je-li jednání vedeno v nepřítomnosti zástupce žalobce, ač ten s takovým postupem nesouhlasí, pokud zájem na řádném výkonu spravedlnosti převáží nad zájmem na osobní přítomnosti zástupce u jednání.
7 Azs 73/2009 - 42 19. 11. 2009 B Skutečnost, že bylo realizováno správní vyhoštění cizince ještě bez dalšího neznamená, že se tento účastník řízení stává nezvěstným a jeho místo pobytu neznámé. Správní soud má i v takovéto situaci povinnost dostupnými prostředky zjišťovat místo pobytu tohoto účastníka řízení v zahraničí za účelem doručení písemnosti, zvláště pak pokud je součástí správního spisu i údaj o jeho zahraničním bydlišti.
9 As 23/2009 - 65 19. 11. 2009 B Objektivní překážky bránící vycestování cizince z území České republiky zpravidla bez dalšího nebudou důvodem k jeho zajištění za účelem vyhoštění dle §124 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky (zajištění cizince, jemuž bylo sděleno zahájení řízení o správním vyhoštění, pokud po předchozím pravomocném rozhodnutí o správním vyhoštění nebo po ukončení poskytování dočasné ochrany ve stanovené lhůtě z území nevycestoval), naopak nedostatečná spolupráce ze strany vyhošťované osoby k odstranění překážek může pro toto zajištění svědčit.
9 Ao 2/2009 - 54 18. 11. 2009 A Námitkou omezení vlastnických a jiných věcných práv spočívající v určení jiného funkčního využití pozemků v novém územním plánu obce se soud může na návrh vlastníka takových pozemků zabývat v řízení podle §101a a násl. s. ř. s. pouze tehdy, vyslovil-li vlastník dotčených pozemků (navrhovatel) v procesu přijímání a schvalování nového územního plánu obce své námitky nebo připomínky proti novému funkčnímu využití pozemků, a tedy obci umožnil se s těmito výhradami seznámit a reagovat na ně prostřednictvím vypořádání námitek nebo připomínek dle §53 odst. 1 stavebního zákona z roku 2006.
9 Ao 3/2009 - 59 18. 11. 2009 A Politika územního rozvoje (§31 a násl. stavebního zákona z roku 2006) určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování v jeho dalších fázích. Nejde tedy o konkrétní regulaci určitého území s obecně vymezeným okruhem adresátů, ale o koncepční nástroj územního plánování, který stanoví priority územního rozvoje v celorepublikových i mezinárodních souvislostech a který je určen orgánům veřejné správy, nikoli těm, vůči kterým je veřejná správa vykonávána, tj. adresátům jejího veřejnosprávního působení. Není proto opatřením obecné povahy, proti němuž je určena soudní ochrana dle §101a s. ř. s., neboť z formálního a zejména z materiálního hlediska nenaplňuje jeho znaky.
5 Afs 53/2009 - 63 13. 11. 2009 A Správce daně nelze zcela jistě činit odpovědným za nesprávnou implementaci šesté směrnice Rady 77/388/EHS do zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, lze jej však na druhou stranu nepochybně činit odpovědným za znalost právních předpisů, šestou směrnici nevyjímaje, a za případnou interpretaci a aplikaci právních předpisů in concreto, zde uplatnění přímého účinku šesté směrnice. Postupoval-li správce daně podle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, které je (bylo) neslučitelné s právem Společenství, nelze dospět k jinému závěru, než že pochybil (vznik přeplatku na dani zavinil).
5 Afs 48/2009 - 118 13. 11. 2009 B Umožnil-li zákonodárce učinit podání způsobem, který umožňuje doručení po dobu 24 hodin bez ohledu na to, zda se jedná o pracovní dobu, dobu po řádné pracovní době či o den pracovního klidu, je nutné učinit taková technická opatření, která zajistí, aby se takové podání dostalo neprodleně k tomu správnímu orgánu, kterému je adresováno.Je-li podání daňového subjektu odesláno na společné technické zařízení správců daně na zveřejněnou adresu a zároveň je tímto společným technickým zařízením potvrzeno jeho přijetí a je ověřena platnost k datové zprávě připojeného elektronického podpisu, je nutno mít za to, že elektronické podání bylo řádně učiněné, a to již okamžikem, kdy toto podání bylo na společném technickém zařízení přijato.
