Sbírka zákonů
ročník 2003

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
498/2003 Sb. 31. 12. 2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku vybraných měřících jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:498.2003
497/2003 Sb. 31. 12. 2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:497.2003
496/2003 Sb. 31. 12. 2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:496.2003
495/2003 Sb. 31. 12. 2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:495.2003
494/2003 Sb. 31. 12. 2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:494.2003
493/2003 Sb. 31. 12. 2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:493.2003
492/2003 Sb. 31. 12. 2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:492.2003
491/2003 Sb. 31. 12. 2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:491.2003
490/2003 Sb. 31. 12. 2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:490.2003
489/2003 Sb. 31. 12. 2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku zemí (ČZEM)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:489.2003
488/2003 Sb. 31. 12. 2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:488.2003
487/2003 Sb. 31. 12. 2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:487.2003
486/2003 Sb. 31. 12. 2003 Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:486.2003
485/2003 Sb. 31. 12. 2003 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:485.2003
484/2003 Sb. 31. 12. 2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:484.2003
483/2003 Sb. 31. 12. 2003 Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:483.2003
482/2003 Sb. 31. 12. 2003 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:482.2003
481/2003 Sb. 31. 12. 2003 Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:481.2003
480/2003 Sb. 31. 12. 2003 Zákon, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:480.2003
479/2003 Sb. 31. 12. 2003 Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:479.2003
478/2003 Sb. 31. 12. 2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:478.2003
477/2003 Sb. 31. 12. 2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:477.2003
476/2003 Sb. 31. 12. 2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:476.2003
475/2003 Sb. 31. 12. 2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:475.2003
474/2003 Sb. 31. 12. 2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:474.2003
473/2003 Sb. 31. 12. 2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:473.2003
472/2003 Sb. 31. 12. 2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:472.2003
471/2003 Sb. 31. 12. 2003 Úplné znění zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:471.2003
470/2003 Sb. 31. 12. 2003 Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a způsob poskytování informací zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:470.2003
469/2003 Sb. 31. 12. 2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:469.2003
468/2003 Sb. 31. 12. 2003 Vyhláška o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:468.2003
467/2003 Sb. 31. 12. 2003 Vyhláška o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:467.2003
466/2003 Sb. 31. 12. 2003 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2003 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:466.2003
465/2003 Sb. 31. 12. 2003 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:465.2003
464/2003 Sb. 31. 12. 2003 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:464.2003
463/2003 Sb. 31. 12. 2003 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:463.2003
462/2003 Sb. 31. 12. 2003 Nařízení vlády o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:462.2003
461/2003 Sb. 29. 12. 2003 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 31. prosince 2003
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:461.2003
460/2003 Sb. 29. 12. 2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:460.2003
459/2003 Sb. 29. 12. 2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:459.2003
458/2003 Sb. 29. 12. 2003 Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:458.2003
457/2003 Sb. 23. 12. 2003 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:457.2003
456/2003 Sb. 22. 12. 2003 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 8. listopadu 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 26. listopadu 2003
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:456.2003
455/2003 Sb. 22. 12. 2003 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:455.2003
454/2003 Sb. 22. 12. 2003 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 6. listopadu 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 27. listopadu 2003
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:454.2003
453/2003 Sb. 22. 12. 2003 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:453.2003
452/2003 Sb. 22. 12. 2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:452.2003
451/2003 Sb. 19. 12. 2003 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:451.2003
450/2003 Sb. 19. 12. 2003 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:450.2003
449/2003 Sb. 19. 12. 2003 Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2003:449.2003

V roce 2003 bylo publikováno 498 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 10 stran v čase 0,239 ms (z toho 0,035 ms NoSQL).