Sbírka zákonů
ročník 1953

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
115/1953 Sb. 31. 12. 1953 Zákon o právu autorském (autorský zákon)
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00115.1953
114/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00114.1953
113/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení o ředitelských fondech v hospodářských organisacích dopravních
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00113.1953
112/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00112.1953
111/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení o základních fondech hospodářských organisací
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00111.1953
110/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení o správě národního majetku rozpočtovými organisacemi
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00110.1953
109/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00109.1953
108/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00108.1953
107/1953 Sb. 31. 12. 1953 Zákon o devisovém hospodářství
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00107.1953
106/1953 Sb. 31. 12. 1953 Zákon o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00106.1953
105/1953 Sb. 31. 12. 1953 Zákon o místním průmyslu a komunálním hospodářství
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00105.1953
104/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Galantě a v Senci
e-SbírkaPDF   5318 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00104.1953
103/1953 Sb. 31. 12. 1953 Nařízení o rejstříku trestů
e-SbírkaPDF   5318 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00103.1953
102/1953 Sb. 31. 12. 1953 Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního
e-SbírkaPDF   5318 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00102.1953
101/1953 Sb. 31. 12. 1953 Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek
e-SbírkaPDF   5318 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00101.1953
100/1953 Sb. 30. 12. 1953 Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00100.1953
99/1953 Sb. 28. 12. 1953 Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek
e-SbírkaPDF   3098 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00099.1953
98/1953 Sb. 28. 12. 1953 Nařízení o změnách v organisaci vysokých škol
e-SbírkaPDF   3098 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00098.1953
97/1953 Sb. 28. 12. 1953 Nařízení o vysoké stranické škole při Ústředním výboru Komunistické strany Československa
e-SbírkaPDF   3098 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00097.1953
96/1953 Sb. 28. 12. 1953 Nařízení o Hydrometeorologickém ústavu
e-SbírkaPDF   3098 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00096.1953
95/1953 Sb. 22. 12. 1953 Nařízení o organisaci státního požárního dozoru a požární ochrany
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00095.1953
94/1953 Sb. 21. 12. 1953 Nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic
e-SbírkaPDF   1518 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00094.1953
93/1953 Sb. 21. 12. 1953 Nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru státního úřadu statistického
e-SbírkaPDF   1518 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00093.1953
92/1953 Sb. 16. 12. 1953 Nařízení, kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství
e-SbírkaPDF   1318 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00092.1953
91/1953 Sb. 12. 12. 1953 Nařízení o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.) a o některých přílohách k této úmluvě
e-SbírkaPDF   1826 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00091.1953
90/1953 Sb. 12. 12. 1953 Nařízení, kterým se provádí ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury
e-SbírkaPDF   1826 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00090.1953
89/1953 Sb. 14. 11. 1953 Nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1953
e-SbírkaPDF   1218 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00089.1953
88/1953 Sb. 4. 11. 1953 Nařízení, kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku
e-SbírkaPDF   3490 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00088.1953
87/1953 Sb. 4. 11. 1953 Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vody
e-SbírkaPDF   3490 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00087.1953
86/1953 Sb. 30. 10. 1953 Nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
e-SbírkaPDF   2169 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00086.1953
85/1953 Sb. 21. 10. 1953 Nařízení, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku
e-SbírkaPDF   1394 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00085.1953
84/1953 Sb. 21. 10. 1953 Nařízení o úpravě pojistného národního pojištění
e-SbírkaPDF   1394 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00084.1953
83/1953 Sb. 7. 10. 1953 Nařízení, jímž se mění a doplňují sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00083.1953
82/1953 Sb. 1. 10. 1953 Nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného
e-SbírkaPDF   1213 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00082.1953
81/1953 Sb. 1. 10. 1953 Ústavní zákon o řízení národních výborů vládou
e-SbírkaPDF   1213 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00081.1953
80/1953 Sb. 26. 9. 1953 Nařízení o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol
e-SbírkaPDF   1786 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00080.1953
79/1953 Sb. 26. 9. 1953 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích
e-SbírkaPDF   1786 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00079.1953
78/1953 Sb. 14. 9. 1953 Nariadenie o novej organizácii povereníctev
e-SbírkaPDF   4314 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00078.1953
77/1953 Sb. 14. 9. 1953 Nařízení o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy
e-SbírkaPDF   4314 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00077.1953
76/1953 Sb. 14. 9. 1953 Nařízení o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.)
e-SbírkaPDF   5318 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00076.1953
75/1953 Sb. 14. 9. 1953 Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě
e-SbírkaPDF   5318 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00075.1953
74/1953 Sb. 3. 9. 1953 Nařízení o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru
e-SbírkaPDF   1499 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00074.1953
73/1953 Sb. 1. 9. 1953 Nařízení o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky
e-SbírkaPDF   1944 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00073.1953
72/1953 Sb. 29. 8. 1953 Nařízení o řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
e-SbírkaPDF   35 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00072.1953
71/1953 Sb. 29. 8. 1953 Nařízení o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku
e-SbírkaPDF   35 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00071.1953
70/1953 Sb. 26. 8. 1953 Nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953
e-SbírkaPDF   1860 kB
ECLI:CZ:SB:1953:00070.1953
69/1953 Sb. 7. 8. 1953 Vyhláška o úplném znění vládního nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00069.1953
68/1953 Sb. 7. 8. 1953 Vyhláška o úplném znění zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00068.1953
67/1953 Sb. 31. 7. 1953 Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
e-SbírkaPDF   33 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00067.1953
66/1953 Sb. 31. 7. 1953 Nařízení o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických
e-SbírkaPDF   33 MB
ECLI:CZ:SB:1953:00066.1953

V roce 1953 bylo publikováno 115 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0.148 ms (z toho 0.022 ms NoSQL).