5 As 29/2009 - 48 13. 11. 2009 B Není na libovůli správního orgánu, jakým způsobem s návrhy účastníků na provedení důkazů naloží, neboť správní orgán sice není ve smyslu §52 správního řádu povinen všechny důkazy navržené účastníky provést, pokud však některé z nich neprovede, musí v odůvodnění rozhodnutí uvést, proč se tak stalo. Správní orgán je oprávněn, ale i povinen odpovědně vážit, které důkazy je třeba provést, zda je potřebné stav dokazování doplnit a posuzovat důvodnost návrhů stran na doplnění dokazování. Zásada volného hodnocení důkazů neznamená, že by bylo rozhodujícímu orgánu dáno na výběr, které z provedených důkazů vyhodnotí a které nikoli a o které opře skutkové závěry a které opomene.
2 Afs 122/2008 - 58 11. 11. 2009 B Závěry vyslovené v rozsudcích Evropského soudního dvora C-354/03, C-355/03, C-484/04 (Optigen), C-439/04 a C-440/04 (Kittel) nejsou použitelné na případy, kdy daňový subjekt není schopen prokázat samotnou existenci zdanitelného plnění.
1 Afs 60/2009 - 119 5. 11. 2009 A I. V českém právním řádu neexistuje žádný právní základ pro utajené pořizování audiovizuálních nahrávek orgány veřejné moci pro účely správního trestání, pokud tyto zasahují do „soukromého života“ fyzických osob [čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.)]. Takovýmto základem není ani §51 odst. 1 správního řádu z roku 2004. Důkaz audiovizuální nahrávkou pořízenou v utajení orgánem veřejné moci nebo v souvislosti s činností orgánu veřejné moci je proto v řízení o správním trestání zásadně nepoužitelný. II. Utajeným pořízením audiovizuálního záznamu uvnitř vozidla taxikáře veřejná moc zasahuje do práva na respektování soukromého života taxikáře ve smyslu čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.). III. Oprávnění obce k regulaci cen včetně stanovení maximálních cen taxislužby je založeno §4a zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen. Podle §1 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je p ...
2 Afs 67/2009 - 64 5. 11. 2009 B Kasační stížnost nemůže být úspěšná, pokud stěžovatel zaměnil skutkový stav věci se skutkovým stavem ve věci jiné.
5 As 69/2009 - 75 5. 11. 2009 B Vzhledem k tomu, že námitky proti opatření inspektorů České obchodní inspekce vydanému na základě §7 odst. 1 písm. a) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, nemají dle §7 odst. 4 zákona o České obchodní inspekci odkladný účinek, nepozbývá takové opatření právních účinků ani v případě, kdy krajský soud na základě správní žaloby sice zruší rozhodnutí ředitele České obchodní inspekce o těchto námitkách a věc vrátí správnímu orgánu k dalšímu řízení, nezruší však samotné opatření inspektorů České obchodní inspekce. Takový rozsudek krajského soudu nemůže jakkoli ohrozit veřejný zájem, jehož ochranu má opatření inspektorů České obchodní inspekce zajišťovat. Pokud žalovaný správní orgán podá proti tomuto rozsudku krajského soudu kasační stížnost, nemůže se úspěšně domáhat přiznání jejího odkladného účinku.
6 As 35/2009 - 96 4. 11. 2009 B I. Obsahem poučení o odvolání není jen text uvedený v závěru správního rozhodnutí, ale i případné poučení, nacházející se na doručence a obálce, v níž je rozhodnutí doručováno. II. V případě, že sám správní orgán použije obálku, na níž je uvedeno, že se písemnost v souladu s §24 odst. 5 správního řádu z roku 2004 považuje za doručenou posledním dnem desetidenní lhůty, není možno přičíst k tíži účastníka řízení, pokud se tímto poučením řídí, přestože je řízení vedeno podle správního řádu z roku 1967 a fikce doručení by v daném případě měla nastat již uplynutím tří dnů od uložení písemnosti.
3 Ads 81/2009 - 75 3. 11. 2009 A Rozhodnutí vyšší přezkumné komise u Ministerstva obrany podle §30 odst. 4 zákona č. 585/2004 Sb., branného zákona, jímž byl voják podle §29 odst. 7 tohoto zákona ve spojení s §2 a přílohou č. 1 k vyhlášce Ministerstva obrany č. 103/2005 Sb., o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, shledán neschopen k vojenské činné službě, podléhá přezkumu ve správním soudnictví, neboť zasahuje bezprostředně do práv a povinností vojáka; takové rozhodnutí lze podřadit pod §65 odst. 1 s. ř. s. a nedopadá na něj kompetenční výluka podle §70 písm. d) s. ř. s.
