Sbírka zákonů
ročník 2013

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
476/2013 Sb. 31. 12. 2013 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:476.2013
475/2013 Sb. 31. 12. 2013 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:475.2013
474/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:474.2013
473/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:473.2013
472/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:472.2013
471/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:471.2013
470/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:470.2013
469/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:469.2013
468/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:468.2013
467/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:467.2013
466/2013 Sb. 31. 12. 2013 Nález Ústavního soudu ze dne 17. září 2013 sp. zn. Pl. ÚS 41/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti §32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:466.2013
465/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:465.2013
464/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:464.2013
463/2013 Sb. 31. 12. 2013 Nařízení vlády o seznamech návykových látek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:463.2013
462/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:462.2013
461/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:461.2013
460/2013 Sb. 31. 12. 2013 Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:460.2013
459/2013 Sb. 31. 12. 2013 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:459.2013
458/2013 Sb. 31. 12. 2013 Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:458.2013
457/2013 Sb. 31. 12. 2013 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:457.2013
456/2013 Sb. 31. 12. 2013 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:456.2013
455/2013 Sb. 31. 12. 2013 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:455.2013
454/2013 Sb. 31. 12. 2013 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:454.2013
453/2013 Sb. 31. 12. 2013 Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:453.2013
452/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:452.2013
451/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:451.2013
450/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:450.2013
449/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:449.2013
448/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:448.2013
447/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:447.2013
446/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:446.2013
445/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:445.2013
444/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:444.2013
443/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:443.2013
442/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:442.2013
441/2013 Sb. 31. 12. 2013 Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:441.2013
440/2013 Sb. 23. 12. 2013 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:440.2013
439/2013 Sb. 23. 12. 2013 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:439.2013
438/2013 Sb. 23. 12. 2013 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:438.2013
437/2013 Sb. 23. 12. 2013 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 proúčely zákona o zaměstnanosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:437.2013
436/2013 Sb. 23. 12. 2013 Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140//2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:436.2013
435/2013 Sb. 23. 12. 2013 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:435.2013
434/2013 Sb. 23. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:434.2013
433/2013 Sb. 23. 12. 2013 Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:433.2013
432/2013 Sb. 23. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:432.2013
431/2013 Sb. 23. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:431.2013
430/2013 Sb. 23. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:430.2013
429/2013 Sb. 23. 12. 2013 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:429.2013
428/2013 Sb. 23. 12. 2013 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:428.2013
427/2013 Sb. 23. 12. 2013 Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2013:427.2013

V roce 2013 bylo publikováno 476 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 10 stran v čase 0,247 ms (z toho 0,030 ms NoSQL).