4 Ads 141/2009 - 42 30. 10. 2009 B Ve věcech ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele rozhodují krajské soudy ve specializovaných senátech; nejedná se o věci spadající pod §31 odst. 2 s. ř. s., svěřující rozhodování specializovaným samosoudcům.
5 Afs 90/2009 - 90 30. 10. 2009 B Výzva správce daně daňovému dlužníkovi k zaplacení daňového nedoplatku v náhradní lhůtě dle §73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, není rozhodnutím ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s. podléhajícím soudnímu přezkoumání ani v případě, že jde o daňový nedoplatek vůči jinému státu, jehož vymáhání v České republice probíhá na základě zákona č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.
5 Afs 76/2008 - 93 29. 10. 2009 A Pro uplatnění osvobození od daně z příjmů fyzických osob podle §4 odst. 1 písm. g) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, není podstatné, zda je přijatá částka označena ve smlouvě či jiném dokumentu jako náhrada škody či náhrada nemajetkové újmy, ale musí se skutečně jednat o přijatou náhradu škody nebo nemajetkové újmy, tedy o částku odpovídající vzniklé škodě (§442 občanského zákoníku) jakožto újmě v majetkové sféře poškozeného vyjádřitelné penězi či o částku odpovídající přiměřenému zadostiučinění v penězích za vzniklou nemajetkovou újmu (§13 odst. 2 a 3 občanského zákoníku). Důkazní břemeno k prokázání těchto skutečností nese daňový subjekt.
1 Afs 100/2009 - 63 29. 10. 2009 A I. Poskytovatel dotace svým rozhodnutím stanoví nejen podmínky poskytnutí dotace, ale i případné změny těchto podmínek. II. Pokud žadatel o dotaci splnil podmínky, které poskytovatel dotace vymezil svým rozhodnutím, nelze mu takové jednání přičítat k tíži. III. Z hlediska posuzování dodržení rozpočtové kázně je rozhodující skutkový stav, který tu je v době rozhodování územních finančních orgánů, a nikoliv ten, jenž existoval po určitou část předchozího období.
1 Afs 79/2009 - 133 29. 10. 2009 A Podá-li daňový subjekt nepřípustné dodatečné daňové přiznání ve smyslu §41 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v němž uplatní vyšší daňovou ztrátu, nejedná se o údaj, ke kterému by měl správce daně přihlížet při stanovení daně ve smyslu §41 odst. 1 téhož zákona.
1 Afs 80/2009 - 45 29. 10. 2009 A I. Daňovým přeplatkem podle §64 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je kladné saldo na osobním daňovém účtu daňového subjektu. II. Má-li daňový subjekt nárok na úrok z vratitelného přeplatku ve smyslu §64 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, vypočítá správce daně tento úrok z celkové výše tohoto přeplatku, nikoliv z přeplatku zvyšovaného o přirůstající příslušenství daně.
7 Afs 71/2009 - 149 29. 10. 2009 A Při určení hodnoty know-how jako investice v režimu investičních pobídek pořizovací cena může, avšak nemusí být indikátorem obvyklé ceny. Liší-li se pořizovací a obvyklá cena, je na příjemci dotace, který obdržel investiční pobídku, aby v pochybnostech osvětlil, z jakých důvodů takový rozdíl vznikl. Neobvyklosti ve způsobu pořízení know-how a případně i uhrazení kupní ceny za ně (zde započtením) mohou být za určitých okolností indikátorem předstíraných či umělých obchodních vztahů vytvořených za účelem krácení daně či vytvoření daňové výhody. Indikátor však není důkazem, pouze signálem k tomu, aby věci byla z důkazního hlediska věnována zvýšená pozornost. Pokud se tedy takové indikátory objeví, je na příjemci dotace, aby prokázal (§31 odst. 9 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků), jaký byl důvod těchto neobvyklostí a že byl jiný než snaha vytvořit umělé podmínky pro získání daňové výhody.
4 Ads 173/2008 - 144 29. 10. 2009 B Zdravotním důvodem, který by ve smyslu §5 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, bránil plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání (v posuzovaném případě byl uchazeč o zaměstnání vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání z důvodu maření součinnosti s úřadem práce tím, že se nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu) není rekreační pobyt, v průběhu kterého je, byť v rámci rehabilitace, provozována např. cykloturistika a plavba na lodičkách; pokud byl uchazeč o zaměstnání schopen uvedených aktivit, je zřejmé, že se nacházel v dostatečné fyzické kondici na to, aby byl způsobilý cestovat a ve stanoveném termínu se dostavit na úřad práce.
4 Ans 4/2009 - 86 29. 10. 2009 B Pokud povinný subjekt neposkytl požadovanou informaci ani nerozhodl o odmítnutí žádosti podle §15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a žalobce podal proti postupu povinného subjektu stížnost podle §16a odst. 1 písm. b) citovaného zákona, na niž nebylo povinným subjektem, resp. nadřízeným orgánem nijak reagováno, žalobce bezvýsledně vyčerpal prostředky, které procesní předpis stanoví k jeho ochraně, a žaloba na ochranu proti nečinnosti povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informací je přípustná.
2 Afs 86/2009 - 83 29. 10. 2009 B Dodatečné doložení plné moci advokáta zhojí úkony jím dříve učiněné; k jeho tíži však nemohou jít důsledky toho, že učiněny nebyly. Pokud tedy soud vyzve k zaplacení soudního poplatku advokáta, jehož zmocnění k zastupování nemá dosud doloženo, nemůže zastavit řízení proto, že v určené lhůtě nebyl zaplacen soudní poplatek.
6 As 22/2009 - 84 29. 10. 2009 B Skutečnost, že se provozovatel vysílání dopustil správního deliktu podle §60 odst. 3 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (provozovatel vysílání, který zařazuje do vysílání v době od 6.00 do 22.00 pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých, bude potrestán pokutou od 20 000 Kč do 10 000 000 Kč), opakovaně, není samostatným kritériem pro stanovení výše pokuty za tento správní delikt. Tato skutečnost je však relevantní pro posouzení kritéria míry zavinění a závažnosti podle §61 odst. 3 tohoto zákona.
6 Ads 167/2009 - 87 29. 10. 2009 B Nevyhověl-li městský soud žádosti o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti podle §35 odst. 8 s. ř. s., přičemž kasační stížnost směřující proti tomuto rozhodnutí byla Nejvyšším správním soudem zamítnuta, takže stěžovatelka byla městským soudem vyzvána k předložení plné moci jí zvoleného advokáta, nelze podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu chápat jako úkon přerušující lhůtu k doložení plné moci advokáta.
2 Afs 186/2006 - 54 27. 10. 2009 A I. O rozhodnutí předběžné povahy, na které dopadá výluka podle §70 písm. b) s. ř. s., se jedná, pokud ve vztahu k rozhodnutí konečnému splňuje kumulativně tři podmínky: časovou, věcnou a osobní. Je tedy vydáno v již zahájeném řízení o vydání rozhodnutí konečného nebo je zákonem stanovena přiměřená lhůta pro zahájení takového řízení a účinky předběžného rozhodnutí musí být omezeny do vykonatelnosti rozhodnutí konečného. Rozhodnutí konečné pak v sobě musí věcně zahrnout vztahy upravené rozhodnutím předběžné povahy a musí být adresováno mj. i subjektu, jemuž bylo určeno rozhodnutí předběžné. II. Rozhodnutí o odvolání proti zřízení správcovského zástavního práva dle §72 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, je rozhodnutím ve smyslu §65 odst. 1 s. ř. s., které podléhá přezkoumání soudem, a nedopadá na ně kompetenční výluka rozhodnutí předběžné povahy uvedená v §70 písm. b) s. ř. s.
4 Ads 39/2008 - 83 27. 10. 2009 A Žalobu nelze považovat za opožděnou, je-li podána po uplynutí zvláštní třicetidenní lhůty vyplývající z §129 odst. 1 s. ř. s., avšak před uplynutím obecné dvouměsíční lhůty podle §72 odst. 1 s. ř. s., pokud žalobce nebyl správním orgánem v napadeném rozhodnutí o této zvláštní lhůtě poučen.
6 Ads 98/2009 - 162 27. 10. 2009 B Jestliže konečné rozhodnutí vychází z více subsumovaných aktů řešící tutéž otázku, jejichž obsah a závěry se v podstatných ohledech shodují, není důvodu takové rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost rušit. Takto by bylo zapotřebí postupovat jen v případě, kdyby se podkladové úkony v zásadních směrech rozcházely a nebylo by tak možné z nich učinit jednoznačné vyústění pro finální rozhodnutí.

Za rok 2009 bylo zveřejněno 565 rozhodnutí Nejvyššího správního soudu s právní větou,
zobrazena strana 2 z celkem 12 stran v čase 0,113 ms (z toho 0,036 ms NoSQL).